IBPBI/2/423-1094/14/KP | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe otrzymania dywidendy
IBPBI/2/423-1094/14/KPinterpretacja indywidualna
  1. akcja
  2. akcjonariusz
  3. dywidendy
  4. opodatkowanie
  5. spółka komandytowo-akcyjna
  6. spółka osobowa
  7. udział w zyskach
  8. zaliczka na podatek
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), po ponownym rozpatrzeniu w związku z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 15 maja 2012 r. Sygn. akt I SA/Kr 368/12, uchylającym interpretację indywidualną z 23 grudnia 2010 r. Znak: IBPBI/2/423-1227/10/PP wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego w imieniu Ministra Finansów, wniosku z 10 września 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 24 września 2010 r.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione w ww. wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania dywidendy– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2010 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dywidendy. W dniu 23 grudnia 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego Znak: IBPBI/2/423-1227/10/PP, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. Interpretacja indywidualna została skutecznie doręczona 28 grudnia 2010 r. Pismem z 10 stycznia 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 17 stycznia 2011 r.), wniesiono wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, na które udzielono odpowiedzi pismem z 16 lutego 2011 r. r. Znak: IBPBI/2/423W-4/11/PP, odmawiając zmiany ww. interpretacji. Odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa została skutecznie doręczona 21 lutego 2011 r. Pismem z 24 lutego 2011 r., nadanym w placówce pocztowej 25 lutego 2011 r., (data wpływu do tut. Biura 28 lutego 2011 r.) wniesiono skargę na ww. interpretację indywidualną. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, pismem z 28 marca 2011 r. Znak: IBPBI/2/4240-13/11/PP, IBRP/007-57/11 udzielił odpowiedzi na skargę, przesyłając ją wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. W wyniku rozpatrzenia skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z 15 maja 2012 r. sygn. akt I SA/Kr 368/12 uchylił interpretację indywidualną z 23 grudnia 2010 r. Znak: IBPBI/2/423-1227/10/PP. Prawomocny wyrok wraz z aktami sprawy wpłynął do tut. Biura 8 września 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca spółką akcyjną. W ramach działalności nabył akcje spółki komandytowo akcyjnej stając się jej akcjonariuszem. Obecnie spółka ta nie przynosi dochodu, ale prowadzone działania pozwalają przewidywać, że w nieodległej przyszłości przedsięwzięcie stanie się rentowne.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy prawidłowym jest ustalenie momentu uzyskania przychodu na dzień wypłaty podzielonego zysku w formie dywidendy...

Zdaniem Spółki, obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach przedsiębiorstwa jakim jest spółka komandytowo-akcyjna powstaje z dniem wypłaty dywidendy z zysku podzielonego uchwałą przez zgromadzenie wspólników. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w przychodach są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Aby móc dokonać prawidłowo ww. połączenia przychodów należy ustalić czym jest i kiedy powstaje przychód z tytułu bycia akcjonariuszem S.K.A.

Zgodnie z art. 126 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, udział w zysku przypadający na akcjonariusza podlega zasadom właściwym dla spółek akcyjnych. Nie jest on na bieżąco (dowolnie) wypłacany, ale o jego podziale decyduje walne zgromadzenie spółki i przyjmuje on formę dywidendy. Zysk do podziału musi wynikać ze sprawozdania rocznego i tylko kwoty wymienione w uchwale o podziale zysku są należne akcjonariuszowi. Do dywidendy, a więc do osiągnięcia przychodu uprawnione są wyłącznie podmioty, które są akcjonariuszami w momencie podjęcia uchwały o podziale zysku, bądź w ustalonym innym dniu. Zbycie akcji przed tym dniem pozbawia prawa do dywidendy, a w rezultacie przychodu. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop w opisywanej sytuacji, za jedyny moment powstania przychodu należy uznać moment wypłaty środków dla podatnika. Zastrzeżenie poczynione w tym przepisie odnoszące się do przychodów związanych z działalnością gospodarczą (art. 12 ust. 3 updop) nie może mieć tu zastosowania gdyż przychód akcjonariusza z udziału w spółce z zasady wynika z posiadania prawa majątkowego w postaci akcji. Zdanie to jednoznacznie potwierdza znaczenie pojęcia działalność gospodarcza. W updop nie jest ono zdefiniowane, należy więc odwołać się do definicji z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 2 tej ustawy, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Nie ma więc w tej definicji nic o pobieraniu pożytków z praw majątkowych.

