IPPB2/4511-168/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Rozliczenie podatku dochodowego z dochodów uzyskanych jako wspólnik spółki osobowej, komandytowej oraz dywidend uzyskanych z zysku w osobie prawnej.
IPPB2/4511-168/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. Niemcy
 2. certyfikat rezydencji
 3. dywidendy
 4. udziałowiec
 5. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2015 r. (data wpływu 23 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego w latach 2014 i 2015 oraz skutków podatkowych związanych z wypłatą dywidendy, na rzecz rezydenta podatkowego Niemiec, który posiada certyfikat rezydencji podatkowej w Niemczech (Nr 1, 1.2. i 1.3, Nr 2, Nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego w latach 2014 i 2015 oraz skutków podatkowych związanych z wypłatą dywidendy, na rzecz rezydenta podatkowego Niemiec, który posiada certyfikat rezydencji podatkowej w Niemczech.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

W dniu 24 listopada 2014 r. w Kancelarii Notarialnej została zawarta umowa spółki komandytowej pod nazwą W. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, której wspólnikami są: 1) osoba prawna- spółka z o.o. - komplementariusz oraz 2) dwóch wspólników - osoby fizyczne, tj. Wnioskodawca (Katarzyna B. ) oraz Witold Z. - jako komandytariusze. Spółka ta - została zarejestrowana w KRS w dniu 5 grudnia 2014 r. Spółka na chwilę obecną nie tworzy żadnych oddziałów, nie prowadzi też tzw. zakładu na terytorium Niemiec.

Z kolei w spółce W. spółka z o.o. wspólnikami są: Wnioskodawca (Katarzyna B.) oraz Witold Z.

Zakres wniosku dotyczy prawidłowości opodatkowania podatkiem dochodowym Wnioskodawcy, tj. Katarzyny B. jako wspólnika spółki osobowej - komandytowej oraz z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w tym z dywidend. Wnioskodawczyni posiada obywatelstwo polskie, jest zameldowana na pobyt stały w Polsce, przebywa w Polsce bardzo często w związku z prowadzoną w Polsce od 9 października 2013 r. do 31grudnia 2014 r. działalnością gospodarczą w formie spółki cywilnej oraz od grudnia 2014 r. również jako wspólnik spółki komandytowej oraz spółki z o.o., o których mowa powyżej.

Spółka cywilna z dniem 31 grudnia 2014 r. została zlikwidowana, co oznacza że od 1 stycznia 2014 roku Wnioskodawczyni będzie w Polsce prowadziła działalność gospodarczą jako wspólnik spółki komandytowej (osobowej) oraz wspólnik spółki z o.o. (osoby prawnej).

Spółka komandytowa, która powstała w listopadzie 2014 roku, została zarejestrowana w KRS w grudniu 2014 - planuje od stycznia 2015 roku prowadzić operacyjną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, które to usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania tychże osób. PKD zgodne z umową spółki to: 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. PKWiU 88.1 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczone osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym. Spółka komandytowa planuje zawierać umowy z rodzinami osób, nad którymi sprawowana będzie opieka, które to rodziny za każdy miesiąc opieki obciążane będą fakturami stanowiącymi przychód spółki komandytowej. Wszyscy klienci spółki, tj. rodziny z którymi spółka zawrze umowy o świadczenie usług zamieszkiwać będą na terenie Niemiec, co oznacza konieczność wysyłania osób fizycznych, z którymi spółka komandytowa będzie współpracować (zleceniobiorców) do wykonania czynności opieki nad osobami starszymi do Niemiec. Podstawą współpracy pomiędzy spółką komandytową, a osobami fizycznymi wysyłanymi do Niemiec będzie umowa cywilnoprawna - umowa zlecenie. Tym samym usługi świadczone przez spółkę komandytową wykonywane będą w miejscu zamieszkania podopiecznych na terytorium Niemiec. Spółka nie będzie posiadać na terenie Niemiec tzw. zakładu, czy stałej placówki przez którą spółka wykonywać by miała usługi opieki. Opiekunki (zleceniobiorcy) będą swe usługi wykonywać w miejscu / domu wskazanym przez rodzinę, w którym znajduje się osoba do opieki.

Zatem spółka komandytowa i spółka z o.o., której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem posiada siedziby w Polsce, nie tworzy tzw. zakładu czy placówki na terytorium Niemiec, nie tworzy też żadnych innych oddziałów.

W roku 2013 Wnioskodawczyni przebywała na terytorium Niemiec i tam też pracowała w okresie od 30 kwietnia 2013 r. do 31 lipca 2013 r. jako opiekunka do osób starszych, 13 sierpnia 2013 roku dokonała zameldowania na pobyt stały w Niemczech.

W okresie 2 września 2013 r. do 31 września 2013r. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez firmę niemiecką. 24 października 2013 r. Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński z obywatelem Austrii zamieszkałym w Niemczech, od 2005 roku – Guido B., w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscowości G..

W dniu 29 stycznia 2014 r. w Niemczech urodził się syn, który posiada obywatelstwo niemieckie. W sierpniu 2013 Wnioskodawczyni uzyskała pierwszy certyfikat rezydencji w Niemczech. W dniu 06 grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała pismo z Finanzamt (Niemiecki Urząd Skarbowy) data wydania 2 grudnia 2014 r. dotyczące numeru podatkowego nadanego w Niemczech, tzw. certyfikat rezydencji podatkowej - ponownie, wydany na prośbę Wnioskodawczyni. Wg tego certyfikatu Katarzyna B. (Wnioskodawczyni) podlega opodatkowaniu w Niemczech oraz w tymże certyfikacie napisano, że w rozumieniu art. 4 (I) umowy podwójnego opodatkowania z Polską od sierpnia 2013 jak również w 2014 mieszka w Niemczech. W piśmie tym napisano również „Niżej podpisany potwierdza, że zgodnie z art. 4 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Republiką Polski - Katarzyna B., ma miejsce stałego zamieszkania w RFN”.

W ocenie Wnioskodawczyni od drugiej połowy roku 2013 (sierpień - zameldowanie, październik zawarcie związku małżeńskiego) a już na pewno od stycznia 2014 (narodziny syna) ośrodkiem interesów życiowych Wnioskodawczyni są Niemcy, gdyż tam posiada męża, syna oraz tam zamieszkuje wraz z nimi i w Niemczech prowadzi gospodarstwo domowe. W Polsce Wnioskodawczyni przebywa w sprawach służbowych związanych z działalnością gospodarczą lub w sprawach prywatnych, rodzinnych, wakacyjnych czy świątecznych.

