ILPB2/4511-1-763/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika.
ILPB2/4511-1-763/15-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. obowiązek płatnika
 3. płatnik
 4. zaliczka
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2015 r. (data wpływu 18 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, polskim rezydentem podatkowym.

Wspólnikami Wnioskodawcy są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Unii Europejskiej (dalej: Spółka w UE) i dwie osoby fizyczne, polscy rezydenci podatkowi (dalej: OF).

Spółka posiada zatrzymane zyski z lat ubiegłych, które zostały przekazane na kapitał rezerwowy.

Obecnie Spółka wykazuje również dochód. W związku z powyższym Spółka zamierza na podstawie Umowy Spółki i odpowiednich przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, podjąć uchwałę o wypłaceniu zaliczki na poczet dywidendy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku wypłaty zaliczki na poczet dywidendy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych (pdop) i podatku dochodowym od osób fizycznych (pdof) powstanie w dacie wypłaty tej zaliczki i w tym też dniu Spółka jako płatnik pdop/pdof będzie zobowiązana do poboru pdop/podf...

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w pozostałym zakresie w dniu 2 listopada 2015 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Obowiązek podatkowy w pdof i tym samym obowiązek pobrania zryczałtowanego pdof z tytułu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy powstanie w dacie faktycznego dokonania wypłaty tej zaliczki do wspólników. Wypłacona zaliczka na poczet dywidendy stanowi bowiem dochód z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 updof.

Z kolei zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updof, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również: a) dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych, b) oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach, c) podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki, d) wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Art. 24 ust. 5 updof wyjaśnia, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

 1. dochód z umorzenia udziałów (akcji);
 • 1a) dochód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
 • 1b) dochód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
 1. (uchylony);
 2. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;
 3. dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni;
 4. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych;
 5. w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;
 6. w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmujące) lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. lf albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;
 7. wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia;
 8. odsetki od udziału kapitałowego wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie odnoszą się wprost do zasad opodatkowania wypłacanych wspólnikom zaliczek na poczet dywidendy. Ustawa posługuje się zbiorczym pojęciem „dochodu faktycznie uzyskanego z udziału w zyskach osób prawnych”, określając również jakie inne, niż podział zysku przez osobę prawną, sytuacje, są uznawane dla celów podatkowych za prowadzące do powstania przychodu z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej (obejmuje to głównie sytuacje, w których dochód, który nie został faktycznie otrzymany - por. np. wyrok NSA z 25 września 2014 r., sygn. II FSK 2373/12).

Na podstawie literalnego brzmienia art. 24 ust. 5 updof należy przyjąć, że przepisy te obejmują swym zakresem przychody, które pozostają w związku z prawem do otrzymania udziału w zyskach osób prawnych (stanowią wynik partycypacji w zyskach osób prawnych). W wyroku z dnia 22 września 1993 r., sygn. akt SA/Ka 565/93, NSA wypowiedział się, że dochód z udziału w zyskach osoby prawnej jest pojęciem zawierającym w swej treści wszelkie dochody, jakie powstają w następstwie posiadania przez podatnika prawa do udziału w zyskach innej osoby prawnej. Można zatem uznać, że wszelkie dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których podstawą jest tytuł prawny w postaci wniesionego udziału/akcji, zapewniający przysporzenie finansowane bezpośrednio lub pośrednio z zysku tych osób, stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym według zasad określonych dla dywidend i innych przychodów w zyskach osób prawnych (wyrok NSA z 14 stycznia 2014 r., sygn. II FSK 187/12).

Dywidenda jest częścią zysku netto wypracowanego przez spółkę w danym roku, którą walne zgromadzenie przeznacza do wypłaty wspólnikom. Dywidenda wypłacana jest wszystkim wspólnikom, którzy posiadają prawo do udziału w zyskach (prawo do dywidendy) spółki w dniu przyjętym jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.

Zasady wypłaty dywidendy uregulowano szczegółowo w ustawie z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: ksh).

Zgodnie z art. 194 ksh umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

Art. 195 1 ksh stanowi natomiast, że spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.

Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

W ocenie Wnioskodawcy zaliczka na poczet dywidendy stanowi przychód z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej, o którym mowa w art. 24 ust. 5 updof.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie m.in. w:

 • w interpretacji Indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 października 2013 r. nr ILPB4/423-303/13-2/DS,
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 listopada 2012 r. nr IPPB5/423-764/12-2/AJ,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 czerwca 2014 r., nr ILPB4/423-159/14-3/MC,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 grudnia 2014 r., sygn. IBPBII/2/415-862/14/MM.

Podstawą wypłaty dywidendy zaliczkowej są posiadane przez wspólników udziały i związane z nimi prawo do udziału w zyskach Wnioskodawcy. Jako taka, zaliczka na poczet dywidendy, powinna więc być opodatkowana na zasadach właściwych do opodatkowania dywidendy.

W przypadku dywidend wypłacanych na rzecz udziałowców będących osobami fizycznymi, zgodnie z art. 41 ust. 4 updof, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ust. 1 updof, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika.

Tym samym, momentem rozpoznania obowiązku podatkowego z tytułu wypłaty dywidendy zaliczkowej jest moment faktycznej wypłaty tej dywidendy (przychód faktycznie uzyskany). Nie ulega wątpliwości, że zaliczka na poczet dywidendy stanowi jej część, zaś sama wypłata zaliczki zmniejszy odpowiednio zobowiązanie główne. Tym samym należy przyjąć, że zaliczka na poczet dywidendy za bieżący rok obrotowy winna być opodatkowana według zasad przewidzianych dla dywidend, dotyczy to obowiązków płatnika, zastosowania właściwej stawki podatkowej tudzież zwolnienia.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 maja 2014 r. nr IPPB3/423-291/14-2/JBB;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 października 2013 r. nr ILPB4/423-258/13-2/DS.

Oznacza to, że zaliczka na poczet dywidendy wypłacana przez Spółkę do OF będzie opodatkowana 19% pdof, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 updof.

Wskazać również należy, że Minister Finansów, wydając interpretację ogólną prawa podatkowego z dnia 11 maja 2012 r. znak DD5/033/1/12/KSM/DD-125 wyraził stanowisko, że wobec zaliczek na poczet dywidendy należy stosować odpowiednio zasady wyrażone w tej interpretacji. Co prawda, powołana interpretacja ogólna dotyczy opodatkowania dochodów akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, to zdaniem Spółki uwaga poczyniona przez Ministra Finansów w zakresie zaliczek na dywidendę wydaje się być użyteczna także sprawie przedstawionej w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazuje, że interpretacje indywidualne powołane we wniosku wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.