IPPB5/423-1213/14-2/AM | Interpretacja indywidualna

Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. Bank pośredniczący w wypłacie odsetek i dywidend, w stosunku do których pełni funkcję płatnika zgodnie z art. 26 ust, 2c updop, może zastosować zwolnienia z podatku, o których mowa w art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 updop na podstawie pisemnego oświadczenia spółki otrzymującej odsetki lub dywidendy, w którym zostanie potwierdzone, że zachodzą przesłanki niezbędne do zastosowania ww. zwolnień?
IPPB5/423-1213/14-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. odsetki
 3. oświadczenia
 4. płatnik
 5. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 6. wypłata
 7. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wykonywania obowiązków płatnika w związku z zastosowaniem zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wykonywania obowiązków płatnika w związku z zastosowaniem zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Bank SA (dalej: Bank), działając w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, otwiera i prowadzi rachunki papierów wartościowych oraz rachunki zbiorcze, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2014.94, ze zm.).

W związku ze świadczeniem ww. usług od dnia 1 stycznia 2015 r. na Banku będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wskazanym w szczególności w art. 26 ust. 2c updop. Na mocy ww. przepisu Bank pośrednicząc w wypłacie odsetek lub dywidend uzyskanych z papierów wartościowych, tj. będąc podmiotem prowadzącym rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których takie wypłaty są dokonywane, będzie zobowiązany do obliczenia, poboru i wpłaty do właściwego organu podatkowego zryczałtowanego podatku dochodowego od ww. wypłat.

Wśród wypłacanych odsetek i dywidend, w stosunku do których Bank będzie pełnił funkcję płatnika, będą znajdować się również takie, w przypadku których zastosowanie znajdą zwolnienia z podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 3 lub art. 22 ust. 4 updop.

Zastosowanie ww. zwolnień wymaga spełnienia szeregu przesłanek odnoszących się zarówno do podmiotu wypłacającego odsetki lub dywidendy, jak i do podmiotu, który je otrzymuje. Dotyczą one w szczególności: statusu prawnego i podatkowego zarówno spółki wypłacającej, jak i otrzymującej odsetki/dywidendy, wielkości udziałów posiadanych przez spółkę wypłacającą w kapitale spółki otrzymującej lub posiadanych przez spółkę otrzymującą w kapitale spółki wypłacającej (i innych szczególnych powiązań kapitałowych), okresu w jakim wspomniane wyżej powiązania kapitałowe istnieją lub będą istniały, itd.

Ze względu na rolę Banku w procesie wypłaty odsetek i dywidend, Bank nie jest w stanie samodzielnie zweryfikować spełnienia niektórych z warunków niezbędnych dla zastosowania zwolnień wskazanych w art. 21 ust. 3 i 22 ust. 4 updop, np. okresu, w jakim dane spółki posiadają wymagane powiązania kapitałowe, lub zamiaru ich posiadania przez nieprzerwany okres dwóch lat.

Z tego względu Bank zamierza w ramach pełnionych obowiązków płatnika stosować zwolnienia z art. 21 ust. 3 i art. 22 ust. 4 updop po uzyskaniu od spółki otrzymującej odsetki lub dywidendy pisemnego oświadczenia o zaistnieniu przesłanek niezbędnych do zastosowania ww. zwolnień.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. Bank pośredniczący w wypłacie odsetek i dywidend, w stosunku do których pełni funkcję płatnika zgodnie z art. 26 ust, 2c updop, może zastosować zwolnienia z podatku, o których mowa w art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 updop na podstawie pisemnego oświadczenia spółki otrzymującej odsetki lub dywidendy, w którym zostanie potwierdzone, że zachodzą przesłanki niezbędne do zastosowania ww. zwolnień...

