IBPB-2-2/4511-795/15/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie dywidendy wypłacanej ze spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii na rzecz Wnioskodawcy jako rzeczywistego beneficjenta, mimo że właścicielem udziałów ww. spółce, na podstawie umowy darowizny, będzie udziałowiec nominowany – córka Wnioskodawcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 18 grudnia 2015 r. (data otrzymania 23 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dywidendy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dywidendy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest właścicielem grupy kapitałowej (dalej: Grupa) znajdującej się w światowej czołówce firm branży kablowej.

W celu uproszczenia struktury Grupy oraz usprawnienia procesu zarządzania Wnioskodawca zamierza przeprowadzić działania restrukturyzacyjne, polegające w szczególności na utworzeniu spółki holdingowej (dalej: Spółka Holdingowa, H.) w Wielkiej Brytanii. H. utworzona zostanie jako spółka prawa brytyjskiego (stanowiąca odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce), będzie posiadać siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii i tam podlegać będzie opodatkowaniu od całości swoich dochodów i majątku, bez względu na miejsce ich osiągania, z uwzględnieniem odpowiednich postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z zamierzeniami restrukturyzacyjnymi Wnioskodawca obejmie 100% udziałów w Spółce Holdingowej. Spółki wchodzące obecnie w skład Grupy (wszystkie lub wybrane) będą spółkami zależnymi H.. W konsekwencji, Wnioskodawca stanie się jedynym bezpośrednim udziałowcem nowoutworzonej Spółki Holdingowej, z kolei H. będzie jedynym udziałowcem bezpośrednim dotychczasowych podmiotów w Grupie.

W przyszłości Wnioskodawca planuje przekazać w drodze darowizny (bez wynagrodzenia) całość lub część udziałów w Spółce Holdingowej swojej córce bądź córkom (dalej: Osoba obdarowana). W wyniku darowizny, Osoba obdarowana zostanie wskazana we właściwym rejestrze w Wielkiej Brytanii jako udziałowiec H.. Z uwagi na fakt, że Spółka Holdingowa będzie miała siedzibę w Wielkiej Brytanii, tamtejsze prawo przewiduje możliwość, że Osoba obdarowana zawiera jednocześnie z darczyńcą umowę „declaration of trust”. Jest to łącznie specyficzna forma prawna sukcesji, która nie występuje w Polsce i jest szczególną instytucją prawa brytyjskiego. Istnieje możliwość, że Wnioskodawca i Osoba obdarowana zawrą w przyszłości umowę „declaration of trust”. W jej wyniku Osoba obdarowana będzie pełniła funkcję tzw. udziałowca nominowanego (zostanie wskazana we właściwym rejestrze spółek w Wielkiej Brytanii jako udziałowiec).

Zgodnie z umową „declaration of trust” (dalej: Umowa), wszelkie prawa związane z udziałami w H., obejmujące w szczególności prawo głosu, prawo do przeniesienia własności udziałów lub innego rozporządzenia udziałami itd. będą wykonywane przez Osobę obdarowaną w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy (oraz zgodnie z jego instrukcjami). Ze specyficznej konstrukcji charakterystycznej dla umowy „declaration of trust” wynikać może bowiem, że Wnioskodawca będzie w danym okresie rzeczywistym beneficjentem wszelkich praw wynikających z udziałów.

W przypadku „declaration of trust” co do zasady możliwe jest również udzielenie pełnomocnictwa do wykonywania wszelkich praw z udziałów bezpośrednio przez beneficjenta praw wynikających z udziałów (m.in. wykonywania prawa głosu, udziału w zgromadzeniach spółki, podpisywania dokumentów i uchwał).

Biorąc pod uwagę, że na podstawie Umowy Osoba obdarowana będzie pełniła rolę udziałowca nominowanego, natomiast Wnioskodawca będzie rzeczywistym beneficjentem praw wynikających z udziałów w Spółce Holdingowej, pomimo że nie będzie już formalnie udziałowcem, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do udziału w zyskach H.. Planowane jest, aby dywidenda z H. była wypłacana bezpośrednio do rzeczywistego beneficjenta, tj. do Wnioskodawcy.