Artykuł 3 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, w rozdziale Definicje ogólne stanowi:

 1. W rozumieniu niniejszej umowy, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej:
  1. wyrażenia „Umawiające się Państwo” i „drugie Umawiające się Państwo” oznaczają odpowiednio Rzeczpospolitą Polską lub Republikę Federalną Niemiec i jeżeli są zastosowane w sensie geograficznym dla celów niniejszej umowy - obszar, na terenie którego stosowane jest prawo podatkowe danego państwa;
  2. określenie "osoba" oznacza osobę fizyczną spółkę oraz każde inne zrzeszenie osób;
  3. określenie "spółka" oznacza osobę prawną lub inną jednostkę, którą dla celów podatkowych traktuje się jako osobę prawną;
  4. określenia "przedsiębiorstwo jednego Umawiającego się Państwa" i "przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa" oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie lub przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie;
  5. określenie "transport międzynarodowy" oznacza wszelki transport statkiem morskim, statkiem powietrznym lub statkiem żeglugi śródlądowej eksploatowanym przez przedsiębiorstwo, którego miejsce faktycznego zarządu znajduje się w Umawiającym się Państwie, z wyjątkiem przypadku, gdy taki statek morski, statek powietrzny lub statek żeglugi śródlądowej jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie;
  6. określenie "właściwy organ" oznacza:
  aa) w przypadku Republiki Federalnej Niemiec - Federalne Ministerstwo Finansów lub organ, któremu przekazało swoje uprawnienia;
  bb) w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej - Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela.
 2. Przy stosowaniu mniejszej umowy przez Umawiające się Państwo, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde określenie, które nie zostało w niej zdefiniowane, będzie miało takie znaczenie, jakie przyjmuje się w danym czasie zgodnie z prawem tego Państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie niniejsza umowa, przy czym znaczenie wynikające ze stosowanego ustawodawstwa podatkowego tego Państwa będzie miało pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym określeniu przez inne przepisy prawne tego Państwa.

Zgodnie z art. 4 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisaną w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. Miejscem zamieszkania lub siedzibą jest:

 1. W rozumieniu niniejszej umowy, określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo, każdą jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie, w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w tym Państwie.
 2. Jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status określa się według następujących zasad:
  1. osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych),
  2. jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa,
  3. jeżeli osoba przebywa zazwyczaj w obu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem,
  4. jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną tę kwestię w drodze wzajemnego porozumienia.
 3. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu osoba niebędąca osobą fizyczną ma siedzibę w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona siedzibę w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce jej faktycznego zarządu.
 4. Uważa się, że spółka osobowa ma siedzibę w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce jej faktycznego zarządu. Jednakże artykuły od 6 do 23 mają zastosowanie tylko do dochodu lub majątku spółki osobowej, który podlega opodatkowaniu w Umawiającym się Państwie, w którym uważa się, że ma ona siedzibę.

Wg art. 5 ww. umowy określenie "zakład" oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. (2) Określenie "zakład" obejmuje w szczególności: a) miejsce zarządu, b) filię, c) biuro, d) fabrykę, e) warsztat i f) kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

Podobna definicja znajduje się w art. 5a pkt 22 updof, w którym mowa o zagranicznym zakładzie.

Artykuł 7 ww. umowy stanowi o Zyskach przedsiębiorstw:

 1. Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.
 2. Jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład, to, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 niniejszego artykułu, w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem.
 3. Przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się odliczanie nakładów ponoszonych dla tego zakładu włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi niezależnie od tego, czy powstały w tym Państwie, w którym położony jest zakład, czy gdzie indziej.
 4. Jeżeli w Umawiającym się Państwie istnieje zwyczaj ustalania zysków zakładu przez podział całkowitych zysków przedsiębiorstwa na jego poszczególne części, to postanowienia ustępu 2 niniejszego artykułu nie wykluczają ustalenia przez to Umawiające się Państwo zysku do opodatkowania według zwykle stosowanego podziału; sposób stosowanego podziału zysku musi jednak być taki, żeby wynik był zgodny z zasadami zawartymi w tym artykule.
 5. Zakładowi nie można przypisać zysku tylko z tytułu samego zakupu dóbr lub towarów dla przedsiębiorstwa.
 6. Przy stosowaniu poprzednich ustępów ustalanie zysków zakładu powinno być dokonywane każdego roku w taki sam sposób, chyba że istnieją uzasadnione powody, aby postąpić inaczej.
 7. Jeżeli w zyskach mieszczą się dochody, które zostały odrębnie uregulowane w innych artykułach niniejszej umowy, to postanowienia tych innych artykułów nie będą naruszane przez postanowienia niniejszego artykułu.

Artykuł 10 ww. umowy stanowi o dywidendach :

 1. Dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.
 2. Jednakże dywidendy takie mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak wymierzony nie może przekroczyć:
  1. 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10 procent,
  2. 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane.
 3. Określenie "dywidendy" użyte w niniejszym artykule oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych, praw do udziału w zysku, akcji w górnictwie, akcji założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również inny dochód, który według prawa Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z akcji i wypłaty z tytułu świadectw udziałowych w funduszu inwestycyjnym.
 4. Postanowienia ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania, jeżeli osoba uprawniona do dywidend, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendy, działalność gospodarczą poprzez zakład w nim położony, bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o położoną w nim stałą placówkę i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku stosuje się postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14.
 5. Jeżeli spółka, której siedziba znajduje się w Umawiającym się Państwie, osiąga zyski lub dochody z drugiego Umawiającego się Państwa, wówczas to drugie Państwo nie może obciążać podatkiem dywidend wypłacanych przez tę spółkę, z wyjątkiem przypadku, gdy takie dywidendy są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym drugim Państwie, lub w przypadku, gdy udział, z tytułu którego dywidendy są wypłacane, faktycznie wiąże się z działalnością zakładu lub stałej placówki położonej w drugim Państwie, ani też obciążać niewydzielonych zysków spółki podatkiem od niewydzielonych zysków, nawet kiedy wypłacone dywidendy lub niewydzielone zyski całkowicie lub częściowo pochodzą z zysków albo dochodów osiągniętych w tym drugim Państwie.

