IBPB-2-2/4510-63/15/ZuK | Interpretacja indywidualna

Czy uzyskany przez Wnioskodawcę (Spółkę 1) przychód z ewentualnej dywidendy, która zostanie wypłacona przez Spółkę 2 przed upływem dwóch lat od nabycia przez Spółkę 1 udziałów Spółki 2 na zasadach podanych w uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i przy założeniu dalszego posiadania tych udziałów przez Spółkę 1 co najmniej przez okres dwóch lat od ich nabycia na zasadach będzie podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IBPB-2-2/4510-63/15/ZuKinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. podmioty powiązane
 3. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 31 sierpnia 2015 r. (data otrzymania 4 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu dywidendy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu dywidendy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. (dalej: Spółka 1) jest polską spółką kapitałową. Jej kapitał zakładowy wynosi obecnie 600 000 zł i dzieli się na 6000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

Udziały w Spółce zostały objęte przez pięć osób fizycznych:

 1. Wspólnika 1 posiadającego 1000 udziałów o łącznej wysokości 100 000 zł,
 2. Wspólnika 2 posiadającego 1000 udziałów o łącznej wysokości 100 000 zł,
 3. Wspólnika 3 posiadającego 1000 udziałów o łącznej wysokości 100 000 zł,
 4. Wspólnika 4 posiadającego 1000 udziałów o łącznej wysokości 100 000 zł,
 5. Wspólnika 5 posiadającego 2000 udziałów o łącznej wysokości 200 000 zł (dalej: Wspólnicy).

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki 1 15 maja 2015 r. podjęło uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 1. Zgodnie z § 1 uchwały, postanowiono podwyższyć kapitał zakładowy Spółki 1 z kwoty 600 000 zł do kwoty 2 331 600 zł, czyli o kwotę 1 731 600 zł, poprzez utworzenie 17 316 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 100 zł każdy.

W § 2 pkt I uchwały postanowiono przeznaczyć wszystkie nowo utworzone udziały do objęcia przez dotychczasowych Wspólników w zamian za wkłady niepieniężne (aport) w postaci przysługujących Wspólnikom udziałów innej polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. (dalej: Spółka 2) o kapitale zakładowym 1 173 000 zł w następujący sposób:

 1. Wspólnik 1 obejmie 2 977 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 297 700 zł, które pokryje wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci przysługujących mu 229 udziałów Spółki 2, o wartości nominalnej po 500 zł każdy, o łącznej wartości rynkowej 14 885 000 zł, w zamian za co przyznanych mu zostanie 2 977 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 297 700 zł, przy czym kwota 297 700 zł zostanie przekazana na kapitał zakładowy spółki, a kwota 14 587 300 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki zgodnie z treścią przepisu art. 261 w zw. z art. 154 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.);
 2. Wspólnik 2 obejmie 2 795 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 279 500 zł, które pokryje wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci przysługujących mu 215 udziałów Spółki 2 o wartości nominalnej po 500 zł każdy, o łącznej wartości rynkowej 13 975 000 zł, w zamian za co przyznanych mu zostanie 2 795 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 279 500 zł, przy czym kwota 279 500 zł zostanie przekazana na kapitał zakładowy spółki, a kwota 13 695 500 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki zgodnie z treścią przepisu art. 261 w zw. z art. 154 § 3 Kodeksu spółek handlowych;
 3. Wspólnik 3 obejmie 2 886 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 288 600 zł, które pokryje wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci przysługujących mu 222 udziałów Spółki 2 o wartości nominalnej po 500 zł każdy, o łącznej wartości rynkowej 14 430 000 zł, w zamian za co przyznanych mu zostanie 2 886 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 288 600 zł, przy czym kwota 288 600 zł zostanie przekazana na kapitał zakładowy spółki, a kwota 14 141 400 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki zgodnie z treścią przepisu art. 261 w zw. z art. 154 § 3 Kodeksu spółek handlowych;
 4. Wspólnik 4 obejmie 2 886 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 288 600 zł, które pokryje wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci przysługujących mu 222 udziałów Spółki 2 o wartości nominalnej po 500 zł każdy, o łącznej wartości rynkowej 14 430 000 zł, w zamian za co przyznanych mu zostanie 2 886 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 288 600 zł, przy czym kwota 288 600 zł zostanie przekazana na kapitał zakładowy spółki, a kwota 14 141 400 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki zgodnie z treścią przepisu art. 261 w zw. z art. 154 § 3 Kodeksu spółek handlowych;
 5. Wspólnik 5 obejmie 5 772 nowe udziały o łącznej wartości nominalnej 577 200 zł, które pokryje wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci przysługujących mu 444 udziałów Spółki 2 o wartości nominalnej po 500 zł każdy, o łącznej wartości rynkowej 28 860 000 zł w zamian za co przyznanych mu zostanie 5 772 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 577 200 zł, przy czym kwota 577 200 zł zostanie przekazana na kapitał zakładowy spółki, a kwota 28 282 800 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki zgodnie z treścią przepisu art. 261 w zw. z art. 154 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

