ILPB4/4510-1-422/15-7/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wypłaconej przez cypryjską spółkę zależną dywidendy.
ILPB4/4510-1-422/15-7/DSinterpretacja indywidualna
 1. Cypr
 2. dywidendy
 3. opodatkowanie
 4. spółka kapitałowa
 5. zaliczka
 6. zwolnienia podatkowe
 7. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wypłaconej przez cypryjską spółkę zależną dywidendy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismami z 17 listopada 2015 r. (data wpływu 18 listopada 2015 r.) oraz z 24 listopada 2015 r. (data wpływu 26 listopada 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wypłaconej przez cypryjską spółkę zależną dywidendy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: Spółka kapitałowa). Wnioskodawca zostanie jedynym wspólnikiem innej spółki kapitałowej utworzonej według prawa cypryjskiego i będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka zależna).

W przyszłości Wnioskodawca może otrzymywać dywidendę od Spółki zależnej. Dywidenda wypłacana będzie zgodnie z obowiązującymi na Cyprze przepisami prawa handlowego. Wnioskodawca przewiduje również możliwość wypłat zaliczek na poczet dywidendy pochodzących z zysku bieżącego wypłacanych zgodnie z prawem cypryjskim.

Spółka kapitałowa planuje zachować ponad 10% udziałów w Spółce zależnej nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zarówno Spółka kapitałowa, jak i Spółka zależna nie będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W uzupełnieniu do powyższego opisu Wnioskodawca doprecyzował, że korygując oczywistą omyłkę dokonuje zmiany przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem wniosku (poz. 61), a także pytania przyporządkowanego do zdarzenia przyszłego (poz. 68) oraz stanowiska Wnioskodawcy (poz. 69) nadając mu treść w brzmieniu zawartym w niniejszym wniosku.

Ponadto Wnioskodawca poinformował, że 2 listopada 2015 r. została dokonana jego rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, co potwierdza załączona do niniejszego pisma informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W kolejnym uzupełnieniu do powyższego opisu Wnioskodawca doprecyzował, że w państwie Spółki zależnej (tj. na Cyprze) wypłacona na rzecz Spółki kapitałowej dywidenda/zaliczka na jej poczet nie będzie w jakiejkolwiek formie podlegać zaliczeniu do koszów uzyskania przychodów Spółki zależnej, odliczeniu od dochodu Spółki zależnej, podstawy opodatkowania Spółki zależnej lub od podatku Spółki zależnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zysk/zaliczka na dywidendę wypłacone przez Spółkę zależną będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania...

Powyższa treść pytania wynika z pisma uzupełniającego wniosek.

Zdaniem Wnioskodawcy zysk/zaliczka na dywidendę wypłacone przez Spółkę zależną będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP „Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu”.

Jak stanowi art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP „Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania”.

Zgodnie z art. 22 ust. 4a ustawy o PDOP „Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokość, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat”.

Z kolei zgodnie z art. 22 ust. 4b ustawy o PDOP „Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia”.

Dodatkowo zgodnie z art. 22 ust. 4d ustawy o PDOP „zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się:

 1. jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;
 2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
  1. własności,
  2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione”.

Natomiast w świetle art. 22 ust. 6 ustawy o PDOP „Przepisy ust. 4-4d stosuje się odpowiednio również do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy, przy czym w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej przepisy ust. 4-4d mają zastosowanie, jeżeli zostanie spełniony warunek, o którym mowa w ust. 4c pkt 2”.

Odnosząc powyższe uwagi do opisanego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca wskazuje, że:

 1. Spółka kapitałowa będąc podatnikiem podatku dochodowego mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega opodatkowaniu PDOP w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 2. Spółka zależna, jako spółka kapitałowa utworzona według prawa cypryjskiego, jest podmiotem wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy o PDOP;
 3. Spółka kapitałowa będzie posiadać na moment wypłaty dywidendy ponad 10% udziałów Spółki zależnej. Jednocześnie Spółka kapitałowa planuje posiadać udziały Spółki zależnej nieprzerwanie przez okres dwóch lat, przy czym okres nieprzerwanego dwuletniego posiadania udziałów Spółki zależnej w wymaganej wysokości może upłynąć po uzyskaniu dywidendy/zaliczki na dywidendę;
 4. zarówno Spółka kapitałowa, jak i Spółka zależna nie będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym spełnione zostaną wszystkie warunki wskazane w przepisach art. 22 ust. 4-4d ustawy o PDOP.

