IBPB-1-3/4510-219/15/AB | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości odliczenia od dochodu spółki kontrolowanej za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwoty wypłaconej dywidendy zaliczkowej.
IBPB-1-3/4510-219/15/ABinterpretacja indywidualna
  1. Cypr
  2. dywidendy
  3. spółka zagraniczna
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 lipca 2015 r., który w tym samym dniu wpłynął do tut. Biura za pośrednictwem platformy e-PUAP, uzupełnionym 27 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, tj. dochodu Spółki cypryjskiej, będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwoty Dywidendy zaliczkowej jaka zostanie mu wypłacona w trakcie trwaniu tego roku obrotowego (podatkowego) Spółki cypryjskiej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2015 r. za pośrednictwem platformy e-PUAP, wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, tj. dochodu Spółki cypryjskiej, będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwoty Dywidendy zaliczkowej jaka zostanie mu wypłacona w trakcie trwaniu tego roku obrotowego (podatkowego) Spółki cypryjskiej. Dnia 27 lipca 2015 r. ww. wniosek został uzupełniony.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą prawną, spółką kapitałową, polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca w przyszłości ma zostać właścicielem 100% udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej (której forma prawna odpowiada polskiej spółce z o.o.) z siedzibą na Cyprze (dalej: „Spółka cypryjska”). Spółka cypryjska posiada aktywa w postaci akcji w polskiej spółce akcyjnej (dalej „Akcje”). Spółka cypryjska planuje w przyszłości zbyć odpłatnie Akcje (dalej: „Planowane działanie”). Planowane Działanie nastąpi w czasie, gdy udziałowcem Spółki cypryjskiej będzie Wnioskodawca. W wyniku zbycia posiadanych Akcji, Spółka cypryjska osiągnie przychód, który może być albo jedynym przychodem tej spółki, albo będzie stanowić co najmniej 50% wszystkich przychodów Spółki cypryjskiej osiągniętych w danym roku podatkowym. Przychody Spółki cypryjskiej uzyskane z tytułu zbycia Akcji będą podlegały na Cyprze zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym lub będą opodatkowane stawką podatku dochodowego niższą o co najmniej 25% od podstawowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych obowiązującej w Polsce. Wyżej wymienione przychody Spółki cypryjskiej w danym roku podatkowym przekroczą kwotę odpowiadającą wartości 250.000 Euro, przeliczonej na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy Spółki cypryjskiej, w którym zostaną osiągnięte powyżej wymienione przychody. Spółka cypryjska planuje również, wypłatę w przyszłości na rzecz wspólnika (tj. Wnioskodawcy) dywidendy z zysku uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności z zysku osiągniętego w wyniku Planowanego działania. Dywidenda może przybrać m.in. formę dywidendy „zaliczkowej”, wypłaconej w trakcie danego roku obrotowego, która będzie obejmować zysk osiągnięty przez Spółkę cypryjskiej w trakcie danego roku obrotowego do momentu wypłaty dywidendy (dalej: „Dywidenda zaliczkowa”).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”), kwoty Dywidendy zaliczkowej jaka zostanie mu w wypłacona w trakcie trwania tego roku obrotowego (podatkowego) Spółki cypryjskiej... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, tj. dochodu Spółki cypryjskiej, będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 Ustawy CIT, kwoty Dywidendy zaliczkowej jaka zostanie mu w wypłacona w trakcie trwania tego roku obrotowego (podatkowego) Spółki cypryjskiej.

Zgodnie z art. 24a ust. 6 Ustawy CIT, dochodem, o którym mowa w ust. 4, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich. Natomiast, zgodnie z art. 24a ust. 4 Ustawy CIT, podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

  1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej,
  2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Zgodnie z art. 27 ust. 2a Ustawy CIT, podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 24a, są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w art. 24a ust. 6, do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny (...).

