0114-KDIP2-1.4010.216.2017.2.JC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 20 ust. 3 updop przewidujący zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów (przychodów) uzyskanych przez Spółkę z tytułu wypłaconej dywidendy. Tym samym wypłaty na rzecz Spółki, rodzą dla Spółki implikacje podatkowe na gruncie polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2017 r. (data wpływu 11 sierpnia 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 listopada 2017 r. (data nadania 13 listopada 2017 r., data wpływu 14 listopada 2017 r.) na wezwanie z dnia 18 października 2017 r. (data nadania 19 października 2017 r., data doręczenia 6 listopada 2017 r.) nr 0114-KDIP2-1.4010.216.2017.1.JC o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania zwolnienia określonego w art. 20 ust. 3 updop - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania zwolnienia określonego w art. 20 ust. 3 updop.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca Sp. z o.o. na dzień 01.06.2017 roku było udziałowcem w niemieckiej spółce C. GmbH (w skrócie: C. GmbH) z siedzibą w Berlinie, wpisanej do Rejestru Handlowego. Wnioskodawca dysponował 75% udziałów w C. GmbH. Spółka C. GmbH od XII 2014 roku jest w likwidacji, jednak do dnia 01.06.2017 roku proces likwidacji nie został zakończony.

W dniu 1 czerwca 2017 r. na rachunek bankowy Wnioskodawcy wpłynęła wpłata od C. GmbH, tytułem dywidendy.

Wypłata dywidendy dotyczyła zysków z lat ubiegłych i nie została dokonana w wyniku likwidacji spółki.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 13 listopada 2017 r. Wnioskodawca wskazał:

 1. Dywidenda została wypłacona na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki niemieckiej z dnia 31.05.2017 r. Uchwała nie została podjęta w wyniku likwidacji spółki.
 2. Dywidenda została wypłacona z zysków Spółki za lata 2010-2016, zaewidencjonowanych na koncie księgowym „zyski z lat poprzednich” (niem.: Gevinnvortrag).
 3. C. Gmbh jest spółką podlegającą w Niemczech opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.
 4. Wnioskodawca - jest spółką będącą podatnikiem podatku dochodowego, mającą siedzibę i zarząd na terytorium Polski i posiadał więcej niż 10% udziałów w kapitale spółki wypłacającej dywidendę. Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
 5. Wnioskodawca posiadał więcej niż 10% udziałów w C. GmbH nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 lata, a posiadanie to wynikało z tytułu własności.
 6. Spółka niemiecka jest wymieniona w załączniku nr 4 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 7. Wg uzyskanych przez Wnioskodawcę informacji C. GmbH w państwie spółki wypłacającej dywidendę, wypłacane z tego tytułu kwoty nie podlegają w jakiejkolwiek formie zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku spółki niemieckiej.
 8. W opisanym stanie faktycznym do Wnioskodawcy nie ma zastosowania art. 22c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym otrzymane przez Wnioskodawcę środki będą stanowiły przychód podlegający opodatkowaniu w Polsce?

Zdaniem Wnioskodawcy, środki otrzymane tytułem dywidendy z lat ubiegłych będą korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania. Do przychodów uzyskanych poza granicami RP stosuje się regulacje pozwalające na uniknięcie podwójnego opodatkowania (w państwie źródła i w państwie rezydencji podatkowej). Metodą przewidzianą wprost w ustawie (art. 20 ust. 1) jest metoda zaliczenia z progresją (odliczenie podatku zapłaconego zagranicą w proporcji w jakiej pozostaje podatek obliczony od tego dochodu do całości zobowiązania podatkowego). Metodę tę stosuje się, o ile właściwa umowa międzynarodowa nie przewiduje zwolnienia danego przychodu od podatku w Polsce.

Od powyższych regulacji ogólnych występują również przewidziane w ustawie wyjątki. Jednym z nich jest zwolnienie przewidziane w art. 20 ust. 3 uopdop. W myśl powołanego przepisu zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników, do których ma zastosowanie art. 20 ust. 1, z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Warunkiem zastosowania zwolnienia jest ponadto, zgodnie z ust. 9 oraz 15 w art. 20, posiadanie przez beneficjenta udziałów w spółce wypłacającej nieprzerwanie przez okres 2 lat oraz posiadanie tytułu własności tych udziałów.

