Dywidendy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dywidendy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
gru

Istota:

1.Czy dywidenda (lub zaliczka na dywidendę) otrzymana przez Wnioskodawcę od zagranicznej spółki kontrolowanej, która jest zwolniona z CIT na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy CIT, pomniejsza dochód do opodatkowania Wnioskodawcy z tytułu posiadania tej zagranicznej spółki kontrolowanej?
2.W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że podstawa opodatkowania Wnioskodawcy z tytułu dochodów Spółki Holenderskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za rok podatkowy właściwy dla Daty Transakcji będzie mogła zostać obniżona o następujące kwoty:
- kwotę dywidendy (lub zaliczki na dywidendę) pochodzącej z zysku Spółki Holenderskiej wypracowanego po dniu 1 stycznia 2018 r., otrzymanej przez Wnioskodawcę od Spółki Holenderskiej w trakcie roku podatkowego właściwego dla Daty Transakcji;
- kwotę dywidendy (lub zaliczki na dywidendę) pochodzącej z zysku Spółki Holenderskiej wypracowanego po dniu 1 stycznia 2018 r., otrzymanej przez Wnioskodawcę od Spółki Holenderskiej po zakończeniu roku podatkowego właściwego dla Daty Transakcji, lecz przed dniem złożenia zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych przez Wnioskodawcę za rok podatkowy właściwy dla Daty Transakcji oraz przed dniem złożenia przez Wnioskodawcę zeznania za rok podatkowy właściwy dla Daty Transakcji o wysokości dochodu Spółki Holenderskiej jako zagranicznej spółki kontrolowanej;
- kwotę dywidendy (lub zaliczki na dywidendę) pochodzącej z zysku wypracowanego przez Spółkę Holenderską po dniu 1 stycznia 2018 r. otrzymanej przez Wnioskodawcę od Spółki Holenderskiej po dniu złożenia zeznania podatkowego Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy właściwy dla Daty Transakcji, lecz przed dniem złożenia przez Wnioskodawcę zeznania za rok podatkowy właściwy dla Daty Transakcji o wysokości dochodu Spółki Holenderskiej jako zagranicznej spółki kontrolowanej.

Fragment:

W przyszłości Wnioskodawca może otrzymać dywidendę lub zaliczkę na dywidendę od Spółki Holenderskiej. Dywidenda lub zaliczka na dywidendę zostałaby wypłacona zgodnie z obowiązującymi w Holandii przepisami prawa handlowego. Dywidenda lub zaliczka na dywidendę mogłaby zostać wypłacona z bieżących zysków Spółki Holenderskiej tj. zysku wygenerowanego w 2018 r. (lub w przypadku gdyby transakcja miała miejsce w 2019 r. - również z zysku osiągniętego w 2019 r.). Dywidendy lub zaliczki na dywidendę wypłacane w przyszłości przez Spółkę Holenderską na rzecz Wnioskodawcy będą spełniać warunki do zastosowania zwolnienia od opodatkowania dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 20 ust. 3 Ustawy CIT. Ze względu na uwarunkowania prawne (regulacje dotyczące zasad ustalania, uchwalania i wypłaty dywidendy) oraz ekonomiczne (w tym dostępność środków finansowych na faktyczną realizację zobowiązań finansowych z tytułu uchwalonej dywidendy) możliwe są różne terminy wypłaty przez Spółkę Holenderską dywidendy (lub zaliczki na dywidendę) na rzecz Wnioskodawcy, tj. Wnioskodawca może otrzymać należności z tego tytułu: w trakcie roku podatkowego (...)

2018
17
lis

Istota:

Kwestia ustalenia, czy w przypadku otrzymania dywidend od Spółek Zależnych, dokonując proporcjonalnej alokacji kosztów na podstawie art. 15 ust. 2 - 2a ustawy o CIT, powinien on uwzględnić w kalkulacji, o której mowa ww. przepisach, również przychód z tytułu dywidend od Spółek Zależnych oraz czy w przypadku uzyskania przychodu z tytułu dywidendy, Wnioskodawca powinien uwzględnić ten przychód w kalkulacji proporcji kosztów alokowanych do kosztów uzyskania przychodów z tytułu zysków kapitałowych na podstawie art. 15 ust. 2b ustawy o CIT.

