IBPB-1-2/4510-17/15/AP | Interpretacja indywidualna

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytania nr 2, 3 i 4 oraz w sytuacji gdy Dywidenda roczna lub Dywidenda zaliczkowa jaką otrzymałby Wnioskodawca od Spółki cypryjskiej zostałaby powiększona o zakumulowane zyski Spółki cypryjskiej z poprzednich lat obrotowych, to czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania (tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 Ustawy CIT) pełną kwotę Dywidendy rocznej lub Dywidendy zaliczkowej (zawierającą zyski Spółki cypryjskiej z poprzednich lat obrotowych)?
IBPB-1-2/4510-17/15/APinterpretacja indywidualna
 1. Cypr
 2. dywidendy
 3. rok obrotowy
 4. rok podatkowy
 5. spółka zagraniczna
 6. zysk zatrzymany
 7. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 marca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 3 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pełną kwotę Dywidendy rocznej lub Dywidendy zaliczkowej powiększoną o zakumulowane zyski Spółki cypryjskiej z poprzednich lat obrotowych (zawierającą zyski Spółki cypryjskiej z poprzednich lat obrotowych – pytanie oznaczone we wniosku nr 5) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pełną kwotę Dywidendy rocznej lub Dywidendy zaliczkowej powiększoną o zakumulowane zyski Spółki cypryjskiej z poprzednich lat obrotowych (zawierającą zyski Spółki cypryjskiej z poprzednich lat obrotowych).

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Polski. Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca posiada 100% udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej (której forma prawna odpowiada polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą na Cyprze (dalej: „Spółka cypryjska”).

Spółka cypryjska posiada aktywa w postaci papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych, w szczególności Spółka Cypryjska posiada certyfikaty inwestycyjne w polskim Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym (dalej: „FIZ”).

Spółka cypryjska planuje dokonanie w przyszłości zbycia posiadanych aktywów, w szczególności certyfikatów inwestycyjnych w FIZ (dalej: „Planowane działania”).

W związku ze zbyciem posiadanych aktywów, w szczególności certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, Spółka cypryjska osiągnie przychód, który może być albo jedynym przychodem tej spółki, albo będzie stanowić co najmniej 50% wszystkich przychodów Spółki cypryjskiej osiągniętych w danym roku podatkowym. Przychody Spółki cypryjskiej uzyskane z tytułu zbycia posiadanych aktywów, w szczególności certyfikatów inwestycyjnych w FIZ będą podlegały na Cyprze, albo zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym lub będą opodatkowane stawką podatku dochodowego niższą o co najmniej 25% od podstawowej, 19% stawki podatku dochodowego od osób prawnych obowiązującej w Polsce.

Zakładane jest, że powyżej wymienione przychody Spółki cypryjskiej w danym roku podatkowym przekroczą kwotę odpowiadającą wartości 250.000 Euro, przeliczonej na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy Spółki cypryjskiej, w którym zostaną osiągnięte powyżej wymienione przychody.

Spółka cypryjska planuje również wypłatę w przyszłości na rzecz wspólnika (tj. Wnioskodawcy) dywidendy z zysku uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności z zysku osiągniętego w wyniku realizacji Planowanych działań. Dywidenda może być w przyszłości wypłacona przez Spółkę cypryjską na rzecz wspólnika (tj. Wnioskodawcy). Może przybrać formę: (i) dywidendy „rocznej”, która będzie obejmować zysk osiągnięty za cały dany rok obrotowy Spółki cypryjskiej i która zostałaby wypłacona po zakończeniu danego roku obrotowego (dalej jako: „Dywidenda roczna”), lub (ii) dywidendy „zaliczkowej” wypłaconej w trakcie danego roku obrotowego, która będzie obejmować zysk osiągnięty przez Spółkę cypryjską w trakcie danego roku obrotowego do momentu wypłaty dywidendy (dalej jako: „Dywidenda zaliczkowa”).

