ILPB4/423-465/11-2/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym dywidendy wypłacanej szwajcarskiemu udziałowcowi.
ILPB4/423-465/11-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. jedyny udziałowiec
 3. obowiązek płatnika
 4. płatnik
 5. Szwajcaria
 6. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 7. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2011 r. (data wpływu 01.12.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym dywidendy wypłacanej szwajcarskiemu udziałowcowi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym dywidendy wypłacanej szwajcarskiemu udziałowcowi.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest producentem produktów drewnopochodnych. Jedynym właścicielem Spółki, posiadającym 100% udziałów w Jej kapitale zakładowym, jest spółka kapitałowa z siedzibą w Szwajcarii. Udziały w Spółce są w posiadaniu spółki szwajcarskiej nieprzerwanie od 2001 r.

Rok podatkowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, tj. rozpoczyna się w dniu 1 października, a kończy w dniu 30 września.

Spółka zamierza wypłacić w 2012 r. dywidendy do swojego udziałowca.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wypłata przez Wnioskodawcę w 2012 r. dywidendy do swojego szwajcarskiego udziałowca będzie opodatkowana podatkiem dochodowym w Polsce, do którego pobrania będzie zobowiązany Wnioskodawca...

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata dywidendy w 2012 r. do szwajcarskiego udziałowca nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce, jeśli w chwili wypłaty dywidendy udziałowiec będzie posiadał co najmniej 10% udziałów Spółki nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy. W konsekwencji, jeśli Spółka będzie dysponowała certyfikatem rezydencji podatkowej udziałowca, nie będzie zobowiązana do pobrania podatku dochodowego w Polsce w związku z wypłatą przedmiotowej dywidendy.

Uzasadnienie stanowiska.

Na wstępie Wnioskodawca zaznacza, iż istnieją dwie odrębne podstawy prawne, w oparciu o które wypłata dywidendy do spółki szwajcarskiej, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce:

 • po pierwsze, wypłata dywidendy może podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 - 4d i 6 w związku z art. 22b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • po drugie, wypłata dywidendy może nie podlegać opodatkowaniu w Polsce w oparciu o art. 22 ust. 1 w związku z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 10 Konwencji w brzmieniu nadanym Protokołem.

Wnioskodawca zaznacza, iż przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację jest druga przytoczona podstawa prawna.

Zgodnie z art. 22 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Przepis ten, zgodnie z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy stosować z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W konsekwencji, należy odwołać się do postanowień właściwej umowy międzynarodowej.

W dniu 17 października 2011 r. wszedł w życie Protokół, który - zgodnie z art. XII - znajdzie zastosowanie w odniesieniu do podatku potrącanego od kwot należnych w dniu lub po dniu 1 stycznia roku następnego po wejściu w życie Protokołu. W konsekwencji, postanowienia przedmiotowego Protokołu w zakresie opodatkowania dywidend znajdą zastosowanie do dywidend wypłaconych począwszy od 1 stycznia 2012 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 191 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1.

W myśl natomiast art. 193 § 1 ww. Kodeksu, uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

Na mocy art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do art. 22 ust. 1 powołanej ustawy, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Ponadto, zgodnie z art. 22a ww. ustawy, przepisy art. 20 - 22 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Jednocześnie, na podstawie art. 26 ust. 1 ww. ustawy, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże od należności z tytułu odsetek od papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa i zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, zryczałtowany podatek dochodowy pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące te rachunki, jeżeli wypłata należności następuje za ich pośrednictwem. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Powyższe regulacje prawne wskazują na fakt, iż w przypadku podmiotu, który nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, a uzyskuje przychody na tym terytorium, w kwestii sposobu opodatkowania, pierwszeństwo mają postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. Przy czym, zastosowanie stawki podatku wynikającej z takiej umowy lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikatem rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej.

Kwestia opodatkowania dywidend wypłacanych między polskimi i szwajcarskimi podmiotami, została uregulowana w art. 10 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 02 września 1991 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 22, poz. 92 ze zm.; dalej jako: Konwencja, Konwencja polsko - szwajcarska).

W tym miejscu wskazać należy, iż z dniem 17 października 2011 r. wszedł w życie Protokół, sporządzony w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r., między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie ww. Konwencji (Dz. U. z 2011 r. Nr 255, poz. 1533).

W myśl art. 10 ust. 1 Konwencji, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Dywidendy te mogą być jednak opodatkowane także w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale – jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie – podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 15 procent kwoty dywidendy brutto (art. 10 ust. 2 Konwencji).

Na mocy art. 10 ust. 2a Konwencji, bez względu na postanowienia ustępu 2, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie jeżeli osobą uprawnioną do dywidend jest:

 1. spółka (nie będąca spółką osobową) mająca siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi, w chwili wypłacania tych dywidend, przynajmniej 10 procent udziałów (akcji) i która posiada lub będzie posiadała te udziały (akcje) przez nieprzerwany 24 miesięczny okres, w którym dokonano wypłaty; lub
 2. fundusz emerytalny lub inna podobna instytucja, w której mogą uczestniczyć osoby fizyczne w celu zapewnienia sobie świadczeń emerytalnych, o ile taki fundusz emerytalny lub inna podobna instytucja zostały uznane dla celów podatkowych, utworzone i są nadzorowane zgodnie z ustawodawstwem tego drugiego Państwa.

