IPPB5/423-1274/14-10/KS | Interpretacja indywidualna

Możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów Wnioskodawcy pochodzących z dywidendy wypłaconej przez celową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której Wnioskodawca będzie jedynym udziałowcem
IPPB5/423-1274/14-10/KSinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. dywidendy
 3. spółki
 4. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 marca 2015 r. (data nadania 13 marca 2015 r., data wpływu 16 marca 2015 r.) na wezwanie organu Nr IPPB5/423-1274/14-2/KS z dnia 4 marca 2015 r. (data nadania 4 marca 2015 r., data doręczenia 6 marca 2015 r.), następnie pismem z dnia 10 kwietnia 2015 r. (data nadania 13 kwietnia 2015 r., data wpływu 15 kwietnia 2015 r.) na wezwanie organu Nr IPPB5/423-1274/14-6/KS z dnia 2 kwietnia 2015 r. (data nadania 3 kwietnia 2015 r., data doręczenia 8 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów Wnioskodawcy pochodzących z dywidendy wypłaconej przez celową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której Wnioskodawca będzie jedynym udziałowcem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów Wnioskodawcy pochodzących z dywidendy wypłaconej przez celową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której Wnioskodawca będzie jedynym udziałowcem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Pracodawcy A. są ogólnopolską organizacją pracodawców (konfederacją) utworzoną na podstawie Ustawy o Organizacjach Pracodawców („Wnioskodawca”), posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium A..Podstawowym celem Pracodawców A. jest ochrona praw pracodawców oraz reprezentowanie i wspieranie ich interesów gospodarczych i niegospodarczych wobec organów władzy i administracji publicznej oraz innych organizacji interesu zbiorowego, w tym związków zawodowych („Cele Statutowe”).

W ramach realizacji Celów Statutowych, Wnioskodawca prowadzi działalność m.in. kulturalną lub naukową polegającą w szczególności na:

 1. organizacji konkursu Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu, którego celem jest wyróżnienie i nagrodzenie tych firm, które na tle branży, w której działają, wyróżniają się szczególną dbałością o przestrzeganie standardów odpowiedzialnego biznesu i jednocześnie wychodzą naprzeciw wyzwaniom branży w kontekście odpowiedzialnego biznesu,
 2. organizacji cyklu debat „Nowe otwarcie. Strona rządowa - pracodawcy”,
 3. organizacji B., którego celem jest stworzenie platformy rzetelnej, twórczej dyskusji nad postulowanymi, niezbędnymi relacjami i powiązaniami między nauką a biznesem,
 4. organizacji projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, który jest odpowiedzią na potrzebę zmiany w świadomości przedsiębiorców i ich pracowników - zmiany dotyczącej percepcji CSR, kryteriów odpowiedzialności, opłacalności, motywów wdrażania oraz nieuchronności wprowadzenia. Projekt jest kompleksowy, posiada komponenty: badawczy, szkoleniowy, doradczy i promocyjny („Działalność Kulturalna lub Naukowa”).

Wnioskodawca planuje założyć celową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością („SPV”), w której będzie jedynym udziałowcem.

SPV będzie prowadziła szeroko rozumianą działalność gospodarczą, z wyłączeniem:

 1. działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,
 2. działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a - 17k ustawy o CIT.

Wygenerowany przez SPV dochód zostanie wypłacony na rzecz Wnioskodawcy w formie dywidendy. Wnioskodawca planuje przeznaczyć część (lub całość) dochodu SPV na Działalność Kulturalną lub Naukową.

W zakresie pytania 1, Wnioskodawca niniejszy wniosek składa na podstawie art. 14n § 1 pkt 1) Ordynacji podatkowej, jako podmiot planujący założenie SPV.

W uzupełnieniu z dnia 12 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) Wnioskodawca podał, że rozważa utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która prowadzić będzie działalność pod firmą: Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej Events. Adresem do doręczeń dla SPV w momencie jej zawiązania będzie ul. Brukselska 7, 03-973 Warszawa.

