IBPB-1-2/4510-14/15/AP | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania (tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 Ustawy CIT kwotę dywidendy otrzymanej przez Wnioskodawcę od Spółki cypryjskiej zgodnie z art. 24a ust. 4 pkt 1 Ustawy o CIT?
IBPB-1-2/4510-14/15/APinterpretacja indywidualna
  1. Cypr
  2. dywidendy
  3. rok obrotowy
  4. rok podatkowy
  5. spółka zagraniczna
  6. zysk zatrzymany
  7. zyski
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 marca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 3 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną obliczonego, zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwotę dywidendy otrzymanej przez Wnioskodawcę od Spółki cypryjskiej zgodnie z art. 24a ust. 4 pkt 1 ww. ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną obliczonego, zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwotę dywidendy otrzymanej przez Wnioskodawcę od Spółki cypryjskiej zgodnie z art. 24a ust. 4 pkt 1 ww. ustawy.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Polski. Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca posiada 100% udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej (której forma prawna odpowiada polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą na Cyprze (dalej: „Spółka cypryjska”).

Spółka cypryjska posiada aktywa w postaci papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych, w szczególności Spółka Cypryjska posiada certyfikaty inwestycyjne w polskim Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym (dalej: „FIZ”).

Spółka cypryjska planuje dokonanie w przyszłości zbycia posiadanych aktywów, w szczególności certyfikatów inwestycyjnych w FIZ (dalej: „Planowane działania”).

W związku ze zbyciem posiadanych aktywów, w szczególności certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, Spółka cypryjska osiągnie przychód, który może być albo jedynym przychodem tej spółki, albo będzie stanowić co najmniej 50% wszystkich przychodów Spółki cypryjskiej osiągniętych w danym roku podatkowym. Przychody Spółki cypryjskiej uzyskane z tytułu zbycia posiadanych aktywów, w szczególności certyfikatów inwestycyjnych w FIZ będą podlegały na Cyprze, albo zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym lub będą opodatkowane stawką podatku dochodowego niższą o co najmniej 25% od podstawowej, 19% stawki podatku dochodowego od osób prawnych obowiązującej w Polsce.

Zakładane jest, że powyżej wymienione przychody Spółki cypryjskiej w danym roku podatkowym przekroczą kwotę odpowiadającą wartości 250.000 Euro, przeliczonej na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy Spółki cypryjskiej, w którym zostaną osiągnięte powyżej wymienione przychody.

Spółka cypryjska planuje również wypłatę w przyszłości na rzecz wspólnika (tj. Wnioskodawcy) dywidendy z zysku uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności z zysku osiągniętego w wyniku realizacji Planowanych działań. Dywidenda może być w przyszłości wypłacona przez Spółkę cypryjską na rzecz wspólnika (tj. Wnioskodawcy). Może przybrać formę: (i) dywidendy „rocznej”, która będzie obejmować zysk osiągnięty za cały dany rok obrotowy Spółki cypryjskiej i która zostałaby wypłacona po zakończeniu danego roku obrotowego (dalej jako: „Dywidenda roczna”), lub (ii) dywidendy „zaliczkowej” wypłaconej w trakcie danego roku obrotowego, która będzie obejmować zysk osiągnięty przez Spółkę cypryjską w trakcie danego roku obrotowego do momentu wypłaty dywidendy (dalej jako: „Dywidenda zaliczkowa”).

Rozważana jest również sytuacja, w której powyżej wymienione Dywidenda roczna lub Dywidenda zaliczkowa zostaną powiększone o zakumulowane zyski Spółki cypryjskiej wygenerowane za lata obrotowe poprzedzające rok obrotowy za jaki zostałyby wypłacone Dywidenda roczna lub Dywidenda zaliczkowa.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa CIT”) kwotę dywidendy otrzymanej przez Wnioskodawcę od Spółki cypryjskiej zgodnie z art. 24a ust. 4 pkt 1 Ustawy o CIT... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 Ustawy CIT kwotę dywidendy otrzymanej przez Wnioskodawcę od Spółki cypryjskiej zgodnie z art. 24a ust. 4 pkt 1 Ustawy CIT.

Zgodnie z art. 24a ust. 4 Ustawy CIT podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 1 Ustawy CIT stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a Ustawy CIT, albo na okres, o którym mowa w art. 24a ust. 8 albo 9 Ustawy CIT, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

  1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
  2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

W świetle przedstawionego art. 24a ust. 4 Ustawy CIT należy jednoznacznie wskazać, że Ustawodawca przewidział prawo podatnika, który jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, do odliczenia kwot dywidendy otrzymanej przez tego podatnika od tej zagranicznej spółki kontrolowanej.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uznania Spółki cypryjskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną co w konsekwencji będzie oznaczać obowiązek opodatkowania w Polsce dochodów Spółki cypryjskiej, tj. w sytuacji gdy podatnikiem z tego tytułu będzie Spółka, Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od postawy opodatkowania (tj. dochodu Spółki cypryjskiej określonego zgodnie z art. 24a ust. 6 Ustawy CIT), kwot dywidendy otrzymanej od Spółki cypryjskiej. Gdy Spółka cypryjska, po spełnieniu warunków do uznania ją za zagraniczną spółkę kontrolowaną, osiągnie dochód do opodatkowania w rozumieniu art. 24a ust. 6 Ustawy CIT to wówczas ów dochód jako podstawa opodatkowania obliczona zgodnie z art. 24a ust. 4 Ustawy CIT może zostać pomniejszony przez Wnioskodawcę o kwotę dywidendy jaką otrzyma od Spółki cypryjskiej.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy wynika z literalnego brzmienia przepisu art. 24a ust. 4 Ustawy CIT oraz jest zgodne z intencją ustawodawcy wyrażoną w uzasadnieniu do projektu Ustawy Zmieniającej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać jedynie należy, że w wydanej dla Wnioskodawcy interpretacji indywidualnej z 1 lipca 2015 r. Znak IBPB-1-2/4510-13/15/AP tut. Organ potwierdził, że „Spółka cypryjska w wyniku realizacji Planowanych działań będzie „zagraniczną spółką kontrolowaną” w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 Ustawy CIT, ponieważ wszystkie warunki jakie zostały przewidziane w tym przepisie zostaną łącznie spełnione”.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 3-5 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.