Zarówno Wnioskodawca, jak i Osoba obdarowana są osobami fizycznymi, obywatelami Polski, posiadają miejsce stałego pobytu na terytorium Polski oraz podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania dywidend w Polsce zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce dywidend wypłaconych przez H. zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Jak zostało wskazane, miejsce zamieszkania Wnioskodawcy znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W konsekwencji należy wskazać, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jak stanowi natomiast art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Podstawowym warunkiem wystąpienia u podatnika obowiązku zapłaty podatku dochodowego jest zatem uzyskanie przez niego dochodu, rozumianego jako nadwyżka przychodu nad kosztami jego uzyskania w rozumieniu ww. ustawy podatkowej. W szczególnych przypadkach wymienionych w ustawie dochód ten jest równy przychodowi. Istotą powstania zobowiązania w tym podatku jest zatem uzyskanie przez osobę fizyczną (podatnika) korzyści (przysporzenia) ze zdarzenia czy też czynności prawnej, z którymi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wiąże obowiązek podatkowy.

Jak zostało wskazane, w związku z zawartą Umową to Wnioskodawca będzie rzeczywistym podmiotem praw przysługujących z tytułu uczestnictwa w Spółce Holdingowej (Wnioskodawca będzie rzeczywistym beneficjentem, podczas gdy Osoba obdarowana będzie pełniła funkcję udziałowca nominowanego, wskazanego we właściwym rejestrze). W konsekwencji, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do udziału w zyskach H.. Dywidenda będzie wypłacana przez H. bezpośrednio do Wnioskodawcy. Tym samym należy wskazać, że po stronie Wnioskodawcy powstanie rzeczywista korzyść (przysporzenie) wynikające z podziału zysku Spółki Holdingowej.

Źródła przychodów wskazane zostały w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy – źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Stosowanie natomiast do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatkowej – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

W tym miejscu należy wskazać, że Spółka Holdingowa zostanie utworzona w Wielkiej Brytanii, zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym kraju. H. przyjmie formę „limited liability company” stanowiącej odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (uregulowanej w polskim Kodeksie spółek handlowych). Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia należy przyjąć, że dywidenda wypłacona przez Spółkę powinna stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy – podatek dochodowy od uzyskanych dochodów (przychodów) z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nalicza się zryczałtowaną 19% stawką.

Zgodnie z art. 30a ust. 2 ustawy podatkowej – przepisy ust. 1 pkt 1-5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umowa jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Jednocześnie należy wskazać, że w myśl art. 30a ust. 9 ww. ustawy – podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) określone w ust. 1 pkt 1-5, od zryczałtowanego podatku obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%.

Jak zostało wskazane, podmiotem uprawnionym do dywidendy wypłacanej przez H. na mocy zawartej Umowy będzie Wnioskodawca (jako rzeczywisty beneficjent praw wynikających z udziałów w Spółce), na którego rzecz wypłacana będzie dywidenda i po stronie którego powstanie rzeczywiste przysporzenie wynikające z otrzymania dywidendy.

W sytuacji, gdy Osoba obdarowana będzie jedynie udziałowcem nominowanym i nie uzyska prawa do dywidendy (dywidenda będzie wypłacana bezpośrednio na rzecz Wnioskodawcy), po jej stronie nie powstanie przysporzenie z tytułu dywidendy.

Z powyższych względów, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w sytuacji, gdy Osoba obdarowana, będzie jedynie udziałowcem nominowanym i nie uzyska prawa do dywidendy, wszelkie konsekwencje podatkowe związane z wypłatą przez Spółkę Holdingową dywidendy powinny zostać rozpoznane po jego stronie.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy w takiej sytuacji dywidenda otrzymana z H. powinna podlegać opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przy czym w myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy – za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie natomiast do art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie posiadał 100% udziałów w Spółce Holdingowej z siedzibą na terytorium Wielkiej Brytanii, które przekaże w drodze darowizny córce bądź córkom (dalej: Osoba obdarowana). Jednocześnie Osoba obdarowana zawrze z Wnioskodawcą umowę „declaration of trust” (taką możliwość daje prawo brytyjskie), w wyniku której Spółka Holdingowa będzie wypłacała bezpośrednio na rzecz Wnioskodawcy dywidendę, pomimo, że nie będzie on już formalnie udziałowcem Spółki Holdingowej (udziałowcem tzw. nominowanym będzie córka Wnioskodawcy).