Ponadto Wnioskodawca podał, że zgodnie z § 4 statutu Wnioskodawcy: „Podstawowym celem Pracodawców A. jest ochrona praw pracodawców oraz reprezentowanie i wspieranie ich interesów gospodarczych i niegospodarczych wobec organów władzy i administracji publicznej oraz innych organizacji interesu zbiorowego, w tym związków zawodowych.

Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości dojdzie do zmiany statutu Wnioskodawcy ( § 4 statutu), w wyniku którego Działalność Kulturowa i Naukowa zostanie bezpośrednio wpisana w celach statutowych Wnioskodawcy.

Niemniej jednak, z uwagi na fakt, iż zgodnie z § 6 statutu Wnioskodawcy: „Zadania Pracodawców A. realizowane są w szczególności poprzez:

 1. zajmowanie stanowisk i prezentowanie opinii we wszystkich sprawach związanych z gospodarką, stosunkami pracy, warunkami działania pracodawców,
 2. inspirowanie zróżnicowanych form integracji środowiska pracodawców oraz koordynację akcji mających na celu utrwalenie dobrego wizerunku pracodawców w opinii społecznej,
 3. prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i doradczo-konsultingowej,
 4. prowadzenie studiów i badań, wymianę poglądów i popularyzację wiedzy ekonomicznej, społecznej, prawnej, organizacyjnej oraz w zakresie zarządzania,
 5. popularyzację kształcenia ustawicznego,
 6. udział w negocjacjach umów zbiorowych pracy oraz tworzenie społecznych mechanizmów rozstrzygania sporów zbiorowych i udział w ich rozstrzyganiu,
 7. inspirowanie inicjatyw gospodarczo-społecznych oraz prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego oraz wykonywanie ekspertyz,
 8. występowanie w imieniu pracodawców i przedsiębiorców do organizacji i instytucji państwowych i samorządowych oraz reprezentowanie ich przed innymi osobami prywatnymi i organizacjami pozarządowymi,
 9. delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych, agend rządowych i samorządowych,
 10. organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych,
 11. delegowanie swoich przedstawicieli do organizacji międzynarodowych i tworzenie stałych przedstawicielstw poza granicami A.,
 12. wspieranie polskich pracodawców oraz przedsiębiorców w pozyskaniu pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej,
 13. tworzenie fundacji, funduszy oraz ustanawianie stypendiów,
 14. promocję członków w publikacjach wydawanych przez Pracodawców A..

Zdaniem Wnioskodawcy można stwierdzić, iż ze statutu jednoznacznie wynika możliwość realizacji celów statutowych Wnioskodawcy poprzez działania mieszczące się w zakresie Działalności Kulturalnej i Naukowej, tj. działania, o których mowa w § 6 lit. a, b, c, d, e, g, m, n statutu Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż dochód SPV, który zostanie wypłacony na rzecz Wnioskodawcy w formie dywidendy i zostanie przeznaczony przez Wnioskodawcę na Działalność Kulturalną lub Naukową ściśle powiązaną z Celami Statutowymi Wnioskodawcy, będzie wolny od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art . 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT...
 2. Czy wypłacona z SPV na rzecz Wnioskodawcy dywidenda będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeżeli zgodnie z art . 26 ust . 1a ustawy o CIT Wnioskodawca złoży oświadczenie o przeznaczeniu wypłaconych środków w postaci otrzymanej dywidendy na Cele Statutowe i na te cele rzeczywiście w przyszłości środki te będą spożytkowane...

Przedmiotem interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone numerem 2 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dotyczące możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów Wnioskodawcy pochodzących z dywidendy wypłaconej przez celową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której Wnioskodawca będzie jedynym udziałowcem. W zakresie pytania numer 1 wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania 2

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacona z SPV na rzecz Wnioskodawcy dywidenda będzie polegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeżeli zgodnie z art. 26 ust. 1a ustawy o CIT, Wnioskodawca złoży oświadczenie o przeznaczeniu wypłaconych środków w postaci otrzymanej dywidendy na Cele Statutowe i na te cele rzeczywiście w przyszłości środki te będą spożytkowane.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że stanowisko Wnioskodawcy ostatecznie zostało sformułowane w uzupełnieniu z dnia 10 kwietnia 2015 r. (data wpływu 15 kwietnia 2015 r.).

