IBPB-1-3/4510-389/15/AW | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia, czy spółka jako płatnik podatku dochodowego jest zobowiązana do pobrania i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19 % od wypłaconej Gminie dywidendy oraz do sporządzenia w związku z tym informacji CIT-7.
IBPB-1-3/4510-389/15/AWinterpretacja indywidualna
  1. dywidendy
  2. gmina
  3. jednostka samorządu terytorialnego
  4. pobór podatku
  5. wypłata
  6. zwolnienia podmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zwolnienia podmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 1 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 7 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy spółka jako płatnik podatku dochodowego jest zobowiązana do pobrania i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% od wypłaconej Gminie dywidendy oraz do sporządzenia w związku z tym informacji CIT-7 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy spółka jako płatnik podatku dochodowego jest zobowiązana do pobrania i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% od wypłaconej Gminie dywidendy oraz do sporządzenia w związku z tym informacji CIT-7.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Miejski Zakład Komunikacyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką komunalną, której jedynym wspólnikiem jest Gmina. W 2014 r. Spółka wypracowała zysk, który mocą uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został w 80% przeznaczony na wypłatę dywidendy jedynemu udziałowcowi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka jako płatnik podatku dochodowego jest zobowiązana do pobrania i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% od wypłaconej Gminie dywidendy oraz do sporządzenia w związku z tym informacji CIT-7...

Zdaniem Wnioskodawcy, dywidenda wypłacona Gminie jako jedynemu udziałowcowi stanowi dla niej dochód z jej majątku o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gdyż majątek ten stanowią również udziały w spółkach kapitałowych otrzymane w zamian za wniesione do tych spółek mienie. Uwzględniając powyższe Spółka stoi na stanowisku, że dochód z wypłaconej Gminie kwoty dywidendy będzie zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 6 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji powyższego, Spółka nie będzie również zobowiązana do sporządzenia informacji CIT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm., zwanej dalej: „updop”), uregulowane zostały skutki podatkowe odnoszące się do dochodów z udziału w zyskach osób prawnych.

Zawarta w art. 10 ust. 1 cytowanej ustawy definicja dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych precyzuje, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji). Klasycznym przykładem dochodu z udziału w zyskach osób prawnych jest niewątpliwie dywidenda.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Jednocześnie, zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e.

Z treści wniosku wynika, że Spółka w 2014 r. wypracowała zysk, który mocą uchwały został w 80% przeznaczony na wypłatę dywidendy dla jedynego udziałowca Spółki, którym jest Gmina.

W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie art. 6 ust. 1 pkt 6 updop, zgodnie z którym zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Jednocześnie, źródła dochodów gminy określone zostały w art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 513), wśród których wymieniono dochody z majątku gminy (art. 4 ust. 1 pkt 4). Ponieważ, majątkiem Gminy są udziały otrzymane w zamian za wniesione do Spółki mienie, uzyskane przez Gminę na ich podstawie dochody z tytułu dywidendy w świetle wyżej powołanych przepisów stanowią dochód z majątku Gminy, który podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. Konsekwencją tego zwolnienia jest brak obowiązku poboru przez Spółkę zryczałtowanego podatku dochodowego.

Odnośnie obowiązku sporządzenia informacji CIT-7 należy zauważyć, że zasady przekazywania informacji podatnikowi oraz deklaracji podatnikowi i urzędowi skarbowemu w przypadku pobrania podatku od wypłaconych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zostały uregulowane w art. 26 i 26a updop. Stosownie do powyższego, w sytuacji gdy dywidenda wypłacana jest podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia od podatku, Spółka nie ma obowiązku sporządzania informacji CIT-7. Świadczy o tym nadany tej deklaracji tytuł, CIT-7 jest „Informacją o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych”.

Reasumując, w związku z tym, że wypłacona przez Spółkę dywidenda korzysta ze zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 6 updop, Spółka jako płatnik nie będzie zobowiązana do pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% oraz sporządzenia informacji CIT-7.

Stanowisko Spółki jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.