IPPB2/436-339/14-4/LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC, wyplata dywidendy niepieniężnej przez Spółkę Holenderską na rzecz Wnioskodawcy w drodze transferu akcji Spółki Polskiej nie podlega opodatkowaniu PCC?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2014 r. (data wpływu 25 czerwca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 sierpnia 2014 r. (data nadania 14 sierpnia 2014 r., data wpływu 18 sierpnia 2014 r.) oraz pismem z dnia 2 września 2014 r. (data nadania 2 września 2014 r., data wpływu 5 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wypłaty dywidendy niepieniężnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wypłaty dywidendy niepieniężnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A. z siedzibą w Holandii {dalej: Spółka Holenderska) jest holenderskim rezydentem podatkowym (spółką kapitałową) niemającym miejsca prowadzenia działalności w Polsce. Wyłącznym udziałowcem Spółki Holenderskiej jest A. II z siedzibą w Holandii (dalej: Wnioskodawca), będąca również holenderskim rezydentem podatkowym niemającym siedziby prowadzenia działalności w Polsce. Wnioskodawca i Spółka Holenderska podlegają w Holandii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Jednocześnie, Spółka Holenderska jest większościowym akcjonariuszem polskiej spółki kapitałowej - W. S.A, (dalej: Spółka Polska), która jest polskim rezydentem podatkowym i prowadzi działalność gospodarczą w Polsce.

Aktualnie rozważana jest wypłata dywidendy ze Spółki Holenderskiej do Wnioskodawcy. Wypłata ta miałaby mieć formę niepieniężną (co jest dopuszczalne w świetle statutu Spółki Holenderskiej) - Spółka Holenderska zaspokoiłaby roszczenie Wnioskodawcy o wypłatę dywidendy poprzez przeniesienie wszystkich posiadanych akcji Spółki Polskiej na Wnioskodawcę. W efekcie tej operacji (wypłata dywidendy rzeczowej) doszłoby do przeniesienia własności akcji Spółki Polskiej na rzecz Wnioskodawcy, w efekcie czego Wnioskodawca stałaby się większościowym akcjonariuszem Spółki Polskiej (Spółka Holenderska nie posiadałaby akcji Spółki Polskiej i rozpoczęta zostałaby procedura jej likwidacji).

Opisana operacja (wypłata dywidendy niepieniężnej w formie akcji Spółki Polskiej) zostanie zrealizowana na gruncie prawa holenderskiego. Oznacza to, iż wspólnicy Spółki Holenderskiej (a więc Wnioskodawca) podejmą uchwałę o wypłacie dywidendy przez Spółkę Holenderską - z uchwały będzie wynikać, że wypłata tej dywidendy nastąpi w formie niepieniężnej w postaci wszystkich udziałów Spółki Polskiej posiadanych przez Spółkę Holenderską. Następnie, zarząd Spółki Holenderskiej zatwierdzi uchwałę wspólników Spółki Holenderskiej (a więc Wnioskodawcy) w celu nadania jej ważności. Roszczenie o wypłatę dywidendy w formie niepieniężnej zostanie zaspokojone w momencie przeniesienia własności akcji Spółki Polskiej na rzecz Wnioskodawcy. Jednocześnie, Wnioskodawca oraz Spółka Holenderska nie będą zawierać umowy sprzedaży akcji Spółki Polskiej (w rozumieniu prawa holenderskiego i polskiego) - zostanie wyłącznie podpisane porozumienie potwierdzające przeniesienie własności akcji celem zrealizowania roszczenia o wypłatę dywidendy niepieniężnej. Zmiana akcjonariatu zostanie przez Spółkę Polską zgłoszona w odpowiednim sądzie rejestrowym.

Celem niniejszego wniosku jest potwierdzenie, iż opisana operacja (wypłata dywidendy niepieniężnej w formie akcji Spółki Polskiej) nie będzie podlegała polskiemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) jako czynność sprzedaży akcji Spółki Polskiej, w ramach której to akcje nabywa Wnioskodawca. Wnioskodawca chce więc zweryfikować, czy w związku z otrzymaniem akcji Spółki Polskiej może zostać uznana za podatnika PCC jako nabywca tych akcji (w efekcie zrealizowania umowy sprzedaży).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC, wyplata dywidendy niepieniężnej przez Spółkę Holenderską na rzecz Wnioskodawcy w drodze transferu akcji Spółki Polskiej nie podlega opodatkowaniu PCC...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania:

