IBPBI/1/415-1269/14/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych otrzymania w 2015 r. środków pieniężnych pochodzących z dywidendy, jaką w 2014 r. i w 2015 r. wypłaciła spółka kapitałowa z siedzibą na Cyprze, słowackiej spółce osobowej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem.
IBPBI/1/415-1269/14/BKinterpretacja indywidualna
 1. Cypr
 2. Słowacja
 3. dywidendy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 października 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 20 października 2014 r.), uzupełnionym 27 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania w 2015 r. środków pieniężnych pochodzących z dywidendy:

 • jaką w 2014 r. spółka kapitałowa z siedzibą na Cyprze faktycznie wypłaciła, słowackiej spółce osobowej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem - jest prawidłowe,
 • jaką w 2015 r. spółka kapitałowa z siedzibą na Cyprze faktycznie wypłaci(ła), słowackiej spółce osobowej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie skutków podatkowych otrzymania w 2015 r. środków pieniężnych pochodzących z dywidendy, jaką w 2014 r. i w 2015 r. wypłaciła spółka kapitałowa z siedzibą na Cyprze, słowackiej spółce osobowej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 12 stycznia 2015 r. Znak: IBPBI/1/415-1269/14/BK, IBPBI/1/415-1270/14/BK, IBPBI/1/415-1271/14/BK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 27 stycznia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest komandytariuszem słowackiej spółki komandytowej (dalej: „Spółka komandytowa”), do której wniósł wkład w postaci udziałów w cypryjskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka cypryjska”). Spółka komandytowa osiąga dochody z tytułu dywidend uzyskiwanych od Spółki cypryjskiej, które następnie przekazuje Wnioskodawcy w odpowiedniej proporcji wynikającej z umowy spółki komandytowej. Głównym dochodem Spółki komandytowej były (i są) dywidendy wypłacane przez spółki zależne lub też nadwyżki likwidacyjne wypłacane z tytułu ich likwidacji. Działalność Spółki komandytowej polega m.in. na obrocie udziałami i akcjami spółek zależnych, zarządzaniu spółkami zależnymi, prowadzeniu nadzoru nad nimi itp. Uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody ze Spółki komandytowej, stanowiły w 2014 r. na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej ze Słowacją (dalej: „UPO”), tzw. zysk przedsiębiorstwa i na mocy art. 24 ust. 1 pkt a) UPO podlegały w Polsce zwolnieniu z podatku dochodowego.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. zaczyna obowiązywać dodatkowy protokół do UPO z dnia 1 sierpnia 2013 r. (dalej: „Protokół”). W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania wprowadził on w odniesieniu do zysków przedsiębiorstwa metodę odliczenia proporcjonalnego (art. 24 ust. 1 pkt b UPO w brzmieniu nadanym przez art. 6 Protokołu).

Protokół ten wszedł w życie w dniu 14 sierpnia 2014 r. Zgodnie z art. 9 Protokołu ma on zastosowanie:

 1. w odniesieniu do podatków potrącanych u źródła - do kwot dochodu osiągniętego w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym Protokół wejdzie w życie,
 2. w odniesieniu do pozostałych podatków od dochodu - do kwot dochodu osiągniętego w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym Protokół wejdzie w życie.

Zarówno Spółka cypryjska, jak i Spółka komandytowa mają rok obrachunkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 22 stycznia 2015 r., wskazano m.in., że:

 • Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym,
 • spółka komandytowa utworzona na terytorium Słowacji (komanditna spolocnost) spełnia warunki do uznania jej za zagraniczny zakład Wnioskodawcy w rozumieniu art. 5 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską, a Słowacją,
 • Wnioskodawca jest wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności ww. spółki,
 • dochód z tytułu dywidend od spółki cypryjskiej słowacka spółka komandytowa faktycznie uzyskała w 2014 r.,
 • Słowacka spółka komandytowa (komanditna spolocnost) nie jest osoba prawną, ani podmiotem traktowanym dla celów podatku dochodowego jako osoba prawna. Podatnikiem podatku dochodowego od dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki (komanditna spolocnost) jest Wnioskodawca. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że zgodnie ze słowackimi przepisami podatkowymi dla tego typu spółki, posiadającej siedzibę lub miejsce efektywnego zarządu na terytorium Słowacji, podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym ustala się jak dla odrębnego od wspólników podmiotu. Od tak ustalonej podstawy odejmuje się jednak część przypadającą na wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności, określoną proporcjonalnie do ich udziałów w zysku tej spółki. Wyłączona z podstawy opodatkowania spółki (komanditna spolocnost) kwota przypadająca wspólnikom o nieograniczonej odpowiedzialności stanowi dochód tych wspólników podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W efekcie, w odniesieniu do zysków spółki (komanditna spolocnost), które przypadają na wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności, podatnikami podatku dochodowego są ci wspólnicy, a nie sama spółka. Natomiast pozostała po odjęciu dochodów przypadających na udziały wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności kwota, stanowi dochód spółki (komanditna spolocnost) i podlega opodatkowaniu na poziomie tej spółki.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku otrzymania w 2015 r. środków pieniężnych od Spółki komandytowej pochodzących z dywidendy wypłaconej przez Spółkę cypryjską za rok 2014 zastosowanie będą miały przepisy UPO obowiązujące do końca 2014 r., czy też nowe przepisy wprowadzone Protokołem...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uzyskania przez niego w 2015 r. środków pieniężnych ze Spółki komandytowej pochodzących z dywidendy uzyskanej od Spółki cypryjskiej stanowiącej zysk przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 UPO zastosowanie powinny mieć przepisy UPO obowiązujące do końca 2014 r., co oznacza, że dochód (środki pieniężne) otrzymane przez Wnioskodawcę w 2015 r. pochodzące z dywidendy za 2014 r. wypłaconej przez Spółkę cypryjską Spółce komandytowej, powinny podlegać zwolnieniu z opodatkowania w Polsce zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt a) UPO, w brzmieniu obowiązującym do końca 2014 r.

Z punktu widzenia postanowień UPO dywidenda wypłacana Spółce komandytowej przez Spółkę cypryjską stanowi tzw. zysk przedsiębiorstwa (art. 7 UPO) osiągany przez zakład.

Należy zauważyć, że ani postanowienia UPO, ani polskiej Ustawy PIT nie określają wprost kiedy powstanie dochód przypisywany zakładowi. Biorąc pod uwagę co stanowić będzie dochód Spółki komandytowej (dywidenda od Spółki cypryjskiej) można rozważyć trzy momenty, w których dochód ten można uznać za "osiągnięty" w rozumieniu art. 9 Protokołu:

 1. z dniem zakończenia roku obrachunkowego, za który wypłacana jest dywidenda (w omawianym przypadku przypada on na 31 grudnia 2014 r.);
 2. z dniem podjęcia uchwały o podziale zysku Spółki cypryjskiej (co nastąpi w roku 2015);
 3. z dniem otrzymania dywidendy przez Spółkę komandytową (co nastąpi w roku 2015, przy czym część dywidendy w formie zaliczki wypłacona zostanie w roku 2014).

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność prowadzoną za pośrednictwem Spółki komandytowej należy traktować jako prowadzenie działalności gospodarczej. Tym samym dochody Spółki komandytowej należy rozpoznawać memoriałowo, tj. przypisywać do okresu którego dotyczą (za który są należne). Ponieważ dywidenda wypłacana przez Spółkę cypryjską Spółce komandytowej a następnie Wnioskodawcy dotyczyć będzie roku 2014 należy uznać, że w stosunku do uzyskanego w ten sposób dochodu (otrzymanych środków pieniężnych) zastosowanie powinien znaleźć art. 24 ust. 1 pkt a) UPO w brzmieniu obowiązującym do końca 2014 r., tj. dochód ten powinien być zwolniony z opodatkowania w Polsce.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przy czym, zgodnie z art. 4a ww. ustawy, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Kwestie unikania podwójnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez rezydentów polskich na terenie Słowacji reguluje umowa zawarta między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 18 sierpnia 1994 r. (Dz.U. z 1996 r., Nr 30, poz. 131, dalej „Umowa”).

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 Umowy, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Przy czym, w myśl art. 5 ust. 1 Umowy, przez zakład należy rozumieć stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Stosownie do art. 5 ust. 2 cyt. Umowy, określenie "zakład" obejmuje w szczególności:

 1. miejsce zarządu,
 2. filię,
 3. biuro,
 4. fabrykę,
 5. warsztat oraz
 6. kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 1 Umowy, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. W myśl art. 10 ust. 2 Umowy, w brzmieniu znajdującym zastosowanie do dochodów uzyskanych przed 2015 r., dywidendy mogą być jednak opodatkowane także w Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć:

 1. 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli ich właścicielem jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 20 procent,
 2. 10 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane.

