DD10/033/73/ZDA/13/PK-1967/12 | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe otrzymania tytułem dywidendy składników majątkowych w postaci udziałów w spółkach kapitałowych, akcji lub innych papierów wartościowych oraz wierzytelności pieniężnych
DD10/033/73/ZDA/13/PK-1967/12interpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. dywidendy
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. przychód
 5. składnik majątkowy
 6. sprzedaż
 7. spłata
 8. udział
 9. wierzytelność
 10. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.; dalej: Ordynacja podatkowa) Minister Finansów zmienia z urzędu, jako nieprawidłową, interpretację indywidualną wydaną w dniu 18 września 2012 r. znak: IPPB3/423-333/12-4/GJ przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w ten sposób, iż stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2012 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełnione pismem z dnia 1 sierpnia 2012 r. z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, dotyczące skutków podatkowych otrzymania tytułem dywidendy składników majątkowych w postaci udziałów w spółkach kapitałowych, akcji lub innych papierów wartościowych oraz wierzytelności pieniężnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2012 r. Spółka (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) złożyła wniosek - uzupełniony pismem z dnia 1 sierpnia 2012 r. (data wpływu 6 sierpnia 2012 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania tytułem dywidendy składników majątkowych w postaci udziałów w spółkach kapitałowych, akcji lub innych papierów wartościowych oraz wierzytelności pieniężnych.

Zgodnie z przedstawionym w ww. wniosku zdarzeniem przyszłym, Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego, która jako udziałowiec (właściciel 100% udziałów) spółki kapitałowej (będącej odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego) z siedzibą i zarządem za granicą (dalej jako: „spółka zależna”) otrzyma od spółki zależnej określone składniki majątkowe tytułem dywidendy w formie niepieniężnej. Tytułem dywidendy mogą zostać przeniesione należące do spółki zależnej następujące składniki majątkowe: udziały w spółkach kapitałowych, akcje lub inne papiery wartościowe oraz wierzytelności pieniężne.

Wnioskodawca zakłada, że w przyszłości dokona odpłatnego zbycia składników majątkowych nabytych w wyżej określony sposób, ewentualnie uzyska spłatę wierzytelności pieniężnych. Przeniesienie własności wyżej wymienionych składników majątkowych tytułem dywidendy nie będzie stanowić przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów, w wysokości nie mniejszej niż 10%, upłynie po dniu uzyskania dywidend lub dywidendy, ale Spółka zamierza dochować tego okresu po wypłacie dywidendy lub dywidend. Dywidenda lub dywidendy nie zostaną dokonane w wyniku likwidacji spółki zależnej. Wypłacającym dywidendę będzie spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka wykonuje jedynie działalność holdingową polegającą na posiadaniu udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, z wyłączeniem zarządzania nimi. Spółka zależna dokonująca wypłaty dywidendy na rzecz Wnioskodawcy (w postaci udziałów w spółkach kapitałowych, akcji i innych papierów wartościowych oraz wierzytelności pieniężnej) posiada siedzibę oraz miejsce sprawowania zarządu w państwie członkowskim UE innym niż Polska.

Spółka zależna nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Spółka zależna prowadzi wyłącznie działalność holdingową (poprzez posiadanie odpowiednich udziałów, akcji w innych spółkach, spółkach zależnych, zapewnia sobie nad nimi kontrolę, z wyłączeniem zarządzania nimi). Spółka zależna nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej, w żadnym państwie, w tym nie jest zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług w Polsce. Akcje, udziały i papiery wartościowe, mające być przedmiotem dywidendy zostaną nabyte przez spółkę zależną od podmiotu trzeciego oraz nie będą to akcje, udziały i papiery wartościowe własne - spółki zależnej. Spółka zależna nie uczestniczy w zarządzaniu spółką (spółkami), których udziały, akcje i inne papiery wartościowe mają być przedmiotem dywidendy wypłaconej na rzecz Wnioskodawcy. Spółka zależna nie prowadzi działalności maklerskiej oraz brokerskiej. Spółka zależna nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wydawania akcji, udziałów, papierów wartościowych, a co za tym idzie wydanie akcji, udziałów, papierów wartościowych (mających być przedmiotem dywidendy) dokonywane jest poza zakresem takiej działalności. Spółka zależna nie uczestniczy w zarządzaniu podmiotem trzecim, którego udziały, akcje i inne papiery wartościowe mają być przedmiotem dywidendy. W ocenie Wnioskodawcy nie prowadzi on działalności gospodarczej w zakresie obrotu wierzytelnościami, a otrzymanie przez Wnioskodawcę wierzytelności pieniężnych stanowić będzie sytuację incydentalną.