W konsekwencji, w przypadku powstania dla Spółki kapitałowej dochodu (przychodu) w związku z otrzymaną dywidendą/zaliczką na dywidendę, dochód (przychód) ten będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania PDOP.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku (w związku ze zmianą przepisów będących przedmiotem interpretacji na art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) Wnioskodawca dodatkowo wskazał, że jego zdaniem zysk/zaliczka na dywidendę wypłacone przez Spółkę zależną będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jednocześnie wszelkie argumenty Wnioskodawcy przywołane w uzasadnieniu stanowiska zawartego w pierwotnym wniosku, w tym opis spełnienia przesłanek zwolnienia z podatku określonego w art. 22 ustawy o PDOP, należy odpowiednio odnieść do zwolnienia z podatku dochodowego zawartego w art. 20 ust. 3 ustawy o PDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (dalej również: Spółka kapitałowa) zostanie jedynym wspólnikiem innej spółki kapitałowej utworzonej według prawa cypryjskiego (dalej: Spółka zależna). W przyszłości Wnioskodawca może otrzymywać dywidendę bądź zaliczkę na dywidendę od Spółki zależnej. Dywidenda/zaliczka na dywidendę będzie wypłacana zgodnie z prawem cypryjskim. Ponadto Spółka kapitałowa planuje zachować ponad 10% udziałów w Spółce zależnej nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zarówno Spółka kapitałowa, jak i Spółka zależna nie będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Ponadto na Cyprze wypłacona na rzecz Spółki kapitałowej dywidenda/zaliczka na jej poczet nie będzie w jakiejkolwiek formie podlegać zaliczeniu do koszów uzyskania przychodów Spółki zależnej, odliczeniu od dochodu Spółki zależnej, podstawy opodatkowania Spółki zależnej lub od podatku Spółki zależnej.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.): podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Wobec tego posiadanie siedziby i zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powoduje powstanie nieograniczonego obowiązku podatkowego, tj. opodatkowaniu podlega całość dochodów podatnika niezależnie od miejsca źródeł (w kraju lub za granicą), z którego dochody te zostały uzyskane.

W myśl art. 20 ust. 1 tej ustawy: jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 3, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.

Powyższy przepis reguluje zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych podatników posiadających nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu dochodów uzyskanych poza jej terytorium. Regulacja ta dotyczy zatem sytuacji, kiedy określone dochody poddane są różnym jurysdykcjom podatkowym, tj. regulacjom państwa, w którym dochód powstał oraz regulacji państwa rezydencji podatnika. Ponadto nie określa ona katalogu dochodów (przychodów), jakie polski podatnik może uzyskiwać za granicą. Odnosi się bowiem do wszystkich przysporzeń uzyskanych za granicą, które podlegają tam opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Natomiast szczególne zasady dotyczą opodatkowania uzyskiwanych dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

I tak – stosownie do regulacji art. 20 ust. 3 ww. ustawy: zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników, o których mowa w ust. 1, z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Odliczenie, o którym mowa w ust. 2, oraz zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, ma zastosowanie w przypadku, gdy spółka, o której mowa w ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 2, posiada udziały (akcje) spółki, o której mowa w ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 1, w wysokości określonej w ust. 2 pkt 3 oraz odpowiednio w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 20 ust. 9 omawianej ustawy).

Jednocześnie regulacja art. 20 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że: odliczenie, o którym mowa w ust. 2, oraz zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, która dokonała odliczenia lub skorzystała ze zwolnienia, jest obowiązana zgodnie z odrębnymi przepisami do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, za lata podatkowe, w których dokonała odliczenia lub korzystała ze zwolnienia.

Na mocy art. 20 ust. 11 tej ustawy: przepisów ust. 2-10 nie stosuje się, jeżeli wypłata dywidendy lub innych należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych została dokonana w wyniku likwidacji spółki dokonującej wypłaty.

Stosownie do art. 20 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: przepisy ust. 3, 9-11 stosuje się odpowiednio do:

 1. spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003);
 2. dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 3, wypłacanych przez spółki podlegające w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, spółkom, o których mowa w ust. 3 pkt 2, przy czym określony w ust. 3 pkt 3 bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, ustala się w wysokości nie mniejszej niż 25%;
 3. spółek podlegających w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć również tej części podatku zapłaconego w obcym państwie, jaka proporcjonalnie przypada na dochód z tego źródła przypisany do zagranicznego zakładu.

