IPPB2/4511-374/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

Dywidenda wypłacona osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce przez spółkę z siedzibą we Francji może być opodatkowana zarówno w państwie rezydencji podatnika (tj. w Polsce), jak i w państwie źródła (we Francji). W sytuacji natomiast gdy zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochód podatnika będzie podlegał opodatkowaniu we Francji, od zryczałtowanego podatku dochodowego w Polsce przysługuje temu podatnikowi odliczenie, o którym stanowi powołany powyżej art. 30a ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
IPPB2/4511-374/15-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. Francja
 2. akcja
 3. dywidendy
 4. kapitały pieniężne
 5. program motywacyjny
 6. przychód
 7. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 19 czerwca 2015 r.) na wezwanie telefoniczne w dniu 15 czerwca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym (Pytanie Nr 1)– jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest pracownikiem A. Polska Sp. z o.o. (dalej: Spółka). W ramach pracowniczego programu motywacyjnego Wnioskodawca będzie miał możliwość nabycia w 2015 roku, na preferencyjnych warunkach, akcji francuskiej spółki dominującej - A. S.A. w związku z podwyższeniem jej kapitału zakładowego na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Nabycie akcji przez Wnioskodawcę, nastąpi poprzez specjalny francuski fundusz zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe (fond communs de placement dentreprise, dalej: „FCPE”). Wnioskodawca, w ramach programu motywacyjnego, nabędzie jednostki uczestnictwa w FCPE (będące papierami wartościowymi zgodnie z prawem francuskim). Innymi słowy, Wnioskodawca będzie akcjonariuszem (posiadaczem akcji) A. SA w sposób pośredni, poprzez FCPE.

FCPE, zgodnie z prawem francuskim, nie posiada osobowości prawnej. FCPE nie jest też funduszem kapitałowym (inwestycyjnym ani zagranicznym) w rozumieniu Dyrektywy 2009/65/WE ani w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 157).

Obowiązywać będą dwie formuły udziału pracowników Spółki w programie motywacyjnym: formuła Classic (non-leveraged FCPE) oraz formuła Capital+ (leveraged FCPE):

(1) w modelu Classic, pracownicy będą uprawnieni do nabycia akcji A. SA poprzez FCPE ze zniżką 20% (w stosunku do referencyjnej ceny akcji). Pracownicy, w związku z wpłatami na akcje A. SA, obejmą jednostki uczestnictwa w FCPE. Jednostki te mogą zostać zbyte wyłącznie na rzecz FCPE (w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem) i to dopiero po 5 latach okresu blokady (za wyjątkiem niektórych sytuacji, np. w przypadku małżeństwa pracownika). Przychód z tytułu umorzenia jednostek w FCPE jest we Francji wolny od podatku dochodowego.

Dywidendy otrzymywane przez FCPE od A. SA będą reinwestowane w nabycie kolejnych akcji A. SA, w zamian za co pracownicy obejmą nowe jednostki uczestnictwa w FCPE. Pracownicy Spółki - w związku z takim przydziałem nowych jednostek w FCPE - nie poniosą jakichkolwiek kosztów. Przydział ten będzie bowiem finansowany dywidendą wypłacaną przez A. SA.

(2) w modelu Capital +, pracownicy będą uprawnieni do nabycia akcji A. SA poprzez FCPE po cenie referencyjnej akcji (bez zniżki). Pracownicy, w związku z wpłatami na akcje A. SA, obejmą jednostki uczestnictwa w FCPE. Jednostki te mogą zostać zbyte wyłącznie na rzecz FCPE (w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem) i to dopiero po 5 latach. Przychód z tytułu umorzenia jednostek w FCPE jest we Francji wolny od podatku dochodowego.

W przeciwieństwie do formuły Classic, w formule Capital + pracownikowi gwarantowany jest (przez podmiot trzeci: bank-gwaranta) zwrot zainwestowanych środków oraz przynajmniej 4% zysk.

W modelu Capital+, dywidendy otrzymywane przez FCPE od A. SA nie będą reinwestowane, ale będą przekazywane bankowi-gwarantowi. Niniejszym, dywidendy otrzymywane przez FCPE nie spowodują objęcia przez pracownika nowych jednostek w FCPE.

