IPPB3/423-501/13-3/PK1 | Interpretacja indywidualna

CIT - w zakresie rozliczenia niewypłaconej dywidendy
IPPB3/423-501/13-3/PK1interpretacja indywidualna
  1. dywidendy
  2. odsetki
  3. opodatkowanie
  4. przedawnienie
  5. przychód
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2013 r. (data wpływu 8 lipca 2013 r.), uzupełnionym w dniu 4 września 2013 r. (data wpływu: 6 września 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczenia niewypłaconej dywidendy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczenia niewypłaconej dywidendy. W dniu 4 września 2013 r. (data wpływu: 6 września 2013 r.) Spółka uzupełniła wniosek w zakresie określenia przedmiotu wniosku w odniesieniu do każdego z zadanych pytań.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka wypłacała dywidendy wspólnikom za 2001 r., 2002 r. Termin wypłaty dywidendy za 2001 r. określono na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zwołanym w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Podjęto uchwałę, że należna dywidenda będzie wypłacona do 30.09.2002 r. Pięciu udziałowców otrzymało należną dywidendę. Natomiast jednemu z udziałowców (wspólniczce) dywidendy nie wypłacono, bowiem zmarła w marcu 2002 r. Spadkobiercy zmarłej wspólniczki nie dostarczyli Spółce postanowienia Sądu o nabyciu i podziale spadku, w związku z tym Spółka nie posiadała informacji o osobach, które nabyły spadek po zmarłej wspólniczce. Dopiero w dniu 26 sierpnia 2012 r. mąż zmarłej wspólniczki przesłał pocztą e-mail odpis postanowienia Sądu o nabyciu spadku po zmarłej wspólniczce, na którym widnieje data 18 kwietnia 2002 r. i na skutek którego spadek po zmarłej nabyli jej mąż oraz dwoje dzieci po 1/3 każde z nich.

Środki przeznaczone na dywidendę dla zmarłej wspólniczki Spółka pozostawiła na swoim rachunku i widniały one cały czas w jej księgach. Spółka odprowadziła zryczałtowany 15% podatek dochodowy od całości dywidendy przeznaczonej do wypłaty, tj. także od niewypłaconej dywidendy dla zmarłej wspólniczki.

W chwili obecnej zobowiązanie z tytułu dywidendy za rok 2001 uległo już przedawnieniu. W związku z powyższym, po przedawnieniu zobowiązania z tytułu dywidendy Spółka naliczyła przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, zgodnie z art. 12 ust. l pkt 2, art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości odsetek ustawowych od kwoty dywidendy netto (po potrąceniu 15% zryczałtowanego pdof) za okres od 01.10.2002 r. do momentu przedawnienia się dywidendy, tj. do 30.09.2012 r. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwotę niewypłaconej dywidendy netto Spółka również zaliczyła do przychodów jako zobowiązanie przedawnione. Następnie tak obliczony przychód Spółka opodatkowała 19% podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wyliczony podatek dochodowy od przychodu z dywidendy i odsetek od tejże dywidendy Spółka doliczyła do podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. Dochód Spółki za 2012 r. rozliczany jest ze stratami z lat ubiegłych.

Termin przedawnienia dywidendy za rok 2002 upływa 31 października 2013 r., bowiem zgodnie z uchwalą wspólników dywidenda miała być wypłacona do października 2003 r. Istnieje szansa, iż do tego terminu spadkobiercy dokonają już działu spadku i Spółka będzie mogła wypłacić im zaległą dywidendę za 2002 r. W takiej sytuacji, zgodnie z treścią art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Spółka zobowiązana jest, jako płatnik odprowadzić od urzędu skarbowego zryczałtowany 19% podatek dochodowy od wypłaty dywidendy za rok 2002 na rzecz spadkobierców zmarłej wspólniczki. Jednakże, jako że Spółka zapłaciła zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od wszystkich należnych do wypłaty dywidend już w 2002 r., kiedy to obowiązywała 15% stawka podatku dla tego typu płatności, w chwili obecnej Spółka zamierza dokonać dopłaty brakujących 4% podatku, tak by całkowita suma zapłaconego podatku odpowiadała kwocie 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązującego w chwili wypłaty dywidendy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy postępowanie Spółki jest prawidłowe odnośnie terminu przedawnienia dywidendy, naliczenia korzyści ekonomicznych z tytułu odsetek od kwoty dywidendy netto oraz przychodu w wysokości kwoty dywidendy netto i opodatkowanie tego przychodu 19% podatkiem dochodowym od osób prawnych...
  2. Czy Spółka postąpi prawidłowo odprowadzając od wypłaconej w przyszłości spadkobiercom wspólniczki zaległej dywidendy za rok 2002 zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości brakujących 4%, jako że 15% zryczałtowanego podatku dochodowego zostało już odprowadzone przez Spółkę jako płatnika od kwoty tejże dywidendy w 2002 r....

