ILPB1/4511-1-206/15-2/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie w zakresie możliwości zastosowania art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do dochodów uzyskanych w 2014 roku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2015 r. (data wpływu 12 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do dochodów uzyskanych w 2014 roku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie w zakresie możliwości zastosowania art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do dochodów uzyskanych w 2014 roku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną. Posiada miejsce zamieszkania do celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec powyższego podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca przystąpił do spółki osobowej, której siedziba znajduje się na terytorium Republiki Słowacji (zwanej dalej: Spółką). Spółka stanowi odpowiednik polskiej spółki komandytowej, zaś Wnioskodawca przystąpił do Spółki w charakterze wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności.

Spółka pełni funkcję podmiotu holdingowego, w którego posiadaniu znajdują się akcje/udziały spółek mających siedzibę w Unii Europejskiej, co umożliwia Spółce osiąganie dochodów z tytułu: dywidend, umorzenia akcji/udziałów, zbycia udziałów, akcji a także innych papierów wartościowych.

Spółka nie prowadzi żadnych z działań opisanych w art. 5 ust. 3 i ust. 4 Traktatu (tj. umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 18 sierpnia 1994 r.), a więc polegających na:

 • prowadzeniu placu budowy, budowy, montażu lub instalacji;
 • użytkowaniu urządzeń służących wyłącznie do składowania, wystawiania lub wydawania dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa;
 • utrzymywaniu zapasów dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania;
 • utrzymywaniu zapasów dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo;
 • utrzymywaniu stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa;
 • utrzymywaniu stałej placówki wyłącznie w celu reklamy, dostarczania informacji, prowadzenia badań naukowych lub wykonywania podobnej działalności mającej charakter przygotowawczy lub pomocniczy dla przedsiębiorstwa;
 • utrzymywaniu stałej placówki wyłącznie w celu wykonywania jakiegokolwiek połączenia rodzajów działalności, o których mowa wyżej, pod warunkiem jednak, że całkowita działalność placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności, posiada przygotowawczy lub pomocniczy charakter.

Spółka zgodnie ze słowackimi przepisami podatkowymi podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Republiki Słowacji. Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od generowanych przez siebie dochodów, jednak od ustalonej podstawy opodatkowania odejmuje się część przypadającą jako udział wspólnikom o nieograniczonej odpowiedzialności. Inaczej mówiąc, na poziomie spółki opodatkowaniu podlega część dochodów przypadająca na wspólników o ograniczonej odpowiedzialności. Przychody Wnioskodawcy jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności z uczestnictwa w Spółce są zgodnie z prawem słowackim przychodami z działalności gospodarczej opodatkowanymi na terytorium Republiki Słowacji przy czym podatnikiem z tego tytułu jest Wnioskodawca a nie Spółka.

W 2014 roku Spółka osiągnęła przychody z dywidendy wypłaconej przez spółkę kapitałową oraz przychody z działalności operacyjnej, w tym polegającej na świadczeniu usług doradczych.

W 2014 roku Spółka wypłaciła na rzecz Wnioskodawcy dywidendę w formie niepieniężnej poprzez przeniesienie na Wnioskodawcę własności papierów wartościowych.

W dniu 1 września 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał na rzecz Wnioskodawcy interpretację indywidualną, potwierdzającą neutralność podatkową na gruncie wyżej wymienionych zdarzeń na gruncie ustawy o PIT.

Do dnia 30 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca planuje złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2014.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Wnioskodawca będzie zobowiązany, określając kwotę podatku w zeznaniu podatkowym za 2014 rok, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o PIT, dodać do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dochód, jaki Wnioskodawca uzyskał do 31 grudnia 2014 r. za pośrednictwem Spółki z działalności operacyjnej Spółki, natomiast Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dodania dochodu uzyskanego do dnia 31 grudnia 2014 r. z tytułu dywidend oraz zaliczek na poczet dywidendy otrzymanych przez Spółkę od spółki kapitałowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w dniu 1 września 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał na rzecz Wnioskodawcy interpretację indywidualną, w której za prawidłowe uznano stanowisko Wnioskodawcy, że dochody Spółki jako zakładu Wnioskodawcy otrzymane przez Wnioskodawcę do 31 grudnia 2014 r. podlegały opodatkowaniu jedynie na terytorium Słowacji. w szczególności przy uwzględnieniu treści art. 24 ust. 1 lit. a) Traktatu, który stanowi, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Słowacji, to Polska, z uwzględnieniem postanowień litery b) ustępu 3, zwolni taki dochód lub majątek od opodatkowania. Polska, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby, może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony z opodatkowania.

Odnosząc się natomiast do kwestii możliwości zastosowania art. 27 ust. 8 ustawy o PIT do dochodów uzyskanych przez Spółkę do dnia 31 grudnia 2014 r. z tytułu otrzymywania od spółek kapitałowych dywidend lub zaliczek na poczet dywidend, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że Traktat zawiera jedynie reguły kolizyjne, które prowadzą do wyeliminowania podwójnego opodatkowania tego samego przysporzenia majątkowego z uwagi na sytuację, że zarówno państwo rezydencji podatkowej podatnika rości sobie prawo do opodatkowania wszelkich dochodów tego podatnika ze względu na jego nieograniczony obowiązek podatkowy, jak państwo, w którym miało miejsce zdarzenie, z którego pochodzi przysporzenie lub położony jest majątek, realizuje prawo do pobierania podatku ze względu na miejsce osiągania dochodu (przychodu). Natomiast kwestie sposobu rozliczenia się podatnika z całości swoich dochodów, które osiąga w państwie swojej rezydencji podatkowej, w tym również kwestie związane z kwalifikacją dochodów do odpowiednich źródeł przychodów a także sposoby ich opodatkowania są uregulowane przepisami wewnętrznymi państwa rezydencji i nie są zależne od klasyfikacji dokonanej na gruncie Traktatu.

