ILPB3/423-38/12/15-S/EK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z wypłatą dywidendy w formie rzeczowej.
ILPB3/423-38/12/15-S/EKinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. nieruchomości
 3. odpłatne zbycie
 4. powstanie przychodu
 5. przychód
 6. składnik majątkowy
 7. udział
 8. udziałowiec
 9. wypłata
 10. zbycie nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 5 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Po 699/12 – stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z 3 lutego 2012 r. (data wpływu 8 lutego 2012 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z wypłatą dywidendy w formie rzeczowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z wypłatą dywidendy w formie rzeczowej.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest rozliczanie kosztów energii cieplnej i wody na rzecz zarządców budynków.

Spółka jest właścicielem nieruchomości – budynku biurowego oraz prawa użytkowania wieczystego do gruntu, na którym budynek ten się znajduje. Nieruchomość ta jest wykorzystywana wyłącznie na potrzeby Spółki. Spółka zakupiła przedmiotową nieruchomość dnia 24 maja 2004 r. Wartość zakupu wynosiła łącznie 630 tys. zł netto (ok. 760 tys. zł brutto), przy czym wartość samego budynku wyniosła ok. 480 tys. zł netto. Do wartości początkowej doliczono proporcjonalnie koszty dodatkowe, notarialne, pośrednika w obrocie nieruchomością, prowizji od kredytu oraz odsetek od kredytu, w wysokości ok. 64 tys. zł.

Następnie Spółka dokonała modernizacji przedmiotowego budynku, która obejmowała m.in. przebudowę układu pomieszczeń w budynku oraz zmianę elewacji zewnętrznych. Wartość wydatków na przebudowę budynku wyniosła ok. 340 tys. zł i zwiększyła wartość środka trwałego w dniu 30 września 2005 r. względem wartości budynku z dnia zakupu. Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowego budynku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Budynek ten nie został w pełni zamortyzowany.

Udziałowcy Spółki, będący osobami fizycznymi, zamierzają podjąć uchwałę o podziale zysku za rok 2011. Spółka rozważa dwie metody wypłaty dywidendy, przy czym za każdym razem skutkiem będzie wypłata dywidendy w formie rzeczowej.

W pierwszym wariancie, Zgromadzenie Wspólników Spółki podejmie uchwałę, że dywidenda zostanie wypłacona w części w formie pieniężnej oraz w części w formie rzeczowej. Na podstawie tak podjętej uchwały, Spółka przekazałaby wspólnikom, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w Spółce, prawo własności do budynku oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu.

W drugim, alternatywnym wariancie, Zgromadzenie Wspólników Spółki podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy wyłącznie w formie pieniężnej. Następnie zarząd Spółki, za odrębną zgodą udzieloną przez wspólników w drodze uchwały, dokona wypłaty części dywidendy w formie rzeczowej, tj. poprzez przekazanie wspólnikom prawa własności do budynku oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Spółka uzyskała wycenę rzeczoznawcy nieruchomości, która wyniosła ok. 1,8 mln zł dla prawa własności budynku oraz ok. 450 tys. zł dla prawa użytkowania wieczystego gruntu. Przy czym, w wycenie nieruchomości nie została uwzględniona hipoteka obciążająca nieruchomość na poczet kredytu w rachunku bieżącym w wartości 1,5 mln zł. Wartość przekazywanej nieruchomości, określona zgodnie z dokonaną uprzednio przez rzeczoznawcę wyceną, odpowiadać będzie wartości zobowiązania Spółki z tytułu zysku przeznaczonego przez Zgromadzenie Wspólników do podziału.

Ponieważ opodatkowanie wypłaty dywidendy w formie pieniężnej co do zasady nie budzi kontrowersji, Spółka w dalszej części wniosku odnosić się będzie wyłącznie do kwestii wypłaty części dywidendy w formie rzeczowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wypłata dywidendy w formie rzeczowej, obejmująca przeniesienie prawa własności budynku oraz przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu, w związku z wykonaniem uchwały Zgromadzenia Wspólników, spowoduje w Spółce powstanie przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397)...

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata dywidendy niepieniężnej nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu w rozumieniu ustawy podatku dochodowym od osób prawnych. W opinii Spółki, wypłata dywidendy w formie rzeczowej, podobnie jak wypłata dywidendy pieniężnej, jest neutralna podatkowo z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działający z upoważnienia Ministra Finansów, wydał w dniu 2 maja 2012 r. interpretację indywidualną nr ILPB3/423-38/12-2/EK, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

W ww. interpretacji indywidualnej stwierdzono, że przeniesienie na udziałowców prawa własności do nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu w celu zwolnienia się z obowiązku wypłaty określonej części dywidendy w formie rzeczowej, ma charakter odpłatnego zbycia tej nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz wspólników i skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pismem z 14 maja 2012 r. Spółka wezwała Organ podatkowy do usunięcia naruszenia prawa w ww. interpretacji indywidualnej. Jednakże w wyniku ponownej analizy sprawy, tut. Organ stwierdził brak podstaw do zmiany tej interpretacji (odpowiedź na ww. wezwanie z 11 czerwca 2012 r. nr ILPB3/423W-26/12-2/BN).