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych. W odniesieniu do pytania drugiego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie z dnia 25 września 2013 r. nr IPPB2/415-493/13-3/MG.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: u,p.d.o.p) przychodem jest wartość przedawnionych zobowiązań. Powstanie roszczenia o wypłatę dywidendy związane jest z powzięciem przez walne zgromadzenie wspólników uchwały o przeznaczeniu części lub całość zysku na dywidendę. Tak rozumiane roszczenie o wypłatę dywidendy jest roszczeniem obligacyjnym, zobowiązaniowym. Cywilistyczny charakter roszczenia o wypłatę dywidendy skutkuje tym że jest to roszczenie ulegające przedawnieniu, tym samym możliwe jest zastosowanie do roszczenia o wypłatę dywidendy przepisu art. 12 ust 1 pkt 3 u.p.d.o.p

Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych uregulowane jest w art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Zgodnie z treścią tego przepisu „Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawniania wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata”. Kodeks spółek handlowych w kwestii przedawnienia roszczenia nie wypowiada się, zatem należy przyjąć, że termin przedawnienia roszczenia o wypłatę dywidendy wynosi 10 lat. Roszczenie to bowiem nie jest związane ze świadczeniem okresowym jak również nie jest związane z działalnością gospodarczą, bowiem stosunek występujący między wspólnikiem a spółką i wzajemne zobowiązania obu stron pozostają poza sferą działalności gospodarczej spółki z jednej strony oraz wspólnika z drugiej. Uczestnictwo w spółce jako wspólnika nie jest wykonywaniem działalności gospodarczej, a fakt posiadania wspólników determinowany jest konstrukcją spółki i jest niezależny od prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej.

Istotą instytucji przedawnienia jest możliwość uchylenia się przez zobowiązanego od konieczności zaspokojenia roszczenia jakie przeciwko niemu przysługuje wierzycielowi (art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego). Sytuacja taka następuje w przypadku, gdy zobowiązany po upływie terminu przedawnienia podniesie zarzut przedawnienia. W związku z powyższym, ponieważ przepis art. 12 ust 1 pkt 3 u.p.d.o.p posługuje się pojęciem „przedawnionego zobowiązania” do powstania przychodu po stronie zobowiązanego dochodzi w momencie, w którym dane zobowiązanie ulegnie przedawnieniu (w tym przypadku minie okres dziesięciu lat od daty powstania roszczenia). Tym samym, na mocy art. 12 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p w przypadku roszczenia o wypłatę dywidendy przychód po stronie Spółki powstaje w momencie upływu dziesięcioletniego terminu przedawnienia zobowiązania licząc od dnia wymagalności zobowiązania.

W świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.do.p. do przychodów podatkowych zalicza się wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Świadczenie w sensie podatkowym, oprócz działania i zaniechania, obejmuje również wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu. Zatem w kontekście art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. istotą nieodpłatnego świadczenia jest mające konkretny wymiar finansowy przysporzenie w majątku jednej strony stosunku zobowiązaniowego, któremu nie odpowiada żadne świadczenie wzajemne. Takie rozumienie tego pojęcia potwierdza również brzmienie art. 7 ust. 1 u.p.d.o.p., w myśl którego przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy Spółka nie wypłaciła dywidendy na rzecz jednego ze swoich wspólników uznać należy, że w rezultacie odniosła ona pewną korzyść ekonomiczną, bowiem mogła korzystać z kapitału, którego nie wypłaciła wspólnikowi ani jego spadkobiercom. W związku z powyższym, Spółka dokonała naliczenia przychodu w wysokości kwoty przedawnionej i niewypłaconej dywidendy za rok 2001 w wartości netto (tj. bez kwoty odprowadzonego do urzędu skarbowego 15% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz przychodu w wysokości odsetek ustawowych od kwoty dywidendy netto za cały 10-letni okres. W ten sposób Spółka dokonała wyliczenia przychodu odpowiadającego kosztom uzyskania tego typu środków dla Spółki na rynku.

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 3 u.p.d.p kwotę niewypłaconej dywidendy Spółka również zaliczyła do przychodów jako zobowiązanie przedawnione. Jako że w chwili podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, tj. w 2001 r. Spółka odprowadziła zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych również od kwoty dywidendy przypadającej na zmarłą wspólniczkę, za przychód Spółki z tytułu braku wypłaty tejże dywidendy Spółka uznała kwotę dywidendy jaka pozostała do jej dyspozycji, to jest kwotę po odprowadzeniu zryczałtowanego podatku i tą kwotę Spółka opodatkowała 19% podatkiem dochodowym wraz z przychodem z tytułu odsetek ustawowych obliczonych od tejże kwoty za cały okres dysponowania nią przez Spółkę, aż do przedawnienia roszczenia o jej wypłatę. W ten sposób Spółka uzyskała kwotę podatku dochodowego od osób prawnych do zapłaty, którą doliczyła do podatku dochodowego od osób prawnych za 2012rok. Dochód Spółki za 2012 rok rozliczany jest ze stratami z lat ubiegłych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.