ILPP2/443-1667/11-4/SJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy sprzedaż przez akcjonariusza przedmiotu wypłaconej mu dywidendy rzeczowej będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy reprezentowanego przez Doradcę Podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2011 r. (data wpływu 12 grudnia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 lutego 2012 r. (data wpływu 23 lutego 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży przez akcjonariusza wypłaconej mu dywidendy rzeczowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży przez akcjonariusza wypłaconej mu dywidendy rzeczowej. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 23 lutego 2012 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością chce, w celu upublicznienia i pozyskania kapitałów na dalszy rozwój, chcąc równocześnie zachować pełną kontrolę nad działalnością operacyjną, powołać spółkę komandytowo-akcyjną, w której obejmie funkcję komplementariusza. Do grona akcjonariuszy SKA chce zaprosić osoby fizyczne będące jej udziałowcami.

Statut SKA będzie przewidywał możliwość wypłaty akcjonariuszom dywidendy w formie świadczenia niepieniężnego (dywidenda w naturze) ustalonego w ten sposób, że wartość bilansowa świadczenia niepieniężnego będzie odpowiadała kwocie, jaka przypadałaby na akcjonariusza w przypadku wypłaty dywidendy pieniężnej, obliczonej według zasad udziały w zyskach SKA.

Wnioskodawca – udziałowiec Sp. z o.o. – planuje objąć akcje w nowotworzonej spółce komandytowo-akcyjnej. W przypadku zaś otrzymania dywidendy w formie niepieniężnej – w razie decyzji udziałowców co do wypłacenia dywidendy za dany rok, jak również co do wypłacenia jej w takiej formie – Wnioskodawca nie wyklucza w dalszej perspektywie zbycia jej przedmiotu na rynku.

Należy wskazać, iż w razie podjęcia przez udziałowców decyzji o wypłaceniu dywidendy w formie niepieniężnej, jej przedmiotem, co za tym idzie, także przedmiotem ewentualnego zbycia, będzie zawsze nieruchomość zabudowana (lokal mieszkalny). Dostawa nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ewentualną dostawą najprawdopodobniej nie miną dwa lata. W stosunku do zbywanej nieruchomości Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Wnioskodawca nie będzie także ponosił wydatków (w ogóle, a z pewnością wydatków przekraczających 30% wartości początkowej obiektu) na ulepszenie nieruchomości, w stosunku do których takie prawo (do odliczenia) uzyska. Wreszcie wskazać należy, iż Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał nieruchomości lub jej części do czynności opodatkowanych.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, iż z punktu widzenia problemu prawnego postawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie jest istotna okoliczność, czy Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym; niewątpliwie bowiem w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie będzie on występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Niemniej jednak z ostrożności procesowej Zainteresowany wyjaśnia, iż jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, z pewnością jednak nie w zakresie działalności gospodarczej związanej z wynajmem i sprzedażą mieszkań, takowej bowiem nie prowadzi (ad. pyt. 1 i 3). Przedmiot otrzymanej dywidendy nie będzie nadto wykorzystywany w działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę. Należy także wskazać, iż nie planuje on w przyszłości dokonywać sprzedaży innych nieruchomości, niż otrzymane w wyniku podziału zysków w SKA (o ile takowe zostaną wypłacone i o ile Walne Zgromadzenie zadecyduje o wypłacie dywidendy w formie niepieniężnej); powyższe nie wyklucza możliwości zbycia nieruchomości stanowiących obecnie majątek prywatny Zainteresowanego, co jednakże leży poza zakresem przedmiotowym wniosku z dnia 6 grudnia 2011 r.

Odnośnie natomiast pytania nr 2 wezwania Wnioskodawca poinformował, że we wniosku z dnia 6 grudnia 2011 r. wyraźnie wskazano (ostatnie zdanie przedstawionego zdarzenia przyszłego), iż Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał nieruchomości lub jej części do czynności opodatkowanych. Powyższe nie wyklucza natomiast wynajmowania otrzymanego mieszkania jako nieruchomości stanowiącej mienie prywatne, co również leży poza zakresem przedmiotowym wniosku o interpretację.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż przez akcjonariusza przedmiotu wypłaconej mu dywidendy rzeczowej będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, na tak postawione pytanie odpowiedzieć należy negatywnie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 (VATU), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6).