Fragment:

Oznacza to, że przychody z dywidend nie podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, ale stosuje się do nich opodatkowanie na zasadach ryczałtowych (bez prawa do pomniejszenia tych przychodów o jakiekolwiek koszty ich uzyskania). Tym samym, zgodnie z przepisami ustawy o CIT, w przypadku dywidend otrzymanych przez Spółkę od Spółek Zależnych, przedmiot opodatkowania stanowi przychód z tytułu otrzymania niniejszych dywidend, a nie dochód. Takie podejście jest również zgodne ze specyfiką dywidend jako przychodów z istoty nie wiążących się z kosztami uzyskania - jej otrzymaniu, co do zasady, nie będą towarzyszyć żadne wydatki. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, zgodnie art. 15 ust. 2 - 2a ustawy CIT, zasady proporcjonalnej alokacji kosztów uzyskania przychodów nie będą miały zastosowania do przychodów uzyskanych z dywidend od Spółek Zależnych. Przepisy art. 15 ust. 2 - 2a ustawy CIT mają zastosowanie w sytuacji, gdy podstawą opodatkowania jest dochód, natomiast w myśl art. 22 ustawy CIT podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku dywidend jest przychód. Oznacza to, że przychody z tytułu dywidend otrzymanych od Spółek Zależnych nie powinny być ujęte ani wśród „ przychodów ze źródeł, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym ” lub „ przychodów ze źródeł, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub są zwolnione z podatku dochodowego ” (w liczniku proporcji), ani w „ ogólnej kwocie przychodów ” (w mianowniku proporcji).

2018
17
lis

Istota:

Opodatkowanie wartości płatności otrzymanych za pośrednictwem polskiej spółki od Dłużników z tytułu spłat wierzytelności w ramach umowy o administrowanie Wierzytelnościami.

Fragment:

(...) dywidenda. Opłat karnych z tytułu opóźnionej zapłaty nie uważa się za odsetki w rozumieniu tego artykułu. Jak wynika z powyższego, aby można było mówić o płatności dokonywanej tytułem spłaty odsetek, płatność taka musi być związana z istnieniem określonego długu pomiędzy podmiotem otrzymującym odsetki a podmiotem dokonującym ich płatności. Sytuacja taka nie wystąpi jednakże w relacji Spółka - S., ponieważ S. nie przekaże do Spółki środków o charakterze dłużnym, tytułu których Spółka miałby obowiązek dokonywania płatności odsetek, jako wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Jak wskazano w szczegółowym opisie transakcji, S. przekaże do Spółki środki pieniężne, jednakże nie będą to środki o charakterze zwrotnym, lecz definitywnym. Spółka przeniesie bowiem na S. własność Wierzytelności, w tym Wierzytelności Pożyczkowych w zamian za co S. zapłaci na rzecz Spółki określoną cenę. Przekazywane przez Spółkę środki pieniężne do S., dotyczące w szczególności spłaty Wierzytelności Pożyczkowych nie będą związane z jakimkolwiek długiem istniejącym po stronie Spółki w stosunku do S., lecz będą one wynikać z realizacji obowiązków nałożonych na Spółkę w umowie o obsługę sekurytyzowanych Wierzytelności.

2018
28
paź

Istota:

Czy w przypadku otrzymania dywidend zwolnionych z opodatkowania CIT na podstawie art. 20 ust. 3 i następne ustawy o CIT, w świetle art. 15 ust. 2-2a ustawy o CIT, Spółka powinna alokować część kosztów pośrednich do przychodu z tytułu dywidend - zwolnionego z CIT, a w konsekwencji wyłączyć je z kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

W tym miejscu wskazać należy, że podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku dywidend od spółek zależnych mających siedzibę poza terytorium Polski, zgodnie z powołanym wyżej art. 7ust. 1 ustawy o CIT, jest dochód, zatem przychody z dywidend pomimo, iż dochód z tego tytułu może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o CIT, należy uwzględnić przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT. Tym samym część kosztów uzyskania przychodów powinna być alokowana do przychodu z dywidend. Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie ustalenia, czy w przypadku otrzymania dywidend zwolnionych z opodatkowania CIT na podstawie art. 20 ust. 3 i następne ustawy o CIT, w świetle art. 15 ust. 2-2a ustawy o CIT, Spółka powinna alokować część kosztów pośrednich do przychodu z tytułu dywidend - zwolnionego z CIT, a w konsekwencji wyłączyć je z kosztów uzyskania przychodów, należy uznać za nieprawidłowe. Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1, 2 i 4 zostało wydano odrębne rozstrzygnięcie. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
12
paź

Istota:

Czy Spółka wypłacając dywidendę nie będzie zobowiązana do poboru podatku źródłowego w Polsce od dokonywanej wypłaty z uwagi na zwolnienie od opodatkowania takiej dywidendy na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)?