Na podstawie art. 10 ust. 2b Konwencji, właściwe władze Umawiających się Państw rozstrzygną, w drodze wzajemnego porozumienia, sposób stosowania ograniczeń określonych w ustępach 2 i 2a.

Postanowienia niniejszych ustępów nie dotyczą opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których są wypłacane dywidendy.

W art. 10 ust. 3 ww. Konwencji wyjaśniono, iż użyte w tym artykule określenie „dywidendy” oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji.

Stosownie do ust. 4 ww. artykułu, postanowień ustępów 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli właściciel dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, wykonuje w drugim Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki płacącej dywidendy, działalność zarobkową przez zakład położony w tym Państwie bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o stałą placówkę, która jest w nim położona, i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, rzeczywiście wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W tym przypadku, w zależności od konkretnej sytuacji, stosuje się postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ww. Konwencji, jeżeli spółka, której siedziba znajduje się w Umawiającym się Państwie, osiąga zyski albo dochody z drugiego Umawiającego się Państwa, to drugie Państwo nie może ani obciążać podatkiem dywidend wypłacanych przez tę spółkę, z wyjątkiem przypadku, gdy takie dywidendy są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym drugim Państwie, lub przypadku, gdy udział, z tytułu którego dywidendy są wypłacane, rzeczywiście wiąże się z działalnością zakładu lub stałej placówki położonej w drugim Państwie, ani też obciążać nie wydzielonych zysków spółki podatkiem od nie wydzielonych zysków, nawet gdy wypłacone dywidendy lub nie wydzielone zyski całkowicie lub częściowo pochodzą z zysków albo dochodów osiągniętych w tym Państwie.

Interpretując przepisy zawarte w znowelizowanej Konwencji polsko - szwajcarskiej należy zwrócić uwagę na tekst Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku, stanowiącej wzór umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawieranych przez Polskę, jak i brzmienia Komentarza do niej. Zostały one wypracowane w drodze konsensusu przez wszystkie państwa członkowskie OECD, które zobowiązały się tym samym do stosowania zawartych w nich postanowień. Modelowa Konwencja, jak i Komentarz do niej nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, natomiast stanowią wskazówkę, jak należy interpretować zapisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Z treści Komentarza do art. 10 Modelowej Konwencji OECD (Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Wersja skrócona, Warszawa 2005 r.), normującego zasady opodatkowania dochodów z dywidend wynika, że określenie „dywidendy” oznacza podział zysków zarówno dla akcjonariuszy, jak i udziałowców – przez spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i inne spółki z kapitałem akcyjnym – gdyż takie spółki są spółkami kapitałowymi zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich OECD, posiadającymi osobowość prawną, odrębną od statusu prawnego akcjonariuszy.

Ponadto, w pkt 13 Komentarza do art. 10 Modelowej Konwencji OECD (Opodatkowanie dywidend) wyraźnie stwierdza się, iż stawki podatku ustalone w artykule są stawkami maksymalnymi. Państwa mogą uzgodnić w drodze dwustronnych negocjacji, stawki niższe lub opodatkowanie wyłącznie w państwie, w którym beneficjent ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Obniżka stawek przewidziana w ust. 2 dotyczy wyłącznie opodatkowania dywidend, a nie opodatkowania zysków spółki wypłacającej dywidendy.

Na podstawie przytoczonych wyżej przepisów, dywidenda wypłacana udziałowcowi posiadającemu siedzibę w Szwajcarii z tytułu udziału w zyskach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę na terytorium RP może podlegać – na mocy znowelizowanej Konwencji polsko – szwajcarskiej – opodatkowaniu tylko w Szwajcarii, ale tylko wówczas, gdy udziałowiec ten posiada bezpośrednio w kapitale spółki polskiej, w dacie wypłaty dywidendy, przynajmniej 10% udziałów przez nieprzerwany okres 24 miesięcy.

W tym miejscu wskazać również należy na regulację art. XII Protokołu o zmianie Konwencji polsko – szwajcarskiej, zgodnie z którą niniejszy Protokół wejdzie w życie w dniu wymiany not potwierdzających, iż zostały spełnione procedury konstytucyjne wymagane w każdym z Umawiających się Państw dla wejścia w życie Protokołu, przy czym mniejszy protokół znajdzie zastosowanie w odniesieniu do podatku potrącanego u źródła do kwot należnych w dniu lub po dniu 1 stycznia roku następnego po wejściu w życie Protokołu.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka zamierza wypłacić w 2012 r. dywidendy do swojego udziałowca (spółki kapitałowej z siedzibą w Szwajcarii), posiadającego 100% udziałów w Jej kapitale zakładowym nieprzerwanie od 2001 r. Ponadto, Spółka wskazała, iż Jej rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, tj. rozpoczyna się w dniu 1 października, a kończy w dniu 30 września.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, iż wypłata przez Wnioskodawcę w 2012 r. dywidendy na rzecz szwajcarskiego udziałowca, przy spełnieniu warunku posiadania przez niego co najmniej 10% udziałów Spółki przez nieprzerwany okres 24 miesięcy oraz udokumentowania miejsca jego siedziby dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji, nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce. W konsekwencji, Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w Polsce w związku z wypłatą przedmiotowej dywidendy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.