W § 2 pkt II uchwały wskazano, że kapitał zakładowy Spółki 1 pokryty zostanie wkładami niepieniężnymi o łącznej wartości rynkowej 86 580 000 zł, z czego łączna kwota w wysokości 1 731 600 zł zostanie przekazana na kapitał zakładowy spółki, a kwota w łącznej wysokości 84 848 400 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki zgodnie z treścią przepisu art. 261 w zw. z art. 154 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Wykonując postanowienia ww. uchwały, Spółka 1 nabędzie od Wspólników na własność część posiadanych przez nich udziałów w Spółce 2, w drodze wniesienia do Spółki 1 wkładów niepieniężnych (aportu) na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki 1 (wymiana udziałów). W efekcie planowanych aportów Spółka 1 nabędzie od Wspólników łącznie 1332 udziały Spółki 2 o łącznej wartości nominalnej 666 000 zł, dające ~66,8% głosów na Zgromadzeniu wspólników Spółki 2. Spółka 1 posiadać będzie zatem bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale Spółki 2. Posiadanie przez Spółkę 1 udziałów Spółki 2 będzie wynikać z tytułu własności.

Spółka 1 planuje posiadać nabyte udziały Spółki 2 nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat. W okresie po objęciu udziałów Spółki 2 przez Spółkę 1, nie jest wykluczone, że Zgromadzenie wspólników Spółki 2 podejmie stosowną uchwałę lub uchwały, na podstawie których zostaną wypłacone wspólnikom Spółki 2 dywidendy. Dywidendy, zgodnie z art. 193 Kodeksu spółek handlowych, zostaną wypłacone wspólnikom Spółki 2, którym udziały Spółki 2 będą przysługiwać w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Nie jest też wykluczone, że do wypłaty ewentualnej dywidendy na rzecz Spółki 1 dojdzie przed upływem dwóch lat od nabycia udziałów Spółki 2.

Spółka 2 i Spółka 1 zarówno na dzień złożenia wniosku jak i na moment wypłaty ewentualnej dywidendy będą spółkami zarejestrowanymi w KRS. Obie spółki obecnie, jak i na moment wypłaty ewentualnej dywidendy będą podlegały w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. Zarówno Spółka 2 jak i Spółka 1 obecnie, jak i na moment wypłaty ewentualnej dywidendy będą posiadać siedzibę oraz zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Żadna z tych spółek nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie.

Czy uzyskany przez Wnioskodawcę (Spółkę 1) przychód z ewentualnej dywidendy, która zostanie wypłacona przez Spółkę 2 przed upływem dwóch lat od nabycia przez Spółkę 1 udziałów Spółki 2 na zasadach podanych w uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 15 maja 2015 r. i przy założeniu dalszego posiadania tych udziałów przez Spółkę 1 co najmniej przez okres dwóch lat od ich nabycia na zasadach określonych w opisie zdarzenia przyszłego będzie podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Stosownie jednak do art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Spółka 2);
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (Spółka 1);
 3. spółka, o której mowa w pkt 2 (Spółka 1), posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1 (Spółka 2);
 4. spółka, o której mowa w pkt 2 (Spółka 1), nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, wszystkie ww. warunki zostaną spełnione w związku z nabyciem przez Spółkę 1 udziałów Spółki 2 na zasadach podanych w uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki 1 z 15 maja 2015 r., bliżej określonych w opisie zdarzenia przyszłego.

Stosownie do treści art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

W myśl art. 22 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – warunek ten jest spełniony także w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka 1 planuje posiadać nabyte udziały Spółki 2 nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat.

Zgodnie z art. 22 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się:

1.jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;
2.w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:

 1. własności,
 2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka 1 nabędzie udziały Spółki 2 na własność od Wspólników.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że w opisanym zdarzeniu przyszłym spełnione zostaną wszystkie warunki przewidziane w powołanych wyżej przepisach art. 22 ust. 4-4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem ewentualna uzyskana przez Wnioskodawcę – Spółkę 1 dywidenda ze Spółki 2 korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej – odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.