Wartość nominalna otrzymanych przez Wnioskodawcę wierzytelności pieniężnych będzie równa wartości przysługującej mu dywidendy. Innymi słowy wartość otrzymanej przez Wnioskodawcę dywidendy będzie równa wartości nominalnej wierzytelności pieniężnych, tj. spółka zależna podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy o wartości np. 100 jednostek pieniężnych, która to wartość będzie odpowiadać wartości nominalnej wierzytelności pieniężnych. Wnioskodawca nie ma powodów, aby zakładać, że wartość rynkowa wierzytelności pieniężnych jest niższa od jej wartości nominalnej.

W piśmie z dnia 1 sierpnia 2012 r. Wnioskodawca sprecyzował, iż wartość rynkowa wierzytelności pieniężnych będzie równa ich wartości nominalnej.

Dostawa wskazanych udziałów, akcji i innych papierów wartościowych oraz wierzytelności pieniężnych, będzie wynikiem wyłącznie zobowiązań do wypłaty dywidendy i nie ma związku z innymi czynnościami.

W związku z tym zadano następujące pytania.

 1. Czy otrzymany przez Spółkę tytułem dywidendy przychód w postaci własności opisanych w niniejszym wniosku składników majątkowych, które Spółka ma uzyskać od spółki zależnej, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych pomimo swojej formy niepieniężnej...
 2. W świetle powyższego, w jaki sposób Spółka zobowiązana jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży lub spłaty wierzytelności pieniężnych, sprzedaży udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych uzyskanych tytułem dywidendy...
 3. Czy wypłata dywidendy przez spółkę zależną na rzecz Spółki, zarówno w postaci udziałów w spółkach kapitałowych, akcji i innych papierów wartościowych oraz wierzytelności pieniężnych, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Jeśli tak to kto jest podatnikiem z tytułu transakcji, na kim ciąży obowiązek udokumentowania i rozliczenia transakcji, co ma być podstawą opodatkowania w przypadku transakcji, a także jaka ma być właściwa stawka podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.; dalej: updop) przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 updop jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 3, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. Natomiast zgodnie z art. 20 ust. 3 updop zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników, o których mowa w ust. 1, z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zgodnie z art. 20 ust. 10 updop odliczenie, o którym mowa w ust. 2, oraz zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, która dokonała odliczenia lub skorzystała ze zwolnienia, jest obowiązana zgodnie z odrębnymi przepisami do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, za lata podatkowe, w których dokonała odliczenia lub korzystała ze zwolnienia.

Biorąc pod uwagę przedstawione w niniejszym wniosku zdarzenie przyszłe oraz wyżej przytoczone przepisy podatkowe należy stwierdzić, że otrzymany przez Spółkę tytułem dywidendy (którą Spółka uzyska od spółki zależnej) przychód w postaci własności opisanych w niniejszym wniosku składników majątkowych podlega w całości zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych pomimo swojej formy niepieniężnej. Przepisy podatkowe nie wykluczają zastosowania zwolnienia podatkowego w przypadku formy niepieniężnej dywidendy.