Określenie „dywidendy” użyte w tym artykule oznacza dochód z akcji lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, z udziału w zyskach, jak również dochody z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, są pod względem podatkowym traktowane jak dochody z akcji (art. 10 ust. 3 Umowy). Jednakże, postanowień ustępów 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli właściciel dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendy, działalność zarobkową przez położony w nim zakład bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o położoną tam stałą placówkę i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku w zależności od konkretnej sytuacji stosuje się postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14 (art. 10 ust. 4 Umowy).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ww. Umowy, w brzmieniu znajdującym zastosowania do dochodów uzyskanych przed 2015 r., w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, podwójnego opodatkowania unikać się będzie w sposób następujący:

 1. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Słowacji, to Polska, z uwzględnieniem postanowień litery b) i ustępu 3, zwolni taki dochód lub majątek od opodatkowania. Polska, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby, może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony z opodatkowania.
 2. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga część dochodu, który zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11 i 12 może być opodatkowany w Republice Słowackiej, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Republice Słowackiej. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, jaka została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która odpowiada części dochodu osiągniętego w Republice Słowackiej.

W dniu 1 sierpnia 2013 r. w Bratysławie został podpisany protokół między Rzecząpospolita Polską a Republiką Słowacką o zmianie ww. umowy, który wszedł w życie dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1046 - dalej: „Protokół”).

Zgodnie z art. 2 Protokołu, dokonano zmiany m.in. brzemienia art. 10 ust. 2 Umowy. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu, dywidendy (o których mowa w ust. 1), mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek tak ustalony nie może przekroczyć:

 1. 0 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli ich właścicielem jest spółka (inna niż spółka osobowa), która w momencie wypłaty dywidendy posiada lub będzie posiadać bezpośrednio, przez nieprzerwany 24 miesięczny okres, nie mniej niż 10 procent udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendy;
 2. 5 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane.

Zmianie uległa również treść art. 24 ust. 1 Umowy, zgodnie z którym w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, podwójnego opodatkowania unikać się będzie w następujący sposób:

 1. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany w Słowacji, to Polska, z zastrzeżeniem postanowień liter b) oraz c), zwolni taki dochód lub majątek z opodatkowania. Polska, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby, może zastosować stawkę podatku, która miałaby zastosowanie, gdyby dochód taki nie był objęty zwolnieniem.
 2. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub zyski ze sprzedaży majątku, które zgodnie z postanowieniami artykułów 7, 10, 11, 12, 13, 14 lub 16 mogą być opodatkowane w Słowacji, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodów lub zysków ze sprzedaży majątku tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Słowacji. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na taki dochód lub zyski ze sprzedaży majątku uzyskane w Słowacji.
 3. Postanowienia ustępu 1 litera a) nie stosuje się do dochodu osiągniętego lub majątku posiadanego przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce w przypadku, gdy Słowacja stosuje postanowienia niniejszej Umowy lub przepisy prawa wewnętrznego dla zwolnienia takiego dochodu lub majątku z opodatkowania, lub stosuje do takiego dochodu postanowienia ustępów 2 artykułu 10, artykułu 11 lub artykułu 12.

Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ww. Protokołu – ma on zastosowanie w obu Umawiających się Państwach:

 1. w odniesieniu do podatków potrącanych u źródła - do kwot dochodu osiągniętego w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym niniejszy Protokół wejdzie w życie;
 2. w odniesieniu do pozostałych podatków od dochodu - do kwot dochodu osiągniętego w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym niniejszy Protokół wejdzie w życie.