Niezależnie od formuły uczestnictwa w programie, wybranej przez Wnioskodawcę, w zależności od liczby zakupionych akcji A. SA, Wnioskodawcy zostanie nieodpłatnie przydzielone od 2 do 10 akcji A. SA. Warunkiem nieodpłatnego otrzymania akcji będzie więc zakup akcji A. SA, w formule 2 nieodpłatne akcje za zakup 1 akcji, z maksymalnym limitem 10 nieodpłatnych akcji. Akcje te zostaną przekazane do FCPE, w zamian za co FCPE wyemituje nowe jednostki uczestnictwa dla Wnioskodawcy (podobnie jak w przypadku jednostek wyemitowanych przez FCPE w zamian za reinwestowane dywidendy od A. SA w formule Classic).

Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tutejszy organ podatkowy wezwał telefonicznie w dniu 15 czerwca 2015 r. (na tę okoliczność została sporządzona notatka służbowa) Wnioskodawcę w celu doprecyzowania przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie:

 • czy nieodpłatne przyznanie uczestnikom programu motywacyjnego dodatkowych akcji spółki francuskiej nastąpi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki francuskiej.

Braki uzupełniono, w kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

Decyzja o przydzieleniu Wnioskodawczyni nieodpłatnie akcji francuskiej spółki A. SA (spółki dominującej wobec pracodawcy Wnioskodawczyni, tj. A. Polska Sp. z o.o.) została podjęta uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy A. SA.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie(a).

 1. Czy wartość dywidend reinwestowanych w dodatkowe akcje A. SA nie stanowi przychodu (dochodu) podatkowego Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w momencie wypłaty dywidendy przez A. SA do FCPE.
 2. Czy wartość dwóch dodatkowych akcji A. SA, otrzymanych przez Wnioskodawcę za każdą nabytą akcję A. SA, nie stanowi przychodu (dochodu) podatkowego Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w momencie ich przekazania przez A. SA do FCPE.

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie Nr 1 wniosku. Odpowiedź w zakresie zadanego pytania Nr 2 została udzielona w odrębnej interpretacji indywidualnej Nr IPPB2/4511-374/15-5/MK.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie kolejnych akcji A. SA (jednostek w FCPE) w związku z reinwestowanymi dywidendami nie spowoduje powstania przychodu dla Wnioskodawcy w momencie objęcia jednostek w FCPE.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 punkt 4 updof, od dywidend oraz inne przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy tylko w przypadku faktycznego uzyskania takiego przychodu.

Wnioskodawca podkreśla, że nie otrzyma dywidend w 5-letnim okresie blokady, ponieważ wszelkie dywidendy z tytułu akcji nabytych przez FCPE w imieniu Wnioskodawcy zostaną wypłacone przez A. SA bezpośrednio na rachunek FCPE. Z kolei, zgodnie z zasadami programu motywacyjnego, FCPE zainwestuje wszystkie otrzymane kwoty dywidend w akcje A. SA. W efekcie takiej reinwestycji dywidend, Wnioskodawca będzie uprawniony do otrzymania dodatkowych jednostek uczestnictwa w FCPE lub ich części ułamkowych, których zbycie będzie podlegało blokadzie przez okres 5 lat. W rezultacie, Wnioskodawca będzie mógł uzyskać przysporzenie będące efektem dystrybucji dywidendy przez A. SA dopiero z chwilą umorzenia posiadanych jednostek uczestnictwa w FCPE.

Zgodnie z art. 11 updof, przychodami są m. in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne. Z kolei, w myśl art. 24 ust. 5 updof, dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także z dywidendy.

Zatem, kwota dywidendy byłaby przychodem tylko wtedy, gdyby była faktycznie postawiona do dyspozycji Wnioskodawcy. Opodatkowaniu może podlegać bowiem jedynie dochód faktycznie otrzymywany a nie dochód potencjalny. Tymczasem, w rozpatrywanym przypadku, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do rozporządzania i swobodnego dysponowania kwotami dywidend, gdyż będą one automatycznie reinwestowane w kolejne akcje A. SA. W okresie 5-letniej blokady Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości zbycia jednostek uczestnictwa FCPE.

