IBPBII/2/4511-294/15/MZM | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie dywidendy z Luksemburgu otrzymanej w 2014 r.
IBPBII/2/4511-294/15/MZMinterpretacja indywidualna
 1. Luksemburg
 2. dochód
 3. dywidendy
 4. fundusz
 5. kapitały pieniężne
 6. wypłata z zysku
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 4 marca 2015 r. (data otrzymania 6 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu wypłaty zysku w formie dywidendy z funduszu zagranicznego z siedzibą w Luksemburgu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu wypłaty zysku w formie dywidendy z funduszu zagranicznego z siedzibą w Luksemburgu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Za pośrednictwem banku Wnioskodawca nabył tytuły uczestnictwa w funduszu zagranicznym SICAV z siedzibą w Luksemburgu. W dniu 15 października 2014 r. Wnioskodawca otrzymał od posiadanych tytułów uczestnictwa dywidendy za 2014 r.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany opodatkować dywidendy pochodzące z tytułów uczestnictwa w funduszu zagranicznym z siedzibą w Luksemburgu w rocznym zeznaniu PIT za 2014 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, nie musi on opodatkować dywidendy.

Wnioskodawca zaznaczył, że z takim pytaniem jak zadane w niniejszym wniosku zwrócił się do Organu we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN 15 kwietnia 2013 r. a dotyczyło ono opodatkowania dywidend w rozliczeniu rocznym PIT za 2012 r. Na powyższy wniosek Wnioskodawca otrzymał interpretację indywidualną z 19 lipca 2013 r. Znak: IBPBII/2/415-433/13/ŁCz, w której potwierdzono fakt braku konieczności opodatkowania dywidend. W między czasie 7 czerwca 2012 r. został podpisany protokół między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga zmieniający konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie od dochodu i majątku sporządzony w Luksemburgu 14 czerwca 1995 r. a ratyfikowany 23 stycznia 2013 r. Zapisy protokołu obowiązują w rozliczeniu podatku w 2014 r. W ocenie Wnioskodawcy, porównując artykuły, na których Organ oparł swoją interpretację o niepodatkowaniu dywidendy w 2012 r., tj. art. 24 ust. 1 pkt a i art. 5 ust. 2 Konwencji z 14 czerwca 1995 r. z art. 10 ust. 1, 2, 3 i art. 1 protokołu z 7 czerwca 2012 r. nie wynika, że Wnioskodawca musiałby opodatkować dywidendy zgodnie z zapisem protokołu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że skoro dochód z tytułu wypłaty zysku w formie dywidendy nastąpił w 2014 r., to do oceny skutków podatkowych powyżej opisanego stanu faktycznego należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.

I tak – zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 4a ww. ustawy – powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)–c).

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni (art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).

Od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy (art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).

Z opisu stanu faktycznego wynika, że w 2014 r. Wnioskodawca uzyskał w formie dywidendy dochód z tytułu uczestnictwa w funduszu zagranicznym z siedzibą w Luksemburgu. Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia opodatkowania dochodu z tytułu ww. dokonanej wypłaty dywidendy.

Zgodnie z art. 30a ust. 2 – przepisy art. 30a ust. 1 pkt 1–5 stosuje z uwzględnieniem umów o unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Zauważyć należy, że przypadku otrzymania dywidendy z tytułu uczestnictwa w funduszu zagranicznym z siedzibą w Luksemburgu zastosowanie znajdzie Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzona w Luksemburgu 14 czerwca 1995 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 964). Podkreślić jednak należy, że 25 lipca 2013 r. wszedł w życie Protokół zmieniający Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu 14 czerwca 1995 r. podpisany 7 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 964). W odniesieniu do podatków potrącanych u źródła Protokół ten ma zastosowanie do dochodu osiąganego w pierwszym dniu, lub po tym dniu, drugiego miesiąca następującego po dacie, w której Protokół wszedł w życie, tj. od 1 września 2013 r. (art. 9 ust. 2 lit. a) Protokołu). Do podatków potrącanych u źródła należy podatek od dywidend.

Skoro Wnioskodawca uzyskał dochód w formie dywidendy w 2014 r., to w niniejszej sprawie znajdzie zastosowanie powyższy Protokół.

Stosownie do postanowień art. 10 ust. 1 ww. Konwencji – dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jednakże – zgodnie z art. 10 ust. 2 Konwencji w brzmieniu zmienionym Protokołem – dywidendy takie mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli właściciel dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak ustalony nie może przekroczyć:

 1. 0 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli właścicielem jest spółka (inna, niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10 procent i posiadała ona ten udział przez nieprzerwany 24 miesięczny okres poprzedzający dzień wypłaty dywidend;
 2. 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane.

Stosownie do art. 10 ust. 3 Konwencji – określenie „dywidendy” oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji.

Użyte w przywołanej umowie międzynarodowej sformułowanie „mogą być opodatkowane” oznacza, że dywidendy będą zawsze opodatkowane w Polsce, o ile polskie ustawy podatkowe przewidują ich opodatkowanie. Ustęp 2 tego artykułu ma zawsze zastosowanie, kiedy prawo Umawiającego się państwa, w którym spółka ma siedzibę, przewiduje opodatkowanie dywidendy. W ust. 1 użyto sformułowania „mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie”; nie ustanowiono natomiast zapisu, że podlegają opodatkowaniu „tylko w tym drugim Państwie”. Oznacza to, że dywidendy mogą podlegać opodatkowaniu zarówno w Państwie siedziby spółki jak i w Państwie, w którym ma miejsce zamieszkania udziałowiec spółki. Kwestia eliminowania podwójnego opodatkowania jest możliwa dzięki zastosowaniu właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania, o której mowa w art. 24 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków i dochodu.

Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie oraz ww. przepisy prawa – w myśl art. 10 ust. 2 Konwencji – dywidendy wypłacone przez spółkę osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlegają opodatkowaniu w Polsce, gdyż polskie przepisy podatkowe przewidują opodatkowanie dywidendy podatkiem dochodowym.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 Konwencji – w Polsce podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób:

 1. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zwolni taki dochód lub majątek z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień liter b) i c), jednakże może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód lub majątek.
 2. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub zyski ze sprzedaży majątku, które zgodnie z postanowieniami artykułów 7, 10, 11, 12, 13 lub 14 mogą być opodatkowane w Luksemburgu, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodów lub zysków ze sprzedaży majątku tej osoby, kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Luksemburgu. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na taki dochód lub zyski ze sprzedaży majątku uzyskane w Luksemburgu.
 3. Postanowień litery a) nie stosuje się do dochodu osiągniętego lub majątku posiadanego przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, w przypadku gdy Luksemburg stosuje postanowienia niniejszej Konwencji dla zwolnienia takiego dochodu lub majątku z opodatkowania, lub stosuje postanowienia artykułu 10 ustępu 2, lub artykułu 11 lub 12 do takiego dochodu.

Zgodnie z art. 1 Konwencji dotyczy ona osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub obu umawiających się państwach, tj. w Polsce lub Luksemburgu, a zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt 2 Konwencja dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Pojęcie „osoba” – zdefiniowane w art. 3 ust. 1 lit. e) Konwencji – obejmuje zarówno osoby fizyczne, spółki jak i każde inne zrzeszenie osób. Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 Konwencji – określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w Umawiającym się Państwie z tytułu dochodu osiąganego ze źródeł położonych tylko w tym Państwie lub z tytułu majątku znajdującego się w tym Państwie.

W konsekwencji użyte w Konwencji pojęcie „osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę” oznacza osobę podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce lub Luksemburgu (czyli będącą rezydentem podatkowym).

W przypadku polskich rezydentów podatkowych osiągających przychody z art. 10 Konwencji, przepis art. 24 ust. 2 lit. b) znajduje odzwierciedlenie w art. 27 ust. 9 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

W związku z powyższą regulacją stwierdzić należy, że przepisy prawa w brzmieniu obowiązującym w czasie kiedy wypłacona została dywidenda tj. w 2014 r. nie przewidują już możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów z tytułu wypłaty zysku w formie dywidendy z funduszu zagranicznego z siedzibą w Luksemburgu. Wskazać należy, że zmiana do Konwencji, która zaczęła obowiązywać od 1 września 2013 r. wyeliminowała poprzednio istniejące zwolnienie z opodatkowania.

Jak już wskazano powyżej, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z tytułu dywidend podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym 19% stawką podatku (art. 30a ust. 1 pkt 4).

W myśl art. 30a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

Zatem dochody osiągnięte z tytułu dywidend wypłacanych przez luksemburski fundusz podlegają opodatkowaniu w Polsce na zasadach określonych w art. 24 pkt 2 lit. b) Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. W konsekwencji Wnioskodawca był zobowiązany do zadeklarowania uzyskanego dochodu w zeznaniu podatkowym PIT za 2014 r. składanym w Polsce, w którym od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odliczyć mógł kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Luksemburgu.

Zgodnie z art. 30a ust. 11 ww. ustawy – kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwoty podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w ust. 9 i 10, podatnicy są obowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a (PIT-36, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39).

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za nieprawidłowe.

W odniesieniu do przywołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych Ministra Finansów, Organ informuje, że choć dotyczy ona zbliżonego stanu faktycznego polegającego na wypłacie dywidendy z Luksemburga, to różni ją od niniejszej interpretacji stan prawny obowiązujący w dacie jej wydawania. Przywołana przez Wnioskodawcę i wydana dla niego interpretacja została wydana w stanie prawnym, który w 2014 r. już nie obowiązywał. Skoro przedmiotem wniosku był stan faktyczny tj. uzyskanie przez Wnioskodawcę w 2014 r. dochodu z tytułu wypłaty zysku w formie dywidendy z funduszu inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu a 25 lipca 2013 r. wszedł w życie Protokół zmieniający Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu 14 czerwca 1995 r. podpisany 7 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 964), to – jak wyjaśniono w treści interpretacji – w odniesieniu do podatków potrącanych u źródła (w tym dywidend) Protokół ten ma zastosowanie do dochodu osiąganego w pierwszym dniu, lub po tym dniu, drugiego miesiąca następującego po dacie, w której Protokół wszedł w życie, tj. od 1 września 2013 r. (art. 9 ust. 2 lit. a) Protokołu). Skoro Wnioskodawca uzyskał dochód w formie dywidendy w 2014 r., to powyższy Protokół miał zastosowanie w niniejszej sprawie, a Organ orzekając według stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia stanu faktycznego – stanowisko Wnioskodawcy uznał za nieprawidłowe. Przywołana przez Wnioskodawcę interpretacja prezentuje odmienne stanowisko niż w niniejszej interpretacji indywidualnej wydanej dla Wnioskodawcy, ponieważ obowiązujące wówczas regulacje prawne (przed 1 września 2013 r.) przewidywały w przypadku uzyskania dochodu z tytułu wypłaty zysku w formie dywidendy z funduszu inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu zwolnienie, które powodowało brak opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce. Podkreślić natomiast należy, że rozstrzygnięcie zapadłe w przywołanej interpretacji nie ma zastosowania w niniejszej sprawie właśnie z uwagi na akcentowaną już zmianę zasad opodatkowania wprowadzoną Protokołem zmieniającym Konwencję.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.