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi fakt czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania dywidend w Polsce zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W pierwszej kolejności należy zatem ustalić czy dywidenda wypłacana przez Spółkę Holdingową (będącą odpowiednikiem polskiej spółki z o.o.) z siedzibą w Wielkiej Brytanii będzie w ogóle podlegała opodatkowaniu w Polsce.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz.U. 250, poz. 1840) – dywidendy, wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jednakże – w świetle art. 10 ust. 2 lit. b) Konwencji – takie dywidendy z zastrzeżeniem punktu a) niniejszego ustępu, mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 procent kwoty dywidend brutto.

Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane.

Ponadto należy zauważyć, że w rozpatrywanej sprawie Umawiającym się Państwem, w którym powstaje dywidenda jest Wielka Brytania, natomiast Polska jest drugim Umawiającym się Państwem, ponieważ to właśnie w Polsce Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania. Przy czym pod pojęciem „dywidendy” – zgodnie z art. 10 ust. 3 umowy – należy rozmieć dochód z udziałów (akcji) lub innych praw do udziału w zyskach, z wyjątkiem wierzytelności, jak również dochód z innych praw w spółce, który według prawa Umawiającego się Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z udziałów (akcji) i obejmuje również każdy dochód, który według prawa Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest traktowany jak dywidenda lub dystrybucja dokonywana przez spółkę.

Z postanowień przywołanej umowy wynika jasno, że dywidenda wypłacona przez spółkę z siedzibą w Wielkiej Brytanii będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce – jeżeli podatnik otrzymujący dywidendę ma miejsce zamieszkania w Polsce, ale oprócz tego może podlegać opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii. Przy czym zwrot „mogą być opodatkowane” użyty w art. 10 ust. 2 Umowy nie należy rozumieć w ten sposób, że podatnik może sobie wybrać państwo, w którym opodatkuje dywidendę. Pojęcie to oznacza, że umowa przyznaje prawo do opodatkowania dywidendy nie tylko Państwu, w którym miejsce zamieszkania lub siedzibę ma osoba otrzymująca dywidendę, bowiem polskie ustawy podatkowe przewidują ich opodatkowanie ale również Państwu, w którym siedzibę ma spółka wypłacająca dywidendę, jeśli prawo wewnętrzne tego państwa przewiduje opodatkowanie dywidendy. W ww. przepisie nie ustanowiono bowiem zapisu, że dywidendy podlegają opodatkowaniu „tylko w tym drugim Państwie”. Oznacza to, że dywidendy mogą podlegać opodatkowaniu zarówno w Państwie siedziby spółki jak i Państwie, w którym ma miejsce zamieszkania podatnik otrzymujący dywidendę. Kwestia eliminowania podwójnego opodatkowania jest możliwa dzięki zastosowaniu właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania.

Zatem dochody z dywidendy wypłaconej przez spółkę z siedzibą w Wielkiej Brytanii osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlegać będą opodatkowaniu w Polsce (z uwzględnieniem właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie, uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. poprzez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania, czy też zaniechanie poboru podatku).

Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z którego wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wnioskodawca wskazał, że Spółka Holdingowa zostanie utworzona w Wielkiej Brytanii, zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym kraju. Przyjmie formę „limited liability company” stanowiącej odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (uregulowanej w polskim Kodeksie spółek handlowych).

Oznacza to, że dywidenda wypłacona przez Spółkę Holdingową stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy – źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

Stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy – od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Jak wynika z art. 30a ust. 2 ustawy – ww. przepis stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Na podstawie art. 30a ust. 9 ww. ustawy – podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) określone w ust. 1 pkt 1-5, od zryczałtowanego podatku obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%.

W myśl art. 30a ust. 11 ww. ustawy – kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwoty podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w ust. 9 i 10, podatnicy są obowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a.

Powyższe oznacza, że podatnik mający miejsce zamieszkania w Polsce (nieograniczony obowiązek podatkowy) a uzyskujący dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Wielkiej Brytanii będzie miał obowiązek opodatkować ten dochód w Polsce i będzie mógł zastosować odpowiednią metodę unikania podwójnego opodatkowania.

W następnej kolejności ustalenia wymaga po czyjej stronie – Wnioskodawcy czy Osoby obdarowanej (jego córki/córek) – powstaje przychód z tytułu dywidend wypłacanych przez Spółkę Holdingową z siedzibą w Wielkiej Brytanii w związku z tym, że Wnioskodawca i jego córka/córki zawrą umowę „declaration of trust”, na podstawie której Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do udziału w zyskach Spółki Holdingowej, choć nie będzie już formalnym udziałowcem tej spółki bowiem udziały w niej daruje córce/córkom.