Ponadto, na moment objęcia jednostek w FCPE, nie sposób ustalić wielkości potencjalnego, przyszłego dochodu Wnioskodawcy, w związku z faktem, iż akcje A. SA są przedmiotem obrotu giełdowego - ich cena podlega ciągłym zmianom.

Powyższy pogląd został potwierdzony przez Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z dnia 12 grudnia 2013 r. (sygn. akt II FSK 2962/11). Wyrok ten również dotyczył reinwestowania dywidend otrzymywanych przez FCPE. Sąd stwierdził w nim m. in., iż: „(...) kwoty dywidend stanowią dla skarżącej jedynie potencjalny przychód, który faktycznie zostanie uzyskany dopiero w momencie uzyskania możliwości dysponowania tymi środkami (lub ich ekwiwalentami). W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego moment powstania przychodu zostanie przesunięty w czasie do chwili realnego uzyskania przychodu przez skarżącą.

NSA potwierdził również, iż: „(...) z przepisów jednoznacznie wynika, że wolą prawodawcy było, aby opodatkowaniu podlegał wyłącznie dochód faktycznie uzyskany przez skarżącą w formie dywidendy a nie dochód jedynie potencjalny lecz nie uzyskany faktycznie”.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, reinwestowanie dywidend nie spowoduje powstania przychodu dla Wnioskodawcy na moment objęcia jednostek w FCPE. Zgodnie z brzmieniem przytoczonych powyżej przepisów, opodatkowany przychód dla Wnioskodawcy powstanie dopiero w momencie faktycznego otrzymania przez niego kwot z tytułu odkupienia przez FCPE własnych jednostek w celu ich umorzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z tytułu dywidendy kwalifikowany jest do przychodów z kapitałów pieniężnych.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wskazuje, iż za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się, m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

W myśl art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy podatek dochodowy od uzyskanych dochodów (przychodów) z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nalicza się zryczałtowaną 19% stawką.

Przepisy ust. 1 pkt 1-5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 30a ust. 2 ww. ustawy).

Na podstawie art. 30a ust. 9 ww. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) określone w ust. 1 pkt 1-5, od zryczałtowanego podatku obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%.

W myśl art. 30a ust. 11 ww. ustawy kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwoty podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w ust. 9 i 10, podatnicy są obowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca jest pracownikiem polskiej spółki będącej częścią międzynarodowej grupy kapitałowej. W ramach pracowniczego programu motywacyjnego, Wnioskodawca będzie miał możliwość nabycia w 2015 roku, na preferencyjnych warunkach, akcji spółki francuskiej, będącej spółką dominującą w grupie kapitałowej, w związku z podwyższeniem jej kapitału zakładowego na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Nabycie akcji przez Wnioskodawcę, nastąpi poprzez specjalny francuski fundusz zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe (FCPE), który zgodnie z prawem francuskim, nie posiada osobowości prawnej, nie jest też funduszem kapitałowym (inwestycyjnym ani zagranicznym).

Wnioskodawca, w ramach programu motywacyjnego, nabędzie jednostki uczestnictwa w FCPE (będące papierami wartościowymi zgodnie z prawem francuskim). Innymi słowy, Wnioskodawca stanie się akcjonariuszem (posiadaczem akcji) Spółki Zagranicznej w sposób pośredni, poprzez FCPE.

W programie motywacyjnym obowiązywać będą dwie formuły udziału pracowników Spółki: formuła Classic non-leveraged FCPE oraz formuła Capital+ leveraged FCPE:

W modelu Classic, pracownicy będą uprawnieni do nabycia akcji Spółki Zagranicznej poprzez FCPE ze zniżką 20% (w stosunku do referencyjnej ceny akcji). Pracownicy, w związku z wpłatami na akcje Spółki Zagranicznej, obejmą jednostki uczestnictwa w FCPE. Jednostki te mogą zostać zbyte wyłącznie na rzecz FCPE (w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem) i to dopiero po 5 latach okresu blokady (za wyjątkiem niektórych sytuacji, np. w przypadku małżeństwa pracownika). Przychód z tytułu umorzenia jednostek w FCPE jest we Francji wolny od podatku dochodowego. Dywidendy otrzymywane przez FCPE od Spółki Zagranicznej będą reinwestowane w nabycie kolejnych akcji Spółki Zagranicznej, w zamian za co pracownicy obejmą nowe jednostki uczestnictwa w FCPE. Pracownicy Spółki - w związku z takim przydziałem nowych jednostek w FCPE - nie poniosą jakichkolwiek kosztów. Przydział ten będzie bowiem finansowany dywidendą wypłacaną przez Spółkę Zagraniczną.

W modelu Capitał+, pracownicy będą uprawnieni do nabycia akcji Spółki Zagranicznej poprzez FCPE po cenie referencyjnej akcji (bez zniżki). Pracownicy, w związku z wpłatami na akcje Spółki Zagranicznej, obejmą jednostki uczestnictwa w FCPE. Jednostki te mogą zostać zbyte wyłącznie na rzecz FCPE (w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem) i to dopiero po 5 latach. Przychód z tytułu umorzenia jednostek w FCPE jest we Francji wolny od podatku dochodowego. W przeciwieństwie do formuły Classic, w formule Capital+ pracownikowi gwarantowany jest (przez podmiot trzeci: bank-gwaranta) zwrot zainwestowanych środków oraz przynajmniej 4% zysk. Niezależnie od wybranej przez Wnioskodawcę formuły uczestnictwa w programie w zależności od liczby zakupionych akcji Spółki Zagranicznej, Wnioskodawcy zostanie nieodpłatnie przydzielone od 2 do 10 akcji Spółki Zagranicznej. Warunkiem nieodpłatnego otrzymania akcji będzie więc zakup akcji Spółki Zagranicznej, w formule 2 nieodpłatne akcje za zakup 1 akcji, z maksymalnym limitem 10 nieodpłatnych akcji. Akcje te zostaną przekazane do FCPE, w zamian za co FCPE wyemituje nowe jednostki uczestnictwa dla Wnioskodawcy. Decyzja o przydzieleniu Wnioskodawcy nieodpłatnie akcji francuskiej spółki została podjęta uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy tej Spółki.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego nie wynika, aby prawo własności do akcji przejął Fundusz FCPE. Wnioskodawca stwierdza jedynie, że dywidendy będą wpływały do funduszu FCPE, a za otrzymane kwoty zostaną nabyte akcje Akcjonariusza na giełdzie, a fundusz FCPE wyemituje dodatkowe jednostki odpowiadające nabytym akcjom Akcjonariusza. Powyższe nie oznacza, jednak, że uczestnik programu (Wnioskodawca) nie jest nadal prawnym współwłaścicielem / właścicielem akcji.

Wskazać należy, że dywidenda to przypadająca na poszczególny udział czy akcję w spółce kapitałowej, część zysku spółki kapitałowej. Dywidenda jest zatem prawem akcjonariusza do części zysku spółki kapitałowej. Innymi słowy, prawo do dywidendy przysługuje każdorazowemu właścicielowi akcji. Uczestnicy programu posiadający jednostki funduszu FCPE są współwłaścicielami akcji Akcjonariusza, zatem będą dysponować prawami i przywilejami należnymi akcjonariuszom i z tym momentem uzyskają prawo do czerpania korzyści wynikających z akcji.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że fundusz działa wprawdzie w imieniu uczestników programu, jednak to Wnioskodawcy (uczestnikowi programu motywacyjnego) przysługuje prawo do dywidendy. Fakt, że dywidenda jest wpłacana przez spółkę z siedzibą we Francji do funduszu nie oznacza, że Wnioskodawca (uczestnik programu) nie osiągnie z tego tytułu dochodu. Fundusz bowiem zainwestuje otrzymane kwoty z dywidendy w kolejne akcje, które uprawnią uczestników programu akcji pracowniczych do otrzymania dodatkowych jednostek uczestnictwa odpowiadających nabytym akcjom Akcjonariusza. Dywidenda zostanie zatem przekazana Wnioskodawcy, (uczestnikowi programu) i zamieniona w jednostki uczestnictwa.

