IPPB2/415-642/14-2/PW | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka wypłacając wspólnikom dywidendę w formie niepieniężnej – poprzez przeniesienie na rzecz wspólników, na współwłasność po 1/2 części, własności lokalu niemieszkalnego (użytkowego), stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu, na którym znajduje się budynek oraz prawem współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właściciela lokalu, zobowiązana będzie jako płatnik, pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconej dywidendy rzeczowej od wartości przekazanych składników majątku wynikających z ksiąg rachunkowych?
IPPB2/415-642/14-2/PWinterpretacja indywidualna
  1. dywidendy
  2. płatnik
  3. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  4. wspólnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2014 r. (data wpływu 28 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych w wypłatą dywidendy w formie niepieniężnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych w wypłatą dywidendy w formie niepieniężnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Biuro Podróży Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej w treści wniosku Spółka lub Wnioskodawca) posiada niepodzielony zysk za 2013 r. oraz kapitał zapasowy utworzony z zysków wypracowanych w latach poprzednich. Wspólnikami spółki od jej założenia do chwili obecnej są osoby fizyczne mające po 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, zamieszkałe w Polsce. Zgodnie z art. 191 i 192 Kodeksu spółek handlowych (dalej Ksh) wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego m.in. o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowego, które mogą być przeznaczone do podziału. Przepisy Ksh nie regulują kwestii w jakiej formie nastąpić ma wypłata dywidendy, zatem decyzja w tym zakresie pozostawiona jest do uznania wspólników. W Spółce planowane jest podjęcie uchwały o podziale wypracowanego zysku i wypłacie dywidendy. Uchwała wspólników przewiduje, że dywidenda zostanie wypłacona wspólnikom Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów w kapitale zakładowym - gotówką oraz w formie rzeczowej, tj. przeniesienia na rzecz wspólników Spółki, na współwłasność po 1/2 części, własności lokalu niemieszkalnego (użytkowego), stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu, na którym znajduje się budynek oraz prawem współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właściciela lokalu, dla którego to lokalu urządzona jest księga wieczysta.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka wypłacając wspólnikom dywidendę w formie niepieniężnej – poprzez przeniesienie na rzecz wspólników, na współwłasność po 1/2 części, własności lokalu niemieszkalnego (użytkowego), stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu, na którym znajduje się budynek oraz prawem współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właściciela lokalu, zobowiązana będzie jako płatnik, pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconej dywidendy rzeczowej od wartości przekazanych składników majątku wynikających z ksiąg rachunkowych...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka wypłacając dywidendę niepieniężną poprzez przeniesienie na rzecz wspólników, na współwłasność po 1/2 części, własności lokalu niemieszkalnego (użytkowego), stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu, na którym znajduje się budynek oraz prawem współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właściciela lokalu zobowiązana będzie do poboru podatku dochodowego od wartości księgowej przekazywanych środków trwałych. Przekazanie składników majątku Spółki w ramach wypłaty dywidendy wspólnikom obniży wartość jej majątku o kwotę wynikającą z ksiąg rachunkowych. Po stronie wspólników otrzymujących dywidendę zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstanie przychód z kapitałów pieniężnych. Na podstawie art. 41 ust. 4 w/w ustawy Spółka zobowiązana będzie pobrać 19% zryczałtowany podatek dochodowy od dywidendy.

Przychodem wspólnika otrzymującego dywidendę będzie wartość dywidendy przyznana uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Dywidenda częściowo wypłacona zostanie gotówką, a częściowo w formie świadczenia niepieniężnego, którego wartość księgowa odpowiadać będzie kwocie, jaka przypadałaby na wspólnika w wypadku wypłaty dywidendy wypłacanej w formie pieniężnej.

W księgach rachunkowych Spółki przekazanie wspólnikom środków trwałych, w ramach wypłaty dywidendy niepieniężnej ujęte zostanie zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości. Wartość majątku trwałego Spółki obniży się o wartość netto przekazywanych środków trwałych i ta sama wartość stanowić będzie przychód wspólnika z tytułu otrzymanej dywidendy. Przyjęcie innej wartości środków trwałych dla ujęcia w księgach czynności przekazania majątku Spółki wspólnikom w wyniku realizacji uchwały o wypłacie dywidendy niepieniężnej, a innej do wykazania przychodu z tytułu otrzymanej dywidendy nie ma uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. Źródłem zaspokojenia zobowiązań wobec wspólników wynikających z uchwały jest wartość aktywów Spółki, która nie otrzymuje z tego tytułu żadnego świadczenia i tylko ta wartość może stanowić przychód do opodatkowania wspólnika z tytułu otrzymanej dywidendy. W szczególności nie można uznać wypłaty dywidendy rzeczowej za sprzedaż rzeczy, jest ona bowiem czynnością prawną jednostronnie zobowiązującą oraz nie występuje w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym zapłata ceny lub jakiekolwiek inne świadczenie wzajemne, ekwiwalentne ze strony wspólników.

W świetle przepisów prawa podatkowego i orzecznictwa sądów administracyjnych wypłata przez Spółkę dywidendy z formie niepieniężnej nie stanowi odpłatnego zbycia praw majątkowych, tym samym przepisy o określaniu wartości rynkowej transakcji zbycia składników majątku przez Spółkę nie mogą mieć zastosowania do opisanego we wniosku stanu faktycznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawową zasadą podatku dochodowego od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania wynikająca z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Przepis ten stanowi, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z kolei, w świetle art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłem przychodów są między innymi kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

Natomiast w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni (...).

Zgodnie z art. 24 ust. 5 ww. ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (...).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca – Spółka dokona na rzecz wspólników wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej poprzez przeniesienie na rzecz wspólników Spółki na współwłasność po 1/2 części własności lokalu niemieszkalnego (użytkowego), stanowiącego odrębną nieruchomość, wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu, na którym znajduje się budynek oraz prawem współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właściciela lokalu, dla którego to lokalu urządzona jest księga wieczysta.

Stosownie do treści art. 191 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1.

Z kolei w myśl art. 193 § 1 uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

Art. 193 § 3 stanowi, że dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 191 § 1.

Po stronie wspólnika otrzymującego taką dywidendę dojdzie do powstania przychodu z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Od przychodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy z zastrzeżeniem art. 52a, o czym mówi art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 30a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a i 5d i 5e.

Płatnicy (w tym osoby prawne) są zobowiązani pobierać – zgodnie z art. 41 ust. 1 i 4 ww. ustawy - zryczałtowany podatek od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10, czyli m.in. także od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z dywidend.

Zgodnie zaś z dyspozycją art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że Wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od przekazanej w formie rzeczowej dywidendy na rzecz wspólników. Skoro z zacytowanych wyżej przepisów Kodeksu spółek handlowych wynika, że przychodem wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wartość przyznanej uchwałą dywidendy, to w sytuacji, gdy wartość bilansowa (księgowa) świadczenia niepieniężnego odpowiadać będzie kwocie, jaka przypadałaby na wspólnika w przypadku wypłaty dywidendy w formie pieniężnej, wówczas ta wartość będzie przychodem wspólnika z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.