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

Art. 3.1. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

  1a. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną która:
 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
 3. 2a. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).
  2b. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:
 4. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 5. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 6. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

W art. 5a pkt 21 podana jest definicja certyfikatu rezydencji którym jest zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. Posiadanie tego certyfikatu jest warunkiem np. zastosowania niższej stawki wynikającej z właściwej umowy unikania podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z nowymi regulacjami art. 41 ust 9a-9d updof obowiązującymi od stycznia 2015 roku jeżeli certyfikat rezydencji nie zawiera okresu jego ważności, płatnik (w tym przypadku spółka z o.o.) przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. Jeżeli w okresie 12-miesięcy miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, podatnik jest obowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych nowym certyfikatem rezydencji.

Na podstawie przepisu przejściowego (art. 11 ustawy z 29 sierpnia 2014 r.) jeżeli miejsce zamieszkania zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym jego okresu ważności wydanym przed 04 stycznia 2015 roku płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych 12-miesięcy od dnia jego wydania.

Spółka komandytowa w której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem jest spółką osobową - określoną w ustawie z dnia 15 września 2000 r. KSH (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)- mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczenia - komplementariusz, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika - komandytariusza jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej. Spółki osobowe (w tym komandytowa) nie są podatnikami podatku dochodowego osób fizycznych ani też podatnikami podatku dochodowego osób prawnych, tym samym na spółce komandytowej nie ciążą zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osiągniętych dochodów. Podatnikami w tej spółce są jej wspólnicy, tj. komandytariusze i komplementariusz. Powyższe oznacza że na Wnioskodawczyni jako osobie fizycznej ciążą obowiązki prawidłowego rozliczenia w podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5b ust. 2 updof jeżeli pozarolniczą działalność prowadzi spółka nie będąca osobą prawną (w tym przypadku spółka komandytowa), przychody wspólnika z udziału w takiej spółce określone na podstawie art. 8 ust 1 uznaje się za przychody ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof czyli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 8 ust. 1 updof przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną,(...) u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku,(...), z zastrzeżeniem ust la. W art. 8 ust. la czytamy, iż przychody osiągnięte z pozarolniczej działalności gospodarczej u podatników, którzy wybrali zasady opodatkowania określone w art. 30c updof - czyli podatek liniowy nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł podlegających opodatkowaniu wg art. 27 ust. l updof. Do 20 stycznia 2015 zostanie złożone oświadczenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego o wyborze opodatkowania 19% podatkiem liniowym z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej jako wspólnik spółki komandytowej na rok 2015 i lata następne.

Zgodnie z art. 10 updof wśród źródeł przychodów wymienia się:

pkt 3 ) działalność gospodarczą oraz

pkt 7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawczyni ma obowiązek dokonania rozliczenia dochodów z następujących źródeł i udziału w spółkach:

Dochody uzyskiwane w spółce komandytowej w opinii Wnioskodawczyni to dochody z działalności gospodarczej rozliczane na podstawie ksiąg spółki komandytowej w udziale % wspólnika. Dochody te opodatkowane są wg art. 27 wg skali podatkowej lub wg 19% podatku liniowego w zależności od wybranej przez podatnika formy opodatkowania.

Z kolei dywidendy uzyskane z zysku osoby prawnej - spółki z o.o., w której wnioskodawczyni jest także wspólnikiem - to dochody z kapitałów pieniężnych do których zastosowanie znajduje art. 17 updof, w szczególności art. 17 ust 1 pkt 4 updof. Dochody z dywidendy opodatkowane są polskim 19% podatkiem dochodowym a zobowiąznym do pobrania i odprowadzenia podatku jest spółka z o.o. jako płatnik.

Natomiast w art. 10 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie (czyli w Polsce) osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim umawiającym się Państwie (czyli w RFN) mogą być opodatkowane w drugim umawiającym się Państwie (czyli RFN). Jednakże dywidendy takie mogą być opodatkowane także w umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca ma swoją siedzibę i zgodnie z prawem tego Państwa, czyli w Polsce. Podatek ten dla osoby uprawnionej do dywidend, której miejsce zamieszkania jest w drugim umawiającym się Państwie (czyli RFN) nie może przekroczyć 15% kwoty brutto w pozostałych przypadkach, do którego zaliczana jest Wnioskodawczyni (art. 10 (2) b) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Reasumując :