Ad. 2

W przypadku sprzedaży przez Spółkę wierzytelności pieniężnych nabytych tytułem dywidendy od spółki zależnej lub udziałów w spółkach kapitałowych, akcji i innych papierów wartościowych przychód należy ustalić w świetle z art. 14 ust. 1 updop, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Pojęcie praw majątkowych nie zostało natomiast zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Należy przyjąć, iż do katalogu praw majątkowych objętych zakresem regulacji art. 14 ww. ustawy można zaliczyć także inne prawa nie wymienione w tym przepisie. Udziały w spółkach kapitałowych, akcje i inne papiery wartościowe, jak i prawo wierzyciela do dochodzenia od dłużnika określonej kwoty pieniężnej także niewątpliwie stanowi uprawnienie o charakterze majątkowym. Natomiast w przypadku spłaty wierzytelności pieniężnych nabytych od spółki zależnej tytułem dywidendy niepieniężnej przychodem będą, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, otrzymane pieniądze.

Kosztami uzyskania przychodu są w powyższych przypadkach, zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 updop, koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 15 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w przypadku sprzedaży przez Spółkę udziałów w spółkach kapitałowych, akcji i innych papierów wartościowych, wierzytelności otrzymanych uprzednio jako dywidenda w formie niepieniężnej od spółki zależnej kosztem uzyskania przychodów będzie wartość dywidendy przeznaczonej do wypłaty na rzecz Spółki. Kosztem uzyskania przychodu w przypadku spłaty nabytych tytułem dywidendy wierzytelności pieniężnych jest ich wartość nominalna ustalona na dzień ich nabycia przez Spółkę, jednakże pod warunkiem, że wartość ta jest jednocześnie wartością odpowiadającą wartości dywidendy przeznaczonej do wypłaty. Czyli np. jeśli wartość nominalna wierzytelności pieniężnych nabytych przez Spółkę tytułem dywidendy na dzień uchwalenia dywidendy w spółce zależnej wyniesie przykładowe 100 jednostek pieniężnych i uchwała o wypłacie dywidendy w spółce zależnej będzie uchwalać dywidendę o przykładowej wartości 100 jednostek pieniężnych to tą wartość należy w Spółce przyjąć jako jej koszt uzyskania przychodu z tytułu spłaty wierzytelności pieniężnych.

Wnioskodawca powołał także interpretacje indywidualne przepisów podatkowych wydawane w podobnych sprawach przez Ministra Finansów, które w jego opinii potwierdzały prawidłowość przedstawionej przez niego wykładni.

W piśmie z dnia 1 sierpnia 2012 r. Spółka podała własne stanowisko dotyczące pytania 2, zgodnie z którym ma prawo ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży lub spłaty wierzytelności pieniężnych, sprzedaży udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych uzyskanych tytułem dywidendy według wartości rynkowej tych praw na dzień ich nabycia tytułem dywidendy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego; Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), wydał w dniu 18 września 2012 r. interpretację indywidualną nr IPPB3/423-333/12-4/GJ dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych (pytania 1 i 2), w której uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego za prawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważa, co następuje.

Na podstawie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Finansów stanowiska wyrażonego w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 18 września 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (Nr IPPB3/423-333/12-4/GJ), nie można uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do możliwości zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 20 ust. 3 updop, w stosunku do opisanej we wniosku otrzymanej dywidendy w formie niepieniężnej (pytanie 1), Minister Finansów pragnie zauważyć, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 updop jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 3, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.

Stosownie do art. 20 ust. 3 updop zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników, o których mowa w ust. 1, z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Na podstawie art. 20 ust. 10 updop odliczenie, o którym mowa w ust. 2, oraz zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka spełni warunki określone w przywołanych przepisach uprawniające ją do zwolnienia, o którym mowa w art. 20 updop. Jednocześnie należy podkreślić, iż forma wypłaty dywidendy (pieniężna czy też niepieniężna) pozostaje bez wpływu na możliwość zastosowania art. 20 updop, gdyż przepis ten nie zawiera warunku otrzymania dywidendy w formie pieniężnej.

Jednakże należy mieć na uwadze, iż otrzymanie tytułem dywidendy składników majątkowych następuje w sposób nieodpłatny.