Podsumowując, zdaniem Spółki, przychodem z tytułu posiadanych akcji spółki komandytowo-akcyjnej jest wypłacana dywidenda. Zgodnie z updop w takim przypadku za przychód należy uznać jedynie dywidendę wypłaconą na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku. Jedynym momentem powstania obowiązku podatkowego jest dzień wypłaty dywidendy, a na podatniku z tytułu bycia akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, przed dniem otrzymania dywidendy, nie ciążą żadne obowiązki wpłacania zaliczek na podatek dochodowy lub samego podatku. Tezy te w całej rozciągłości popiera wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze II FSK 1097/08.

W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z 23 grudnia 2010 r. Znak: IBPBI/2/423-1227/10/PP, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, uznał stanowisko Spółki w zakresie ustalenia, momentu uzyskania przychodu z tytułu otrzymania dywidendy, za nieprawidłowe. Wnioskodawca, po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, zaskarżył ww. interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. W wyniku rozpatrzenia skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z 15 maja 2012 r. sygn. akt I SA/Kr 368/12, uchylił interpretację indywidualną z 23 grudnia 2010 r., Znak: IBPBI/2/423-1227/10/PP.

W jego uzasadnieniu Sąd wskazał, że w niniejszej sprawie podziela w pełni stanowisko zajęte w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2012 r. sygn. akt II FPS 1/11, w konkluzji której NSA stwierdził, że przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej nie będącego komplementariuszem z tytułu dywidendy wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku podlega opodatkowaniu w dniu faktycznego otrzymania dywidendy. Przychodem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu posiadanych udziałów w tej spółce są bowiem środki pieniężne lub wartości pieniężne otrzymywane w wyniku podziału zysku, a więc przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. Przychód ten podlega opodatkowaniu dopiero w momencie faktycznej wypłaty z zysku zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. Może to nastąpić po zamknięciu roku obrotowego, a także w trakcie roku obrotowego w przypadku wypłaty zaliczki na poczet wypłaty z zysku. W takim wypadku akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej obowiązany jest na podstawie art. 5 ust. 1 u.p.d.o.p. przychody z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej połączyć z innymi swymi przychodami. Następnie na podstawie art. 25 ust. 1 u.p.d.o.p. obowiązany jest on uiścić zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu otrzymanego przychodu ze spółki za miesiąc, w którym otrzymał wypłatę z zysku. Natomiast powstanie przychodu należnego w rozumieniu art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p. lecz jeszcze nie wypłaconego nie rodzi skutków w postaci obowiązku odprowadzania zaliczek z tytułu prawa do udziału w zysku akcjonariusza, gdyż przychody te nie są wynikiem prowadzonej działalności gospodarczej. Przychód (dochód) potencjalnie związany z posiadaniem akcji w spółkach komandytowo-akcyjnych nie podlega więc opodatkowaniu w ciągu roku obrotowego, poprzez ustalanie co miesiąc dochodu przypadającego na akcjonariusza i zapłatę zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych.

Zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), który stanowi, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, rozpatrując ponownie wniosek z 7 lutego 2013 r. stwierdza, co następuje:

Zgodnie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. dalej „updop”) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 updop przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Stosownie do art. 25 ust. 1 updop, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy i wydane w niniejszej sprawie orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, należy stwierdzić, że dochód z tytułu dywidendy ze spółki komandytowo-akcyjnej, w której Wnioskodawca jest akcjonariuszem powstaje w momencie otrzymania należnej dywidendy. W związku z powyższym dopiero w tym momencie Wnioskodawca ma obowiązek uiścić zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu uzyskanego dochodu (za miesiąc w którym otrzymał tę wypłatę z zysku).

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania uchylonej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.