0115-KDIT2-3.4010.186.2017.1.AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy dywidendy od Spółek Zależnych wypłacone na rzecz Spółki w okresie funkcjonowania będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2017 r. (data wpływu 23 sierpnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu dywidendy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu dywidendy.

We wniosku złożonym przez:

 • zainteresowanego będącym stroną postępowania:

X, NIP,

 • zainteresowaną niebędącego stroną postępowania:

Y, NIP,

 • zainteresowaną niebędącego stroną postępowania:

Z, NIP.

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka wraz z XY oraz YZ są spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej, świadczącymi usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą. Miejscem siedziby oraz zarządu wszystkich Zainteresowanych jest X. Spółka, jest jedynym udziałowcem w spółce XY, oraz jedynym akcjonariuszem w spółce YZ. Spółka posiada udziały w XY oraz akcje w YZ o wartości przekraczającej 10% przez nieprzerwany okres co najmniej dwóch lat.

Spółka jako spółka dominująca oraz YZ oraz XY jako spółki zależne (dalej: Spółki Zależne) zawarły umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (dalej również jako: PGK). Umowa ta została zarejestrowana przez Naczelnika ... Urzędu Skarbowego. PGK uzyskała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Spółką reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PDOP oraz Ordynacji Podatkowej jest Wnioskodawca. Rokiem podatkowym dla PGK jest rok kalendarzowy. PGK została powołana na okres 5 lat w celu wspólnego rozliczania Zainteresowanych w podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności w celu rozliczenia dla celów podatku dochodowego wyników podatkowych poszczególnych Zainteresowanych (dochodów i strat podatkowych) oraz ze względu na uproszczenie rozliczeń podatkowych - zeznania i deklaracje podatkowe składa jeden podmiot. W trakcie funkcjonowania PGK nie było dokonywane zbycie czy darowanie przez Zainteresowanych kluczowych składników majątku (nieruchomości) oraz transakcje wymiany udziałów. Transakcje takie nie są również planowane w przyszłości.

Wnioskodawca oraz Spółki Zależne nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania od całości swoich dochodów, co więcej wszystkie dochody Wnioskodawcy oraz Spółek Zależnych podlegają opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie funkcjonowania PGK i posiadania przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka może otrzymywać dywidendy od Spółek Zależnych. Wnioskodawca będzie beneficjentem dywidend wypłacanych przez Spółki Zależne.

Na moment wypłaty dywidendy opisana powyżej struktura udziałowa nie ulegnie zmianie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dywidendy od Spółek Zależnych wypłacone na rzecz Spółki w okresie funkcjonowania PGK będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, dywidendy od Spółek Zależnych wypłacone na rzecz Spółki w okresie funkcjonowania PGK będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19 % uzyskanego przychodu.

Jednak w myśl art. 22 ust. 4 ww. ustawy zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1 jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,
 3. spółka, o której mowa w pkt 2 posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zgodnie z art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie, o którym mowa w ust. 4 ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności wysokości, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Stosownie do art. 22 ust. 4b powołanej powyżej ustawy zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości nie mniej niż 10 % udziałów (akcji), przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są spółki kapitałowe oraz spółki kapitałowe w organizacji. Jednocześnie jednak ustawodawca w art. 1a ustawy o PDOP przewidział szczególną formę podatnika, to jest podatkową grupę kapitałową. Zgodnie z art. 1a ust. 1 cytowanej ustawy podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych może być również grupa co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych. Przy czym, w art. 1a ust. 2 ustawy szczegółowo zostały określone warunki, jakie powinna spełniać podatkowa grupa kapitałowa.

Z kolei zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w podatkowych grupach kapitałowych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym obliczanym zgodnie z art. 19 ustawy, jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumę ich strat. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3. Natomiast art. 7 ust 3 pkt 2 ustawy stanowi, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów wymienionych w art. 21 i 22, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się przychody wymienione w art. 21, jeżeli związane są z działalnością zakładu.

Analiza powyższych przepisów jednoznacznie wskazuje że nie wszystkie uzyskane przez spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej dochody będą podlegały opodatkowaniu w ramach podatkowej grupy kapitałowej. Z art. 7a ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że opodatkowaniu podlegają dochody obliczane zgodnie z art. 19, natomiast sposób opodatkowania dywidend podlega pod regulację art. 22 ustawy. Oznacza to, że w przypadku wypłacenia dywidendy przez spółkę wchodzącą w skład podatkowej grupy kapitałowej innej spółce wchodzącej w skład tej samej grupy kapitałowej, podatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z dywidend, będzie spółka, której zostanie wypłacona dywidenda. Oznacza to, że w przypadku spółki, należącej do podatkowej grupy kapitałowej i wypłacającej dywidendę innej spółce z tej grupy, dochód ten nie będzie stanowił dochodu podatkowej grupy kapitałowej.

