IBPBI/2/423-1313/11/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Wnioskodawca, zgodnie z art. 21 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa w Tajlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisaną w Bangkoku dnia 8 grudnia 1978 r. (Dz. U. z dnia 14 lipca 1983 r.) uprawniony będzie do dokonania potrącenia od kwoty podatku od dywidendy ze spółki tajskiej (zgodnie z art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) kwoty zryczałtowanego podatku od dywidendy pobranego przez tajską spółkę w Tajlandii (podatku wstrzymanego u źródła)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 31 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych dywidend wypłaconych Spółce przez spółkę w Tajlandii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2011 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych dywidend wypłaconych Spółce przez spółkę w Tajlandii.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca z siedzibą i rezydencją podatkową w Polsce, posiada udziały w kapitale zakładowym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa tajskiego (dalej: X) z siedzibą i rezydencją podatkową w Tajlandii. Udziały zostały nabyte w latach 2006-2011 r. Wnioskodawca zarejestrowany został jako wspólnik X. Wnioskodawca posiada ponad 50% udziałów w kapitale zakładowym X. W związku z posiadaniem udziałów w X Wnioskodawca przewiduje, iż w przyszłości ze spółki X na podstawie właściwej uchwały zostanie wypłacona na jego rzecz dywidenda. Wnioskodawca nie posiada w Tajlandii zakładu w rozumieniu przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, X zaś podlega opodatkowaniu w Tajlandii podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów.

Pomiędzy Polską a Tajlandią obowiązuje Umowa zawarta miedzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa w Tajlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Bangkoku dnia 8 grudnia 1978 r. (Dz. U. z dnia 14 lipca 1983 r. Nr 37, poz. 170).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, zgodnie z art. 21 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa w Tajlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisaną w Bangkoku dnia 8 grudnia 1978 r. (Dz. U. z dnia 14 lipca 1983 r.) uprawniony będzie do dokonania potrącenia od kwoty podatku od dywidendy ze spółki tajskiej (zgodnie z art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) kwoty zryczałtowanego podatku od dywidendy pobranego przez tajską spółkę w Tajlandii (podatku wstrzymanego u źródła)...

Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.), jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 3, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.

Przepisy art. 20-22, jak stanowi art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosuje się jednakże z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 10 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa w Tajlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (dalej UOP), dywidenda wypłacana przez X na rzecz udziałowców m.in. Wnioskodawcy, powinna zostać opodatkowana zgodnie z zapisami przywołanego artykułu. Jak stanowi art. 10 UOP dywidendy wypłacane przez X mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie (Tajlandia), osobie (Wnioskodawcy) mającej siedzibę lub miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie (Polska) mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie. Jednakże dywidendy takie mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie (Tajlandii), w którym spółka wypłacająca te dywidendy (X) ma siedzibę, oraz zgodnie z prawem tego Umawiającego się Państwa, ale podatek tak pobierany nie może przekroczyć 20% kwoty dywidend brutto, jeżeli odbiorcą jest Spółka, która posiada przynajmniej 25% kapitału spółki (X) wypłacającej takie dywidendy.

W rozumieniu art. 10 UOP określenie „dywidendy” oznacza dochód z udziału lub praw nie będących roszczeniami wynikającymi z długów, z uczestniczenia w zyskach, jak również dochód z innych łącznych praw zrównanych z dochodem z udziałów, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym tego Umawiającego się Państwa, w którym spółka (X) dokonująca rozdziału dywidend ma swą siedzibę. Bez wątpienia więc dotyczą dywidendy wypłacanej Wnioskodawcy przez spółkę tajską (X).

Zgodnie z tajską regulacją opodatkowania dywidend, przed wypłatą dywidendy do udziałowców (np. do Wnioskodawcy), w Tajlandii od kwoty dywidendy brutto zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy (tzw. podatek u źródła). Wysokość tego podatku może wynieść 20% kwoty brutto wypłacanej dywidendy.

Mając na uwadze, że dywidenda wypłacana ze spółki tajskiej (X) na rzecz Wnioskodawcy opodatkowana może być zarówno w Polsce (podatkiem CIT) jak i w Tajlandii (zryczałtowanym podatkiem pobranym u źródła - with holding tax) dochodzi do podwójnego opodatkowania. Sposoby unikania podwójnego opodatkowania w zakresie dywidend przewiduje art. 21 polsko-tajskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z przepisem art. 21 UOP „(...) jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie (Polska) uzyskuje dochód z drugiego Umawiającego się Państwa (Tajlandia) i taki dochód, zgodnie z postanowieniami art. 10 UOP, może być opodatkowany w tym drugim Umawiającym się Państwie (Tajlandia), to pierwsze wymienione Państwo (Polska) będzie dopuszczało potrącenie z podatku od dochodu tej osoby kwoty w wysokości podatku zapłaconego w tym drugim Umawiającym się Państwie (Tajlandia). Potrącenia te nie będą w żadnym razie przekraczały części podatku obliczonego przed potrąceniem, który jest odpowiedni do dochodu uzyskanego w tym drugim Umawiającym się Państwie.

Tym samym Wnioskodawca, zgodnie z postanowieniami polsko - tajskiej umowy o unikaniu opodatkowania uprawniony jest do potrącenia od podatku do zapłaty w Polsce w związku z osiągnięciem dochodu z dywidendy ze spółki tajskiej - kwoty zryczałtowanego podatku pobranego u źródła (w Tajlandii). Z tym jednakże zastrzeżeniem, że kwota potrąconego podatku nie może być wyższa niż podatek obliczony wg polskich przepisów. Mając więc na uwadze, że przepisy tajskie przewidują pobranie 20% podatku u źródła, a polskie przepisy przewidują opodatkowanie dywidend zagranicznych uzyskiwanych przez rezydentów polskich 19% stawką podatku, dojdzie do sytuacji gdzie kwota podatku potrącanego przewyższać będzie kwotę podatku do pobrania w Polsce. Wnioskodawca będzie więc uprawniony do potrącenia od kwoty podatku do zapłaty w Polsce kwoty podatku zapłaconego w Tajlandii, nieprzekraczającego jednak kwoty 19% podatku pobieranego w Polsce.

Uwzględniając powyższe spółka uważa swoje stanowisko za w pełni uzasadnione.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.