Powyższe zwolnienie, zgodnie z art. 20 ust. 11, nie ma zastosowania, jeżeli wypłata dywidendy lub innych należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych została dokonana w wyniku likwidacji spółki dokonującej wypłaty.

Analizując powyższe przepisy należy stwierdzić, że otrzymane przez Wnioskodawcę od niemieckiej spółki zależnej środki niewątpliwie stanowią dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa art. 10 ust. 1 uopdop. Dywidenda z samej swojej istoty jest podstawową formą dochodu z tego tytułu. W świetle powyższego do otrzymanej przez Wnioskodawcę wpłaty od C. GmbH należy zastosować przepisy o opodatkowaniu dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Ponieważ C. GmbH na dzień wypłaty środków (01.06.2017 roku) do Wnioskodawcy był rezydentem podatkowym Republiki Federalnej Niemiec, państwa członkowskiego UE, należy zbadać możliwość zastosowania zwolnienia z art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 1. C. GmbH jako niemiecki rezydent podatkowy podlegał opodatkowaniu całości swoich dochodów w RFN, czyli innym niż Polska państwie członkowskim UE.
 2. Wnioskodawca - uzyskujący dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych od spółki niemieckiej - jest podatnikiem podatku dochodowego posiadającym siedzibę (oraz zarząd) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wnioskodawca - od dnia 17.06.2014 roku dysponowała 75% udziałów w C. GmbH i na dzień wypłaty środków (01.06.2017 roku) posiadała również 75% udziałów w C. GmbH. Okres nieprzerwanego posiadania udziałów w wysokości 75% na podstawie tytułu własności przekraczał 2 lata.
 4. Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów.

Jak wynika z powyższego podmiotowo Wnioskodawca spełnia warunki do zastosowania zwolnienia od opodatkowania dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 20 ust. 3, w odniesieniu do środków wypłaconych przez C. GmbH.

W zakresie przedmiotowym Wnioskodawca uważa, że na skutek spełnienia powyższych warunków zwolnieniu od podatku będzie podlegała wypłacona dywidenda. Dywidenda stanowi wypłatę zysków wypracowanych przez spółkę i nie została dokonana w wyniku likwidacji spółki dokonującej wypłaty, a ponadto na dzień 01.06.2017 roku C. GmbH nie była zlikwidowana. Zbieżność wypłaty z momentem zbliżającej się likwidacji jest oczywista ze względów formalnoprawnych - uregulowanie wcześniej powstałych zobowiązań wobec udziałowca, natomiast nie jest wynikiem procesu likwidacji, ponieważ dywidenda nie powstała w efekcie przeprowadzenia procesu likwidacji.

Przyjęcie przeciwnego stanowiska prowadziłoby do nieuprawnionego zróżnicowania zasad, sposobu i wysokości opodatkowania jedynie na skutek zróżnicowanego momentu wypłaty dywidendy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm., dalej: „updop”), podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Wobec tego posiadanie siedziby i zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powoduje powstanie nieograniczonego obowiązku podatkowego, tj. opodatkowaniu podlega całość dochodów podatnika niezależnie od miejsca źródeł (w kraju lub za granicą), z którego dochody te zostały uzyskane.

W myśl art. 20 ust. 1 updop, jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 3, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.

Powyższy przepis reguluje zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych podatników posiadających nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu dochodów uzyskanych poza jej terytorium. Regulacja ta dotyczy zatem sytuacji, kiedy określone dochody poddane są różnym jurysdykcjom podatkowym, tj. regulacjom państwa, w którym dochód powstał oraz regulacji państwa rezydencji podatnika. Ponadto nie określa ona katalogu dochodów (przychodów), jakie polski podatnik może uzyskiwać za granicą. Odnosi się bowiem do wszystkich przysporzeń uzyskanych za granicą, które podlegają tam opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Natomiast szczególne zasady dotyczą opodatkowania uzyskiwanych dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

I tak – stosownie do regulacji art. 20 ust. 3 updop, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników, o których mowa w ust. 1, z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Odliczenie, o którym mowa w ust. 2, oraz zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, ma zastosowanie w przypadku, gdy spółka, o której mowa w ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 2, posiada udziały (akcje) spółki, o której mowa w ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 1, w wysokości określonej w ust. 2 pkt 3 oraz odpowiednio w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 20 ust. 9 updop).