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy do pytania 2:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, mających siedzibę lub zarząd na terytorium A. ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Oznacza to, że wypłacona przez spółkę mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Polski dywidenda, co do zasady, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym od osób prawnych. W takiej sytuacji, podmiot wypłacający należności (w dniu wykonania wypłaty), jako płatnik podatku jest obowiązany pobrać podatek, na podstawie art. 26 ustawy o CIT.

Dochody Wnioskodawcy mogą podlegać zwolnieniu z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT. Zgodnie ze wskazanym przepisem wolne od opodatkowania są dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Ponadto, w myśl art. 26 ust. 1a ustawy o CIT wskazanej ustawy płatnik nie ma obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji, gdy podmioty korzystające ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT (w tym uzyskujące dochody przeznaczone na działalność rolniczą), w związku z przeznaczeniem uzyskanych dochodów na cele określone w tym przepisie, złożą płatnikowi najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności oświadczenie, że przeznaczą dochody z dywidend oraz z innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych - na cele wymienione w tym przepisie.

Powyższe oznacza, że dochody uzyskiwane z SPV przez Wnioskodawcę będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT, jeżeli:

 1. zostaną przeznaczone przez Wnioskodawcę na Cele Statutowe oraz
 2. Wnioskodawca złoży SPV oświadczenie o przeznaczeniu otrzymanych z SPV środków na Cele Statutowe, na podstawie art. 26 ust. 1a ustawy o CIT (najpóźniej w dniu wypłaty należności).

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2014 r., sygn, IPTPB3/423-28/14-2/MF.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów Wnioskodawcy pochodzących z dywidendy wypłaconej przez celową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której Wnioskodawca będzie jedynym udziałowcem jest prawidłowe.

Ad. 2

Katalog dochodów wolnych od podatku dochodowego zawiera art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 397, z późn. zm.). Innymi słowy, ustawodawca wyłączył z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów wymienionych w tym przepisie.

Do katalogu dochodów wolnych od podatku dochodowego zaliczają się dochody związków zawodowych, społeczno - zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej - art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak wynika z powyższego, na mocy powołanego przepisu, wolne od podatku są dochody organizacji pracodawców przeznaczone wyłącznie na cele statutowe, z wyłączeniem wydatkowanych na działalność gospodarczą.

Wnioskodawca działa na podstawie przepisów ustawy o organizacjach pracodawców. Jest osobą prawną zatem opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Podstawowym celem Wnioskodawcy jest ochrona praw pracodawców oraz reprezentowanie i wspieranie ich interesów gospodarczych i niegospodarczych wobec organów władzy i administracji publicznej oraz innych organizacji interesu zbiorowego, w tym związków zawodowych.

Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości dojdzie do zmiany statutu Wnioskodawcy ( § 4 statutu), w wyniku którego Działalność Kulturowa i Naukowa zostanie bezpośrednio wpisana w celach statutowych Wnioskodawcy.

Niemniej jednak, z uwagi na fakt, iż zgodnie z § 6 statutu Wnioskodawcy: „Zadania Pracodawców A. realizowane są w szczególności poprzez:

