IPPB2/4511-822/15-2/MK1 | Interpretacja indywidualna

Jeżeli podatnik nie korzysta z tego uprawnienia w momencie poboru przez płatnika podatku od danego przychodu, a faktycznie dysponuje przedmiotowym certyfikatem rezydencji, ma możliwość ubiegania się o zwrot podatku od nadwyżki ponad 15% dywidendy brutto, w Republice Estonii. Fakt, że płatnik w Republice Estonii pobrał podatek od uzyskanych przez Wnioskodawcę przychodów z dywidend w wysokości wyższej niż wynika to z treści art. 10 ust. 2 Umowy – czyli wyższej niż 15%, nie upoważnia Wnioskodawcy do odliczenia od zryczałtowanego podatku w Polsce w wysokości 19% przychodu (dochodu) z dywidend - podatku pobranego za granicą w wysokości 19% i wyżej, tj. w wysokości innej aniżeli wynika to z treści art. 10 ust. 2 Umowy.
IPPB2/4511-822/15-2/MK1interpretacja indywidualna
 1. Estonia
 2. dywidendy
 3. odliczenie podatku
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zeznania podatkowe -> Termin i zasady sporządzania zeznań
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2015 r. (data wpływu 23 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dywidendy wypłaconej przez spółkę posiadającą siedzibę w Republice Estonii – jest:

 • nieprawidłowe – w części dotyczącej możliwości odliczenia podatku faktycznie zapłaconego w Republice Estonii,
 • prawidłowe – w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dywidendy wypłaconej przez spółkę posiadającą siedzibę w Republice Estonii.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim obywatelem i posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca jest wspólnikiem estońskiej spółki kapitałowej B. OÜ(odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) i z tego tytułu w roku 2015 oraz w kolejnych latach Wnioskodawca będzie osiągał dochód z dywidend.

Republika Estońska posiada specyficzne regulacje podatkowe związane z opodatkowaniem dochodów spółek kapitałowych tam położonych. Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Republice Estońskiej dochód osiągnięty przez spółkę estońską i zatrzymany w spółce (niedystrybuowany do udziałowców) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zysk spółki estońskiej dystrybuowany do udziałowców (innymi słowy dywidenda) podlega natomiast w Estonii opodatkowaniu w wysokości 20%. Powyższy 20% podatek jest nakładany w momencie faktycznej dystrybucji zysku spółki estońskiej w postaci dywidendy do rąk wspólników tych spółek. Oznacza to w istocie rzeczy, że Republika Estońska opodatkowuje wypłatę dywidendy do wspólników spółek tam położonych podatkiem dochodowym w wysokości 20 %.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko zgodnie z którym, dochód otrzymany przez osobę fizyczną będącą polskim rezydentem podatkowym z tytułu dywidendy wypłaconej mu przez spółkę posiadającą siedzibę w Republice Estońskiej, opodatkowany będzie w Polsce zryczałtowanym 19 % podatkiem dochodowym, po odliczeniu kwoty 20% podatku zapłaconego z tego tytułu w Republice Estonii...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Tallinie dnia 9 maja 1994 r (Dz.U. 1995 Nr 77, poz. 388).

Zgodnie z art. 10 Umowy przywołanej powyżej umowy pomiędzy Polską a Estonią, Dywidendy, wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie.

Dywidendy te mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie i zgodnie z prawem tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale gdy odbiorca dywidend jest ich właścicielem, to podatek ten nie może przekraczać:

 1. 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli ich właścicielem jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 procent,
 2. 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Właściwe władze Umawiających się Państw mogą, w drodze wzajemnego porozumienia rozstrzygnąć sposób stosowania tych ograniczeń. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane.

Określenie "dywidendy", użyte w tym artykule, oznacza dochód z akcji lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, z udziału w zyskach, jak również dochody z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, są pod względem podatkowym traktowane jak dochody z akcji.

Powyższe oznacza, że dywidenda otrzymywana ze spółki w Estonii przez osobę fizyczną będącą polskim rezydentem podatkowym, zgodnie z Umową może być opodatkowana zarówno w Polsce jak i w Estonii przy czym podatek pobierany w Estonii nie może przekroczyć 15 % kwoty dywidendy brutto.