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 VATU podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług. Ani bowiem formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, ani też okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości, nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, że w odniesieniu do konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Oznacza to, że w każdym przypadku konieczne jest ustalenie, w jakim charakterze występuje podmiot dokonujący określonej czynności. Aby uznać, że działa on w charakterze podatnika VAT, należy stwierdzić, czy czynność ta została dokonana w ramach wykonywania jednego z rodzajów działalności wymienionych w art. 15 ust. 2 VATU (tak m.in. NSA w wyroku z dnia 13 stycznia 2010 r. I FSK 1640/08).

W myśl art. 15 ust. 1 VATU, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na ceł lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2).

W związku z powyższym, aby dostawę towarów (nawet jednorazową) uznać za działalność gospodarczą, należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar dokonywać takich czynności wielokrotnie, a wykorzystywane przez niego towary czy usługi zostały nabyte w celu spożytkowania ich do wykonywania tej czynności. Uznanie osoby za podatnika w myśl ustawy, uzależnione jest zatem od prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego tylko wtedy, gdy czynność ta została wykonana w ramach działalności gospodarczej. Uzasadnionym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników, nawet jeżeli wykonują czynność dostawy towarów, jeśli zbywają część majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży. Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 8 grudnia 2009 r., I FSK 1334/08, sprzedaż majątku własnego nie jest nigdy i w żadnych okolicznościach działaniem tworzącym przesłanki wskazujące na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Mając na uwadze powyższe, uzasadnionym jest twierdzenie, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

Ewentualna sprzedaż przez Wnioskodawcę rzeczy uzyskanej jako wypłata dywidendy z SKA będzie niewątpliwie działaniem w sferze prywatnej akcjonariusza – osoby fizycznej. Dokonując tej sprzedaży Wnioskodawca korzystał będzie z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, a zatem czynność ta nie oznacza wykonywania w tym zakresie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 VATU, tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wskazać należy tytułem rozwinięcia, iż przypisanie Wnioskodawcy w opisanym zdarzeniu przyszłym, zamiaru nabycia nieruchomości celem odsprzedaży, wymagałoby w pierwszej kolejności przypisania Wnioskodawcy samego zamiaru jej nabycia. Tymczasem, jak wskazano na wstępie, otrzymanie nieruchomości zabudowanej będzie efektem ewentualnego wypłacenia przez Spółkę dywidendy w formie niepieniężnej, nie zaś decyzji Wnioskodawcy co do jej nabycia. Wypłacenie dywidendy przez SKA następuje wyłącznie przy spełnieniu przesłanek określonych w Kodeksie spółek handlowych, przy czym jest to decyzja (zarówno do samego podziału zysku, jak i formy realizacji tego prawa) nadrzędnego organu Spółki – Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SKA, która w przypadku tej Spółki wymaga dodatkowo zgody wyrażonej przez wszystkich komplementariuszy Spółki, a co również wynika z Kodeksu spółek handlowych.

Co za tym idzie, Wnioskodawca, który będzie tylko jednym z akcjonariuszy SKA nie zaś jej „organem”, z pewnością zaś nie jest (i nie może być) jednocześnie jej jedynym akcjonariuszem i jedynym komplementariuszem, nie będzie mógł samodzielnie decydować za Walne Zgromadzenie o wypłaceniu dywidendy, tak samo jak nie będzie miał samodzielnego wpływu na formę, w jakiej dywidenda ta zostanie wypłacona. A skoro tak, to nie można Wnioskodawcy w żadnym razie przypisać działania polegającego na nabywaniu nieruchomości celem ich odsprzedaży. W przedstawionych na wstępie okolicznościach Wnioskodawca może bowiem otrzymać nieruchomość wbrew swojej woli (decyzji), a decyzja o jej sprzedaży będzie związana li tylko z chęcią pozbycia się niepotrzebnego składnika majątku prywatnego. Nawet zatem możliwość przypisania Wnioskodawcy zamiaru odsprzedania nieruchomości już w momencie uzyskania wiedzy, co do planowanego przez Spółkę wypłacenia dywidendy w formie niepieniężnej, wyklucza możliwość uznania, iż Wnioskodawca z tym zamiarem tą nieruchomość nabędzie.

