IBPB-1-3/4510-351/15/PC | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z powyższym, płatnik przy wypłacaniu dywidendy ma możliwość niepobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z dywidendy na podstawienie art. 26 ust. 1a updop, jeśli otrzyma oświadczenie CIT-5 od podatników wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4e updop, że otrzymana dywidenda zostanie przeznaczona na cele rolnicze?
IBPB-1-3/4510-351/15/PCinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. działalność rolnicza
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 11 sierpnia 2015 r. który wpłynął do BKIP w Lesznie 20 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 31 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru podatku w związku z wypłatą dywidendy (pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2015 r. wpłynął do BKIP w Lesznie (data wpływu do tut. BKIP 31 sierpnia 2015 r.), wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru podatku w związku z wypłatą dywidendy.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca działa jako grupa producentów rolnych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2010 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Dnia 29 stycznia 2010 r. Spółka otrzymała zaświadczenie o wpisie do ewidencji producentów rolnych na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę. Spółka została utworzona przez 6 podmiotów (2 osoby fizyczne oraz 4 osoby prawne), które prowadzą działalność rolniczą. Udziały przypadające na osoby prawne wynoszą: 60%, zaś 40% udziałów posiadają osoby fizyczne. Wszyscy członkowie grupy z tytułu prowadzenia działalności nie są płatnikami podatku dochodowego; osoby prawne korzystają ze zwolnienia na podstawienie art. 17 ust. 1 pkt 4e updop, w przypadku osób fizycznych zwolnione są one z podatku dochodowego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej art. 2 updof. Czterech wspólników jest czynnymi podatnikami VAT, natomiast dwóch wspólników w zakresie podatku VAT jest „rolnikiem ryczałtowym”. Zgodnie z zasadami funkcjonowania grup producentów rolnych członkowie grupy (wspólnicy) wyprodukowane przez siebie ziarno zbóż sprzedają do Spółki, która następnie odsprzedaje je do dalszych odbiorców. Głównym celem grup producentów jest: dostosowanie produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawa efektywności gospodarowania, planowanie produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracja podaży oraz organizowanie sprzedaży produktów rolnych jak również ochrona środowiska naturalnego. Spółka ma zamiar wypracowaną nadwyżkę, zysku osiągniętego ze sprzedaży za dany rok (jeśli powstanie), jak również zysk wypracowany z lat poprzednich a nie podzielony przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

W związku z powyższym zadano następujące m.in. pytanie:

Czy w związku z powyższym, płatnik przy wypłacaniu dywidendy ma możliwość niepobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z dywidendy na podstawienie art. 26 ust. 1a updop, jeśli otrzyma oświadczenie CIT-5 od podatników wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4e updop, że otrzymana dywidenda zostanie przeznaczona na cele rolnicze... (pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych)

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody otrzymane przez spółki prawne z wypłaconej dywidendy przeznaczone na cele rolnicze, zwolnione będą z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaty dywidendy na podstawie art. 26 ust. 1a updop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.

Dla celów podatku dochodowego od osób prawnych działalność rolniczą definiuje przepis art. 2 ust. 2 ww. ustawy, który stanowi, że jest to działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc – w przypadku roślin,
 2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
 3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

-licząc od dnia nabycia.

Jednocześnie należy wskazać na zapis art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym wolne od podatku są dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej - w części przeznaczonej na działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności - w pierwszym podatkowym roku tej działalności udział przychodów z działalności rolniczej, ustalonych zgodnie z art. 12-14, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności.

Kryteriami uprawniającymi podatników do skorzystania z ww. zwolnienia są występujące równocześnie okoliczności:

 • osiągnięcie przez nich w roku poprzedzającym rok podatkowy udziału przychodów z działalności rolniczej, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, w wysokości co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności,
 • przeznaczenie uzyskanego dochodu z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej, na prowadzoną działalność rolniczą.

Podatnicy spełniający te kryteria mają prawo do nieopodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych osiągniętego dochodu z działalności pozarolniczej, niezależnie od tego czy na prowadzonej przez siebie działalności rolniczej osiągnęli dochód, czy ponieśli stratę.

Stosownie natomiast do art. 17 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Konsekwencję powyższego stanowi treść art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka działa jako grupa producentów rolnych. Dnia 29 stycznia 2010 r. Spółka otrzymała zaświadczenie o wpisie do ewidencji producentów rolnych na podstawie, decyzji wydanej przez Wojewodę. Spółka została utworzona przez 6 podmiotów (2 osoby fizyczne oraz 4 osoby prawne), które prowadzą działalność rolniczą. Wszyscy członkowie grupy z tytułu prowadzenia działalności nie są płatnikami podatku dochodowego; osoby prawne korzystają ze zwolnienia na podstawienie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku osób fizycznych zwolnione są one z podatku dochodowego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z zasadami funkcjonowania grup producentów rolnych członkowie grupy (wspólnicy) wyprodukowane przez siebie ziarno zbóż sprzedają do spółki, która następnie odsprzedaje je do dalszych odbiorców. Głównym celem grup producentów jest: dostosowanie produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawa efektywności gospodarowania, planowanie produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracja podaży oraz organizowanie sprzedaży produktów rolnych jak również ochrona środowiska naturalnego. Spółka ma zamiar wypracowaną nadwyżkę, zysku osiągniętego ze sprzedaży za dany rok (jeśli powstanie), jak również zysk wypracowany z lat poprzednich a nie podzielony przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

Z uwagi na powyższe, po pierwsze wskazać należy na art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pierwsza z tych regulacji stanowi, że przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Oznacza to, że wypłacona przez spółkę mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Polski dywidenda, co do zasady, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym od osób prawnych. W takiej sytuacji, podmiot wypłacający należności (w dniu wykonania wypłaty), jako płatnik podatku jest obowiązany pobrać podatek, na podstawie art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przypadku uzyskania przez podatnika prowadzącego działalność rolniczą dochodów z innych źródeł niż działalność rolnicza, dochody z działalności pozarolniczej mogą podlegać zwolnieniu z opodatkowania, na podstawie ww. art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto, w myśl art. 26 ust. la wskazanej ustawy, płatnik nie ma obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji, gdy podmioty korzystające ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w tym uzyskujące dochody przeznaczone na działalność rolniczą), w związku z przeznaczeniem uzyskanych dochodów na cele określone w tym przepisie, złożą płatnikowi najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności oświadczenie, że przeznaczą dochody z dywidend oraz z innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych – na cele wymienione w tym przepisie.

Powyższe oznacza, że dochody uzyskiwane przez podmiot prowadzący działalność rolniczą, z działalności pozarolniczej mogą podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, po wypełnieniu następujących przesłanek:

 • w roku poprzedzającym rok podatkowy, udział przychodów z działalności rolniczej, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności;
 • przeznaczenie pozyskanych środków na działalność rolniczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e w związku z art. 2 ust. 2 ustawy;
 • złożenie oświadczenia o przeznaczeniu środków na działalność rolniczą na podstawie art. 26 ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (najpóźniej w dniu wypłaty należności).

Biorąc pod uwagę powyższe, dochody otrzymane przez spółki prawne z tytułu wypłaconej przez Wnioskodawcę dywidendy przeznaczone na cele rolnicze, po spełnieniu warunków o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e updop, zwolnione będą z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru tego podatku, na podstawie art. 26 ust. 1a updop.

Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dywidendy
IPPB5/4510-547/15-4/IŚ | Interpretacja indywidualna

działalność rolnicza
ITPB3/4510-20/15/PS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.