Rozważana jest również sytuacja, w której powyżej wymienione Dywidenda roczna lub Dywidenda zaliczkowa zostaną powiększone o zakumulowane zyski Spółki cypryjskiej wygenerowane za lata obrotowe poprzedzające rok obrotowy za jaki zostałyby wypłacone Dywidenda roczna lub Dywidenda zaliczkowa.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

W sytuacji gdy Dywidenda roczna lub Dywidenda zaliczkowa jaką otrzymałby Wnioskodawca od Spółki cypryjskiej zostałaby powiększona o zakumulowane zyski Spółki cypryjskiej z poprzednich lat obrotowych, to czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa CIT”) pełną kwotę Dywidendy rocznej lub Dywidendy zaliczkowej (zawierającą zyski Spółki cypryjskiej z poprzednich lat obrotowych)... (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy Dywidenda roczna lub Dywidenda zaliczkowa jaką otrzymałby Wnioskodawca od Spółki cypryjskiej zostałaby powiększona o zakumulowane zyski Spółki cypryjskiej z poprzednich lat obrotowych, to Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania (tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 Ustawy CIT pełną kwotę Dywidendy rocznej lub Dywidendy zaliczkowej (zawierającą zyski Spółki cypryjskiej z poprzednich lat obrotowych).

Jak to zostało zaznaczone powyżej, zgodnie z art. 24a ust. 4 Ustawy CIT podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 1 Ustawy CIT stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a Ustawy CIT, albo na okres, o którym mowa w art. 24a ust. 8 albo 9 Ustawy CIT, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Przepis art. 24a ust. 4 Ustawy CIT nie przewiduje zróżnicowania w zakresie jakie dywidendy będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania (czyli dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej), w szczególności czy dywidenda otrzymana przez podatnika obejmuje wypłatę zysku wyłącznie z danego roku obrotowego (podatkowego), czy też została powiększona o zakumulowane zyski zagranicznej spółki kontrolowanej z poprzednich lat obrotowych.

Zgodnie z zasadą racjonalnego działania Ustawodawcy, należy przyjąć, że gdyby Ustawodawca chciał zróżnicować konsekwencje podatkowe dla podatnika w związku z otrzymaniem różnych rodzajów dywidend (np. czy zawierają wyłącznie zysk z danego roku obrotowego, czy też kwota dywidendy za dany rok obrotowy została powiększona o zakumulowane zyski z lat poprzednich), to wprowadziłby odpowiednie postanowienia do przepisów Ustawy CIT, w szczególności art. 24a Ustawy CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, odwołując się do zasady racjonalnego działania Ustawodawcy i literalnej wykładni przepisów prawa podatkowego, należy przyjąć, że podatnik będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania – czyli dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - za dany rok podatkowy zagranicznej spółki kontrolowanej pełną kwotędywidendy otrzymanej przez podatnika, o ile:

 1. podatnik otrzyma taką dywidendę w terminie złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w danym roku podatkowym, tj. do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego (na co wskazuje art. 27 ust. 2a Ustawy CIT),
 2. dywidenda taka nie została już przez podatnika odliczona od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w poprzednich latach podatkowych (na co wskazuje prawo do odliczenia nieodliczonych kwot dywidendy w następnych pięciu kolejno po sobie następujących latach podatkowych, co przewlduje art. 24 ust. 5 Ustawy CIT).

Powyżej wymienione art. 24a ust. 5 Ustawy CIT oraz art. 27 ust. 2a Ustawy CIT przewidują jedyne warunki oraz przesłanki w zakresie prawa podatnika do odliczenia od podstawy opodatkowania - dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej, dywidend otrzymanych od tej spółki kontrolowanej. Literalne brzmienie przepisu art. 24a ust. 4 pkt Ustawy CIT nie ogranicza prawa do odliczenia przez podatnika od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej dywidend otrzymanych od tej spółki tylko do tych wypłaconych z zysku powstałego w roku obrotowym (podatkowym) za który składa się zeznanie podatkowe. Skoro Ustawodawca nie przewidział innych warunków, to stosując reguły wykładni a contrario podatnik ma prawo do odliczenia pełnej kwoty każdej dywidendy jaka zostanie przez niego otrzymana od zagranicznej spółki kontrolowanej, bez względu na to czy zawiera ona wyłącznie zysk za dany rok obrotowy (podatkowy), czy też została powiększona o zyski zagranicznej spółki kontrolowanej z poprzednich lat obrotowych.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy Dywidenda roczna lub Dywidenda zaliczkowa jaką otrzymałby Wnioskodawca od Spółki cypryjskiej zostałaby powiększona o zakumulowane zyski Spółki cypryjskiej z poprzednich lat obrotowych, to Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania (tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 Ustawy CIT) pełną kwotę Dywidendy rocznej lub Dywidendy zaliczkowej (zawierającą zyski Spółki cypryjskiej z poprzednich lat obrotowych).