Zdaniem Wnioskodawcy, dla prawidłowego wykonania przez Bank obowiązków płatnika wynikających z art. 26 ust 2c updop (w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r.) w zakresie zastosowania zwolnień z podatku z art. 21 ust. 3 i art. 22 ust. 4 updop wystarczające będzie potwierdzenie przez podmiot otrzymujący odsetki lub dywidendy zaistnienia przesłanek do zastosowania ww. zwolnień w formie pisemnego oświadczenia.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zarówno w obecnym brzmieniu, jak i w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., nie odnoszą się w sposób kompleksowy do sposobu, w jaki należy udokumentować zaistnienie przestanek do zastosowania zwolnień z podatku z art. 21 ust. 3 i art. 22 ust. 4. Dodatkowo od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązek analizy wystąpienia ww. przesłanek zostanie przeniesiony wraz z funkcją płatnika z podmiotu wypłacającego odsetki lub dywidendy, na Bank (tj. podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy), który nie posiada szczegółowych informacji o relacjach (w tym powiązaniach kapitałowych) między spółką wypłacającą a otrzymującą.

Mając przy tym na uwadze fakt, iż zgodnie z 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2012.749, ze zm.) co do zasady odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonanie obowiązku obliczenia, poboru i wpłaty podatku ponosi płatnik, w interesie Banku jest ustalenie, jaki sposób dokumentowania spełnienia przesłanek do zwolnienia jest wystarczający i niepozostawiający wątpliwości, że Bank dochował w tym zakresie należytej staranności.

Zdaniem Banku w omawianym przypadku uzasadnione będzie przyjęcie rozwiązania analogicznego do przewidzianego przez ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych dla udokumentowania przesłanek niezbędnych do zastosowania zwolnień przewidzianych dla instytucji wspólnego inwestowania i funduszy emerytalnych posiadających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 6 ust. 1 pkt l0a i 1la updop), tj. założenie spełnienia przesłanek do zwolnienia na podstawie oświadczenia złożonego na piśmie przez spółkę otrzymującą odsetki lub dywidendy.

Zastosowanie w w. analogii ma następujące uzasadnienie.

Zarówno w przypadku zwolnienia z art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a, jak i zwolnień z art. 21 ust. 3 i art. 22 ust. 4 updop charakter wymogów stawianych dla uzyskania prawa do zwolnienia z podatku wykracza poza zakres danych, jakie płatnik jest w stanie zweryfikować samodzielnie.

W szczególności warunkiem zastosowania zwolnienia z art. 6 ust. 1 pkt l0a updop jest to, by podmiot korzystający ze zwolnienia prowadził swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym ma siedzibę, podlegał bezpośredniemu nadzorowi takich organów, byt zarządzany przez kwalifikowane podmioty, itd.

Ze względu na oczywiste trudności w samodzielnym udokumentowaniu przez płatnika zaistnienia ww. przesłanek, ustawodawca przewidział, ze płatnik stosuje zwolnienie z art. 6 ust. 1 pkt l0a updop po złożeniu przez podatnika pisemnego oświadczenia o spełnieniu ustawowych warunków do zwolnienia (art. 26 ust. 1g pkt 2 updop).

Jednakże konstrukcja wprowadzona przez art. 26 ust. 1g pkt 2 updop, tj. działanie na podstawie otrzymanego oświadczenia, nie została w pełnym zakresie powtórzona w przypadku zwolnień z art. 21 ust. 3 i art. 22 ust. 4 updop. Wprawdzie art. 26 ust. 1c i 1f przewidują, że osoby, które dokonują wypłat odsetek lub dywidend stosują ww. zwolnienia pod warunkiem udokumentowania przez spółkę otrzymującą jej miejsca siedziby dla celów podatkowych uzyskanym przez nią certyfikatem rezydencji lub, w szczególnym przypadku, udokumentowania istnienia zagranicznego zakładu w formie odpowiedniego zaświadczenia oraz pod warunkiem uzyskania oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 3a i 3c lub w art. 22 ust. 2 pkt 4 updop, jednak ustawa nie daje odpowiedzi na pytanie, jak płatnik powinien udokumentować zaistnienie pozostałych przesłanek do zastosowania zwolnienia wymienionych w art. 21 ust. 3-9 oraz art. 22 ust. 4-6 updop. Nie sposób jednocześnie zakładać aby ustawodawca konstruując treść zwolnienia nie przewidywał możliwości jego zastosowania na poziomie płatnika podatku, skoro to na niego nałożył obowiązek poboru podatku w prawidłowej tj. wymaganej przepisami od podatnika wysokości.