Jednocześnie regulacja art. 20 ust. 10 updop stanowi, że odliczenie, o którym mowa w ust. 2, oraz zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, która dokonała odliczenia lub skorzystała ze zwolnienia, jest obowiązana zgodnie z odrębnymi przepisami do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, za lata podatkowe, w których dokonała odliczenia lub korzystała ze zwolnienia.

Na mocy art. 20 ust. 11 updop, przepisów ust. 2-10 nie stosuje się, jeżeli wypłata dywidendy lub innych należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych została dokonana w wyniku likwidacji spółki dokonującej wypłaty.

Stosownie do art. 20 ust. 12 updop, przepisy ust. 3, 9-11 stosuje się odpowiednio do:

 1. spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003, z późn. zm.);
 2. dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 3, wypłacanych przez spółki podlegające w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, spółkom, o których mowa w ust. 3 pkt 2, przy czym określony w ust. 3 pkt 3 bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, ustala się w wysokości nie mniejszej niż 25%;
 3. spółek podlegających w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć również tej części podatku zapłaconego w obcym państwie, jaka proporcjonalnie przypada na dochód z tego źródła przypisany do zagranicznego zakładu.

Zgodnie z art. 20 ust. 15 updop, odliczenie i zwolnienie, o których mowa w ust. 2 i 3, stosuje się:

 1. jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 3 i ust. 12 pkt 2, wynika z tytułu własności;
 2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
  1. własności,
  2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Ponadto stosownie do art. 20 ust. 16 updop, przepisu ust. 3 nie stosuje się do dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w części, w jakiej w państwie spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wypłacane z tego tytułu kwoty w jakiejkolwiek formie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku spółki wypłacającej.

Ponadto należy zwrócić uwagę na wyłączenie zawarte w art. 22c ust. 1 updop, zgodnie z którym przepisów art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 nie stosuje się, jeżeli:

 1. osiągnięcie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej, lub wielu powiązanych czynności prawnych, których głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 20 ust. 3 lub art. 22 ust. 4, a uzyskanie tego zwolnienia nie skutkuje wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania tych dochodów (przychodów), oraz
 2. czynności, o których mowa w pkt 1, nie mają rzeczywistego charakteru.

Przy wykładni zakresu przedmiotowego zwolnienia wynikającego z art. 20 ust. 3 updop nie można także pominąć, że przepis ten stanowi implementację art. 4 ust. 1 Dyrektywy Rady z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich (90/435/EWG) i dyrektywy Rady 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniającej tę pierwszą, zastąpionych dyrektywą Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. Dyrektywa 90/435/EWG wprowadziła wspólne zasady w odniesieniu do płatności z tytułu dywidend i innych form podziału zysku, które powinny być neutralne z punktu widzenia konkurencyjności. Jednocześnie celem tej dyrektywy jest zwolnienie dywidend i innych form podziału zysku, wypłacanych przez spółki zależne na rzecz ich spółek dominujących od podatków potrącanych u źródła dochodu i wyeliminowanie podwójnego opodatkowania takiego dochodu na poziomie spółki dominującej.

I tak, art. 4 ust. 1 Dyrektywy nakazuje państwom członkowskim:

„W przypadku gdy spółka dominująca lub jej stały zakład, na mocy powiązania spółki dominującej z jej spółką zależną, otrzymuje zyski podzielone, państwo członkowskie spółki dominującej i państwo członkowskie jej stałego zakładu, z wyjątkiem sytuacji, gdy spółka zależna ulega likwidacji:

 1. powstrzymuje się od opodatkowania takich zysków; albo
 2. opodatkowuje te zyski, upoważniając jednocześnie spółkę dominującą i stały zakład do odliczenia od kwoty podatku należnego części podatku dochodowego od osób prawnych odnoszącej się do tych zysków i zapłaconej przez spółkę zależną i każdą podporządkowaną spółkę zależną, pod warunkiem że na każdym poziomie spółka i jej podporządkowane spółki spełniają kryteria definicji określonych w art. 2 oraz spełniają wymogi przewidziane w art. 3, w granicach kwoty odpowiedniego należnego podatku”.

