IPPB3/423-273/13-2/GJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy otrzymany przez Spółkę tytułem dywidendy przychód w postaci własności opisanych w niniejszym wniosku składników majątkowych, które Spółka ma uzyskać od Spółki Zależnej, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych pomimo swojej formy niepieniężnej?
2. W świetle powyższego stanu faktycznego, w jaki sposób Spółka zobowiązana jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży lub spłaty wierzytelności pieniężnych, sprzedaży udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych zyskanych tytułem dywidendy?
3. Czy w przytoczonym stanie faktycznym wypłata dywidendy przez Spółkę Zależną na rzecz Spółki zarówno w postaci udziałów w spółkach kapitałowych, akcji i innych papierów wartościowych oraz wierzytelności pieniężnych, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Jeśli tak to kto jest podatnikiem z tytułu transakcji, na kim ciąży obowiązek udokumentowania i rozliczenia transakcji, co ma być podstawą opodatkowania w przypadku transakcji, a także jaka ma być właściwa stawka podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25.04.2013r. (data wpływu 29.04.2013r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dywidendy w formie niepieniężnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29.04.2013r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego (dalej także: „Spółka”), spółką, która jako udziałowiec (właściciel 100% udziałów) spółki kapitałowej (będącej odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego) z siedzibą i zarządem za granicą (dalej jako: Spółka Zależna”) otrzyma od Spółki Zależnej określone składniki majątkowe tytułem dywidendy w formie niepieniężnej. Tytułem dywidendy mogą zostać przeniesione należące do Spółki Zależnej następujące składniki majątkowe: - Udziały w spółkach kapitałowych, akcje lub inne papiery wartościowe; oraz - Wierzytelności pieniężne.

Wnioskodawca zakłada, że w przyszłości dokona odpłatnego zbycia składników majątkowych nabytych w wyżej określony sposób, ewentualnie uzyska spłatę wierzytelności pieniężnych. Przeniesienie własności wyżej wymienionych składników majątkowych tytułem dywidendy nie będzie stanowić przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów, w wysokości nie mniejszej niż 10%, upłynie po dniu uzyskania dywidend lub dywidendy, ale Spółka zamierza dochować tego okresu po wypłacie dywidendy lub dywidend. Dywidenda lub dywidendy nie zostaną dokonane w wyniku likwidacji Spółki Zależnej. Wypłacającym dywidendę będzie spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, gdyż prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Spółka Zależna dokonująca wypłaty dywidendy na rzecz Wnioskodawcy (w postaci udziałów w spółkach kapitałowych, akcji i innych papierów wartościowych oraz wierzytelności pieniężnej) posiada siedzibę oraz miejsce sprawowania zarządu w państwie członkowskim UE innym niż Polska. Spółka Zależna nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Spółka Zależna prowadzi wyłącznie działalność inwestycyjną lokując środki pieniężne na lokatach bankowych, kupując i sprzedając akcje spółek giełdowych krajowych i zagranicznych, inne papiery wartościowe, kupując i sprzedając jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz wykonując inne operacje finansowe realizowane przy pomocy biura maklerskiego lub też samodzielnie. Operacje te są realizowane zarówno przez polskie jak i zagraniczne instytucje finansowe.

W wyniku powyższych operacji finansowych Spółka uzyskuje odsetki i inne przychody z inwestycji kapitałowych. Spółka Zależna nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej, w żadnym państwie, w tym nie jest zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług w Polsce. Akcje, udziały i papiery wartościowe, mające być przedmiotem dywidendy zostaną nabyte przez Spółkę Zależną od podmiotu trzeciego oraz nie będą to akcje, udziały i papiery wartościowe własne - Spółki Zależnej. Spółka Zależna nie uczestniczy w zarządzaniu spółką (spółkami), których udziały, akcje i inne papiery wartościowe mają być przedmiotem dywidendy wypłaconej na rzecz Wnioskodawcy. Spółka Zależna nie prowadzi działalności maklerskiej oraz brokerskiej. Spółka Zależna nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wydawania akcji, udziałów, papierów wartościowych, a co za tym idzie wydanie akcji, udziałów, papierów wartościowych (mających być przedmiotem dywidendy) dokonywane jest poza zakresem takiej działalności. Spółka Zależna nie uczestniczy w zarządzaniu podmiotem trzecim, którego udziały, akcje i inne papiery wartościowe mają być przedmiotem dywidendy.