Z uwagi na powyższe stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe w pełnym zakresie. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca nie będzie bowiem w ogóle występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, iż przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zatem, stosując wykładnię językową przepisu stwierdzić można, iż działalnością gospodarczą jest działalność producenta, handlowca lub usługodawcy, także wówczas gdy czynność podlegająca opodatkowaniu została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania w sposób częstotliwy. Przez częstotliwość należy rozumieć zakładające powtarzalność czynności tego samego rodzaju (np. sprzedaż działek lub innych rzeczy). Natomiast przesłanki wskazujące na zamiar wykonywania pewnej czynności w sposób częstotliwy muszą istnieć w chwili wykonania usługi lub sprzedaży towaru.

Wobec powyższego, dostawa towaru podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy dokonywana jest przez podatnika podatku od towarów i usług lub przez osobę fizyczną niebędącą podatnikiem tego podatku, jeżeli sprzedaży można przypisać znamiona działalności gospodarczej prowadzonej z zamiarem wykonywania jej w sposób częstotliwy. Chociaż ustawa nie definiuje pojęcia częstotliwości, przez zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy należy rozumieć chęć powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonywania określonego działania. O kwestii częstotliwości nie decyduje czasookres wykonywania czynności (rok, dwa czy pięć lat), ani ilość dokonanych transakcji. Decydującym kryterium jest powtarzalność czynności lub zamiar powtarzalności.

Tym samym, aby dostawę towarów (nawet jednorazową) uznać za działalność gospodarczą należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar dokonywać takich czynności wielokrotnie, a wykorzystywane przez niego towary czy usługi zostały nabyte w celu spożytkowania ich do wykonywania tej czynności.

Zatem podstawowym kryterium dla opodatkowania sprzedaży, w tym przypadku nieruchomości jest ustalenie, czy działanie to można uznać za wykorzystywanie w sposób ciągły dla celów zarobkowych, czy majątek nabyty został na potrzeby własne, czy też z przeznaczeniem do działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
 4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostawy towarów i lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku i budowli jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez właściciela (dokonującego dostawy) czynności podlegających opodatkowaniu.

Z powyższej definicji wynika ponadto, iż oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy rozumieć nie tylko umowę sprzedaży, ale także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie również moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Stosownie do art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Należy również zauważyć, iż w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stosownie do treści art. 348 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 347 § 1. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Jak wynika z § 3 powołanego przepisu, zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

W myśl § 4 cytowanego przepisu, dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą.

Z analizy powyższych przepisów wynika zatem, iż akcjonariusze spółki, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku uprawnieni są do dywidendy za dany rok obrotowy. Konstrukcja przepisu przewiduje zatem możliwość wypłaty dywidendy za każdy rok obrotowy funkcjonowania spółki uzależniając prawo do niej, posiadaniem akcji.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością planuje, w celu upublicznienia i pozyskania kapitałów na dalszy rozwój, chcąc równocześnie zachować pełną kontrolę nad działalnością operacyjną, powołać spółkę komandytowo-akcyjną, w której obejmie funkcję komplementariusza. Do grona akcjonariuszy SKA chce zaprosić osoby fizyczne będące jej udziałowcami. Statut SKA będzie przewidywał możliwość wypłaty akcjonariuszom dywidendy w formie świadczenia niepieniężnego (dywidenda w naturze). Przedmiotem dywidendy niepieniężnej – a co za tym idzie, przedmiotem ewentualnego dalszego rozporządzenia przez Zainteresowanego – będzie zawsze nieruchomość zabudowana (lokal mieszkalny). Dostawa nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ewentualną dostawą najprawdopodobniej nie miną dwa lata. W stosunku do zbywanej nieruchomości Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Wnioskodawca nie będzie także ponosił wydatków (w ogóle, a z pewnością wydatków przekraczających 30% wartości początkowej obiektu) na ulepszenie nieruchomości, w stosunku do których takie prawo (do odliczenia) uzyska. Ponadto, Zainteresowany nie będzie wykorzystywał nieruchomości lub jej części do czynności opodatkowanych. Jednocześnie Wnioskodawca poinformował, iż nie planuje w przyszłości dokonywać sprzedaży innych nieruchomości, niż otrzymane w wyniku podziałów zysków SKA – o ile takowe zostaną wypłacone i o ile Walne Zgromadzenie zadecyduje o wypłacie dywidendy w formie niepieniężnej.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opisane zdarzenie przyszłe wskazać należy, iż sprzedaż dywidendy rzeczowej mającej postać nieruchomości zabudowanej (lokalu mieszkalnego) przez udziałowca Spółki komandytowo-akcyjnej podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powyższe wynika z faktu, iż udziałowiec Spółki – Wnioskodawca w związku z dostawą otrzymanej dywidendy wypełni przesłanki określone w art. 15 ust. 2 ustawy, pozwalające uznać tą czynność za działalność gospodarczą.

