IBPBI/2/4510-210/15/PC | Interpretacja indywidualna

Czy, dywidenda wypłacona przez spółkę zależną na rzecz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo –Kredytowej, będzie korzystała ze zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego od dywidend zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IBPBI/2/4510-210/15/PCinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. spółdzielnie
 3. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 3 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 25 lutego 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 3 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ww. ustawy w związku z otrzymaniem dywidendy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek Spółdzielni o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ww. ustawy w związku z otrzymaniem dywidendy.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W 2013 r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa (Wnioskodawca) dokonała wydzielenia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. W efekcie tej transakcji powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów w zamian za aport objęła Kasa.

W 2015 r. spółka chce dokonać wypłaty na rzecz Wnioskodawcy dywidendy za 2014 r. Powstała spółka zależna jest podatnikiem podatku dochodowego, mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskuje przychody podlegające w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania.

Natomiast Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa (Wnioskodawca), która ma otrzymać dywidendę posiada 100% udziałów w kapitale spółki wypłacającej dywidendę, jak również podlega w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym i nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Na dzień wypłaty dywidendy nie upłynie dwuletni okres posiadania udziałów w spółce zależnej, ale warunek ten zostanie spełniony po wypłacie dywidendy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy, dywidenda wypłacona przez spółkę zależną na rzecz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo –Kredytowej, będzie korzystała ze zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego od dywidend zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm.), wypłacona dywidenda przez spółkę zależną na rzecz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego z dywidend, gdyż spółka wypłacająca dywidendę jest spółką mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania. Natomiast Wnioskodawca podlega w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania i posiada 100 % udziałów w kapitale spółki wypłacającej dywidendę. Wnioskodawca podkreśla jednocześnie, że na dzień wypłaty dywidendy nie upłynie dwuletni okres posiadania udziałów w spółce zależnej, ale warunek ten zostanie spełniony po wypłacie dywidendy, w związku z czym w takim przypadku zwolnienie ma również zastosowanie zgodnie z art. 22 ust. 4b wyżej wymienionej ustawy.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje:

W niniejszej sprawie zasadniczą kwestią, stanowiącą podstawę rozstrzygnięcia jest wskazanie kręgu podmiotów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm., dalej: „ustawa o CIT”). W celu określenia wyżej wskazanych podmiotów konieczne jest prześledzenie regulacji prawnych dotyczących kwestii opodatkowania dywidend wypłacanych przez osoby prawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności regulacji zawartych w art. 22 ust. 4, 4c oraz w ust. 6 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Jednocześnie ust. 4c powołanego powyżej przepisu stanowi, że przepisy ust. 4-4b stosuje się odpowiednio do:

 1. spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz.Urz. WE L 207 z 18 sierpnia 2003, z późn. zm.);
 2. dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, wypłacanych przez spółki, o których mowa w ust. 4 pkt 1, spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym określony w ust. 4 pkt 3 bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki, o której mowa w ust. 4 pkt 1, ustala się w wysokości nie mniejszej niż 25%;
 3. dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz położonego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu spółki, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jeżeli spółka ta spełnia warunki określone w ust. 4-4b.

Natomiast zgodnie z ust. 6 przepisy ust. 4-4d stosuje się odpowiednio również do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy, przy czym w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej przepisy ust. 4-4d mają zastosowanie, jeżeli zostanie spełniony warunek, o którym mowa w ust. 4c pkt 2.

Mając na uwadze powyżej cytowane regulacje stwierdzić należy, że podmiotami uprawnionymi do zwolnienia z podatku z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych są podmioty enumeratywnie wymienione w art. 22 ust. 4-4c i ust. 6, które spełniają wymagania zawarte w wyżej wskazanych przepisach, a mianowicie:

 1. spółki podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce;
 2. spółki podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w jednym z państw Unii Europejskiej lub innym kraju EOG;
 3. spółki podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Konfederacji Szwajcarskiej;
 4. Spółdzielnie Europejskie osiągające dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę w Polsce;
 5. zagraniczne zakłady spółki podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, jednym z państw Unii Europejskiej lub innym kraju EOG położone na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do EOG lub w Konfederacji Szwajcarskiej,
 6. podmioty wymienione w załączniku nr 4 do ustawy (niezawierającym podmiotów polskich).

Powyższe w sposób jednoznaczny przesądza, że Wnioskodawca który został utworzony na podstawie ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1450 ze zm.) i jak wynika z art. 2 tej ustawy jest spółdzielnią, nie jest objęty zakresem regulacji zawartej w art. 22 ust. 4-4c ustawy o CIT.

W konsekwencji, pomimo spełnienia pozostałych przesłanek, nie może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Należy mieć bowiem na uwadze, że uprawnienie przewidziane w wyżej wymienionym przepisie ma charakter przywileju podatkowego, który jako wyjątek od ogólnej zasady powszechności opodatkowania nie może być interpretowany rozszerzająco (exceptiones non sunt extentendae).

Z uwagi na powyższe, stanowisko Wnioskodawcy, że dywidenda wypłacona przez spółkę zależną na rzecz Wnioskodawcy (Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej) będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego z dywidend, należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.