Problem ten będzie szczególnie istotny od dnia 1 stycznia 2015 r., kiedy to funkcję płatnika w omawianym zakresie przestanie pełnić podmiot będący ekonomicznym i prawnym źródłem odsetek lub dywidend, tj. podmiot mający dostęp do dokumentacji źródłowej potwierdzającej charakter relacji między wypłacającym a odbiorcą należności, w tym wymagany udział w kapitałach, a zacznie ją pełnić podmiot, który jedynie pośredniczy w takiej wypłacie, tj. prowadzi rachunek papierów wartościowych, za pośrednictwem którego wyplata należności zostaje wykonana i który z racji charakteru swojego zaangażowania nie ma pełnej informacji o stanie i rozmiarze inwestycji swojego klienta.

Podsumowując, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., nie daje płatnikom żadnego specyficznego narzędzia, za pomocą którego mogliby oni w sposób kompleksowy zweryfikować zaistnienie przestanek do zastosowania zwolnień z art. 21 ust. 3 i art. 22 ust. 4 updop. Jednocześnie przepisy tejże ustawy nakładają na Bank obowiązek prawidłowego obliczenia, poboru i wpłaty należnego podatku, a zatem pośrednio obowiązek dokonania oceny, czy uzasadnione jest zastosowanie dostępnych zwolnień z podatku.

W omawianym przypadku, mając dodatkowo na uwadze zasady ponoszenia odpowiedzialności przez płatników i podatników uregulowane w art. 30 Ordynacji podatkowej, Bank stoi na stanowisku, iż działając w charakterze płatnika będzie zobowiązany zastosować zwolnienia z podatku, o których mowa w art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 updop na podstawie stanowiącego dla niego dowód spełnienia warunków uprawniających podatnika do zwolnienia z opodatkowania oświadczenia spółki otrzymującej odsetki lub dywidendy, w którym zostanie potwierdzone, że zachodzą przestanki enumeratywnie wskazane we wskazanych regulacjach, niezbędne do zastosowania tychże zwolnień.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.): podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W powyższej regulacji wyrażona jest zasada ograniczonego obowiązku podatkowego, w myśl której państwo, na terytorium którego znajduje się źródło uzyskiwania przychodów, ma suwerenne prawo do opodatkowania podmiotów niebędących jej rezydentami podatkowymi w zakresie dochodów uzyskiwanych z takiego źródła. Niezależnie od miejsca lokalizacji siedziby danego podmiotu – opodatkowaniu w danym państwie podlegać będą te dochody, które w państwie tym powstały.

Jak wynika z okoliczności przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego Bank pośrednicząc w wypłacie odsetek lub dywidend uzyskanych z papierów wartościowych, tj. będąc podmiotem prowadzącym rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których takie wypłaty są dokonywane, będzie zobowiązany do obliczenia, poboru i wpłaty do właściwego organu podatkowego zryczałtowanego podatku dochodowego od ww. wypłat.

Wśród wypłacanych odsetek i dywidend, w stosunku do których Bank będzie pełnił funkcję płatnika, będą znajdować się również takie, w przypadku których zastosowanie znajdą zwolnienia z podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 3 lub art. 22 ust. 4 updop.

W myśl art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328) wprowadzono do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm.) przepis art. 26 ust. 2c i 2d.

Stosownie do art. 26 ust. 2c w przypadku wypłat należności z tytułu:

 1. odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2,
 2. dywidend oraz dochodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych

- obowiązek, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za pośrednictwem tych podmiotów.

Zgodnie z ust. 2d tego przepisu płatnicy, o których mowa w ust. 2c, pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych lub posiadacza rachunku zbiorczego. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Przepisy ust. 1c-1l stosuje się odpowiednio.

Przepisy ust. 2c i 2d mają na celu wprowadzenie dodatkowych obowiązków płatnika na podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych; podmioty takie upoważnione zostają do poboru podatku od dywidend i niektórych innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo rachunkach zbiorczych prowadzonych przez te podmioty. Obowiązek poboru podatku przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze rozciągnięty został również na przypadki pośredniczenia w wypłatach odsetek od wszystkich papierów wartościowych, a nie tylko wyemitowanych przez Skarb Państwa.