Fragment:

Zgodnie z jego ust. 2 dywidendy mogą być opodatkowane w Polsce, ale podatek nie może przekroczyć: 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10 procent, 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach. Pierwszy z powyższych przepisów wyłącza wprost możliwość zastosowania 5% stawki do dywidendy wypłacanej spółce osobowej, więc nie znajdzie zastosowania, skoro otrzymującym dywidendę będzie niemiecka spółka osobowa, a drugi (przewidujący 15% podatek) nie znajdzie zastosowania, gdyż zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 4 ustawy o CIT zwolnione od opodatkowania są dywidendy, jeżeli zostaną łącznie między innymi spełnione następujące warunki: wypłacającym dywidendę jest spółka z siedzibą w Polsce Warunek ten jest spełniony, gdyż Spółka ma siedzibę w Polsce. uzyskującym dywidendę jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

2018
21
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego oraz skutków podatkowych dotyczących wypłaty dywidendy i uzyskania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę

Fragment:

(...) dywidendy wypłacanej Mu przez spółkę mającą siedzibę w Polsce. Podkreślenia wymaga, że w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania przyjęta jest zasada, że dywidendy podlegają opodatkowaniu zarówno w państwie, w którym znajduje się siedziba spółki, która wypłaca dywidendę jak i w państwie, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę odbiorca dywidendy. Przyjmując zatem, że w opisanym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) spółka, która ma siedzibę w Polsce, wypłaca dywidendę Wnioskodawcy, który również ma miejsce zamieszkania w Polsce, to przepisów art. 10 ww. Umowy nie stosuje się. W konsekwencji, otrzymane przez Wnioskodawcę dywidendy podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę stanowi u Niego przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 p.d.o.f. Przychód ten, powstaje w dacie wypłaty dywidendy lub postawienia jej do dyspozycji udziałowca. Jak wynika z art. 30a ust. 1 pkt 4 i ust. 6 p.d.o.f., od przychodów z dywidend pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Zatem, w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz (...)

2018
2
wrz

Istota:

Jeżeli do połączenia Spółek Wnioskodawcy i Spółki A dojdzie w okresie do dwóch lat od daty nabycia przez Spółkę A udziałów w Spółce Wnioskodawcy a spółką przejmującą będzie Spółka Wnioskodawcy to czy Wnioskodawca jako następca prawny, będzie zobowiązany do opodatkowania wypłaconej za rok 2017 r. dywidendy?

Fragment:

W takim przypadku nie można mówić o „ bezpośrednim udziale ” w sytuacji połączenia się Spółki wypłacającej dywidendę (Wnioskodawcy) ze Spółką A, w wyniku czego ustaje byt prawny Spółki A (nie ma spółki, która otrzymuję dywidendę). W omawianym przypadku, przejęcie całego majątku spółki przejmowanej narusza wprost regulacje art. 22 ust. 4 pkt 3 i art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jak bowiem wynika z brzmienia tych przepisów, wymogiem jest posiadanie w kapitale spółki wypłacającej przychody z udziału w zyskach osób prawnych udziału bezpośredniego, nieprzerwanie przez minimalny okres 2 lat. Z powyższego wynika zatem, że w przypadku dokonania połączenia przez przejęcie spółek przed upływem dwóch lat licząc od daty nabycia udziałów, Spółka A (spółka otrzymująca dywidendę) nie spełni warunku posiadania udziału kapitałowego w spółce Wnioskodawcy wypłacającej dywidendę przez ww. okres, uprawniający do zwolnienia od podatku dochodowego, gdyż zarówno przed datą otrzymania dywidendy Spółka A nie posiadała tych udziałów przez dwa lata, jak i nie będzie ich utrzymywała w dalszym ciągu po dokonaniu połączenia, ponieważ spółka przejmowana (Spółka A) przestanie istnieć. Nie można zgodzić się z argumentacją Wnioskodawcy, że fakt utraty bytu prawnego przez Spółkę A nie może przesądzać o utracie prawa do zwolnienia.

