IPPB4/415-786/14-4/JK3 | Interpretacja indywidualna

Jak należy rozliczyć podatek od ewentualnej dywidendy z tytułu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?
IPPB4/415-786/14-4/JK3interpretacja indywidualna
  1. dywidendy
  2. udział w spółce
  3. wspólnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2014 r. (data wpływu 10 października 2014 r.) częściowo uzupełniony pismem z dnia 23 grudnia 2014 r. (data nadania 23 grudnia 2014 r., data wpływu 29 grudnia 2014 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 16 grudnia 2014 r. Nr IPPB4/415-786/14-2/JK3, (data nadania 17 grudnia 2014 r., data doręczenia 19 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania uzyskanej dywidendy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia miejsca zamieszkania dla celów podatkowych oraz opodatkowania uzyskanej dywidendy.

Z uwagi na braki formalne pismem z dnia 16 grudnia 2014 r. Nr IPPB4/415-786/14-2/JK3, (data nadania 17 grudnia 2014 r., data doręczenia 19 grudnia 2014 r.) wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Pismem z dnia 23 grudnia 2014 r. (data nadania 23 grudnia 2014 r., data wpływu 29 grudnia 2014 r.) Wnioskodawczyni częściowo uzupełniła wniosek. Wnioskodawczyni nie przeformułowała pytania Nr 1 oraz nie przedstawiła własnego stanowiska do przeformułowanego pytania, zatem w tej części wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest obywatelką Polski, z miejscem zamieszkania i zameldowania w Polsce w domu rodzinnym. Jest zatrudniona na umowę o pracę w polskiej firmie (sp. z o. o.) z siedzibą w Polsce, w której również posiada udział w wysokości 30%. Wnioskodawczyni wyszła za mąż za obywatela Włoch, mieszkającego i posiadającego zatrudnienie we Włoszech, gdzie posiada również swoje mieszkanie (Wnioskodawczyni wraz z mężem posiada rozdzielność majątkową). Wnioskodawczyni podpisała aneks do umowy o pracę obowiązujący od 1 stycznia 2015 r., w którym ustala z pracodawcą, że zobowiązuje się do świadczenia pracy w części zdalnie (przez internet, telefon, przebywając na terytorium Włoch) w części będąc fizycznie w Polsce, a mianowicie minimum 2 tygodnie w miesiącu Wnioskodawczyni będzie przebywać na terytorium Polski wykonując pracę osobiście. Dodatkowo większość świąt spędzać będzie również w Polsce. Ponadto we Włoszech nie mam żadnego majątku (rozdzielność małżeńska), w Polsce natomiast Wnioskodawczyni ma własne mieszkanie, konta bankowe, samochód zarejestrowany w Polsce (którym czasem będzie jeździła do Włoch), udział w firmie i rodzinę. Ze względu na fakt, że Wnioskodawczyni chce posiadać opiekę medyczną we Włoszech, przeniesie swoje świadczenia chorobowe do Włoch (formularz S1 z NFZ, zmiana miejsca zamieszkania dla celów świadczeń chorobowych) poprzez co utraci ww. świadczenie w Polsce.

Od 2015 roku Wnioskodawczyni nie przeniesie swojego ośrodka interesów życiowych do Włoch. Jej nadrzędne interesy życiowe znajdować się będą w Polsce. W 2015 roku Wnioskodawczyni będzie przebywała w Polsce dłużej niż 183 dni. Wnioskodawczyni nie posiada i nie będzie posiadać certyfikatu rezydencji Włoch. Nie jest i nie będzie traktowana jako rezydent podatkowy Włoch.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Jakie będzie właściwe miejsce zamieszkania Wnioskodawczyni do celów podatkowych od 2015 roku...
  2. Jak należy rozliczyć podatek od ewentualnej dywidendy z tytułu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością...

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi rozstrzygnięcie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych odnośnie opodatkowania uzyskanej dywidendy (pyt. Nr 2 ), natomiast w pozostałym zakresie (pyt. Nr 1) zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Ad. 2. Jeżeli Wnioskodawczyni będzie rezydentem podatkowym w Polsce również podatki od uzyskanej dywidendy będzie odprowadzać w całości w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest obywatelką Polski, z miejscem zamieszkania i zameldowania w Polsce w domu rodzinnym. Jest zatrudniona na umowę o pracę w polskiej firmie (sp. z o. o.) z siedzibą w Polsce, w której również posiada udział w wysokości 30%. Wnioskodawczyni wyszła za mąż za obywatela Włoch, mieszkającego i posiadającego zatrudnienie we Włoszech, gdzie posiada również swoje mieszkanie (Wnioskodawczyni wraz z mężem posiada rozdzielność majątkową). Dodatkowo większość świąt spędzać będzie również w Polsce. Ponadto we Włoszech nie mam żadnego majątku (rozdzielność małżeńska), w Polsce natomiast Wnioskodawczyni ma własne mieszkanie, konta bankowe, samochód zarejestrowany w Polsce (którym czasem będzie jeździła do Włoch), udział w firmie i rodzinę. Od 2015 roku Wnioskodawczyni nie przeniesie swojego ośrodka interesów życiowych do Włoch. Jej nadrzędne interesy życiowe znajdować się będą w Polsce. W 2015 roku Wnioskodawczyni będzie przebywała w Polsce dłużej niż 183 dni. Wnioskodawczyni nie posiada i nie będzie posiadać certyfikatu rezydencji Włoch. Nie jest i nie będzie traktowana jako rezydent podatkowy Włoch.

Wątpliwość Wnioskodawczyni budzi kwestia opodatkowania dochodów z tytułu dywidendy.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania, o czym stanowi art. 30a ust. 6 ww. ustawy.

Powyższy obowiązek ciąży na płatniku, tj. spółce wypłacającej dywidendę.

Z kolei, w myśl art. 30a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

W myśl art. 45 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Zeznaniami, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a pkt 2, nie obejmuje się dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 29-30a, z zastrzeżeniem ust. 3c. (art. 45 ust. 3)

Zgodnie z art. 45 ust. 3b ww. ustawy o podatku dochodowym, w zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a, wykazuje się należny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29-30a, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

W konsekwencji, otrzymana przez Wnioskodawczynię mającą miejsce zamieszkania w Polsce dywidenda od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce podlega opodatkowaniu w Polsce 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zatem, podatki od uzyskanej dywidendy Wnioskodawczyni będzie odprowadzać w całości w Polsce.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.