Wnioskodawca dodatkowo pragnie zauważyć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie pozbawiają automatycznie spółek, wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej, statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Ponadto, literalna treść art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej, wskazuje że podatnikiem jest, między innymi, osoba prawna, podlegającą na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

W związku z powyższym, skoro, obowiązek podatkowy w zakresie opodatkowania dywidend ciąży nadal na spółkach, a nie na podatkowej grupie kapitałowej, to należy uznać spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej za podatników w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie tych przychodów, które nie stanowią podstawy obliczenia dochodu podatkowej grupy kapitałowej. W konsekwencji w przypadku dywidend podatnikiem jest spółka wchodząca w skład podatkowej grupy kapitałowej a nie podatkowa grupa kapitałowa.

Należy zauważyć, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dywidenda jest przychodem udziałowca (akcjonariusza) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Podatek ustala się w wysokości 19% uzyskanego dochodu.

W przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym wskazuje on, że w chwili wypłaty dywidendy będzie spełniał warunki wynikające z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj.:

 1. Spółka Zależna (wypłacająca dywidendę), będzie traktowana jak podatnik podatku dochodowego od osób prawnych i będzie podlegać opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce;
 2. Wnioskodawca (otrzymujący dywidendy) będzie traktowany jak podatnik podatku dochodowego od osób prawnych i będzie podlegać opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce;
 3. Wnioskodawca będzie posiadać bezpośrednio co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale Spółki Zależnej wypłacającej dywidendę;
 4. Wnioskodawca będzie beneficjentem dywidend wypłacanych przez Spółki Zależne;
 5. Wnioskodawca w momencie wypłaty na jego rzecz dywidend przez Spółki Zależne, będzie posiadać udziały w Spółkach Zależnych nieprzerwanie przez okres dłuższy niż dwa lata.

Mając powyższe na względzie Wnioskodawca będzie spełniać łącznie wszystkie warunki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania dywidendy na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu wypłaty przedmiotowej dywidendy będzie podlegał zwolnieniu na mocy omawianego przepisu art. 22 ust. 4 tej ustawy.

Dodatkowo Wnioskodawca pragnie zauważyć, że pozbawienie podmiotów tworzących PGK możliwości uzyskania omawianego zwolnienia byłoby sprzeczne z celem Dyrektywy Rady UE nr EWG nr 90/435/EEC (tzw. Parent-Subsidiary-Directive) dotyczącej wypłat między spółkami powiązanymi kapitałowo, której celem było ułatwienie przepływu kapitału i zwolnienie z podatku dochodów np. z dywidend czy innych udziałów w zyskach wypłacanych między tymi spółkami.

Co ważne, powyższe potwierdzają również liczne interpretacje indywidualne wydane w imieniu Ministra Finansów:

 • interpretacja indywidualna z 13 stycznia 2012 r., sygn. ITPB3/423-580/11/PST wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy;
 • interpretacja indywidualna z 25 listopada 2011 r., sygn. ITPB3/423-442/11/MK wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy;
 • interpretacja indywidualna z 7 września 2011 r., sygn.. ILPB3/423-262/11-5/MM wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu;
 • interpretacja indywidualna z 25 stycznia 2011 r., sygn. IPPB5/423-759/10-2/AS wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie;
 • interpretacja indywidualna z 24 czerwca 2010 r. sygn., IBPBII/2/423-10/10/NG wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Wskazane powyżej indywidualne interpretacje podatkowe, które jakkolwiek nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego, to wpływają jednak na praktykę wykładni prawa podatkowego i jednolite jego stosowanie w indywidualnych sprawach podatników. Uwzględnianie treści indywidualnych interpretacji podatkowych w rozstrzyganiu indywidualnych spraw o zbliżonych stanach faktycznych prowadzi bowiem do ujednolicenia stosowania prawa podatkowego, co z kolei jest zgodne z konstytucyjną zasadą równości podatników wobec prawa i zasadą zaufania do organów państwa.

W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dywidenda otrzymana przez Spółkę od Spółek Zależnych w okresie funkcjonowania PGK będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji po stronie Spółek Zależnych nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.