Dywidenda powinna być traktowana jako dywidenda wypłacona bezpośrednio uczestnikowi programu motywacyjnego, który w konsekwencji osiąga przychód. O przychodzie faktycznie uzyskanym mówić będziemy nie tylko w sytuacji, kiedy na rzecz danej osoby będącej właścicielem akcji dokonano wypłaty dywidendy w formie pieniężnej, lecz również wówczas, kiedy w wyniku reinwestycji dywidendy przez Fundusz uczestnik programu nabędzie jednostki uczestnictwa.

Stosownie do powyższego stanowisko Wnioskodawcy odnośnie braku przychodu po stronie Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe, ponieważ wartość dywidendy reinwestowana w dodatkowe akcje przechowywane przez fundusz FCPE stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu w momencie wypłaty dywidendy przez Spółkę francuską.

W związku z powyższym ponieważ zostanie wypłacona dywidenda przez podmiot mający siedzibę we Francji na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek rozliczenia się z uzyskanego przychodu.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 20 czerwca 1975 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5)

Stosownie do art. 10 ust. 1 dywidendy, które płaci spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu w tym drugim Państwie.

Zgodnie z ust. 2 tej Umowy, dywidendy te mogą być jednak opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale gdy osoba, która pobiera dywidendy jest ich rzeczywistym odbiorcą, podatek ten nie może przekroczyć:

 • 5% kwoty dywidendy brutto, jeżeli odbiorca jest spółką (z wyłączeniem spółek osobowych), rozporządzającą bezpośrednio co najmniej 10% kapitału spółki wypłacającej dywidendy,
 • 15% kwoty dywidendy brutto we wszystkich innych przypadkach.

W myśl art. 10 ust. 5 ww. Umowy, osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, która otrzymuje dywidendy od spółki mającej siedzibę we Francji, jest uprawniona do zwrotu przedpłaty odnoszącej się do dywidend wypłaconych w danym przypadku przez spółkę wypłacającą dywidendy. Przedpłata będzie zwrócona przez potrącenie z podatku pobranego zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym i z postanowieniami ustępu 2. W celu zastosowania całości postanowień niniejszej umowy kwota brutto zwróconej przedpłaty będzie traktowana jako dywidenda.

Z postanowień powołanej powyżej umowy wynika, że w przypadku otrzymania przychodu podlegającego opodatkowaniu we Francji z tytułu dywidendy od spółki mającej siedzibę we Francji, zastosowanie znajdzie zapis art. 23 umowy dotyczący postanowień o uniknięciu podwójnego opodatkowani.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. b) ww. Umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga przychody, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 12, 14, 16 i 17 podlegają opodatkowaniu we Francji, wówczas Polska zaliczy na poczet podatku należnego od dochodu tej osoby kwotę, która odpowiada podatkowi zapłaconemu we Francji. Podlegająca zaliczeniu kwota nie może jednak przekraczać części podatku obliczonego przed zaliczeniem, która przypada na przychody osiągane we Francji.

W świetle powyższego, dywidenda wypłacona osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce przez spółkę z siedzibą we Francji może być opodatkowana zarówno w państwie rezydencji podatnika (tj. w Polsce), jak i w państwie źródła (we Francji). W sytuacji natomiast gdy zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochód podatnika będzie podlegał opodatkowaniu we Francji, od zryczałtowanego podatku dochodowego w Polsce przysługuje temu podatnikowi odliczenie, o którym stanowi powołany powyżej art. 30a ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów z dywidend, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwoty podatku zapłaconego za granicą, podatnicy są obowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym. W zależności od rodzaju przychodów uzyskiwanych w kraju, kwoty te należy wykazać w zeznaniu PIT-36 lub PIT-38.

Reasumując stwierdzić należy, iż wartość dywidendy reinwestowana w dodatkowe akcje, przechowywane przez Fundusz stanowić będzie przychód Wnioskodawcy, podlegający opodatkowaniu w momencie wpłaty dywidendy przez Akcjonariusza (Spółkę kapitałową z siedzibą we Francji) do Funduszu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.