Zgodnie zaś z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 115 z 9 maja 2008) (dawny artykuł 249 TWE), w celu wykonania kompetencji Unii instytucje przyjmują rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie. Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków.

Państwo członkowskie, do którego kierowana jest dyrektywa jest obowiązane do wykonania dyrektywy w drodze ustanowienia przepisów prawa wewnętrznego, które mają urzeczywistniać postanowienia dyrektywy. Należy podkreślić, że wykładnia prowspólnotowa, tj. interpretacja prawa krajowego w świetle tekstu oraz celu dyrektywy, po to by osiągnąć rezultat, o którym mowa powyżej, stanowi obowiązek organów administracji. Wykładnia prowspólnotowa powinna iść tak daleko, jak to jest możliwe, aby osiągnąć rezultat założony w dyrektywie (wyrok ETS z 13 listopada 1990 r. C-106/89 Marleasing/Comercial Internacional de Alimentación C-340/89).

Z powyższego wynika, że na skutek dokonanej implementacji, przepisy w zakresie opodatkowania dywidend zostały dostosowane do założeń ww. Dyrektyw co oznacza, że brak jest podstaw do kwestionowania regulacji przyjętych w ustawie o podatku dochodowym. Wytyczne wynikające z ww. Dyrektyw zostały bowiem przeniesione do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez dokonane nowelizacje.

Z ww. Dyrektyw, jak już podnoszono, wynika, że zwolnienie nie obejmuje sytuacji, gdy spółka zależna ulega likwidacji. Znalazło to odzwierciedlenie w art. 20 ust. 11 updop, który stanowi, że przepisów ust. 2-10 nie stosuje się, jeżeli wypłata dywidendy lub innych należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych została dokonana w wyniku likwidacji spółki dokonującej wypłaty.

Jak wskazano natomiast w opisie stanu faktycznego, Wnioskodawca na dzień 01.06.2017 roku był udziałowcem w niemieckiej spółce C. GmbH z siedzibą w Berlinie, wpisanej do Rejestru Handlowego. Wnioskodawca dysponował 75% udziałów w C. GmbH. Spółka C. GmbH od XII 2014 roku jest w likwidacji, jednak do dnia 01.06.2017 roku proces likwidacji nie został zakończony. W dniu 1 czerwca 2017 r. na rachunek bankowy Wnioskodawcy wpłynęła wpłata od C. GmbH, tytułem dywidendy.

Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku z dnia 13 listopad C. GmbH o wypłacie dywidendy z zysków ww. spółki za lata 2010-2016 została podjęta dnia 31.05.2017 r.

Nie można zgodzić się z argumentami Wnioskodawcy, w których wywodzi, że Spółka spełnia warunki do zastosowania zwolnienia od opodatkowania dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 20 ust. 3 updop, w odniesieniu do środków wypłaconych przez C. GmbH, gdyż dywidenda stanowi wypłatę zysków wypracowanych przez spółkę i nie została dokonana w wyniku likwidacji spółki dokonującej wypłaty. Tym bardziej, że jak podnosi Wnioskodawca we własnym stanowisku, powyższe miało na celu uregulowanie wcześniej powstałych zobowiązań wobec udziałowca.

Powyższe założenie Spółki jest nieprawidłowe albowiem nie dość, że przeczy temu literalne brzmienie przepisów dotyczących zwolnień z podatku dochodowego dochodów (przychodów) z dywidend – art. 20 ust. 11 updop, to również nie sposób jest wyprowadzić takiego wniosku z treści Dyrektywy, która została implementowana do polskiego porządku prawnego. Przepisy te jasno określają kto i w jakiej sytuacji może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W konsekwencji w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 20 ust. 3 updop przewidujący zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów (przychodów) uzyskanych przez Spółkę z tytułu wypłaconej dywidendy. Tym samym wypłaty na rzecz Spółki, rodzą dla Spółki implikacje podatkowe na gruncie polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Spółki należało zatem uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.