IBPBII/2/423-33/11/JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od przychodów uzyskiwanych przez Udziałowca będącego irlandzkim rezydentem podatkowym z tytułu dywidendy wypłaconej na jego rzecz?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08 września 2011 r. (data wpływu 19 września 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty dywidendy na rzecz Udziałowca będącego irlandzkim rezydentem podatkowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2011 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty dywidendy na rzecz Udziałowca będącego irlandzkim rezydentem podatkowym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej: „Wnioskodawca”) ma siedzibę na terytorium Polski i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polski rezydent podatkowy).

Od 2000 r., jedynym udziałowcem Wnioskodawcy (100% udziałów) jest spółka utworzona na Kajmanach (dalej: „Udziałowiec”). Rzeczywista siedziba Udziałowca oraz miejsce faktycznego zarządu znajdują się w Irlandii. Cała działalność gospodarcza Udziałowca jest również prowadzona w Irlandii.

W związku z powyższym, Udziałowiec jest irlandzkim rezydentem podatkowym. Rezydencja podatkowa Udziałowca jest potwierdzona przez zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej Irlandii (certyfikat rezydencji). Wnioskodawca planuje dokonać wypłaty dywidendy na rzecz Udziałowca.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od przychodów uzyskiwanych przez Udziałowca z tytułu dywidendy wypłacanej na jego rzecz przez Wnioskodawcę, zgodnie z art. 10 ust. 3 Umowy z 13 listopada 1995 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, w związku z art. 22a i art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 3 Umowy z Irlandią, w związku z art. 22a i art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie on zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów (dalej: „podatek u źródła”) uzyskiwanych przez Udziałowca z tytułu dywidendy.

Uzasadniając powyższe stanowisko wnioskodawca wskazał zarówno na zasady opodatkowania dywidend w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz na zasady opodatkowania dywidend w świetle Umowy z Irlandią.

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nierezydenci podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce tylko od dochodów osiąganych na terytorium Polski.

Niektóre kategorie przychodów uzyskiwanych przez nierezydentów na terytorium Polski podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych (tzw. „podatkiem u źródła”) w Polsce. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychody (dochody) nierezydentów uzyskiwane z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski podlegają 19% podatkowi u źródła w Polsce.

Osoby prawne, które dokonują wypłat z tytułu dywidend zobowiązane są, zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako płatnicy do pobierania podatku u źródła od tych wypłat w dniu dokonania wypłaty.

Natomiast, zgodnie z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zasady opodatkowania podatkiem u źródła przychodów m.in. z tytułu dywidend, mogą być modyfikowane na mocy umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca zamierza wypłacić dywidendę na rzecz Udziałowca, który jest spółką utworzoną na Kajmanach i równocześnie rezydentem podatkowym Irlandii. Rezydencja podatkowa Udziałowca, potwierdzona jest zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej Irlandii (certyfikat rezydencji). W związku z powyższym, zdaniem wnioskodawcy w omawianej sprawie znajdą zastosowanie przepisy Umowy z Irlandią.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 Umowy z Irlandią, dywidendy wypłacane przez spółki będące polskimi rezydentami podatkowymi, są zwolnione od podatku u źródła w Polsce, jeżeli właścicielem dywidend jest spółka będąca irlandzkim rezydentem podatkowym, która posiada co najmniej 25% głosów w spółce wypłacającej dywidendy.

W opisie zdarzenia przyszłego Udziałowiec jest jedynym wspólnikiem Wnioskodawcy, a zatem posiada 100% udziałów, dających mu 100% głosów.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Wnioskodawcy dywidendy wypłacane na rzecz Udziałowca powinny być zwolnione z podatku u źródła w Polsce na podstawie art. 10 ust. 3 Umowy z Irlandią. Ponadto, Protokół stanowi, iż art. 10 ust 3 Umowy z Irlandią nie będzie obowiązywać jeżeli Irlandia zacznie pobierać podatek u źródła z tytułu wypłaty dywidendy przez irlandzkich rezydentów podatkowych na rzecz polskich rezydentów podatkowych. W takim wypadku Polska będzie mogła pobierać podatek u źródła z zastosowaniem stawki nieprzekraczającej 5%. Zgodnie z informacją zamieszczoną na oficjalnej stronie internetowej Urzędu ds. Podatków i Ceł Republiki Irlandii (ang. Revenue, Irish Tax Customs, http://vmw.revenue.ie/en/practitioner/law/double/poland.html dostępne na: 30 sierpnia 2011 r,), Irlandia nie nakłada obecnie podatku u źródła na dywidendy wypłacane przez irlandzkich rezydentów podatkowych na rzecz polskich rezydentów podatkowych.