W konsekwencji, w świetle ww. przepisu do opodatkowania dochodów uzyskanych przed 1 stycznia 2015 r. zastosowanie mają przepisy w dotychczasowym (niezmienionym) brzmieniu.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym oraz komandytariuszem słowackiej spółki komandytowej, do której wniósł wkład w postaci udziałów w cypryjskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania tej spółki. Spółka komandytowa osiąga dochody z tytułu dywidend uzyskiwanych od Spółki cypryjskiej, które następnie przekazuje Wnioskodawcy w odpowiedniej proporcji wynikającej z umowy spółki komandytowej. Głównym dochodem Spółki komandytowej były (i są) dywidendy wypłacane przez spółki zależne lub też nadwyżki likwidacyjne wypłacane z tytułu ich likwidacji. Działalność Spółki komandytowej polega m.in. na obrocie udziałami i akcjami spółek zależnych, zarządzaniu spółkami zależnymi, prowadzeniu nadzoru nad nimi itp. Uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody ze Spółki komandytowej, stanowiły w 2014 r. na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej ze Słowacją (dalej: „UPO”), tzw. zysk przedsiębiorstwa i na mocy art. 24 ust. 1 pkt a) UPO podlegały w Polsce zwolnieniu z podatku dochodowego. Zarówno Spółka cypryjska, jak i Spółka komandytowa mają rok obrachunkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Spółka komandytowa utworzona na terytorium Słowacji (komanditna spolocnost) spełnia warunki do uznania jej za zakład w rozumieniu art. 5 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską, a Słowacją. Słowacka spółka komandytowa (komanditna spolocnost) nie jest osobą prawną, ani podmiotem traktowanym dla celów podatku dochodowego jako osoba prawna. Podatnikiem podatku dochodowego od dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki (komanditna spolocnost) jest Wnioskodawca. Dochód z tytułu dywidend od spółki cypryjskiej słowacka spółka komandytowa faktycznie uzyskała w 2014 r.

Z powyższego w sposób jednoznaczny wynika, że dla Wnioskodawcy, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki słowackiej, spółka ta jest transparentna podatkowo, co oznacza, że dochód osiągnięty przez tą spółkę (w części przypadającej na Wnioskodawcę) podlega opodatkowaniu na poziomie Wnioskodawcy, a nie samej spółki. W konsekwencji dochód jaki ww. spółka uzyskała w 2014 r., winien co do zasady podlegać opodatkowaniu w tymże roku podatkowym u Wnioskodawcy (w części na niego przypadającej) z uwzględnieniem zasad opodatkowania wówczas (w tym roku podatkowym) obowiązujących.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca jest (będzie) w stanie wykazać, że jak wskazano we wniosku otrzymanie dywidendy od spółki cypryjskiej przez słowacką spółkę komandytową nastąpiło w 2014 r. a dywidenda ta stanowiła w tymże roku podatkowym dochód Wnioskodawcy zwolniony z opodatkowana na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy (kwestia ta nie jest przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej), to późniejsza wypłata (także w 2015 r.) środków pieniężnych pochodzących z ww. dywidendy nie będzie rodziła obowiązku opodatkowania tychże środków.

Jednocześnie zauważyć należy, że jeżeli wbrew wyraźnemu wskazaniu zawartemu w uzupełnieniu wniosku, otrzymanie wskazanej we wniosku dywidendy przez spółkę słowacką nastąpi w 2015 r. (na co może wskazywać treść stanowiska Wnioskodawcy w sprawie patrz wskazany w pkt b) stanowiska moment podjęcia uchwały o podziale zysku spółki cypryjskiej i w pkt c) - moment otrzymania dywidendy przez spółkę komandytową) to dywidenda ta (z wyjątkiem zaliczek na dywidendę wypłaconych w 2014 r.) będzie podlegać opodatkowaniu z uwzględnieniem zasad wynikających z Umowy w brzmieniu nadanym Protokołem. Nie sposób bowiem uznać, że osiągnięcie dochodu z tytułu dywidendy ma miejsce z upływem roku podatkowego, za który jest ona wypłacona (rok podatkowy spółki jest tożsamy z rokiem kalendarzowym). Jej wypłaty można bowiem domagać się skutecznie dopiero po podjęciu stosownej uchwały przez organy spółki.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych otrzymania w 2015 r. środków pieniężnych pochodzących z dywidendy:

 • jaką w 2014 r. spółka kapitałowa z siedzibą na Cyprze faktycznie wypłaciła, słowackiej spółce osobowej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem - jest prawidłowe,
 • jaką w 2015 r. spółka kapitałowa z siedzibą na Cyprze faktycznie wypłaci(ła), słowackiej spółce osobowej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem – jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.