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Na wstępie wskazać należy, że w wydanej dla Wnioskodawcy interpretacji indywidualnej z 1 lipca 2015 r. Znak IBPB-1-2/4510-13/15/AP tut. Organ potwierdził, że „Spółka cypryjska w wyniku realizacji Planowanych działań będzie „zagraniczną spółką kontrolowaną” w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 Ustawy CIT, ponieważ wszystkie warunki jakie zostały przewidziane w tym przepisie zostaną łącznie spełnione”. A w interpretacji indywidualnej z tego samego dnia Znak IBPB-1-2/4510-14/15/AP wskazano, że „Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 Ustawy CIT kwotę dywidendy otrzymanej przez Wnioskodawcę od Spółki cypryjskiej zgodnie z art. 24a ust. 4 pkt 1 Ustawy CIT”.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa CIT”), podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy CIT, użyte w niniejszym artykule określenie:

 1. zagraniczna spółka - oznacza:
  1. osobę prawną,
  2. spółkę kapitałową w organizacji,
  3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
  4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2
  • nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku;
 2. instrumenty finansowe - oznacza instrumenty finansowe wymienione w art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 3. jednostka zależna - oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo zagraniczną spółkę niespełniającą warunków określonych w ust. 3 pkt 3 lit. b i c, w których podatnik posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

Stosownie do art. 24a ust. 3 ustawy CIT, zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej-stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

W myśl natomiast art. 24a ust. 4 ustawy CIT, podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Kwoty nieodliczone zgodnie z ust. 4 w danym roku podatkowym podlegają odliczeniu w następnych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych (art. 24a ust. 5 ustawy CIT).

Zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy CIT, dochodem, o którym mowa w ust. 4, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca posiada 100% udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej (której forma prawna odpowiada polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą na Cyprze. Spółka cypryjska planuje wypłatę na rzecz wspólnika (tj. Wnioskodawcy) dywidendy z zysku uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności z zysku osiągniętego w wyniku sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych. Dywidenda może przybrać formę dywidendy „rocznej”, która będzie obejmować zysk osiągnięty za cały dany rok obrotowy Spółki cypryjskiej i która zostałaby wypłacona po zakończeniu danego roku obrotowego, lub dywidendy „zaliczkowej” wypłaconej w trakcie danego roku obrotowego, która będzie obejmować zysk osiągnięty przez Spółkę cypryjską w trakcie danego roku obrotowego do momentu wypłaty dywidendy. Rozważana jest również sytuacja, w której powyżej wymienione Dywidenda roczna lub Dywidenda zaliczkowa zostaną powiększone o zakumulowane zyski Spółki cypryjskiej wygenerowane za lata obrotowe poprzedzające rok obrotowy za jaki zostałyby wypłacone Dywidenda roczna lub Dywidenda zaliczkowa.

W tym miejscu powołać należy się na art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328 ze zm.), zgodnie z którym podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani stosować przepisy, o których mowa w art. 24a Ustawy CIT od początku roku podatkowego zagranicznej spółki, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2014 r. Zatem podatnicy podatku CIT nie mogą odliczać zysków z lat poprzednich, w których powyższe przepisy jeszcze nie obowiązywały.

W sytuacji zatem, gdy Dywidenda roczna lub Dywidenda zaliczkowa jaką otrzymałby Wnioskodawca od Spółki cypryjskiej zostałaby powiększona o zakumulowane zyski Spółki cypryjskiej z poprzednich lat obrotowych (tj. lat poprzedzających wejście w życie znowelizowanych przepisów), to Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania (tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 Ustawy CIT) pełnej kwoty Dywidendy rocznej lub Dywidendy zaliczkowej (zawierającą zyski Spółki cypryjskiej z poprzednich lat obrotowych).

Zasady opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych, których dotyczy również przedmiotowy wniosek, weszły w życie w roku podatkowym spółki cypryjskiej, który rozpoczął się po 31 grudnia 2014 r. Mają one zatem zastosowanie do tych dochodów, które powstały po tej dacie. Zatem dywidendy powiększonej o zakumulowane zyski z lat poprzednich, tj. za okresy poprzedzające wejście w życie przepisów o spółkach kontrolowanych, Spółka nie będzie mogła odliczyć od dochodu Spółki cypryjskiej za dany rok podatkowy. Prawo bowiem nie działa wstecz („Lex retro non agit”), chyba że ustawodawca sam zakreśli inny termin wejścia w życie przepisów lub obejmie nim wcześniejsze dochody, co w tym przypadku nie miało miejsca. Spółka będzie mogła odliczyć jedynie te zakumulowane zyski, które powstały po dniu wejścia w życie ustawy, o ile sytuacja taka w ogóle będzie miała miejsce.

Stanowisko Spółki jest zatem nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1-4 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.