W związku z powyższym dla celów rozliczenia przez Wnioskodawcę w Polsce dochodów osiąganych do dnia 31 grudnia 2014 r. za pośrednictwem Spółki (zakładu Wnioskodawcy), sposób opodatkowania tych dochodów należy ustalać na podstawie przepisów ustawy o PIT, niezależnie od klasyfikacji przysporzeń, która została dokonana na gruncie Traktatu.

Na podstawie art. 5a pkt 26 ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy o PIT, odrębnymi od siebie źródłami przychodów są:

 1. pozarolnicza działalność gospodarcza, oraz
 2. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Ustawa o PIT definiuje pojęcie działalności gospodarczej w sposób autonomiczny. Na podstawie art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W związku z powyższym, jeżeli ustawa o PIT zalicza określony przychód do innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza, przychód ten stanowi przychód z tego źródła, a nie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, bez względu na to, czy zdarzenie powodujące powstanie owego przychodu ma związek z działalnością prowadzoną przez przedsiębiorcę (w tym spółkę niebędącą osobą prawną).

Zgodnie natomiast z art. 5b ust. 2 ustawy o PIT, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. Biorąc zatem pod uwagę wyżej cytowaną definicję legalną działalności gospodarczej, przychód otrzymany przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o ile zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami nie będzie zaliczony do innego niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródła przychodów. W związku z powyższym wspólnik spółki osobowej może otrzymywać za pośrednictwem tej spółki również przychody z innych źródeł przychodów niż przychody z działalności gospodarczej, w szczególności może otrzymywać przychody z kapitałów pieniężnych. Zgodnie bowiem z cytowanym art. 5b ust. 2 ustawy o PIT, jedynie przychody wspólnika spółki niebędącej osobą prawną otrzymane z prowadzonej przez spółkę pozarolniczej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o PIT (a więc przychody nie zakwalifikowane przez ustawę o PIT do innego źródła przychodów niż pozarolnicza działalność gospodarcza), stanowią przychody ze źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W związku z powyższym należy uznać, że na gruncie ustawy o PIT dokonanie prawidłowej kwalifikacji uzyskanego przysporzenia majątkowego do właściwego źródła przychodów zależy od zdarzenia prawnego (czynności prawnej), powodującym powstanie owego przysporzenia. Jako że ustawa o PIT kwalifikuje uzyskiwane przez podatników przysporzenia majątkowe do różnych źródeł przychodów, także podatnicy - rezydenci Rzeczypospolitej Polskiej, będący wspólnikami w spółce niebędącej osobą prawną z siedzibą na terytorium Republiki Słowacji mogą w związku prowadzoną działalnością tej spółki uzyskiwać przychody z różnych źródeł. Przewidziane w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT wyłączenie obejmuje m.in. kapitały pieniężne, zdefiniowane jako odrębne źródło przychodów, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, których poszczególne kategorie zostały wymienione w art. 17 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni (...).

W związku z powyższym, przychody z dywidend oraz zaliczek na poczet dywidend, które Wnioskodawca uzyska za pośrednictwem Spółki (zakładu) z siedzibą na terytorium Słowacji, które Spółka otrzyma w związku z pełnieniem przez nią funkcji podmiotu holdingowego w stosunku do spółek posiadających swoją siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, będą stanowiły na gruncie ustawy o PIT przychody z kapitałów pieniężnych, podlegające co do zasady opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W myśl bowiem art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali (...).

Zgodnie natomiast z art. 27 ust. 8 ustawy o PIT, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie z zacytowanym przepisem, art. 27 ust. 8 ustawy o PIT będzie miał zastosowanie jedynie do dochodów, które na gruncie ustawy o PIT mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, a zatem według skali podatkowej. Powyższy przepis nie znajdzie zatem zastosowania do przychodów (dochodów), które na gruncie ustawy o PIT są opodatkowane w innych niż skala podatkowa formach, w tym również zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30a ustawy o PIT.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2014 r., sygn. IBPB1/1/415-225/14/BK, w interpretacji indywidualnej z dnia 15 września 2014 r., sygn. IBPBI/1/415-706/14/8K oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 15 września 2014 r., sygn. IBPBI/1/415-705/14/BK.

Podsumowując, należy uznać, że art. 27 ust. 8 ustawy o PIT będzie miał zastosowanie wyłącznie do tych dochodów, które na gruncie ustawy o PIT są opodatkowane według skali podatkowej. W przypadku opodatkowania dochodów otrzymanych przez Wnioskodawcę do dnia 31 grudnia 2014 r. w związku z działalnością Spółki (zakładu), art. 27 ust. 8 ustawy o PIT będzie miał zastosowanie do dochodów związanych z działalnością operacyjną spółki jako przychodów (dochodów) z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie będzie miał natomiast zastosowania względem przychodów (dochodów) spółki związanych z otrzymaniem przez spółkę przychodu (dochodu) w postaci dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy wypłacanej przez spółki kapitałowe, w których udziały (akcje) posiada Spółka, jako przychodów z kapitałów pieniężnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.