W związku z powyższym, Strona wniosła w dniu 4 lipca 2012 r. – za pośrednictwem tut. Organu – skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Odpowiedź na skargę została udzielona pismem z 2 sierpnia 2012 r. nr ILPB3/4240-40/12-2/BN.

Po rozpoznaniu sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał w dniu 5 grudnia 2012 r. wyrok sygn. akt I SA/Po 699/12, w którym uchylił zaskarżoną interpretację.

Zdaniem składu orzekającego, nie ulega wątpliwości, że w świetle przepisów K.s.h. istnieje możliwość ustalenia w umowie spółki lub w uchwale zgromadzenia wspólników, że dywidenda będzie świadczona wspólnikom czy akcjonariuszom w formie niepieniężnej. Bezspornym jest również, że wypłata dywidendy pieniężnej nie powoduje powstania po stronie skarżącej Spółki obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedmiotem zaskarżonej interpretacji były przepisy art. 12 i 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zarówno organ, jak i skarżąca Spółka trafnie dostrzegły, że art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wyczerpuje swoim zakresem wszystkich źródeł przychodu, które mogą powodować powstanie obowiązku podatkowego we wskazanym podatku dochodowym. Z treści tego przepisu wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności przychody wymienione w punktach 1-10 tego przepisu, sankcjonując tym samym możliwość opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów niewymienionych w tym katalogu. Przy czym co istotne w ust. 1 art. 12 ww. ustawy nie został wymieniony przychód pochodzący z tytułu wypłacenia czy przekazania w formie rzeczowej dywidendy przez osobę prawną (spółkę).

Według Sądu, skoro wprost z przepisów prawa nie wynika, aby wypłacenie dywidendy niepieniężnej powodowało powstanie po stronie podatnika obowiązku podatkowego, to a contrario nie można a priori rozszerzać katalogu źródeł przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Uwzględniając cel i charakter dywidendy, nie sposób określić, jakie przysporzenie po stronie Spółki miałoby powstać poprzez świadczenie przedmiotu dywidendy uprawnionym udziałowcom. To Spółka przekazuje im część posiadanego majątku (zysku) albo w formie pieniężnej, albo rzeczowej, o ile spełnione zostaną przewidziane umową Spółki i przepisami prawa wymogi formalne. Niewątpliwie z przepisów prawa podatkowego wynika, że świadczenie takie (bez względu na formę) będzie źródłem przychodu do opodatkowania, ale tylko po stronie wspólników, którzy w analizowanej sprawie są osobami fizycznymi, czyli na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze treść przepisów ustawy o podatku dochodowym od prawnych możliwe jest wywiedzenie obowiązku podatkowego jedynie po stronie udziałowca uprawnionego do dywidendy, nie zaś po stronie przekazującej ją Spółki.

W związku z powyższym Sąd zgodził się ze stanowiskiem Skarżącej, że przekazanie dywidendy w formie rzeczowej wspólnikom uprawnionym do dywidendy nie będzie rodzić po stronie Spółki obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dokonując wykładni kolejnego przepisu będącego przedmiotem zaskarżonej interpretacji, tj. art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Sąd podzielił pogląd Strony skarżącej, że w sytuacji braku odpłatności przy przekazaniu dywidendy przez Spółkę, przepis ten również nie może być stosowany w stosunku do zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Pod pojęciem „odpłatny”, należy rozumieć taki za który się płaci, wymagający zapłacenia, wymagający zwrotu kosztów (Uniwersalny słownik języka polskiego pod red. S. Dubisza, Warszawa 2003, str. 1163 oraz Słownik języka polskiego pod. red. M. Szymczaka, Warszawa 2002, str. 448).

Wbrew stanowisku organu, jednostronna czynność prawna, polegająca na przeniesieniu prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego do gruntu na uprawnionego do dywidendy wspólnika, nie będzie czynnością odpłatną czy wzajemną. Świadczeniu od Spółki na rzecz wspólników nie będzie bowiem odpowiadać żadne świadczenie ze strony wspólników.

Pismem z 21 stycznia 2013 r. nr ILRP-007-5/13-2/MT Minister Finansów – przez Organ upoważniony: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu – Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie – złożył od ww. wyroku, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W dniu 25 lutego 2013 r., za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. skargę kasacyjną.

Pismem z 17 marca 2015 r. nr ILRP-46-123/15-1/MT Minister Finansów – przez Organ upoważniony: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu – Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie wycofał skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 5 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Po 699/12.

Naczelny Sąd Administracyjny, postanowieniem z 2 kwietnia 2015 r. sygn. akt II FSK 652/13, umorzył postępowanie w sprawie ze skargi kasacyjnej Ministra Finansów.

W dniu 4 maja 2015 r. do tut. Organu wpłynęło prawomocne – od dnia 2 kwietnia 2015 r. – orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 5 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Po 699/12.

Uwzględniając uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu stwierdza się co następuje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania interpretacji o nr ILPB3/423-38/12-2/EK z 2 maja 2012 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.