1462-IPPB5.4510.869.16.1.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dywidendy od spółki słowackiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2016 r. (data wpływu 16 września 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dywidendy od spółki słowackiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dywidendy od spółki słowackie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej jako Spółka lub Wnioskodawca) zamierza nabyć w 2016 roku udziały spółki z siedzibą w Republice Słowackiej w ten sposób by posiadać bezpośrednio powyżej 10% udziałów (akcji) w kapitale tej spółki. Słowacka spółka Spoloćnost s rućenim obmedzenym (odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: dalej jako SRO) jest zgodnie z prawem obowiązującym w Republice Słowackiej, spółką z osobowością prawną. Posiadanie udziałów w SRO przez Wnioskodawcę wynikać będzie z tytułu własności.

SRO jest samodzielnym podmiotem praw i obowiązków.

SRO nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

SRO jest wymieniona w załączniku nr 4 do updop jako „Spoločnost s rućenim obmedzenym”.

SRO podlega w Republice Słowackiej - w świetle tamtejszego prawa - opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W świetle prawa słowackiego, dywidenda wypłacana przez SRO na rzecz Wnioskodawcy nie będzie podlegać w jakiejkolwiek formie zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów ani też odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania ani od podatku spółki wypłacającej dywidendę.

Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zarówno przed, jak i po wypłacie dywidendy przez SRO, Spółka będzie w bezpośrednim posiadaniu co najmniej 10% udziałów w SRO. Jednocześnie, Spółka planuje posiadać udziały, które będą reprezentować co najmniej 10% kapitału SRO nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat, przy czym możliwe jest, że okres ten upłynie już po rozważanej wypłacie dywidendy.

SRO oraz Wnioskodawca nie posiada zakładu w rozumieniu updop oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania poza granicami krajów swoich siedzib.

Wypłata dywidendy nie nastąpi w wyniku likwidacji SRO.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku wypłaty przez SRO dywidendy na rzecz Wnioskodawcy, dywidenda ta będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego unormowanego w art. 20 ust. 3 updop?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 updop: jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 3, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie jednak z art. 20 ust. 3 tej samej ustawy: zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników, o których mowa w ust. 1, z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio niemniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Jak wskazuje art. 20 ust. 9 i 10 zwolnienie, o którym mowa w ust. 3 ma zastosowanie w przypadku, gdy spółka, o której mowa w ust. 3 pkt 2 posiada udziały spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w wysokości określonej w ust. 3 pkt 3 nieprzerwanie przez okres dwóch lat; omawiane zwolnienie ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów upływa po dniu uzyskania dywidendy.

Zgodnie zaś z art. 20 ust. 14 updop: przepis art. 20 ust. 3, dotyczący omawianego powyżej zwolnienia stosuje się odpowiednio również do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

Z kolei według art. 20 ust. 15 ww. ustawy: zwolnienie o których mowa w ust. 2 i 3, stosuje się:

 1. jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 3 i ust. 12 pkt 2, wynika z tytułu własności;
 2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
  1. własności,
  2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Kolejnym warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia jest istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.

Mając na uwadze powyższe przepisy, Spółka pragnie zatem podkreślić m.in., iż zgodnie ze zdarzeniem przyszłym zaprezentowanym w niniejszym wniosku:

 1. wypłacającym dywidendę (która stanowi dochód z udziału w zyskach osób prawnych) będzie SRO, która podlega w Republice Słowackiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 2. uzyskującym przedmiotowe wynagrodzenie będzie Spółka mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Spółka posiadać będzie bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale SRO;
 4. Spółka nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania;
 5. intencją Wnioskodawcy jest posiadanie bezpośrednio w kapitale SRO nie mniej niż 10% udziałów (akcji) przez okres nie krótszy niż dwa lata;
 6. istnieje podstawa prawna, o której mowa w art. 20 ust. 9 updop.

Jednocześnie Wnioskodawca w zw. z brzmieniem art. 22a ustawy CIT podkreśla, że zgodnie z art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikana podwójnego opodatkowania: określenie dywidendy użyte w tym artykule oznacza dochód z akcji lub innych praw (z wyjątkiem wierzytelności) z udziału w zyskach, jak również dochody z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wypłacająca ma siedzibę są pod względem podatkowym traktowane jak dochody z akcji. W tym miejscu należy również zauważyć, że ww. umowa pojęcie spółki definiuje jako:

 • każdą osobę prawne oraz
 • każdą jednostkę, która dla celów podatkowych traktuje się jako osobę prawną.

Jak wskazuje Komentarz do Konwencji Modelowej OECD: określenie „spółka” oznacza przede wszystkim osobę prawną. Mając to na uwadze przypomnieć należy, że SRO posiada osobowość prawną.

Nie tracąc zatem powyższego z pola widzenia, jak również elementów stanu faktycznego wskazanych w niniejszej interpretacji stwierdzić należy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym w niniejszym wniosku spełnione zostaną wszystkie warunki dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o pdop.

Tym samym, dywidenda otrzymana przez Spółkę od SRO będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o pdop (odpowiedź na pytanie).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.