 1. Mając na względzie przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązującej Polskę i RFN - umawiające się państwo to Rzeczpospolita Polska, a drugie umawiające się Państwo to RFN (art. 3 (1) a umowy);
 2. Dochody uzyskiwane z działalności spółki komandytowej klasyfikowane są do źródła przychodu - działalności gospodarczej o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof i opodatkowane wg Wnioskodawcy w Polsce z działalności gospodarczej.
 3. Dywidendy uzyskiwane z tytułu zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to dochody z kapitałów pieniężnych o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 17 updof. W tym zakresie należy uwzględnić przepis art. 10 umowy o unikaniu opodatkowania.
 4. Od drugiej połowy 2013 roku a na pewno od stycznia 2014 ośrodkiem / centrum interesów życiowych są Niemcy, tam Wnioskodawczyni zamieszkuje, tam ma męża i syna. Tam też prowadzi gospodarstwo domowe które jest jej centrum interesów życiowych.
 5. W sierpniu 2013 r. oraz w grudniu 2014 Wnioskodawczyni otrzymała tzw. Certyfikat rezydencji z Niemieckiego Urzędu Skarbowego potwierdzający iż miejscem zamieszkania od sierpnia 2013 oraz 2014 są Niemcy.
 6. Wnioskodawczyni w Polsce prowadzi działalność gospodarczą jako wspólnik spółki osobowej (do końca 2014 spółki cywilnej oraz od 12/2014 spółki komandytowej), jak też uzyskiwać będzie dochody z dywidend - czyli z tzw. kapitałów pieniężnych w zyskach osoby prawnej, tj. spółki z o.o.
 7. Spółka komandytowa oraz spółka z o.o, w których Wnioskodawczyni jest wspólnikiem nie tworzą na terytorium Niemiec żadnego oddziału, zakładu, filii, placówki. Siedzibą firm jest Polska, co oznacza, że Polska stanowi dla Wnioskodawczyni centrum interesów gospodarczych.
 8. Zatrudnione wg umów cywilnoprawnych zawartych ze spółką komandytową opiekunki będą wykonywały usługi opieki bezpośrednio w domu podopiecznych położonych na terytorium Niemiec. Dochodem spółki komandytowej będą w szczególności przychody uzyskiwane od rodzin podopiecznych, z którymi spółka komandytowa będzie miała zawarte umowy o usługi opieki.
 9. W opinii Wnioskodawcy - Wnioskodawca posiada tzw. ograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Polski, co oznacza, że od dochodów uzyskiwanych ze spółek których siedziby są na terytorium Polski w tym :
 10. 8.1. ze spółki komandytowej o której mowa powyżej - dochód ma opodatkować zgodnie z przepisami ustawy podatku dochodowego osób fizycznych obowiązującej w Polsce jako dochody z działalności gospodarczej oraz
  8.2. dochody z dywidend (udziału w zyskach osób prawnych) ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa powyżej - może opodatkować również w Polsce ale właściwą stawką podatkową będzie 15% podatku wg art. 10 pkt (2) lit b) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a nie 19% wg przepisów ustawy pod. doch. osób fiz.
  Ośrodek interesów życiowych to centrum interesów osobistych lub gospodarczych podatnika. Tak stanowi art. 3 ust. la pkt 1 ustawy o PDOF. Ustawodawca nie precyzuje jednak, jak należy określać ośrodek interesów życiowych podatnika.
  Zdaniem organów podatkowych, przez "centrum interesów osobistych" należy rozumieć wszelkie powiązania rodzinne, tzn. ognisko domowe, aktywność społeczną, polityczną kulturalną obywatelską przynależność do organizacji/klubów, uprawianie hobby, itp.
  Z kolei "centrum interesów gospodarczych" to przede wszystkim miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, źródła dochodów, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe, itd. (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 lipca 2013 r., Nr IPPB4/415-325/13-4/JK2).
 11. W związku z tym, iż centrum interesów życiowych / osobistych, miejscem zamieszkania Wnioskodawcy są Niemcy, Wnioskodawca uważa, iż właściwym Urzędem Skarbowym dla rozliczeń Wnioskodawczyni będzie Pierwszy Urząd Skarbowy jako właściwy dla nierezydentów podatkowych Polski. Do tego Urzędu Skarbowego w Katowicach Wnioskodawczyni ma obowiązek wpłacać zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych z działalności gospodarczej jako wspólnik spółki komandytowej oraz składać zeznania podatkowe z działalności gospodarczej. Pierwszy US w Katowicach będzie również właściwym dla rozliczeń z tytułu dywidend uzyskanych ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której siedziba jest w Polsce. Do tego też Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako płatnik ma obowiązek przekazać pobraną zaliczkę z tytułu dywidend.
 12. Osoby prawne które pobierają zryczałtowany podatek dochodowy od należności lub świadczeń dokonywanych na rzecz osób fizycznych mają obowiązek złożenia rocznej deklaracji PIT-8AR - wg art. 42 ust la updof. W PIT-8AR wykazuje się zryczałtowany podatek dochodowy dotyczący: np. należności wypłacanych osobom zagranicznym - art. 29 updof; dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 30a ust. 1 pkt 3 updof). Deklarację tą składa się do US, którym kieruje Naczelnik US według siedziby osoby prawnej w terminie do końca stycznia po roku podatkowym. Powyższe oznacza, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która dokonała wypłaty lub postawienia do dyspozycji dywidendy dla Wnioskodawczyni i która jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego z dywidend ma obowiązek złożyć tą deklarację do US w Ż..

Z kolei IFT-1 to informacja o wysokości przychodu/dochodu uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania. Informację tą składają firmy/przedsiębiorcy w tym m.in. osoby prawne, które pobierają zryczałtowany podatek dochodowy od należności osób objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym.

W IFT-1R wykazywane są m.in. przychody z dywidend. IFT-1R należy przekazać do US właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, czyli do I US w Katowicach w przypadku Wnioskodawczyni, w terminie do końca stycznia po roku podatkowym gdy składana jest w formie dokumentu pisemnego a do końca lutego po roku podatkowym, gdy składana jest w formie elektronicznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie(a).