Jak wskazano w analizie ww. przepisu, działalnością gospodarczą jest m.in. działalność handlowca, także wówczas gdy dokona on czynności podlegającej opodatkowaniu jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania w sposób częstotliwy. W opisie sprawy wskazano, iż Zainteresowany będzie otrzymywać jako dywidendę – nieruchomość zabudowaną (lokal mieszkalny), która następnie będzie przedmiotem sprzedaży.

Wnioskodawca nie wyklucza zbycia innych niż te nieruchomości, a ponadto nie wskazuje, iż będzie to jedyna taka dywidenda. Nadmienia się, że dywidenda wypłacana jest za dany rok obrotowy. W praktyce oznacza to, iż dywidenda rzeczowa może być wypłacana co roku. Bezsprzecznie zatem, sprzedaż lokali mieszkalnych otrzymywanych (jako dywidenda) z możliwością otrzymania co roku, cechować się będzie częstotliwością. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, względem takiej dywidendy przewiduje następujące zastosowanie: sprzedaż lub odpłatny najem, w każdym z przypadków uzyska finansową korzyść. Dywidenda zatem nie będzie służyć zaspokajaniu osobistych potrzeb mieszkaniowych, lecz ma finansowy (dochodowy) charakter. Udostępnienie nieruchomości osobom trzecim na cele mieszkaniowe, czyli w ramach umowy najmu stanowi wykorzystanie posiadanego majątku w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Czynności takie wykonywane w sposób ciągły, a więc powtarzalny, w celach zarobkowych przesądzają o wykonywaniu działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, a podmiot który ich dokonuje należy zdefiniować jako podatnika podatku VAT z art. 15 ust. 1 ustawy. W konsekwencji, zbycie dywidendy rzeczowej w postaci lokalu mieszkalnego, w okolicznościach wskazujących na częstotliwe i systematyczne zbywanie takich dywidend w przyszłości (co roku) uznać należy za czynność, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. odpłatną dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Należy jednak zauważyć, iż jak wskazano w treści interpretacji, ustawodawca przewidział dla takich czynności zwolnienie od podatku. Co prawda planowana sprzedaż lokalu mieszkalnego przez Wnioskodawcę nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, bowiem jak wskazał Zainteresowany, dostawa ta nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, lecz przed upływem 2 lat od pierwszego zasiedlenia. Natomiast, z uwagi na fakt, iż Zainteresowanemu odnośnie zbywanego lokalu nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz nie będzie ponosił wydatków na jego ulepszenie przekraczających 30% wartości początkowej, w stosunku do których takie prawo do odliczenia uzyska, dostawa przedmiotowego lokalu będzie zwolniona od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Reasumując, sprzedaż przez akcjonariusza Spółki przedmiotu wypłaconej mu dywidendy rzeczowej (lokalu mieszkalnego) będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, korzystającą ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Należy zauważyć, iż stosownie do przepisu art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.