IPPB1/415-670/12-2/IF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy będąc akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, po uwzględnieniu wyżej wskazanej uchwały oraz interpretacji Ministra Finansów, Wnioskodawca powinien rozliczać dochody z tytułu bycia akcjonariuszem (z tytułu posiadania praw z akcji) na zasadach wynikających z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej?2. Czy przychodem z tytułu bycia akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej będą dywidendy ustalone w drodze uchwały wspólników o podziale zysku oraz wysokości dywidendy?3. Czy momentem uznania przychodu należnego będzie dzień podjęcia uchwały wspólników spółki o podziale zysku i wysokości dywidendy lub dzień dywidendy?4. Czy stawką opodatkowania dywidendy będzie stawka określona w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli 19% przychodu z dywidendy?5. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych od tak uzyskanych przychodów za miesiąc, w którym podjęto uchwałę o podziale zysku i wysokości dywidendy lub miesiąc dnia dywidendy, łącząc przychody z tytułu dywidendy z innymi przychodami z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej?6. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zadeklarowania przychodów z tytułu dywidendy w rocznym zeznaniu podatkowym wraz z innymi potencjalnymi przychodami z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14.06.2012 r. (data wpływu 25.06.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania akcjonariusza w spółce komandytowo – akcyjnej– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25.06.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania akcjonariusza w spółce komandytowo – akcyjnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki O. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. A. (dalej jako „SKA”). Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy. Dotychczas przychody uzyskiwane z tytułu bycia akcjonariuszem opodatkowuje zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli ze źródła przychodów właściwych dla prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

W konsekwencji Wnioskodawca uznaje, że:

 1. SKA nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego,
 2. samodzielnie odprowadza w trakcie roku podatkowego obliczane narastająco zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, proporcjonalnie do swojego udziału w zysku, ustalając dochód na podstawie informacji o przychodach i kosztach uzyskanych od SKA,
 3. roczną wysokość podatku należnego deklaruje samodzielnie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, ustalając wysokość podatku należnego na podstawie informacji o przychodach i kosztach w roku podatkowym uzyskanych od SKA,
 4. dochody opodatkowuje według stawki 19% stosownie do art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 5. w konsekwencji na SKA nie ciążą żadne obowiązki z tytułu bycia płatnikiem swojego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z racji wątpliwości dotyczących sposobu rozliczeń podatkowych akcjonariusza SKA Wnioskodawca złożył dnia 12 grudnia 2011 wniosek ORD-IN o wiążącą interpretację stosowania prawa podatkowego. Dnia 24 lutego 2012 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną (sygn. IPPB1/415-1090/11-2/JB) potwierdzającą stanowisko Wnioskodawcy.

Jednakże, w trakcie rozpatrywania wniosku, dnia 16 stycznia 2012, naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę w składzie siedmiu sędziów (sygn. II FPS 1/11), w której stwierdził, że (konkluzja) „W konkluzji stwierdzić należy, iż przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej niebędącego komplementariuszem z tytułu dywidendy wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku podlega opodatkowaniu w dniu faktycznego otrzymania dywidendy. Przychodem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu posiadanych udziałów w tej spółce są, bowiem środki pieniężne lub wartości pieniężne otrzymywane w wyniku podziału zysku (...)„ Ponadto w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 18 maja 2012, pod poz. 24 została ogłoszona „Interpretacja ogólna Nr DD5/033/1/12/KSM/DD-125 MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 maja 2012 r.” odnosząca się do zagadnienia zasad opodatkowania dochodów akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych.

Ponieważ nadal, mają miejsce wątpliwości, co do zasad opodatkowania akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych Wnioskodawca występuje z niniejszym wnioskiem o interpretację indywidualną dla zdarzenia przyszłego. Zdarzenie przyszłe polegać będzie na tym, że Wnioskodawca będzie:

 1. opodatkowywał przychody z tytułu bycia akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej według reguł podatkowych odnoszących się do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 2. jednakże przychodem należnym będą dywidendy przyznane na podstawie uchwały wspólników spółki komandytowo-akcyjnej o podziale zysku i wypłacie dywidendy,
 3. momentem uznania przychodu należnego będzie data (miesiąc), w której podjęto uchwałę o podziale zysku i wypłacie dywidendy lub określono dzień dywidendy,
 4. za miesiąc podjęcia ww. uchwały (dnia dywidendy) odprowadzę zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych biorąc, jako podstawę wysokość przyznanej dywidendy (art. 44 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 5. będzie łączył przychody z tytułu wyżej wskazanej dywidendy z innymi przychodami z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, o ile takie będę osiągał,
 6. po zakończeniu roku podatkowego złoży zeznanie podatkowe wykazując łącznie wyżej wskazane przychody (dochody) z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rocznym zeznaniu podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy będąc akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, po uwzględnieniu wyżej wskazanej uchwały oraz interpretacji Ministra Finansów, Wnioskodawca powinien rozliczać dochody z tytułu bycia akcjonariuszem (z tytułu posiadania praw z akcji) na zasadach wynikających z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej...
 2. Czy przychodem z tytułu bycia akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej będą dywidendy ustalone w drodze uchwały wspólników o podziale zysku oraz wysokości dywidendy...
 3. Czy momentem uznania przychodu należnego będzie dzień podjęcia uchwały wspólników spółki o podziale zysku i wysokości dywidendy lub dzień dywidendy...
 4. Czy stawką opodatkowania dywidendy będzie stawka określona w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli 19% przychodu z dywidendy...
 5. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych od tak uzyskanych przychodów za miesiąc, w którym podjęto uchwałę o podziale zysku i wysokości dywidendy lub miesiąc dnia dywidendy, łącząc przychody z tytułu dywidendy z innymi przychodami z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej...
 6. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zadeklarowania przychodów z tytułu dywidendy w rocznym zeznaniu podatkowym wraz z innymi potencjalnymi przychodami z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle wyżej wskazanej uchwały NSA oraz interpretacji Ministra Finansów powinienem opodatkowywać swoje przychody (dochody) z tytułu bycia akcjonariuszem SKA w sposób następujący:

 1. przychody z tytułu bycia akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej będą opodatkowane stosownie do reguł podatkowych odnoszących się do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 2. jednakże przychodem należnym będą dywidendy przyznane na podstawie uchwały wspólników spółki komandytowo-akcyjnej o podziale zysku i wypłacie dywidendy,
 3. a momentem uznania przychodu należnego będzie data (miesiąc), w której podjęto uchwałę o podziale zysku i wypłacie dywidendy lub ustalono dzień dywidendy,
 4. za ten miesiąc odprowadzę zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych biorąc, jako podstawę wysokość przyznanej mi dywidendy (art. 44 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 5. będę łączył przychody z tytułu wyżej wskazanej dywidendy z innymi przychodami z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, o ile takie będę osiągał,
 6. po zakończeniu roku podatkowego złożę zeznanie podatkowe wykazując łącznie wyżej wskazane przychody (dochody) z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rocznym zeznaniu podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód akcjonariusza SKA wynika z faktu posiadania przez niego prawa majątkowego w postaci akcji tej spółki i wobec tego podlega opodatkowaniu w miesiącu, w którym uchwalono podział zysku oraz wysokość dywidendy lub w tzw. dniu dywidendy. W tym, bowiem momencie akcjonariusz osiągnie przychód w rozumieniu przepisów PIT.

Aby właściwie przeanalizować charakter przychodów akcjonariusza SKA z tytułu udziału w zysku spółki komandytowo- akcyjnej, należy dokonać analizy przepisów k.s.h. regulujących podział zysku w tej spółce oraz uprawnienia akcjonariuszy do jego otrzymania. Przychód z udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej jest, bowiem zdarzeniem gospodarczym wywołującym różnorakie skutki podatkowe. Natomiast ocena skutków podatkowych tego zdarzenia uzależniona jest od powstania zysku bilansowego, weryfikacji sprawozdania finansowego, przeznaczenia zysku, sposobu realizacji praw wspólników, w tym akcjonariuszy, okresu, za jaki zysk powstał i innych czynników.

W związku z tym, że spółka komandytowo-akcyjna nosi nie tylko cechy spółki osobowej, lecz także spółki kapitałowej, wobec tego do spółki tej stosuje się niektóre przepisy dotyczące spółki akcyjnej. Odesłaniem do tych przepisów, zgodnie z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h., ustawodawca obejmuje przepisy regulujące kwestie kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, praw udziałowych i obowiązków wynikających z akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej. Na tej podstawie do spółki komandytowo-akcyjnej mają odpowiednie zastosowanie regulacje przepisu art. 347 § 1 k.s.h, który przyznaje akcjonariuszom prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym do wypłaty. Prawo do zysku akcjonariusza powstaje jednak dopiero z chwilą wykazania zysku spółki w sprawozdaniu finansowym spółki. Natomiast zysk ten musi być przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom przez walne zgromadzenie. Jednocześnie, zgodnie z art. 146 § 2 pkt 2 k.s.h., uchwała o podziale zysku spółki pomiędzy jej akcjonariuszami wymaga zgody wszystkich jej komplementariuszy. Z kolei przepis art. 348 § 2 k.s.h. stanowi, że podmiotami uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