2018
27
cze

Istota:

Czy Wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany do obliczenia, poboru i przekazania na rachunek właściwego urzędu podatku z tytułu wypłaty dywidendy?

Fragment:

Najprawdopodobniej zysk zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany do obliczenia, poboru i przekazania na rachunek właściwego urzędu podatku z tytułu wypłaty dywidendy? Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu dywidendy stanowi przychód z tzw. kapitałów pieniężnych (art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a) ucit). Przychód z tego tytułu powstaje w momencie jego wypłaty (a contario art. 12 ust. 3 ucit). Stawka podatku wynosi 19%, do którego pobrania zobowiązany jest co do zasady Wnioskodawca jako płatnik (art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 1 ucit). Nie mniej jednak na podstawie art. 22 ust. 4 ucit, istnieje możliwość zwolnienia od podatku dywidendy jeżeli spełnione są następujące warunki: Wypłacającym dywidendę jest spółka posiadająca w Polsce swoją siedzibę (warunek spełniony Wnioskodawca ma siedzibę w Polsce); Wspólnik uzyskujący dywidendę posiada polską rezydencję podatkową – czyli, że posiada w Polsce swoją siedzibę (również spełniony - siedzibą spółki wspólnika jest Warszawa); Wspólnik posiada co najmniej 10% udziałów w kapitale zakładowym - wspólnik posiada 100% udziałów; Wspólnik nie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania od całości swoich dochodów - wspólnik spełnia warunek; Wspólnik posiada udziały w kapitale zakładowym Spółki nie przerwanie przez 2 lata.

2018
22
maj

Istota:

Czy dywidenda wypłacona przez Wnioskodawcę na rzecz Wspólnika będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT i tym samym Wnioskodawca wypłacając dywidendę nie będzie zobowiązany do poboru podatku CIT (jeśli otrzyma od Wspólnika certyfikat potwierdzający jego rezydencję podatkową oraz oświadczenie potwierdzające, iż Wspólnik nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania)?

Fragment:

Jednakże dywidendy takie mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak wymierzony nie może przekroczyć: 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10 procent, 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach. Tym samym, z umowy wynika, iż podatek od dywidendy wypłaconej przez spółkę z siedzibą w Polsce na rzecz podmiotu z siedzibą w Niemczech nie może być wyższy niż 15%, a w niektórych przypadkach nie może być wyższy nawet niż 5%. Płatnikiem przedmiotowego podatku jest, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, spółka wypłacająca dywidendę. Zgodnie bowiem z przedmiotowym przepisem „ Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e.

2018
22
maj

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z dywidendy, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy

Fragment:

W pierwszym z przytoczonych wyroków sąd wskazał m.in.: „ Z wykładni postanowień Dyrektywy można wyciągnąć wniosek, że prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku u źródła wynikającego z art. 22 ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uzależnione jest przede wszystkim od faktu posiadania aktywów tworzących substancję podmiotu dokonującego wypłatę dywidendy oraz podmiotu, który otrzymał dywidendę przez nieprzerwany okres dwóch lat od chwili nabycia udziałów. ” Ta, jak również inne przedstawione w powyższych wyrokach tezy należy w ocenie Wnioskodawcy w całej rozciągłości zastosować również w przedmiotowej sprawie, gdzie dochodzi do połączenia spółki otrzymującej dywidendę ze spółką tę dywidendę wypłacającą. Spółka pragnie zauważyć, iż w dalszym ciągu będzie posiadała aktywa tworzące substancję podmiotu dokonującego wypłaty dywidendy (co jest zgodne z wyżej przedstawioną wykładnią przepisów dokonaną przez WSA w Krakowie). Majątek spółek wypłacających dywidendę w dalszym ciągu będzie w posiadaniu Spółki (nie pośrednio jednak − w formie udziałów, jak dotychczas, a bezpośrednio - jako majątek własny). Spółka pragnie dodatkowo podkreślić, iż powyższe jest zgodne z ekonomicznym sensem tej transakcji − gdyby bowiem spółki zależne wstrzymały się z wypłatą dywidendy przed dniem połączenia, majątek ten bez potrącenia o zryczałtowany podatek dochodowy znalazłyby się w aktywach Wnioskodawcy w wyniku połączenia. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, iż w przedmiotowej sytuacji jest uprawniony do zastosowania zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych otrzymanych dywidend.