 1. Czy w opisanym stanie faktycznym za rok 2014 oraz za rok 2015, a także lata następne o ile stan prawny i / lub faktyczny nie ulegnie zmianie Wnioskodawca może (powinien) dokonywać rozliczenia podatku dochodowego w Polsce z tytułu :
 2. 1.1. dochodów uzyskanych jako wspólnik spółki osobowej, komandytowej – czyli z działalności gospodarczej i czy dochody te są opodatkowane wg przepisów ustawy podatku dochodowego osób fizycznych tj. wg skali podatkowej (art. 27) lub podatku liniowego 19% wg wybranej formy opodatkowania...
  1.2. dywidend uzyskanych z zysku w osobie prawnej (z kapitałów pieniężnych) - których tytułem są udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością... oraz
  1.3. Czy dla celów rozliczenia podatku dochodowego Wnioskodawczyni posiada tzw. ograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Polski który oznacza, że od wymienionych w pytaniu 1.2 oraz 1.3 zobowiązana jest do rozliczania dochodów/ zysków wyłącznie w Polsce ...
 3. Czy prawidłową stawką podatkową z tytułu dywidendy która będzie należna Wnioskodawczyni z tytułu zysku w osobie prawnej / spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w stanie faktycznym będzie stawka 15% zgodnie z przepisami art. 10 (2) lit. b Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązująca Polskę i RFN czy też 19% podatek o którym mowa w art. 30a ust 1 pkt 4 updof ...
 4. Czy w opisanym stanie faktycznym wg opinii polskich organów skarbowych Wnioskodawczyni posiada centrum interesów życiowych i miejsce zamieszkania w Niemczech ...
 5. Czy dla Wnioskodawczyni właściwym Urzędem Skarbowym dla celów składania zeznań podatkowych, dla celów dokonywania wpłat na podatek dochodowy osób fizycznych, rozliczania podatku dochodowego z tytułu działalności gospodarczej, tj udziału w spółce komandytowej, osobowej jest Urząd Skarbowy - wg adresu zameldowania w Polsce oraz siedziby spółki, czy też adres Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach ...
 6. Czy dla celów rozliczania podatku dochodowego z tytułu dywidend, tj udziału w zyskach osób prawnych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością właściwy jest Urząd Skarbowy - wg adresu zameldowania w Polsce oraz siedziby spółki, czy też adres Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach ...
 7. Czy za rok 2014, 2015 oraz kolejne lata podatkowe (jeśli stan prawny i/lub faktyczny nie ulegną zmianie) Wnioskodawczyni ma wpłacać miesięczne zaliczki na PIT-5 lub PIT-5L oraz dokonywać rozliczeń w Polsce do właściwego Urzędu Skarbowego (wg pytań 4 i 5) oraz czy dochody osiągane w Polsce z działalności gospodarczej jako wspólnik spółki komandytowej, jak też z dywidend jako wspólnik w spółce z ograniczona odpowiedzialnością ma łączyć z ewentualnymi dochodami osiąganymi w Niemczech z innych tytułów i opodatkowywać je jednym zeznaniem w Polsce lub w Niemczech... czy też od dochodów uzyskanych ze spółek komandytowej oraz z ograniczoną odpowiedzialnością Wnioskodawczyni rozlicza się w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy), a od ewentualnych dochodów uzyskanych z innych tytułów w Niemczech...
 8. Z działalności gospodarczej jako wspólnik spółki komandytowej Wnioskodawczyni ma obowiązek wpłacać miesięczne zaliczki na PIT-5 lub PIT-5L oraz posiada obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-36L z działalności gospodarczej do 30-kwietnia po roku podatkowym - czy oprócz ww. zeznań, druków, deklaracji - Wnioskodawczyni ma obowiązek składania do Urzędu Skarbowego innych zeznań, deklaracji czy informacji ...
 9. 7.1. jak też z udziału w zyskach osób prawnych (ze spółki z o.o.) spółka przed wypłatą dywidendy ma obowiązek pobrać i odprowadzić podatek dochodowy z tego tytułu, Spółka jako płatnik zobowiązana będzie do złożenia deklaracji podatkowej PIT-8AR do końca stycznia po roku podatkowym do właściwego Urzędu Skarbowego wg siedziby spółki, a nadto spółka obowiązana będzie przesłać podatnikowi oraz Urzędowi Skarbowemu właściwemu dla opodatkowania osób zagranicznych informację IFT-1R w terminach wskazanych w stanie faktycznym - czy oprócz powyższych zeznań, deklaracji czy informacji Wnioskodawczyni ma obowiązek składania innych dokumentów, deklaracji do Urzędu Skarbowego z tytułu dywidend...

Niniejsza interpretacja została wydana w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z wypłatą na rzecz Wnioskodawcy dywidendy w odniesieniu do zadanych pytań Nr 1, 1.2. i 1.3, Nr 2, Nr 3, Nr 6. Odpowiedź w zakresie zadanych pytań Nr 5, Nr 7.1 będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia. Natomiast w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z opodatkowaniem dochodów związanych z prowadzoną w Polsce działalnością gospodarczą zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1.

W opisanym stanie faktycznym za rok 2014 oraz za rok 2015, a także za lata następne o ile stan prawny i / lub faktyczny nie ulegnie zmianie Wnioskodawca może, a nawet musi i powinien dokonywać rozliczenia podatku dochodowego w Polsce, w myśl przepisów ustawy podatku dochodowego osób fizycznych z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z tytułu :

1.1. dochodów uzyskanych jako wspólnik spółki osobowej, komandytowej - czyli z działalności gospodarczej oraz dochody te muszą być opodatkowane wg przepisów ustawy podatku dochodowego osób fizycznych, tj. wg skali podatkowej (art. 27) lub według 19%podatku liniowego wg wybranej formy opodatkowania w danym roku przez Wnioskodawczynię jako podatnika.

1.2.dywidend uzyskanych z zysku w osobie prawnej (z kapitałów pieniężnych) - których tytułem są udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, z tym że stawka podatkowa wynosi 15% wg umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

1.3.Ponieważ dla celów rozliczenia podatku dochodowego wg Wnioskodawczyni posiada Ona tzw. ograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Polski to oznacza że od wymienionych w pytaniu 1.2 oraz 1.3 dochodów zobowiązana jest rozliczać podatek dochodowy wyłącznie w Polsce i nie łączyć tychże dochodów z innymi ewentualnie uzyskanymi w Niemczech. Zatem Wnioskodawczyni składa jedno zeznanie z działalności gospodarczej w Polsce, a spółka z o.o. jako płatnik składa deklaracje i informacje z tytułu dywidend w Polsce wg właściwych US wskazanych w stanie faktycznym, co oznacza że z dywidend Wnioskodawczyni nie składa już dodatkowych zeznań ani informacji.

Powyższe stanowisko potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji IPPB1/415-1180/08-2/AŻ z dnia 30 grudnia 2008 r w którym czytamy: „przychody osoby zagranicznej uzyskującej przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce w formie spółki komandytowej podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym osób fizycznych”.

Powyższe potwierdza także Pismo Ministra Finansów z 12 kwietnia 2006 r PB4-6/SR-033-096-64-180/06, w którym czytamy: „zyski komandytariusza z udziału w spółce komandytowej podlegają opodatkowaniu w państwie położenia zakładu, przy czym opodatkowuje się zyski w takiej mierze w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi”. Minister finansów uzasadniając swe stanowisko wskazał na art. 3 pkt 1 lit d) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązującą Polskę i RFN oraz art. 7 (zyski przedsiębiorstw) i art. 5 ww. umowy.

Ad. 2

W opinii Wnioskodawczyni prawidłową stawką podatkową z tytułu dywidendy, którą spółka będzie pobierała od Wnioskodawczyni z tytułu zysku w osobie prawnej / spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie stawka 15% zgodnie z przepisami art. 10 (2) lit. b Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązująca Polskę i RFN a nie 19% podatek, o którym mowa w art. 30a ust 1 pkt 4 updof.

Uzasadnienie dla pytania 1 (1.1.; 1.2; 1.3) oraz pytania nr 2 i pytania nr 6

Zgodnie z art. 3 ust. 1 updof osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów tzw. nieogranioczony obowiązek podatkowy.

W myśl art. 3 ust. 1a updof - za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do art. 3 ust. 2b updof za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Natomiast art. 3 ust. 2a stanowi że osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Wg zasady ograniczonego obowiązku podatkowego, państwo w którym znajduje się źródło przychodów ma prawo do opodatkowania podatników nie będących rezydentami podatkowymi w Polsce w zakresie tychże źródeł. W świetle powyższego jeżeli osoba fizyczna nie ma terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. podlega opodatkowaniu z tytułu dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust 1 pkt 3 updof.