 1. zajmowanie stanowisk i prezentowanie opinii we wszystkich sprawach związanych z gospodarką, stosunkami pracy, warunkami działania pracodawców,
 2. inspirowanie zróżnicowanych form integracji środowiska pracodawców oraz koordynację akcji mających na celu utrwalenie dobrego wizerunku pracodawców w opinii społecznej,
 3. prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i doradczo-konsultingowej,
 4. prowadzenie studiów i badań, wymianę poglądów i popularyzację wiedzy ekonomicznej, społecznej, prawnej, organizacyjnej oraz w zakresie zarządzania,
 5. popularyzację kształcenia ustawicznego,
 6. udział w negocjacjach umów zbiorowych pracy oraz tworzenie społecznych mechanizmów rozstrzygania sporów zbiorowych i udział w ich rozstrzyganiu,
 7. inspirowanie inicjatyw gospodarczo-społecznych oraz prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego oraz wykonywanie ekspertyz,
 8. występowanie w imieniu pracodawców i przedsiębiorców do organizacji i instytucji państwowych i samorządowych oraz reprezentowanie ich przed innymi osobami prywatnymi i organizacjami pozarządowymi,
 9. delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych, agend rządowych i samorządowych,
 10. organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych,
 11. delegowanie swoich przedstawicieli do organizacji międzynarodowych i tworzenie stałych przedstawicielstw poza granicami A.,
 12. wspieranie polskich pracodawców oraz przedsiębiorców w pozyskaniu pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej,
 13. tworzenie fundacji, funduszy oraz ustanawianie stypendiów,
 14. promocję członków w publikacjach wydawanych przez Pracodawców A..

Zdaniem Wnioskodawcy można stwierdzić, że ze statutu jednoznacznie wynika możliwość realizacji celów statutowych Wnioskodawcy poprzez działania mieszczące się w zakresie Działalności Kulturalnej i Naukowej, tj. działania, o których mowa w § 6 lit. a, b, c, d, e, g, m, n statutu Wnioskodawcy.

Ponadto, w ramach realizacji Celów Statutowych, Wnioskodawca prowadzi działalność m.in. kulturalną lub naukową polegającą w szczególności na:

 1. organizacji konkursu Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu, którego celem jest wyróżnienie i nagrodzenie tych firm, które na tle branży, w której działają, wyróżniają się szczególną dbałością o przestrzeganie standardów odpowiedzialnego biznesu i jednocześnie wychodzą naprzeciw wyzwaniom branży w kontekście odpowiedzialnego biznesu,
 2. organizacji cyklu debat „Nowe otwarcie. Strona rządowa - pracodawcy”,
 3. organizacji B., którego celem jest stworzenie platformy rzetelnej, twórczej dyskusji nad postulowanymi, niezbędnymi relacjami i powiązaniami między nauką a biznesem,
 4. organizacji projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, który jest odpowiedzią na potrzebę zmiany w świadomości przedsiębiorców i ich pracowników - zmiany dotyczącej percepcji CSR, kryteriów odpowiedzialności, opłacalności, motywów wdrażania oraz nieuchronności wprowadzenia. Projekt jest kompleksowy, posiada komponenty: badawczy, szkoleniowy, doradczy i promocyjny („Działalność Kulturalna lub Naukowa”).

Wnioskodawca planuje założyć celową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością („SPV”), w której będzie jedynym udziałowcem.

SPV będzie prowadziła szeroko rozumianą działalność gospodarczą, z wyłączeniem:

 1. działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,
 2. działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a - 17k ustawy o CIT.

Wygenerowany przez SPV dochód zostanie wypłacony na rzecz Wnioskodawcy w formie dywidendy. Wnioskodawca planuje przeznaczyć część (lub całość) dochodu SPV na Działalność Kulturalną lub Naukową.

Wnioskodawca posiada osobowość prawną i podlega ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w stosownych ustawach podatkowych, w tym przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Analiza przepisu art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prowadzi do wniosku, że aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia dochodu od opodatkowania na podstawie normy określonej w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych musi spełniać kumulatywnie wskazane w tym przepisie przesłanki:

 1. przesłanki pozytywne:
  • uzyskany dochód musi być przeznaczony na cel statutowy podatnika,
  • podatnik musi należeć do jednej z kategorii podmiotów enumeratywnie wskazanych w omawianym przepisie,
 2. przesłankę negatywną:
  - dochód nie może być przeznaczony na działalność gospodarczą.

Wobec powyższego, stwierdzić należy, że warunkiem wstępnym skorzystania ze zwolnienia, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest uzyskanie przez podatnika dochodu (także w trakcie trwania roku podatkowego) rozumianego jako środki finansowe możliwe do wydatkowania na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Istotne jest więc najpierw zadeklarowanie tego dochodu, a następnie jego wydatkowanie, bez względu na termin tego wydatkowania, na cele statutowe.