Treść wskazanych przepisów prawa handlowego prowadzi do wniosku, iż przyznanie akcjonariuszom prawa do udziału w zysku rocznym przeznaczonym do wypłaty powstaje tylko wówczas, gdy odpowiednia jego część została przeznaczona do podziału przez walne zgromadzenie. Wcześniej akcjonariusz nie tylko nie może go otrzymać, lecz również nie ma roszczenia do spółki o jego wypłatę. Natomiast prawa udziałowe wynikające z przysługiwania akcji oraz związane z akcją obowiązki sytuują wyraźnie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, jako beneficjenta określonych praw majątkowych inkorporowanych w akcji.

Jednakże, jak wskazano w powołanej wyżej interpretacji ogólnej Ministra Finansów powołującego się na wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 15 lipca 2010 r. (sygn. akt II FSK 3/10):

(...) podkreślić należy, że w przepisach prawa podatkowego, brak jest jakiegokolwiek przepisu, który stanowiłby podstawę stosowania wobec akcjonariusza SKA odmiennych zasad opodatkowania niż w stosunku do komplementariusza SKA oraz wspólników innych spółek niemających osobowości prawnej. (...) Sąd kasacyjny w orzekającym składzie uznaje za zasadny pogląd, że w konsekwencji przyjętego w sprawie stanowiska, co do opodatkowania dochodów akcjonariusza SKA, jako dochodów z działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.) odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy art. 14 ust. 1 i art. 44 u.p.d.o.f., co oznacza, że podatnik osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, obowiązany jest bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Pogląd taki uzasadniony jest głównie tym, że skoro ustawa podatkowa nie różnicuje prawno-podatkowej sytuacji wspólników SKA, do akcjonariusza należy stosować takie same zasady w zakresie obowiązków podatkowych, jak do komplementariusza. (...). Podkreślić trzeba, iż przepisy prawa podatkowego stanowią autonomiczną całość, w stosunku, do której inne regulacje prawne - w spornym przypadku przepisy Kodeksu spółek handlowych, w tym art. 126 K.s.h. (traktującego o odpowiednim stosowaniu do SKA przepisów dotyczących spółki komandytowej lub akcyjnej) mogą być traktowane, jako przepisy szczególne tylko wówczas, gdy prawo podatkowe tak stanowi.

Wobec takiej konfiguracji przepisów prawa podatkowego oraz przepisów kodeksu spółek handlowych Wnioskodawca uważa, że stanowisko przedstawione przez Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej odpowiada obecnemu stanowi prawnemu.

A „zatem z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo - jeżeli określony został dzień dywidendy - w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym z tą datą - stosownie do art. 5 updop oraz art. 5b ust. 2 i art. 8 updof - połączeniu z pozostałymi przychodami, o których mowa w art. 12 updop oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 updof. Stosownie więc do przepisów obu tych ustaw - kwota przyznanej przez walne zgromadzenie SKA akcjonariuszowi (osobie fizycznej) dywidendy, na podstawie uchwały o podziale zysku tej spółki, stanowi przychód z działalności gospodarczej, od którego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 25 updop oraz art. 44 ust. 1 pkt 1 updof za miesiąc, w którym go uzyskano. Jeżeli podatnik oprócz ww. przychodu uzyskuje także inne przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, przyznana dywidenda zwiększać zatem będzie wysokość należnej zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy akcjonariuszom spółki komandytowo-akcyjnej (albo w którym został określony ,,dzień dywidendy”).

Jednocześnie zwrócić należy uwagę, iż na gruncie przepisów prawa handlowego akcjonariusze mają możliwość partycypacji w zyskach spółki w trakcie roku obrotowego. Stosując przepisy w art. 349 § 1 k.s.h. odpowiednio do spółki komandytowo-akcyjnej stwierdzić należy, iż walne zgromadzenie może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet spodziewanej dywidendy, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w tym przepisie. Jeżeli więc akcjonariusz partycypował w zyskach spółki w trakcie roku obrotowego, bowiem walne zgromadzenie spółki wypłaciło mu zaliczkę na poczet spodziewanej dywidendy, wówczas u akcjonariusza powstanie przychód (dochód) w dacie podjęcia uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy. W tym roku powstanie, zatem obowiązek podatkowy obejmujący jego przychód (cząstkowy).

Wobec powyższego Wnioskodawca prosi o uwzględnienie swojej argumentacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.