Dlatego też dla celów obliczania zaliczek i podatku dochodowego z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osobowej, komandytowej prawidłowym będzie, iż Wnioskodawczyni rozliczy PIT-5 lub PITR-5L wg przepisów ustawy podatku dochodowego osób fizycznych i opodatkuje dochody uzyskane w tej spółce albo wg skali podatkowej - art. 27 updof albo wg 19% podatku liniowego art. 30c updof.

Dodatkowo w zakresie dochodów z dywidend czyli udziału w zyskach osoby prawnej - Wnioskodawczyni zgodnie z zapisami art. 10 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ma prawo dokonać rozliczenia z tychże w Polsce z zastrzeżeniem wysokości stawki podatkowej z dywidend, która w myśl art. 10 (2) lit b) umowy zawartej pomiędzy Polską a RFN wynosi 15% a nie 19% jak wg przepisów art. 30a ust 1 pkt 4 updof, co oznacza że spółka z o.o. jako płatnik podatku dochodowego z dywidend pobierze i odprowadzi podatek w wysokości 15%.

Wnioskodawczyni podnosi kwestię prawidłowego opodatkowania dywidend bowiem wysokość zryczałtowanego podatku bezpośrednio wpływa na Jej dochody z udziału w zyskach osób prawnych, jak też Wnioskodawczyni chce prawidłowo zastosować przepisy UPFOF uwzględniając umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania m.in. w zakresie miejsca opodatkowania tychże dochodów.

Przepisy art. 3 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (art. 4a updof). Zatem w opinii Wnioskodawcy dla prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego z dywidend zastosowanie znajdzie art. 10 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, według którego dochody z dywidend mogą być opodatkowane w umawiającym się Państwie czyli w Polsce a stawka podatku wynosi 15%.

Zgodnie z ogólną zasadą od dywidend wypłacanych na rzecz wspólników będących rezydentami (mających w Polsce miejsce zamieszkania) spółka, jako płatnik, pobiera podatek przy zastosowaniu stawki 19% (na podstawie art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.).

Jeśli chodzi o wspólników niemających w Polsce miejsca zamieszkania, stawka ta znajdzie zastosowanie, o ile umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z krajem, w którym odbiorca ma miejsce zamieszkania, nie stanowi inaczej. Odpowiednie przepisy tych umów mogą przewidywać zastosowanie stawki niższej niż 19%. Tak też jest w przypadku umowy z RFN. Zastosowanie niższej stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest możliwe pod warunkiem przedłożenia przez otrzymującego przychód z udziału w zyskach osób prawnych płatnikowi certyfikatu rezydencji (art. 30a ust. 2 u.p.d.o.f.). Jest to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika (art. 5a pkt 21 u.p.d.o.f.). Przedstawienie certyfikatu pozwala spółce wypłacającej dywidendę zastosować niższą od standardowej stawkę zryczałtowanego podatku. W tym przypadku wg umowy z RFN jest to stawka 15%. Reasumując jeżeli polska spółka z o.o. wypłaca dywidendę udziałowcowi będącemu osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Niemczech, to, co do zasady, zastosowanie znajdzie stawka 19%, natomiast jeżeli przed dokonaniem wypłaty udziałowiec przekaże spółce będącej płatnikiem podatku certyfikat rezydencji, to podatek zostanie obliczony przy zastosowaniu stawki z umowy, a więc 15%. Ważność certyfikatu rezydencji regulują od 4 stycznia 2015 r. przepisy art. 41 ust. 9a- 9d updof.

Stanowisko do pytania nr 3

Według wnioskodawczyni w opisanym stanie faktycznym Jej centrum interesów życiowych są Niemcy z uwagi na miejsce zamieszkania oraz gospodarstwo domowe na terytorium Niemiec. Potwierdza to wydany przez Niemiecki Urząd Skarbowy certyfikat rezydencji podatkowej oraz fakty dokonane. Ośrodek interesów życiowych to centrum interesów osobistych lub gospodarczych podatnika. Tak stanowi art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o PDOF. Uzyskanie certyfikatu rezydencji za granicą jest istotne, bowiem potwierdza on miejsce zamieszkania, m.in. dla celów podatkowych.

Ponieważ ustawa nie definiuje ośrodka interesów życiowych istotne znaczenie może mieć kwestia ogniska domowego. Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 23 września 2013 r., nr ITPB2/415-645a/13/IB:

(..,) według Komentarza do Modelowej Konwencji OECD, posiadanie stałego ogniska domowego oznacza, iż osoba fizyczna urządziła je i zastrzegła dla swojego trwałego użytkowania, w przeciwieństwie do przebywania w konkretnym miejscu, ale w takich warunkach, z których wynika, że dany pobyt jest zamierzony na krótki czas. Zgodnie z Komentarzem, istotnym czynnikiem jest trwałość zamieszkania, dbałość o ognisko domowe, co należy rozumieć, że osoba zainteresowana czyni wszystko, co jest niezbędne, aby mieć to mieszkanie do własnej dyspozycji w każdym czasie, w sposób ciągły, a nie od czasu do czasu, na pobyt, który z różnych względów może mieć charakter krótkotrwały. Jeżeli osoba fizyczna posiada ognisko domowe w obu Umawiających się państwach, wówczas pierwszeństwo ma państwo, z którym osobiste i ekonomiczne powiązania danej osoby są ściślejsze. Przez takie powiązania Komentarz nakazuje rozumieć ośrodek interesów życiowych, przy ustalaniu którego należy wziąć pod uwagę stosunki rodzinne i towarzyskie, zatrudnienie, działalność polityczną kulturalną i wszelką inną miejsce działalności gospodarczej i miejsce, z którego zarządza swoim mieniem. Wszystkie te okoliczności należy rozważyć w całości, uwzględniając indywidualne postępowanie danej osoby. Jeśli miejsca zamieszkania nie można ustalić na podstawie tego kryterium, należy ustalić je biorąc pod uwagę przede wszystkim miejsce, w którym osoba fizyczna zwykle przebywa, a następnie obywatelstwo danej osoby. (...)”.

Zatem miejscem zamieszkania Wnioskodawczyni są Niemcy i w tym też kraju jest Jej centrum interesów życiowych.