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC, wyplata dywidendy niepieniężnej przez Spółkę Holenderską na rzecz Wnioskodawcy w drodze transferu akcji Spółki Polskiej nie podlega opodatkowaniu PCC.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

W art. 1 ustawy o PCC wskazano katalog czynności cywilnoprawnych, które podlegają opodatkowaniu PCC. Co potwierdza praktyka organów podatkowych i sądów, tylko i wyłącznie czynności wskazane w art. 1 ustawy o PCC mogą być objęte tym podatkiem. Innymi słowy, tylko czynności cywilnoprawne spełniające definicję czynności wskazanych w art. 1 ustawy o PCC podlegają opodatkowaniu PCC.

Przykładowo, stanowisko takie wynika z interpretacji wydanej w dniu 29 kwietnia 2009 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPB2/436-16/09-4/MK:

(...) Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyfączyl od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności nie wymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu, nawet gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone (...)”.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC opodatkowaniu PCC podlegają m.in.: umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Mając na względzie ścisłe rozumienie przepisów ustawy o PCC {ścisłe definiowanie katalogu czynności cywilnoprawnych objętych podatkiem), tylko czynności stanowiące umowę sprzedaży rzeczy i praw majątkowych mogą być objęte PCC. Jednocześnie, czynności wywołujące podobny skutek ekonomiczny co umowa sprzedaży, ale zrealizowane w innej formie cywilnoprawnej, nie są przedmiotem opodatkowania PCC.

Szczegółowe zdefiniowanie przez ustawodawcę zakresu przedmiotowego ustawy o PCC poprzez enumeratywne wskazanie czynności podlegających opodatkowaniu ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania czynności inne (nawet podobne), które nie zostały wyraźnie wskazane w tym przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione wprost w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, nawet w sytuacji gdy wywołują skutki gospodarcze podobne lub takie same jak te, które zostały w nim wymienione.

Zgodnie z regulacjami prawa cywilnego, przez umowę sprzedaży rozumie się umowę cywilną, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę rzeczy w gotówce lub równowartości gotówki. Oznacza to, iż występują dwa podmioty, z których jeden chce sprzedać rzecz / prawo za określoną kwotę (równowartość tej kwoty), zaś druga jest gotowa tę rzecz / prawo za tę kwotę (równowartość kwoty) nabyć.

Jak wskazano w stanie faktycznym, rozważana jest wypłata dywidendy ze Spółki Holenderskiej do Wnioskodawcy w formie niepieniężnej poprzez przeniesienie własności akcji Spółki Polskiej. W efekcie tej operacji (wypłata dywidendy rzeczowej) doszłoby do przeniesienia własności akcji Spółki Polskiej na rzecz Wnioskodawcy, w efekcie czego Wnioskodawca stałby się większościowym akcjonariuszem Spółki Polskiej. Jednocześnie, opisana operacja (wypłata dywidendy niepieniężnej w formie akcji Spółki Polskiej) zostałaby zrealizowana na gruncie prawa holenderskiego - wspólnicy Spółki Holenderskiej (a więc Wnioskodawca) podejmą uchwałę o wypłacie dywidendy przez Spółkę Holenderską i że wyplata tej dywidendy nastąpi w formie niepieniężnej w postaci wszystkich udziałów Spółki Polskiej posiadanych przez Spółkę Holenderską. Następnie, zarząd Spółki Holenderskiej zatwierdzi uchwałę wspólników Spółki Holenderskiej (a więc Wnioskodawcy) w celu nadania jej ważności. Roszczenie o wypłatę dywidendy w formie niepieniężnej zostanie zaspokojone w momencie przeniesienia własności akcji Spółki Polskiej na rzecz Wnioskodawcy. Jednocześnie, pomiędzy Spółką Holenderską oraz Wnioskodawcą zostanie wyłącznie podpisane porozumienie potwierdzające przeniesienie własności akcji celem zrealizowania roszczenia o wypłatę dywidendy niepieniężnej.