Mając na względzie konieczność spełnienia kolejnej pozytywnej przesłanki należy wskazać, że zwolnienie o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 39 ww. ustawy, dotyczy dochodów:

 • związków zawodowych,
 • społeczno-zawodowych organizacji rolników,
 • izb rolniczych,
 • izb gospodarczych,
 • organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła,
 • spółdzielczych związków rewizyjnych,
 • organizacji pracodawców
 • i partii politycznych,

działających na podstawie odrębnych ustaw.

Wnioskodawca spełnia pozytywne warunki, o których mowa powyżej - będzie osiągał dochody, które, jak deklaruje, zamierza przeznaczyć na realizowane cele statutowe, jak również jest podatnikiem wymienionym w omawianym przepisie, jako podmiot mogący skorzystać z przedmiotowego zwolnienia – Wnioskodawca został utworzony i działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców. Organizacje pracodawców, które zostały zawiązane na podstawie przepisów ww. ustawy, mogą korzystać z przedmiotowego zwolnienia.

Ponadto Wnioskodawca nie deklaruje, że zamierza swoje dochody przeznaczać na działalność gospodarczą, przez co spełniona jest także przesłanka negatywna.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawca spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Stosownie natomiast do brzmienia art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium A. ustala się w wysokości 19 % uzyskanego przychodu.

Biorąc powyższe pod uwagę należy zauważyć, że dywidendy wypłacane przez spółki kapitałowe stanowią szczególne źródło przychodu dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych. W szczególności zauważyć należy, że dywidendy opodatkowane są podatkiem zryczałtowanym, innymi słowy opodatkowany jest przychód, nie ma tym samym kosztów uzyskania przychodów.

Innymi słowy opodatkowanie dywidendy nie odbywa się na zasadach ogólnych, lecz na szczególnych uregulowaniach prawnych ustalających odmienny sposób obliczania i poboru podatku należnego z tego tytułu. Zgodnie z tymi uregulowaniami osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art . 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji – art. 26 ust. 1 omawianej ustawy.

Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 26 ust. 1a ww. ustawy, zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się, jeżeli podatnicy, wymienieni w art. 17 ust. 1, korzystający ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, złożą płatnikowi najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności oświadczenie, że przeznaczą dochody z dywidend oraz z innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych - na cele wymienione w tym przepisie.

Biorąc pod uwagę brzmienie powyższych przepisów należy stwierdzić, że jakkolwiek stanowią one uregulowania szczególne, to ustawodawca zdecydował się na „rozciągnięcie” zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 ww. ustawy, również na szczególne źródła przychodów objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Przy czym warunkiem skorzystania z tej możliwości jest złożenie stosownego oświadczenia płatnikowi najpóźniej w dniu wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych.

Końcowo należy wskazać, że dywidenda podlega szczególnemu reżimowi obliczania i poboru podatku, różniącemu się od reżimu ogólnych zasad obliczania i poboru podatku do którego przynależy art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Konsekwencją powyższego jest to, że warunki korzystania ze zwolnienia określone w tym przepisie w odniesieniu do wypłacanych dywidend będą miały zastosowanie jedynie na podstawie i warunkach określonych w art. 26 ust. 1a tej ustawy. Innymi słowy jeżeli Wnioskodawca nie złoży stosownego oświadczenia płatnikowi w odpowiednim terminie, późniejsze przeznaczenie i wydatkowanie uzyskanych z tytułu dywidendy kwot pozostanie bez znaczenia dla korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39, gdyż podatek będzie pobrany przez płatnika w momencie wypłaty, w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie mógł dokonać powtórnego rozliczenia uzyskanego w związku z wypłaconymi dywidendami przychodu, czy też skorygowania go.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów Wnioskodawcy pochodzących z dywidendy wypłaconej przez celową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której Wnioskodawca będzie jedynym udziałowcem jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa ( art . 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.