Zgodnie bowiem z utrwalonym w orzecznictwie poglądem „wypłata przez spółkę dywidendy niepieniężnej nie powinna być utożsamiana z umową sprzedaży, ani jakąkolwiek podobną umową o charakterze wzajemnym. Przeniesienie własności akcji w wyniku wypłaty dywidendy nie ma bowiem charakteru odpłatnego zbycia prawa rzeczowego. Jest ono jednostronną czynnością prawną polegająca na przeniesieniu prawa własności akcji na uprawnionego do udziału w zysku na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki. Wypłata z zysku na rzecz akcjonariuszy spółki nie jest także czynnością wzajemną, gdyż świadczeniu spółki na rzecz akcjonariuszy bezpośrednio nie odpowiada jakiekolwiek świadczenie z ich strony. Wypłata z zysku na rzecz akcjonariuszy spółki akcyjnej nie prowadzi również do zwolnienia się z długu przez spółkę. Spółka przekazuje akcjonariuszom część posiadanego majątku w formie pieniężnej bądź rzeczowej z tego powodu, że spełnione zostaną przewidziane umową spółki i przepisami prawa wymogi dotyczące podziału zysku. Jeśli spółka nie osiągnęła zysku niecelowe jest podjęcie uchwały o jego podziale i wypłacie dywidendy. Osiągnięcie zysku jest bowiem warunkiem koniecznym, choć nie wystarczającym, do wypłaty dywidendy.” (por. wyrok NSA z dnia 13 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 1166/12).

W związku z tym do otrzymanych w ten sposób składników zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, zgodnie z którym przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Jednocześnie stosownie do art. 12 ust. 5 updop, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r., wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Oznacza to, że w przypadku dywidendy rzeczowej wartość przychodu ustala się w wysokości ceny rynkowej otrzymanych z tego tytułu składników majątkowych. Jeżeli wartość ta będzie wyższa niż wartość należnej na podstawie uchwały dywidendy, przychód z tego tytułu, stanowiący tę różnicę, nie będzie objęty dyspozycją art. 20 updop.

Natomiast odnosząc się do sposobu ustalenia kosztu uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży lub spłaty wierzytelności pieniężnych oraz sprzedaży udziałów akcji i innych papierów wartościowych otrzymanych tytułem dywidendy (pytanie 2), należy zauważyć, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Na podstawie art. 15 ust. 1i updop, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r., w przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy lub praw, a także innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych świadczeń, w związku z którymi, stosownie do art. 12 ust. 5-6a, określony został przychód, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji zgodnie z odrębnymi przepisami, jest:

 1. wartość przychodu określonego w art. 12 ust. 5 i 6 albo
 2. wartość przychodu, określonego w art. 12 ust. 5a i 6a, powiększona o wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń

- pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.

Zatem w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego kosztami uzyskania przychodu będzie wartość przychodu określonego na podstawie art. 12 ust. 5 updop, czyli wartość nabytych składników majątkowych określona na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Należy podkreślić, iż przepis ten nie pozwala na przyjęcie, iż ceną rynkową jest wartość przychodu z tytułu należnej dywidendy czy też wartość nominalna wierzytelności pieniężnej.

Natomiast w przypadku spłaty wierzytelności pieniężnej uzyskanej tytułem dywidendy należy zauważyć, że zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym wartość rynkowa wierzytelności pieniężnych będzie równa ich wartości nominalnej. Oznacza to, że u Spółki powstanie przychód w wysokości wartości nominalnej wierzytelności z tytułu otrzymanej dywidendy, który podlegać będzie zwolnieniu. Zatem spłata tych wierzytelności w wysokości ich wartości nominalnej nie będzie rodziła po stronie Wnioskodawcy przychodu. Przywołany art. 15 ust. 1i updop nie może mieć zastosowania w takiej sytuacji, gdyż w wyniku spłaty nie dochodzi do odpłatnego zbycia wierzytelności.

W konsekwencji stanowisko Spółki przedstawione we wniosku o interpretację indywidualną należy uznać za nieprawidłowe.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.