W świetle powyższego, opisana operacja nie będzie spełniać definicji czynności (umowy) sprzedaży na gruncie prawa cywilnego. W przedmiotowej sytuacji nie ma bowiem sprzedawcy i nabywcy (a jedynie podmiot wypłacający i otrzymujący dywidendę), jak również nie ma określonej ceny, przeniesienie własności akcji następuje w ramach wykonania praw udziałowca przez Wnioskodawcę oraz nie jest zawierana umowa pomiędzy sprzedawcą i nabywcą (a jedynie porozumienie potwierdzające przeniesienie własności akcji w ramach dywidendy niepieniężnej). W konsekwencji więc, taka operacja nie będzie podlegać opodatkowaniu polskiemu PCC w świetle przepisów art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC.

Jednocześnie, Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż praktyka organów podatkowych potwierdza, iż taka operacja jak przeniesienie własności rzeczy czy praw majątkowych w efekcie wypłaty dywidendy niepieniężnej (rzeczowej) nie podlega opodatkowaniu PCC. Stanowisko takie można wywieść m.in. z następujących interpretacji prawa podatkowego:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 października 2011 r., sygn. IPPB2/436-410/11-3/MZ:

(...) Reasumując, należy stwierdzić, iż wyplata dywidendy przez B. na rzecz Spółki w formie udziałów w Spółce PL nie została wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. A zatem, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (...)”.

 • interpretacja Dyrektora izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 kwietnia 2012 r., sygn. IPTB2/436- 24/12-2/MF,

(...) należy stwierdzić, iż wypłata dywidendy przez Wnioskodawcę na rzecz Wspólnika w formie rzeczowej w drodze transferu udziałów w spółce zależnej nie została wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zatem, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (...)”.

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2009 r., sygn. ILP82/436-16/09-4/MK:

(...) Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, źe czynności nie wymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu, nawet gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone (...)”.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, wyplata dywidendy przez Spółkę Holenderską na rzecz Spółki w formie rzeczowej w drodze transferu akcji Spółki Polskiej nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne ( art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając zasadę numerus clausus czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu, nawet gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że aktualnie rozważana jest wypłata dywidendy ze Spółki Holenderskiej do Wnioskodawcy. Wypłata ta miałaby mieć formę niepieniężną (co jest dopuszczalne w świetle statutu Spółki Holenderskiej) - Spółka Holenderska zaspokoiłaby roszczenie Wnioskodawcy o wypłatę dywidendy poprzez przeniesienie wszystkich posiadanych akcji Spółki Polskiej na Wnioskodawcę. W efekcie tej operacji (wypłata dywidendy rzeczowej) doszłoby do przeniesienia własności akcji Spółki Polskiej na rzecz Wnioskodawcy, w efekcie czego Wnioskodawca stałaby się większościowym akcjonariuszem Spółki Polskiej (Spółka Holenderska nie posiadałaby akcji Spółki Polskiej i rozpoczęta zostałaby procedura jej likwidacji). Opisana operacja (wypłata dywidendy niepieniężnej w formie akcji Spółki Polskiej) zostanie zrealizowana na gruncie prawa holenderskiego. Oznacza to, iż wspólnicy Spółki Holenderskiej (a więc Wnioskodawca) podejmą uchwalę o wypłacie dywidendy przez Spółkę Holenderską - z uchwały będzie wynikać, że wypłata tej dywidendy nastąpi w formie niepieniężnej w postaci wszystkich udziałów Spółki Polskiej posiadanych przez Spółkę Holenderską. Następnie, zarząd Spółki Holenderskiej zatwierdzi uchwałę wspólników Spółki Holenderskiej (a więc Wnioskodawcy) w celu nadania jej ważności. Roszczenie o wypłatę dywidendy w formie niepieniężnej zostanie zaspokojone w momencie przeniesienia własności akcji Spółki Polskiej na rzecz Wnioskodawcy. Jednocześnie, Wnioskodawca oraz Spółka Holenderska nie będą zawierać umowy sprzedaży akcji Spółki Polskiej (w rozumieniu prawa holenderskiego i polskiego) - zostanie wyłącznie podpisane porozumienie potwierdzające przeniesienie własności akcji celem zrealizowania roszczenia o wypłatę dywidendy niepieniężnej. Zmiana akcjonariatu zostanie przez Spółkę Polską zgłoszona w odpowiednim sądzie rejestrowym.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że czynność nabycia akcji w ramach wypłaty dywidendy niepieniężnej w postaci akcji Spółki Polskiej na rzecz Wnioskodawcy, nie została wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zatem, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, iż rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.