Stanowisko dla pytanie 4 i 5

Według Wnioskodawczyni właściwym Urzędem Skarbowym dla celów składania wszelkich zeznań podatkowych, deklaracji czy informacji podatkowych w zakresie podatku dochodowego osób fizycznych oraz dla celów dokonywania wpłat na podatek dochodowy osób fizycznych, rozliczania podatku dochodowego z tytułu działalności gospodarczej, tj udziału w spółce komandytowej, jak też rozliczania podatku dochodowego osób fizycznych z tytułu dywidend, tj udziału w zysku osób prawnych jest adres Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach.

Zgodnie z art. 45 ust 1c updof w przypadku podatników o których mowa w art. 3 ust 2a updof- urzędem skarbowym o którym mowa w ust 1 i 1a jest urząd skarbowy właściwy w sprawie opodatkowania osób zagranicznych.

Według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych - § 4.1. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się według miejsca pobytu osoby fizycznej, jeżeli nie ma ona miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. § 5.1. W sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez będących nierezydentami podatników tego podatku właściwi miejscowo są ustaleni według miejsca prowadzenia tej działalności, następujący naczelnicy urzędów skarbowych; 12) w województwie śląskim - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach;

Dla celów rozliczania podatku dochodowego z tytułu dywidend, tj udziału w zyskach osób prawnych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka z o.o. jako płatnik ma obowiązek złożyć PIT-8AR do Urzędu Skarbowego w Ż. według adresu siedziby spółki, natomiast IFT-1 do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach, a Wnioskodawczyni ma obowiązek wpisania informacji o dochodach / przychodach o których mowa w art. 45 ust 3c updof w PIT-36 lub PIT-36L, który składa do Pierwszego US w Katowicach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z poźn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do art. 3 ust. 2a ww. osoby fizyczne nie posiadające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się – zgodnie z art. 3 ust. 2b cyt. ustawy – w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że powyższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym. Tak więc ustawodawca dopuszcza istnienie także innych dochodów, które należy uznać za osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powołane przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a powołanej wyżej ustawy).

W myśl art. 4 ust. 1 umowy z dnia zawartej w dniu 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90) określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnych charakterze, i obejmuje również to Państwo, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to jednak nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w tym Państwie.

Definicja ta odnosi się zatem bezpośrednio do określenia „miejsca zamieszkania” przyjętego w ustawodawstwach wewnętrznych państw i uwzględnia różne formy więzi osobistej z państwem, które we własnym ustawodawstwie ustala podstawę do nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Postanowienia art. 4 ust. 2 ww. umowy mają natomiast zastosowanie w sytuacji, gdy w myśl postanowień ust. 1 osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, tzn. gdy zachodzi kolizja ustawodawstw wewnętrznych obu państw w kwestii dotyczącej ustalenia miejsca zamieszkania.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 umowy, jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1, osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status określa się według następujących zasad:

 1. osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, z którym ma ona ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych),
 2. jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa,
 3. jeżeli osoba przebywa zazwyczaj w obu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem,
 4. jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną tę kwestię w drodze wzajemnego porozumienia.

Z przestawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w Polsce jest udziałowcem w spółce z o.o. i otrzymuje z tego tytułu dywidendę oraz prowadzi na terenie Polski działalność gospodarczą. W konsekwencji w Polsce przebywa w sprawach służbowych, prywatnych, rodzinnych, wakacyjnych czy świątecznych. Od drugiej połowy 2013 roku centrum interesów osobistych Wnioskodawcy są Niemcy. W 2013 r. Wnioskodawca zawarł związek małżeński z obywatelem Austrii zamieszkałym od 2005 r. w Niemczech, w 2014 r. urodził się syn, który posiada obywatelstwo niemieckie, Wnioskodawca jest zameldowany na pobyt stały w Niemczech, jak również wspólnie zamieszkuje z rodziną i prowadzi tam wspólne gospodarstwo domowe. Potwierdzeniem tego są certyfikaty rezydencji podatkowej, pierwszy wydany w m-cu sierpniu 2013 r. oraz drugi ponownie wydany w dniu 2 grudnia 2014 r. na prośbę Wnioskodawcy

Z powyższego wynika, że Wnioskodawca będzie spełniał przesłanki pozwalające uznać go za osobę posiadającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca przebywa i prowadzi działalność zarobkową w Polsce, natomiast z Niemcami ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (tam znajduje się jego centrum aktywności życiowej) oraz jest uznany za rezydenta podatkowego tego państwa, miejsce zamieszkania dla celów podatkowych Wnioskodawcy należy ustalić zgodnie z regułami kolizyjnymi zawartymi w art. 4 ust. 2 umowy.

Po dokonaniu analizy stopnia powiązań osobistych i gospodarczych Wnioskodawcy, stwierdza się, że stosownie do art. 4 ust. 2 lit. a) umowy, nie posiada on miejsca zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski. Z wniosku wynika bowiem, że Wnioskodawca ma silniejsze powiązania osobiste i gospodarcze z Niemcami.

Oznacza to, że w Polsce Wnioskodawca podlega opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Polski na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że na rzecz udziałowców spółki z o.o. w tym Wnioskodawcy zostanie wypłacona dywidenda. W związku z zaistniałą sytuacją powstała wątpliwość, w którym państwie i w jaki sposób należy opodatkować uzyskany przez rezydenta podatkowego Niemiec dochód z tytułu otrzymanej dywidendy od spółki mającej siedzibę w Polsce.

Przychód z tytułu dywidendy należy kwalifikować jako przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, tj. z kapitałów pieniężnych.

Zgodnie z tą regulacją, źródłami przychodów są: kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

 1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
 2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
 3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
 4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 30a ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Na mocy art. 30a ust. 2 ustawy, ww. przepis stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Zgodnie z art. 5a pkt 21 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o certyfikacie rezydencji oznacza to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika.

Certyfikat rezydencji stanowi środek dowodowy posiadania rezydencji podatkowej w określonym kraju. Posiadanie certyfikatu rezydencji podatnika upoważnia płatnika do zastosowania stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę, zamiast stosowania stawki określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub niepobrania podatku zgodnie z odpowiednim przepisem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę.