Przepis art. 24a ust. 4 Ustawy CIT, nie przewiduje zróżnicowania w zakresie jakie dywidendy będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania (czyli dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej) biorąc pod uwagę w szczególności:

  • czy dywidenda wypłacana jest za rok obrotowy będący jednocześnie rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej, w trakcie którego zagraniczna spółka kontrolowana wygenerowała dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce, oraz
  • moment otrzymania dywidendy przez podatnika (tj. czy podatnik otrzymał dywidendę w trakcie roku obrotowego, czy też po jego zakończeniu).

Zdaniem Wnioskodawcy oznacza to, że podatnik będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania - czyli dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - za dany rok podatkowy zagranicznej spółki kontrolowanej pełną kwotę dywidendy otrzymaną przez podatnika, o ile:

  1. podatnik otrzyma taką dywidendę przed terminem złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w danym roku podatkowym, tj. do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego (na co wskazuje art. 27 ust. 2a Ustawy CIT),
  2. dywidenda taka nie została już przez podatnika odliczona od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w poprzednich latach podatkowych (na co wskazuje prawo do odliczenia nieodliczonych kwot dywidendy w następnych pięciu kolejno po sobie następujących latach podatkowych, co przewiduje art. 24 ust. 5 Ustawy CIT).

Ponieważ przepisy Ustawy CIT nie przewidują zróżnicowania w zakresie dywidend otrzymanych przez podatnika, które podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania, tj. dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej za dany rok podatkowy, należy przyjąć, że podatnik ma prawo do odliczenia pełnej kwoty otrzymanej dywidendy, o ile zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 24a ust. 5 Ustawy CIT oraz art. 27 ust. 2a Ustawy CIT.

Skoro zdaniem Wnioskodawcy, będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania (tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy) kwoty Dywidendy rocznej za ten rok obrotowy (podatkowy) jaką otrzyma przed upływem terminu złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej (tj. Spółki cypryjskiej) za ten rok podatkowy, to tym bardziej Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia Dywidendy zaliczkowej otrzymanej od Spółki cypryjskiej w trakcie danego roku obrotowego (podatkowego). Dywidenda zaliczkowa otrzymana w czasie trwania danego roku obrotowego (podatkowego) mieści się w terminie zakreślonym przez Ustawodawcę (tj. jest otrzymana do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego). Co więcej, skoro Dywidenda zaliczkowa wypłacana jest w trakcje trwania roku obrotowego (podatkowego), to podatnik otrzymuje ją jeszcze przed rozpoczęciem biegu terminu na złożenie zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 27 ust. 2a Ustawy CIT, tj. końcem danego roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. W związku z powyższym, przykładowo, w przypadku wypłaty przez Spółkę cypryjską Dywidendy zaliczkowej za dany rok obrotowy (podatkowy) w trakcie trwania tego roku obrotowego (podatkowego), Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia kwoty otrzymanej Dywidendy zaliczkowej od podstawy opodatkowania - dochodu Spółki cypryjskiej za dany rok podatkowy.

Reasumując, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania (tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 Ustawy CIT) kwoty Dywidendy zaliczkowej jaka zostanie mu wypłacona w trakcie trwania tego roku obrotowego (podatkowego) Spółki cypryjskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że postępowanie o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego sprowadza się w istocie do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku, w kontekście opisanego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) oraz zadanego pytania. Zatem, wszystkie elementy składanego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (zdarzenie przyszłe, zadane pytanie i stanowisko w sprawie) muszą być spójne, tj. zadane pytanie i przedstawione własne stanowisko w sprawie musi być adekwatne do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego. Z tej też przyczyny, stosownie do zadanego pytania (wyznaczającego zakres rozpatrzenia wniosku), w kontekście opisanego zdarzenia przyszłego, przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej była wyłącznie ww. kwestia możliwości odliczenia od dochodu spółki kontrolowanej za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 Ustawy o CIT, kwoty wypłaconej Dywidendy zaliczkowej. W konsekwencji, nie była przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej ocena, czy Spółka cypryjska będzie „zagraniczną spółką kontrolowaną”.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. ). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.