Zgodnie z art. 20 ust. 15 cytowanej ustawy: odliczenie i zwolnienie, o których mowa w ust. 2 i 3, stosuje się:

 1. jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 3 i ust. 12 pkt 2, wynika z tytułu własności;
 2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
  1. własności,
  2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Ponadto stosownie do obowiązującego od 1 stycznia 2015 r. art. 20 ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: przepisu ust. 3 nie stosuje się do dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w części, w jakiej w państwie spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wypłacane z tego tytułu kwoty w jakiejkolwiek formie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku spółki wypłacającej.

W rezultacie wprowadzono do polskiego porządku prawnego przepis wyłączający, w sposób jednoznaczny, prawo do korzystania – zgodnie z przepisami art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – ze zwolnienia wypłacanej dywidendy, bądź zaliczki na jej poczet w sytuacji, w której miałoby miejsce nieopodatkowanie zysków podatkiem dochodowym przez państwo źródła i jednoczesne zastosowanie zwolnienia dochodów z tytułu podziału zysków w drugim państwie. Celem wprowadzenia dodatkowego warunku skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa wyżej, jest zatem eliminacja zjawiska podwójnego nieopodatkowania świadczeń przekazywanych polskim rezydentom przez spółki powiązane, mające siedzibę np. na terytorium Cypru.

Przyczyną takiego podejścia jest przede wszystkim walka z nadużyciami podatników. Ma to miejsce wtedy, gdy zamiast wyeliminowania podwójnego opodatkowania zastosowanie preferencji podatkowej prowadzi do nieopodatkowania dochodu w ogóle. Dążąc do minimalizacji obciążeń podatkowych, podatnik wykorzystuje luki prawne powstające w wyniku istnienia rozbieżności między krajowymi systemami podatkowymi, a podjętych przez niego działań nie można uznać za typową, powszechnie używaną drogę do realizacji danego celu gospodarczego.

Zatem regulacja art. 20 ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłącza możliwości korzystania ze zwolnienia dywidend i innych dochodów (przychodów) w sytuacji, gdy dochodzi do nieopodatkowania wypłacanych zysków podatkiem dochodowym w państwie źródła.

Ponadto przepisy art. 20-22 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Na mocy art. 22b tej ustawy: zwolnienia i odliczenia wynikające z przepisów art. 20-22 stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.

W umowie sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523 ze zm.) o wymianie informacji stanowi art. 27.

Uwzględniając zatem powyższe uwagi, aby można zastosować zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym w odniesieniu do wypłaconej przez Spółkę zależną dywidendy/zaliczki na jej poczet należy zbadać, czy zostaną spełnione warunki uprawniające do zwolnienia tej dywidendy/zaliczki na jej poczet, o których mowa w art. 20 ust. 3 i następne ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. I tak w niniejszej sprawie:

 1. przychodem (dochodem) będzie dywidenda/zaliczka na poczet dywidendy,
 2. podmiotem wypłacającym dywidendę/zaliczkę na jej poczet będzie Spółka zależna z siedzibą na Cyprze, która będzie spółką podlegającą w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 3. uzyskującą nieniejsze przychody (dochody) jest Spółka kapitałowa – podatnik podatku dochodowego z siedzibą na terytorium Polski,
 4. Spółka kapitałowa posiada w Spółce zależnej bezpośrednio ponad 10% udziałów i jej zamiarem jest utrzymać te udziały przez okres dłuższy niż 2 lata,
 5. Spółka kapitałowa nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania,
 6. w państwie Spółki zależnej (tj. na Cyprze) wypłacona na rzecz Spółki kapitałowej dywidenda/zaliczka na jej poczet nie będzie w jakiejkolwiek formie podlegać zaliczeniu do koszów uzyskania przychodów Spółki zależnej, odliczeniu od dochodu Spółki zależnej, podstawy opodatkowania Spółki zależnej lub od podatku Spółki zależnej.

Zatem Spółka kapitałowa będzie spełniać wszystkie warunki zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymanej dywidendy/zaliczki na jej poczet od Spółki zależnej wynikające z art. 20 ust. 3 i następne ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując – zysk/zaliczka na dywidendę wypłacone przez Spółkę zależną będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.