ILPB4/4510-1-408/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty zaliczki na dywidendę.
ILPB4/4510-1-408/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. obowiązek płatnika
 3. płatnik
 4. udział
 5. udział w zyskach
 6. udział w zyskach osób prawnych
 7. zaliczka
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2015 r. (data wpływu 18 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty zaliczki na dywidendę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty zaliczki na dywidendę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca lub Spółka), polskim rezydentem podatkowym. Wspólnikami Wnioskodawcy są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Unii Europejskiej (dalej: Spółka w UE) i dwie osoby fizyczne, polscy rezydenci podatkowi (dalej: OF).

Spółka posiada zatrzymane zyski z lat ubiegłych, które zostały przekazane na kapitał rezerwowy. Obecnie Spółka również wykazuje dochód. W związku z powyższym Spółka zamierza, na podstawie Umowy Spółki i odpowiednich przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, podjąć uchwałę o wypłaceniu zaliczki na poczet dywidendy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy w przypadku wypłaty zaliczki na poczet dywidendy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych (pdop) powstanie w dacie wypłaty tej zaliczki i w tym też dniu Spółka jako płatnik pdop będzie zobowiązana do poboru pdop...

Stanowisko Wnioskodawcy przedstawia się następująco:

 1. Zdaniem Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w pdop i tym samym obowiązek pobrania zryczałtowanego pdop z tytułu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy powstanie w dacie faktycznego dokonania wypłaty tej zaliczki do wspólników. Wypłacona zaliczka na poczet dywidendy stanowi bowiem dochód z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 updop.
 2. Zgodnie z art. 10 ust. 1 updop dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:
  • 1)dochód z umorzenia udziałów (akcji);
  • 1a) przychód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
  • 1b) przychód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
  • 2) (uchylony);
  • 3) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;
  • 4) dochód spółki przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach – dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni;
  • 5) w przypadku połączenia lub podziału spółek – dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;
  • 6) w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;
  • 7) zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d;
  • 8) wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia;
  • 9) odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3.
 3. Zarówno updop i updof nie odnoszą się wprost do zasad opodatkowania wypłacanych wspólnikom zaliczek na poczet dywidendy. Obie ustawy posługują się zbiorczym pojęciem „dochodu faktycznie uzyskanego z udziału w zyskach osób prawnych”, określając również jakie inne, niż podział zysku przez osobę prawną, sytuacje są uznawane dla celów podatkowych za prowadzące do powstania przychodu z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej (obejmuje to głównie sytuacje, w których dochód, który nie został faktycznie otrzymany – por. np. wyrok NSA z 25 września 2014 r. sygn. II FSK 2373/12).
 4. Na podstawie literalnego brzmienia art. 10 ust. 1 updop należy przyjąć, że przepisy te obejmują swym zakresem przychody, które pozostają w związku z prawem do otrzymania udziału w zyskach osób prawnych (stanowią wynik partycypacji w zyskach osób prawnych). W wyroku z dnia 22 września 1993 r. sygn. akt SA/Ka 565/93 NSA wypowiedział się, że dochód z udziału w zyskach osoby prawnej jest pojęciem zawierającym w swej treści wszelkie dochody, jakie powstają w następstwie posiadania przez podatnika prawa do udziału w zyskach innej osoby prawnej. Można zatem uznać, że wszelkie dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których podstawą jest tytuł prawny w postaci wniesionego udziału/akcji, zapewniający przysporzenie finansowane bezpośrednio lub pośrednio z zysku tych osób, stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym według zasad określonych dla dywidend i innych przychodów w zyskach osób prawnych (wyrok NSA z 14 stycznia 2014 r. sygn. II FSK 187/12).
 5. Dywidenda jest częścią zysku netto wypracowanego przez spółkę w danym roku, którą walne zgromadzenie przeznacza do wypłaty wspólnikom. Dywidenda wypłacana jest wszystkim wspólnikom, którzy posiadają prawo do udziału w zyskach (prawo do dywidendy) spółki w dniu przyjętym jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.
 6. Zasady wypłaty dywidendy uregulowano szczegółowo w ustawie z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013, poz. 1030 ze zm., dalej: ksh). Zgodnie z art. 194 ksh umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Art. 195 § 1 ksh stanowi natomiast, iż spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.
 7. W ocenie Wnioskodawcy zaliczka na poczet dywidendy stanowi przychód z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 updop.
 8. Stanowisko to znajduje potwierdzenie m.in. w:
  1. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 października 2013 r. nr ILPB4/423-303/13-2/DS,
  2. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 listopada 2012 r. nr IPPB5/423-764/12-2/AJ,
  3. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 czerwca 2014 r. nr ILPB4/423-159/14-3/MC,
  4. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 grudnia 2014 r. sygn. IBPBII/2/415-862/14/MM.
 9. Podstawą wypłaty dywidendy zaliczkowej są posiadane przez wspólników udziały i związane z nimi prawo do udziału w zyskach Wnioskodawcy. Jako taka zaliczka na poczet dywidendy powinna więc być opodatkowana na zasadach właściwych do opodatkowania dywidendy.
 10. I tak zgodnie z art. 26 ust. 1 updop osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. la-le. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.
 11. W myśl art. 26 ust. 3 płatnicy pdop przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego.
 12. Tym samym momentem rozpoznania obowiązku podatkowego z tytułu wypłaty dywidendy zaliczkowej jest moment faktycznej wypłaty tej dywidendy (przychód faktycznie uzyskany). Nie ulega wątpliwości, że zaliczka na poczet dywidendy stanowi jej część, zaś sama wypłata zaliczki zmniejszy odpowiednio zobowiązanie główne. Tym samym należy przyjąć, iż zaliczka na poczet dywidendy za bieżący rok obrotowy winna być opodatkowana według zasad przewidzianych dla dywidend, dotyczy to obowiązków płatnika, zastosowania właściwej stawki podatkowej, tudzież zwolnienia.
 13. Stanowisko to znajduje potwierdzenie m.in. w:
  1. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 maja 2014 r. nr IPPB3/423-291/14-2/JBB;
  2. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 października 2013 r. nr ILPB4/423-258/13-2/DS.
 14. W części wypłacanej do Spółki z UE zaliczka na poczet dywidendy będzie podlegała zasadniczo 19% pdop, zgodnie z art. 22 ust. 1 updop, art. 22 ust. 4 updop lub właściwą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli będzie miała zastosowanie w sprawie.
 15. W obydwu powyższych przypadkach Spółka będzie miała obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w dacie wypłaty dywidendy zaliczkowej. Podatek ten Spółka powinna odprowadzić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 7 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany.
 16. Wskazać również należy, że Minister Finansów, wydając interpretację ogólną prawa podatkowego z dnia 11 maja 2012 r. znak DD5/033/1/12/KSM/DD-125, wyraził stanowisko, że wobec zaliczek na poczet dywidendy należy stosować odpowiednio zasady wyrażone w tej interpretacji. Co prawda powołana interpretacja ogólna dotyczy opodatkowania dochodów akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, to zdaniem Spółki uwaga poczyniona przez Ministra Finansów w zakresie zaliczek na dywidendę wydaje się być użyteczna także w sprawie przedstawionej w niniejszym wniosku.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie informuje się, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.