IBPBI/2/423-344/11/PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wartość dywidendy niepieniężnej wypłaconej w formie akcji (udziałów) stanowi dla podatnika koszt uzyskania przychodu w przypadku zbycia tak otrzymanych akcji (udziałów)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 18 marca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży akcji (udziałów) otrzymanych uprzednio w miejsce dywidendy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2011 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży akcji (udziałów) otrzymanych uprzednio w miejsce dywidendy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka w której Wnioskodawca jest akcjonariuszem rozważa dokonanie na rzecz swoich wspólników wypłatę dywidendy w naturze w formie posiadanych przez nią udziałów (akcji) spółek zależnych. W przypadku otrzymania dywidendy w naturze w formie udziałów (akcji) możliwym jest, że w przyszłości podatnik dokona zbycia udziałów (akcji) uzyskanych jako wypłatę dywidendy niepieniężnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wartość dywidendy niepieniężnej wypłaconej w formie akcji (udziałów) stanowi dla podatnika koszt uzyskania przychodu w przypadku zbycia tak otrzymanych akcji (udziałów)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów (akcji) nabytych uprzednio jako dywidenda w formie niepieniężnej dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, będzie różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną, a kosztem uzyskania przychodów, który stanowi wartość dywidendy w naturze przeznaczonej do wypłaty na rzecz Wnioskodawcy.

Powyższe wynika z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), zgodnie bowiem wskazanym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust 7e.

W świetle powyższego przepisu biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny nie ulega wątpliwości, iż dla Wnioskodawcy kosztem nabycia jest wartość dywidendy w naturze, w przypadku bowiem gdyby Wnioskodawca otrzymał dywidendę pieniężną wówczas za otrzymane pieniądze mógłby nabyć te udziały (akcje).

Przedstawione powyżej stanowisko, iż w przypadku udziałów (akcji) otrzymanych jako dywidenda w naturze ceną nabycia będzie wartość dywidendy przeznaczonej do wypłaty na rzecz Wnioskodawcy w formie akcji (udziałów), potwierdza również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 16 lutego 2010r. nr IPPB1/415-882/09-6/AG.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stany faktyczny należy również wskazać na uzasadnienie interpretacji organu podatkowego z dnia 15 marca 2010r. nr IPPB1/415-8/10-2/KS.

W przywołanej interpretacji organ podatkowy wskazał, iż „W przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów i papierów wartościowych otrzymanych uprzednio jako dywidenda w formie niepieniężnej dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną bądź papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodów ustalonymi zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38. Kosztem w przypadku zbycia udziałów, papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych nabytych uprzednio jako dywidenda w formie niepieniężnej będzie wartość dywidendy przeznaczonej do wypłaty na rzecz wnioskodawcy. Można stwierdzić, iż wartość rynkowa na dzień nabycia przez Wnioskodawcę składników majątku w postaci udziałów, papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych może być kosztem odpłatnego zbycia, jednakże pod warunkiem, że wartość ta jest jednocześnie wartością odpowiadającą wartości dywidendy przeznaczonej do wypłaty”.

W zacytowanej interpretacji organ wskazuje na art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy jednakże zaznaczyć, iż brzmienie tego przepisu jest identyczne jak w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zatem przedstawiając stanowisko podatnika zasadnym jest powołanie się na powyższe uzasadnienie interpretacji.

Również w interpretacji z dnia 11 grudnia 2008 r., nr IPPB3/423-1370/08-4/JG wydanej już w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych organ wskazał, iż wydatkiem na nabycie udziałów otrzymanych tytułem wypłaconej dywidendy będzie wartość tych udziałów (odpowiadająca ich wartości rynkowej) w wysokości należnej dywidendy przysługującej Spółce na podstawie przepisów z kodeksu spółek handlowych.

Przedstawione przez podatnika stanowisko zostało także potwierdzone w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 listopada 2008r., nr IPPB3/423-1180/08-5/JG, interpretacji Urzędu Skarbowego w Krośnie z dnia 26 czerwca 2006r., nr Pdf-415/23/2006, interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 lutego 2010 r., nr IPPB1/415-919/09-2/AG.

Mając na uwadze powyższe interpretacje należy uznać, iż w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów (akcji) nabytych uprzednio jako dywidenda w formie niepieniężnej kosztem uzyskania przychodów będzie wartość dywidendy w naturze przeznaczona do wypłaty na rzecz podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Spółkę interpretacji różnych Organów podatkowych, tut. Organ podkreśla, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach w odzwierciedleniu do konkretnego stanu faktycznego i nie mają charakteru wiążącej wykładni prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.