Podkreślić należy, że większość państw nakłada podatki nie tylko na osoby, które mają personalne związki z danym państwem, ale także nakłada je na dochód i kapitał, w przypadku występowania gospodarczego związku dochodu lub kapitału z danym państwem. Innymi słowy, opodatkowaniu w danym państwie podlegają nie tylko wszelkie dochody lub kapitały osób będących rezydentami tego państwa, ale także opodatkowaniu podlega dochód lub kapitał osiągnięty przez nierezydentów, jeżeli jego źródło lub miejsce położenia (situs) znajduje się w tym państwie (por. H. Hamaekers, K. Holmes, J. Głuchowski, T. Kardach, W. Nykiel, Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego, LexisNexis, 2006).

Na osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym ciąży nieskonkretyzowana powinność poniesienia świadczenia pieniężnego (podatku dochodowego) w związku z osiąganiem dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ograniczony obowiązek podatkowy ma charakter ograniczony o tyle, że nieskonkretyzowana powinność poniesienia świadczenia pieniężnego łączy się z osiągnięciem dochodów, lecz tylko z określonego źródła bądź powstających w określonym miejscu (por. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT. Komentarz, Lex, 2010, wyd. II).

Powołując się zatem na przytoczone tezy z piśmiennictwa, stwierdzić należy, że w przedstawionym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym dywidenda wypłacana Wnioskodawcy przez spółkę kapitałową mającą siedzibę w Polsce, tj. przez polskiego płatnika rezydentowi Niemiec, stanowić będzie dochód, którego źródło znajduje się w Polsce, albowiem występuje gospodarczy związek tego dochodu z terytorium Polski. Dochód ten zostanie zatem osiągnięty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednak zgodnie z art. 10 ust. 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, z dnia 14 maja 2003 r., dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jednakże w myśl art. 10 ust. 2 ww. umowy, dywidendy takie mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak wymierzony nie może przekroczyć:

 1. 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10 procent,
 2. 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane.

Jak wynika z ust. 3 art. 10 umowy, określenie „dywidendy” użyte w niniejszym artykule oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych, praw do udziału w zysku, akcji w górnictwie, akcji założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również inny dochód, który według prawa Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z akcji i wypłaty z tytułu świadectw udziałowych w funduszu inwestycyjnym.

Postanowienia ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania, jeżeli osoba uprawniona do dywidend, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendy, działalność gospodarczą poprzez zakład w nim położony, bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o położoną w nim stałą placówkę, i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku stosuje się postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14 (art. 10 ust. 4 Umowy).

Należy zauważyć, że w przedmiotowej sprawie Umawiającym się Państwem, w którym powstaje dywidenda jest Polska, natomiast Niemcy są drugim Umawiającym się Państwem, ponieważ to właśnie w Niemczech Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania. Przy czym pod pojęciem „dywidendy” zgodnie z art. 10 ust. 3 umowy należy rozumieć m.in. dochód z akcji, praw do udziału w zysku, jak również inny dochód, który zgodnie z prawem podatkowym Państwa, w którym spółka wypłacająca te dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z akcji (...).

Użyte w powołanej umowie międzynarodowej (w ww. art. 10 ust. 1) sformułowanie „mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie” oznacza, że dywidendy będą zawsze opodatkowane w Niemczech, o ile niemieckie ustawy podatkowe przewidują ich opodatkowanie. Z kolei ust. 2 tego artykułu ma zawsze zastosowanie, kiedy prawo Umawiającego się Państwa przewiduje opodatkowanie dywidend. W umowie użyto bowiem sformułowania „mogą być również opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę”, nie ustanowiono natomiast zapisu, że podlegają opodatkowaniu „tylko w tym drugim Państwie”. Oznacza to, że dywidendy mogą podlegać opodatkowaniu zarówno w Niemczech jak i w Polsce.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz powołane powyżej przepisy prawa podatkowego, należy uznać, iż dochód z tytułu dywidendy, który otrzyma Wnioskodawca jako osoba posiadająca certyfikat rezydencji, będzie podlegał opodatkowaniu zarówno w państwie źródła (w Polsce) jak i w państwie zamieszkania (w Niemczech). Zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. b) w Polsce dywidenda będzie podlegała opodatkowaniu według stawki w wysokości 15% dywidendy brutto.

Natomiast w Niemczech Wnioskodawca, aby uniknąć podwójnego opodatkowania należało będzie zastosować metodę wynikającą z treści art. 24 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, zgodnie z którym w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Niemczech, podwójnego opodatkowania unika się m.in. w przypadku przychodów, o których mowa w art. 10 Umowy w następujący sposób:

Stosownie do art. 24 ust. 1 lit. b) umowy polsko-niemieckiej, na poczet niemieckiego podatku od dochodu zalicza się, z uwzględnieniem postanowień niemieckiego prawa o zaliczaniu podatku zagranicznego, podatek polski zapłacony zgodnie z prawem polskim i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy od następujących rodzajów dochodu:

aa) dywidend, innych niż te, o których mowa w literze a) zdanie 2;

bb) dochodu, który może być opodatkowany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie artykułu 11 ustęp 2, artykułu 12 ustęp 2, artykułu 13 ustęp 2, artykułu 15 ustęp 3, artykułu 16 ustęp 1 i artykułu 17.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane powyżej przepisy prawa podatkowego, należy uznać, iż dochód z tytułu wypłaconej dywidendy otrzymany przez Wnioskodawcę, posiadającego certyfikat rezydencji podatkowej będzie podlegał opodatkowaniu zarówno w państwie źródła (w Polsce) jak i w państwie zamieszkania (w Niemczech). W Niemczech, Wnioskodawca podwójnego opodatkowania uniknie stosując metodę wynikającą z treści art. 24 ust. 1 lit. b) umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku.

Reasumując:

 • w Polsce Wnioskodawca podlega opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Polski na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Wnioskodawca w 2014 r. oraz w 2015 i w latach następnych (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny) z tytułu uzyskanych od spółki polskiej dywidend podlegać będzie w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że w Polsce będzie podlegać opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Polski na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • dochód z tytułu dywidendy, który otrzyma Wnioskodawca jako osoba posiadająca certyfikat rezydencji podatkowej w Niemczech, będzie podlegał opodatkowaniu zarówno w państwie źródła (w Polsce) jak i w państwie zamieszkania (w Niemczech). Zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. b) w Polsce dywidenda będzie podlegała opodatkowaniu według stawki w wysokości 15% dywidendy brutto.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.