W świetle powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że postanowienia art. 10 ust. 3 Umowy z Irlandią obowiązują i dywidendy wypłacane na rzecz Udziałowca powinny być zwolnione z podatku u źródła w Polsce (pod warunkiem, że podmiot otrzymujący dywidendę posiada co najmniej 25% głosów w spółce wypłacającej dywidendę).

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych płatnik może nie pobrać podatku lub zastosować obniżoną stawkę podatku u źródła wynikającą z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Jak wspominano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca posiada certyfikat rezydencji Udziałowca potwierdzający, że jego siedziba dla celów podatkowych znajduje się w Irlandii.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłaty dywidendy na rzecz Udziałowca, na podstawie z art. 10 ust. 3 Umowy z Irlandią w związku z art. 22a i art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. .

Dodatkowo, Wnioskodawca zauważa, że nie będzie zobowiązany do pobierania podatku u źródła z tytułu dywidendy wypłacanej na rzecz Udziałowca także w kolejnych latach, tak długo jak Irlandia nie wprowadzi obowiązku poboru podatku u źródła z tytułu dywidend wypłacanych przez irlandzkich rezydentów podatkowych na rzecz polskich rezydentów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ograniczony obowiązek podatkowy.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Podatek ten pobiera płatnik, na podstawie postanowień zawartych w art. 26 ww. ustawy. I tak zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Stosownie do treści zapisu art. 22a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisy art. 20-22 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W przypadku podmiotów mających siedzibę lub zarząd w kraju, z którym została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, postanowienia umowy stosuje się w pierwszej kolejności przed przepisami wewnętrznymi. Przepisy poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierają rozwiązania szczególne w stosunku do przepisów ustaw podatkowych i na podstawie art. 91 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), mają pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

W przedmiotowej sprawie będą to postanowienia Umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzonej w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r. (Dz. U. z 1996r. Nr 29, poz. 129 określanej dalej „umowa polsko-irlandzka”).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 umowy polsko-irlandzkiej dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Art. 10 ust. 2 umowy polsko-irlandzkiej stanowi, że z uwzględnieniem postanowień ustępu 3, dywidendy takie mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, lecz jeśli odbiorca jest właścicielem dywidendy, to tak wymierzony podatek nie może przekroczyć 15 procent kwoty brutto dywidend. Właściwe władze Umawiających się Państw ustalą w drodze wzajemnego porozumienia sposób stosowania tych ograniczeń.

Jednakże w myśl art. 10 ust. 3 umowy dywidendy wypłacane przez spółkę posiadającą siedzibę w Umawiającym się Państwie są zwolnione z podatku od dywidend w tym Państwie, jeżeli właścicielem dywidend jest spółka, której siedziba znajduje się w drugim Umawiającym się Państwie i która posiada co najmniej 25 procent głosów w spółce wypłacającej dywidendy.

Ponadto Protokół stanowi, że w odniesieniu do artykułu 10 ustęp 3 rozumie się, że jeżeli po podpisaniu tej umowy Irlandia w jakiejkolwiek chwili miałaby pobierać podatek u źródła od dywidend, których ten ustęp dotyczy, to postanowienia tego ustępu przestaną obowiązywać w odniesieniu do dywidend i dywidendy będą mogły być opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, lecz podatek tak wymierzony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych dywidend.

Przenosząc zatem powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy w kontekście zapytania ujętego we wniosku stwierdzić należy, że wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytuły wypłaty dywidendy na rzecz Udziałowca, na podstawie art. 10 ust. 3 Umowy polsko-irlandzkiej w związku z art. 22a i art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile istotnie Irlandia nie nakłada obecnie podatku u źródła na dywidendy wypłacane przez irlandzkich rezydentów podatkowych na rzecz polskich rezydentów podatkowych. Tym samym wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobierania podatku u źródła z tytułu dywidendy wypłacanej na rzecz Udziałowca także w kolejnych latach o ile Irlandia nie wprowadzi obowiązku poboru podatku u źródła z tytułu dywidend wypłacanych przez irlandzkich rezydentów podatkowych na rzecz polskich rezydentów podatkowych a postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, o których była mowa nie ulegną zmianie.

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.