W przypadku opodatkowania dywidendy w obu krajach, Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Polską a Estonią w art. 24 ust.1 lit. b) Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga część dochodu, który zgodnie z postanowieniami artykułów 10 (dywidendy), 11 i 12 może być opodatkowany w Estonii, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Estonii. Jednakże takie potrącenie nie może przekroczyć tej części podatku, która została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która odpowiada tej części dochodu, która została osiągnięta w Estonii.

Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dywidendy otrzymane przez osoby fizyczne opodatkowane są 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Danina ta pobierana jest bez uprzedniego pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania.

Zgodnie z art. 30a ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polski rezydent podatkowy uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) w postaci dywidendy, od zryczałtowanego podatku obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%.

Biorąc powyższe pod uwagę, jak również uwzględniając fakt zgodnie z którym podatek od dywidendy wypłacanej wspólnikowi pobierany w Republice Estońskiej wynosi 20 %, zastosowanie powyższych regulacji powinno prowadzić do wniosku, że jakkolwiek zryczałtowany podatek dochodowy od uzyskanej dywidendy wynosi 19 %, z uwagi na treść art. 30a ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od jego kwotowej wartości należy odliczyć taką samą kwotę podatku zapłaconego z tego tytułu w Estonii, co za tym idzie efektywnie kwota zryczałtowanego podatku dochodowego z powyższego tytułu do zapłacenie w Polsce wyniesie zero złotych.

Podatkowe rozliczenie zagranicznej dywidendy w Polsce obciąża odbiorcę dywidendy. Powinno się ono dokonać do 30 kwietnia roku następującego po roku w którym odbiorca otrzymał dywidendę. Rozliczenie składa się w zeznaniu rocznym, na jednym z formularzy PIT-36, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39, których wybór zależy od pozostałych dochodów podatnika podlegających opodatkowaniu w Polsce.

Zgodnie z przepisami podatkowymi, kwotę dywidendy otrzymaną w obcej walucie przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, natomiast kwotę podatku zapłaconego z tego tytułu za granicą wyrażoną w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty podatku.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w momencie wypłaty na rzecz wnioskodawcy dywidendy przez spółkę kapitałową BPM Capital OÜ położną w Republice Estońskiej, dywidenda ta co do zasady podlegać będzie w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19%, od którego należy odliczyć podatek zapłacony z tego tytułu w Estonii. Z uwagi na treść zapisu art. 30a ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów(dochodów) przy zastosowaniu stawki 19% - co w praktyce uwzględniając fakt, że podatek pobierany w Republice Estonii wynosi 20%, oznacza że efektywnie kwota zryczałtowanego podatku dochodowego z powyższego tytułu do zapłacenia w Polsce wyniesie zero złotych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe w części dotyczącej możliwości odliczenia podatku faktycznie zapłaconego w Republice Estonii, za prawidłowe w pozostałym zakresie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

W świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, faktycznie uzyskane z tego udziału.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest polskim obywatelem i posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca jest wspólnikiem estońskiej spółki kapitałowej B. OÜ(odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) i z tego tytułu w roku 2015 oraz w kolejnych latach Wnioskodawca będzie osiągał dochód z dywidend. Republika Estońska posiada specyficzne regulacje podatkowe związane z opodatkowaniem dochodów spółek kapitałowych tam położonych. Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Republice Estońskiej dochód osiągnięty przez spółkę estońską i zatrzymany w spółce (niedystrybuowany do udziałowców) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zysk spółki estońskiej dystrybuowany do udziałowców (innymi słowy dywidenda) podlega natomiast w Estonii opodatkowaniu w wysokości 20%. Powyższy 20% podatek jest nakładany w momencie faktycznej dystrybucji zysku spółki estońskiej w postaci dywidendy do rąk wspólników tych spółek. Oznacza to w istocie rzeczy, że Republika Estońska opodatkowuje wypłatę dywidendy do wspólników spółek tam położonych podatkiem dochodowym w wysokości 20 %.

Wobec powyższego w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajduje Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Tallinie dnia 9 maja 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 77, poz. 388).

Stosownie do art. 10 ust. 1 Umowy dywidendy, wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie.