Zauważyć należy, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe. Nie będą to zatem jakiekolwiek przychody, lecz przychody, które stanowić będą trwałe przysporzenie majątkowe. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów podlegających opodatkowaniu decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono majątek podatnika (takie którymi może rozporządzać jak właściciel).

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że dywidenda ze Spółki Holdingowej będzie wypłacana bezpośrednio do Wnioskodawcy (rzeczywistego beneficjenta). Osoba obdarowana (córka/córki Wnioskodawcy) będzie natomiast udziałowcem nominowanym czyli osobą wskazaną we właściwym rejestrze spółek w Wielkiej Brytanii jako udziałowiec. Zgodnie z umową „declaration of trust” (dalej: Umowa), wszelkie prawa związane z udziałami w H., obejmujące w szczególności prawo głosu, prawo do przeniesienia własności udziałów lub innego rozporządzenia udziałami itd. będą wykonywane przez Osobę obdarowaną w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy (oraz zgodnie z jego instrukcjami). Ze specyficznej konstrukcji charakterystycznej dla umowy „declaration of trust” wynikać może bowiem, że Wnioskodawca będzie w danym okresie rzeczywistym beneficjentem wszelkich praw wynikających z udziałów. Zatem korzyści z tytułu majątku przekazanego udziałowcowi nominowanemu – udziałów przekazanych córce/córkom – przypadają Wnioskodawcy, zwanemu rzeczywistym beneficjentem.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe wyjaśnienia Wnioskodawcy dotyczące zawarcia umowy darowizny i jednocześnie umowy „declaration of trust” czyli specyficznej formy prawnej sukcesji, która nie występuje w Polsce a jest szczególną instytucją prawa brytyjskiego stwierdzić należy, że jeżeli w istocie zgodnie z umową „declaration of trust” wszelkie prawa związane z udziałami w Spółce Holdingowej, obejmujące w szczególności prawo głosu, prawo do przeniesienia własności udziałów lub innego rozporządzenia udziałami itd. będą wykonywane przez Osobę obdarowaną w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy (oraz zgodnie z jego instrukcjami) ponadto ze specyficznej konstrukcji charakterystycznej dla umowy „declaration of trust” wynikać będzie, że Wnioskodawca będzie w danym okresie rzeczywistym beneficjentem wszelkich praw wynikających z udziałów, to skutki podatkowe wypłaty dywidendy przez Spółkę Holdingową należy rozpatrywać odnośnie do Wnioskodawcy a nie córki (córek) Wnioskodawcy. Bowiem w tej transakcji udziałowiec nominowany występuje jako szeroko rozumiany pośrednik (przedstawiciel, pełnomocnik, zastępca pośredni itp.). Przysporzenie majątkowe z tytułu dywidendy nastąpi więc po stronie rzeczywistego beneficjenta, tj. Wnioskodawcy. W konsekwencji, skutki podatkowe wypłaty dywidendy należy rozpoznawać po stronie Wnioskodawcy.

W świetle powyższej okoliczności należy uznać, że właściwym podejściem do wypłacenia przez Spółkę Holdingową dywidendy w ramach wykonania umowy „declaration of trust” jest rozpoznanie skutków podatkowych uzyskania dywidendy po stronie Wnioskodawcy.

Podsumowując, Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania dywidendy w Polsce. Wypłata dywidendy na rzecz Wnioskodawcy przez spółkę z Wielkiej Brytanii będzie stanowić dochód Wnioskodawcy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowany w Polsce na zasadach określonych w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przy czym ponieważ Wnioskodawca jako polski rezydent podatkowy, uzyskuje tego rodzaju przychody za granicą, jest obowiązany do samodzielnego obliczenia 19% zryczałtowanego podatku i wykazania go w zeznaniu podatkowym) z uwzględnieniem postanowień Konwencji podpisanej między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano zatem za prawidłowe.

Ponadto tut. Organ informuje, że wydając indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego nie bada prawdziwości zdarzeń czy sformułowań przedstawionych we wniosku, tylko przyjmuje je za elementy opisu zdarzenia przyszłego. Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od stanu faktycznego, który wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chronić Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.