Płatnik uprawniony będzie do zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pod warunkiem dysponowania certyfikatem rezydencji podatnika. Wprowadza się również obowiązek odpowiedniego stosowania ust. 1c–1l przez płatnika prowadzącego rachunki papierów wartościowych.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), ustala się w wysokości 20% przychodów.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 zwalnia się od podatku dochodowego przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:
 1. spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
 2. położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki podlegającej w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli wypłacane przez ten zagraniczny zakład należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej;
 1. uzyskującym przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
 2. spółka:
 1. o której mowa w pkt 1, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 2, lub
 2. o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 1. odbiorcą należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:
 1. spółka, o której mowa w pkt 2, albo
 2. zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2, jeżeli dochód osiągnięty w następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Jak wskazuje art. 21 ust. 3a warunek posiadania udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 3 pkt 3, uważa się także za spełniony, jeżeli zarówno w kapitale spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jak i w kapitale spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 2, inna spółka podlegająca w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, posiada bezpośrednio - nie mniej niż 25% udziałów (akcji). Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. Jednocześnie zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się, jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3a, wynika z tytułu własności (art. 21 ust. 3b).

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się, jeżeli spółka, o której mowa w ust. 3 pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania (art. 21 ust. 3c).

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

W myśl art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Jak stanowi art. 22b ww. ustawy: zwolnienia i odliczenia wynikające z przepisów art. 20-22 stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.

W myśl art. 26 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: w przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 2, lub jej zagranicznego zakładu, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia wynikające z art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c lub w art. 22 ust. 4 pkt 4.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na brzmienie przepisu art. 26 ust. 1c, zgodnie z którym osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 albo w art. 22 ust. 4 pkt 2, mającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

 1. jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub
 2. istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

W odniesieniu do powyższych regulacji należy stwierdzić, że aby Wnioskodawca mógł stosować wskazane w nich zwolnienie (jak też obniżoną stawkę podatku) wszystkie warunki muszą zostać spełnione łącznie. Zweryfikowanie powyższego wymaga od Wnioskodawcy posiadania odpowiednich dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 1, 26 ust. 1c i 1f.

Po pierwsze Wnioskodawca powinien być w posiadaniu certyfikatu rezydencji podatkowej podmiotów uzyskujących przychody z tytułu odsetek. Certyfikat rezydencji jest dokumentem wydawanym przez właściwą administrację podatkową, potwierdzającym określony stan faktyczny – miejsce rezydencji podatnika dla celów podatkowych, którym w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych jest miejsce siedziby. Jest to równoznaczne z traktowaniem takiego podmiotu w tym państwie jako podlegającego nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wydając takie zaświadczenie właściwy organ potwierdza, że – na moment wydania tego dokumentu bądź na moment w nim określony – stan faktyczny wskazany w jego treści jest zgodny ze stanem faktycznym, wynikającym z ewidencji, rejestrów prowadzonych przez ten organ bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

Po drugie – oświadczenie, że spełniony jest warunek, że spółki uzyskujące przychody z odsetek bądź dywidend nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Ostatnim wymaganym dokumentem (w przypadku uzyskujących przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) jest oświadczenie dotyczące spełnienia warunku art. 26 ust. 3a, tj.: warunku posiadania udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 3 pkt 3, uważa się także za spełniony, jeżeli zarówno w kapitale spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jak i w kapitale spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 2, inna spółka podlegająca w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, posiada bezpośrednio - nie mniej niż 25% udziałów (akcji). Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

Ustawodawca nie sprecyzował, jakie warunki winny spełniać takie oświadczenia. W interesie płatnika, z uwagi na brzmienie art. 30 Ordynacji podatkowej, będzie zatem domaganie się oświadczenia bardzo precyzyjnego, sformułowanego w taki sposób, by nie było wątpliwości, że spółka uzyskująca świadczenie z tytułu odsetek jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia. Oświadczenie winno być złożone przez osobę (osoby) posiadające właściwe uprawnienia do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego występują, w tym do składania właśnie oświadczeń.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym dla prawidłowego wykonania przez Bank obowiązków płatnika wynikających z art. 26 ust 2c updop (w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r.) w zakresie zastosowania zwolnień z podatku z art. 21 ust. 3 i art. 22 ust. 4 updop wystarczające będzie potwierdzenie przez podmiot otrzymujący odsetki lub dywidendy zaistnienia przesłanek do zastosowania ww. zwolnień w formie pisemnego oświadczenia, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.