Zgodnie z ust. 2 art. 10 Umowy dywidendy te mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie i zgodnie z prawem tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale gdy odbiorca dywidend jest ich właścicielem, to podatek ten nie może przekraczać:

 1. 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli ich właścicielem jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 procent,
 2. 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Właściwe władze Umawiających się Państw mogą, w drodze wzajemnego porozumienia rozstrzygnąć sposób stosowania tych ograniczeń. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane.

W myśl art. 10 ust. 3 Umowy określenie "dywidendy", użyte w tym artykule, oznacza dochód z akcji lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, z udziału w zyskach, jak również dochody z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, są pod względem podatkowym traktowane jak dochody z akcji.

W myśl art. 24 ust. 1 lit. b) ww. Umowy w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, podwójnego opodatkowania unikać się będzie w sposób następujący: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga część dochodu, który zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11 i 12 może być opodatkowany w Estonii, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Estonii. Jednakże takie potrącenie nie może przekroczyć tej części podatku, która została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która odpowiada tej części dochodu, która została osiągnięta w Estonii.

Przechodząc na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakres opodatkowania dochodów (przychodów) uzyskanych przez osoby fizyczne, m.in. z dywidend reguluje przepis art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania, o czym stanowi art. 30a ust. 6 cyt. ustawy.

W myśl art. 30a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy ust. 1 pkt 1-5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 30a ust. 9 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) określone w ust. 1 pkt 1-5, od zryczałtowanego podatku obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%.

Ponadto art. 30a ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwoty podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w ust. 9 i 10, podatnicy są obowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a.

W związku z przywołanymi powyżej przepisami prawa należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że w momencie wypłaty na rzecz wnioskodawcy dywidendy przez spółkę kapitałową położną w Republice Estońskiej, dywidenda ta co do zasady podlegać będzie w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19%, od którego należy odliczyć podatek zapłacony z tego tytułu w Estonii. Z uwagi na treść zapisu art. 30a ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów(dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%.

Jednakże organ podatkowy nie podziela stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w sytuacji, gdy kwota pobranego w Republice Estonii podatku jest wyższa niż 19% kwoty przychodów, tj. przykładowo podatek u źródła zostanie pobrany w Republice Estonii według stawki 20% efektywnie kwota zryczałtowanego podatku dochodowego z powyższego tytułu do zapłacenia w Polsce wyniesie zero złotych.

Należy bowiem wskazać, że w zaistniałej sytuacji, a więc gdy od uzyskanych przez Wnioskodawcę przychodów (dochodów) z dywidend w Republice Estonii został pobrany podatek według stawki 20%, to Wnioskodawca w składanym w Polsce zeznaniu rocznym uprawniony jest od zryczałtowanego podatku - obliczonego zgodnie z ust. 1 art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczyć kwotę podatku w wysokości wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską tj. w przypadku dywidendy – 15%.

Treść art. 10 ust. 2 Konwencji daje możliwość osobie uprawnionej do dywidendy mającej miejsce zamieszkania w Polsce zapłacenia podatku w Republice Estonii w wysokości nieprzekraczającej 15% kwoty dywidendy brutto – po przedstawieniu płatnikowi certyfikatu rezydencji potwierdzającego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce.

Jeżeli podatnik nie korzysta z tego uprawnienia w momencie poboru przez płatnika podatku od danego przychodu, a faktycznie dysponuje przedmiotowym certyfikatem rezydencji, ma możliwość ubiegania się o zwrot podatku od nadwyżki ponad 15% dywidendy brutto, w Republice Estonii.

Fakt, że płatnik w Republice Estonii pobrał podatek od uzyskanych przez Wnioskodawcę przychodów z dywidend w wysokości wyższej niż wynika to z treści art. 10 ust. 2 Umowy – czyli wyższej niż 15%, nie upoważnia Wnioskodawcy do odliczenia od zryczałtowanego podatku w Polsce w wysokości 19% przychodu (dochodu) z dywidend - podatku pobranego za granicą w wysokości 19% i wyżej, tj. w wysokości innej aniżeli wynika to z treści art. 10 ust. 2 Umowy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dywidendy
ILPB2/4511-1-763/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku
ITPP2/4512-740/15/AJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.