Wartość nominalna otrzymanych przez Wnioskodawcę wierzytelności pieniężnych będzie równa wartości przysługującej mu dywidendy. Innymi słowy wartość otrzymanej przez Wnioskodawcę dywidendy będzie równa wartości nominalnej wierzytelności pieniężnych, tj. Spółka Zależna podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy o wartości np. 100 jednostek pieniężnych, która to wartość będzie odpowiadać wartości nominalnej wierzytelności pieniężnych. Wartość rynkowa wierzytelności pieniężnych będzie zbliżona do ich wartości nominalnej. Przeniesienie praw wynikających z udziałów, akcji i innych papierów wartościowych oraz wierzytelności pieniężnych, o których mowa we wniosku, będzie wynikiem wyłącznie zobowiązań do wypłaty dywidendy i nie ma związku z innymi czynnościami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 1. Czy otrzymany przez Spółkę tytułem dywidendy przychód w postaci własności opisanych w niniejszym wniosku składników majątkowych, które Spółka ma uzyskać od Spółki Zależnej, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych pomimo swojej formy niepieniężnej...
 2. W świetle powyższego stanu faktycznego, w jaki sposób Spółka zobowiązana jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży lub spłaty wierzytelności pieniężnych, sprzedaży udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych zyskanych tytułem dywidendy...
 3. Czy w przytoczonym stanie faktycznym wypłata dywidendy przez Spółkę Zależną na rzecz Spółki zarówno w postaci udziałów w spółkach kapitałowych, akcji i innych papierów wartościowych oraz wierzytelności pieniężnych, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Jeśli tak to kto jest podatnikiem z tytułu transakcji, na kim ciąży obowiązek udokumentowania i rozliczenia transakcji, co ma być podstawą opodatkowania w przypadku transakcji, a także jaka ma być właściwa stawka podatku od towarów i usług...

Przedmiotem niniejszej interpretacji są przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pyt. nr 1 i 2); w zakresie przepisów ustawy od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stanowisko Spółki:

Ad. 1.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 1 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: Jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 3, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. Natomiast zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników, o których mowa w ust. 1, z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę łub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Zgodnie z art. 20 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: Odliczenie, o którym mowa w ust. 2, oraz zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch łat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, która dokonała odliczenia lub skorzystała ze zwolnienia, jest obowiązana zgodnie z odrębnymi przepisami do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, za lata podatkowe, w których dokonała odliczenia lub korzystała ze zwolnienia.

Biorąc pod uwagę przedstawione w niniejszym wniosku zdarzenie przyszłe oraz wyżej przytoczone przepisy podatkowe należy stwierdzić, że otrzymany przez Spółkę tytułem dywidendy (którą Spółka uzyska od Spółki Zależnej) przychód w postaci własności opisanych w niniejszym wniosku składników majątkowych podlega w całości zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych pomimo swojej formy niepieniężnej. Przepisy podatkowe nie wykluczają zastosowania zwolnienia podatkowego w przypadku formy niepieniężnej dywidendy. Prawidłowość takiego stanowiska została potwierdzona przez Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 listopada 2012 roku (sygn.. IPPB3/423-619/12-3/KK) i choć ta interpretacja dotyczy wyłącznie indywidualnej sprawy innego podatnika, to ze względu na tożsamość stanów faktycznych stanowi istotną wskazówkę co do prawidłowości przedstawionego stanowiska.

Ad. 2.

W przypadku sprzedaży przez Spółkę wierzytelności pieniężnych nabytych tytułem dywidendy od Spółki Zależnej lub udziałów w spółkach kapitałowych, akcji i innych papierów wartościowych, przychód należy ustalić w świetle z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Pojęcie praw majątkowych nie zostało natomiast zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Należy przyjąć, iż do katalogu praw majątkowych objętych zakresem regulacji art. 14 ww. ustawy można zaliczyć także inne prawa nie wymienione w tym przepisie. Udziały w spółkach kapitałowych, akcje i inne papiery wartościowe, jak i prawo wierzyciela do dochodzenia od dłużnika określonej kwoty pieniężnej także niewątpliwie stanowi uprawnienie o charakterze majątkowym. Natomiast w przypadku spłaty wierzytelności pieniężnych nabytych od Spółki Zależnej tytułem dywidendy niepieniężnej przychodem będą, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, otrzymane pieniądze. Kosztami uzyskania przychodu są w powyższych przypadkach, zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym do osób prawnych, koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się a złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w przypadku sprzedaży przez Spółkę udziałów w spółkach kapitałowych, akcji i innych papierów wartościowych, wierzytelności otrzymanych uprzednio jako dywidenda w formie niepieniężnej od Spółki Zależnej kosztem uzyskania przychodów będzie wartość dywidendy przeznaczonej do wypłaty na rzecz Spółki. Kosztem uzyskania przychodu w przypadku spłaty nabytych tytułem dywidendy wierzytelności pieniężnych jest ich wartość nominalna ustalona na dzień ich nabycia przez Spółkę, jednakże pod warunkiem, że wartość ta jest jednocześnie wartością odpowiadającą wartości dywidendy przeznaczonej do wypłaty. Czyli np. jeśli wartość nominalna aktywów nabytych przez Spółkę tytułem dywidendy na dzień uchwalenia dywidendy w Spółce Zależnej wyniesie przykładowe 100 jednostek pieniężnych i uchwała o wypłacie dywidendy w Spółce Zależnej będzie uchwalać dywidendę o przykładowej wartości 100 jednostek pieniężnych, to tę wartość należy w Spółce przyjąć jako jej koszt uzyskania przychodu z tytułu spłaty wierzytelności pieniężnych. Prawidłowość takiego sposobu wykładni potwierdzają również interpretacje indywidualne przepisów podatkowych wydawane w podobnych sprawach przez Ministra Finansów, np.: - interpretacja Urzędu Skarbowego w Krośnie z dnia 26 czerwca 2006 roku (sygn. Pdf-415/23/2006), w której stwierdzono, że: „w przedmiotowej sprawie oznacza to, że jeśli dojdzie do umorzenia posiadanych przed pana akcji nabytych w sposób pisany w stanie faktycznym, wówczas kosztem uzyskania przychodu (analogicznie jak w przypadku odpłatnego zbycia tych akcji na rzecz osoby trzeciej) będzie równowartość tej części dywidendy, w miejsce wypłaty której przeniesiono na pana zbywane akcje. Zdaniem pana tak samo będzie się przedstawiać sposób liczenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia. Wówczas kosztem uzyskania przychodu będzie również wartość dywidendy, w miejsce wypłaty przeniesiono na podatnika zbywane akcje”;

- interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 lutego 2010 r. (sygn. IPPB1/415- 919/09-2/AG), w której stwierdzono, że; „W przypadku zbycia przez wnioskodawcę udziałów i papierów wartościowych otrzymanych uprzednio jako dywidenda w formie niepieniężnej, dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w Spółkach mających osobowość prawną bądź papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów ustalonymi zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38. W przypadku odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych a kosztami uzyskania przychodów ustalonymi zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38a ustawy. Kosztem w przypadku zbycia udziałów, papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych nabytych uprzednio jako dywidenda w formie niepieniężnej będzie wartość dywidendy przeznaczonej do wypłaty na rzecz wnioskodawcy. Można stwierdzić, iż wartość rynkowa na dzień nabycia przez wnioskodawcę składników majątku w postaci udziałów, papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych może być kosztem odpłatnego zbycia, jednakże pod warunkiem, że wartość ta jest jednocześnie wartością odpowiadającą wartości dywidendy przeznaczone) do wypłaty”.

Tak samo stwierdzono w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej W Warszawie z dnia 16 lutego 2010 r. (sygn. IPPB1 /415-884/09-2/AG);

 • w interpretacji z dnia 4 listopada 2008 roku (sygn. IPPB3/423-1180/08-2/JG) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że: „Spółka wypłacająca zwalnia się z długu wobec udziałowca z tytułu wypłaty dywidendy, kosztem swojego majątku, a nie majątku należnego wspólnikom pozostałego do podziału po opodatkowaniu dochodów spółki, z kolei Wnioskodawca (udziałowiec) nabywa za wypłaconą dywidendę przedmiotowe prawa. Należy uznać, że przekazanie praw do znaków towarowych jest równoznaczne z ich nabyciem przez wspólnika spółki, ma on prawo rozporządzać nimi jak właściciel. W związku z powyższym wartość początkową nabytych praw do znaków towarowych, należy ustalić w oparciu o art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie ceną nabycia praw do znaków towarowych będzie wartość rynkowa otrzymanych praw do znaków towarowych (równa wartości otrzymanej dywidendy, przysługującej Spółce na podstawie art. 191 § 1 KSH)”;
 • w interpretacji z dnia 10 lutego 2010 roku (sygn. ILPB3/423-1061/09-2/KS) Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w którym stwierdzono, że: „świadczenie otrzymane przez Spółkę w postaci pełnienia przez Jej wspólnika funkcji Prezesa bez wynagrodzenia w sytuacji, gdy spełniający może uzyskać w przyszłości wzajemną korzyść majątkową (prawo do dywidendy) nie jest nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku (podatku) dochodowym od osób prawnych”;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 lipca 2011 roku o sygn. IBPBI/2/423-592/11/MO.

Ponadto, prawidłowość takiego stanowiska została potwierdzona przez Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 listopada 2012 roku (sygn. IPPB3/423-619/12-3/KK) i choć ta interpretacja dotyczy wyłącznie indywidualnej sprawy innego podatnika, to ze względu na tożsamość stanów faktycznych stanowi istotną wskazówkę co do prawidłowości przedstawionego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Organ potwierdza, że:

 • otrzymany od Spółki Zależnej tytułem dywidendy przychód w postaci opisanych we wniosku składników majątkowych podlega zwolnieniu z podatku dochodowego;
 • w przypadku sprzedaży przez Spółkę udziałów w spółkach kapitałowych, akcji i innych papierów wartościowych, wierzytelności pieniężnych otrzymanych uprzednio jako dywidenda w formie niepieniężnej od Spółki Zależnej kosztem uzyskania przychodów będzie wartość dywidendy przeznaczonej do wypłaty na rzecz Spółki (mając jednocześnie w przypadku wierzytelności pieniężnych na uwadze przepis art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.