Dywidendy | Interpretacje podatkowe

Dywidendy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dywidendy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą na rzecz spółki słowackiej dywidendy.
Fragment:
Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla zastosowania zwolnienia wypłacanej dywidendy z opodatkowania w Polsce muszą zostać spełnione następujące warunki: dywidenda jest wypłacana przez spółkę będącą podatnikiem podatku dochodowego, mającą siedzibę i zarząd na terytorium Polski, dywidenda jest uzyskiwana przez spółkę podlegającą w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, spółka uzyskująca dywidendę posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale spółki wypłacającej dywidendę, spółka uzyskująca dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. W świetle art. 22 ust. 4a i 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie powyższego zwolnienia uwarunkowane jest utrzymaniem nieprzerwanego 2-letniego posiadania przez spółkę uzyskującą dywidendę udziałów w kapitale spółki wypłacającej dywidendę, przy czym przedmiotowy okres może upłynąć po dniu wypłaty dywidendy. Zgodnie z art. 22 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie stosuje się, jeżeli posiadanie udziałów wynika z tytułu własności.
2017
8
lip

Istota:
Czy w sytuacji, w której źródłem wypłaconej przez Wnioskodawcę dywidendy jest dochód wypracowany wyłącznie z działalności rolniczej, dochód ten podlega przepisom ustawy o CIT, tj. Spółka jest zobowiązana uiścić podatek CIT od tej części dochodu osiągniętego z działalności rolniczej, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy?
Fragment:
Część wypracowanego zysku bilansowego za 2015 r. została wypłacona udziałowcom Spółki w postaci dywidendy. Spółka wskazuje, że powyżej opisane zdarzenia mogą występować również w przyszłości. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy w sytuacji, w której źródłem wypłaconej przez Wnioskodawcę dywidendy jest dochód wypracowany wyłącznie z działalności rolniczej, dochód ten podlega przepisom ustawy o CIT, tj. Spółka jest zobowiązana uiścić podatek CIT od tej części dochodu osiągniętego z działalności rolniczej, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, w której źródłem wypłaconej przez Wnioskodawcę dywidendy jest dochód wypracowany wyłącznie z działalności rolniczej, dochód taki nie podlega w Spółce przepisom ustawy o CIT, tj. w przypadku wypłaty dywidendy sfinansowanej dochodem z działalności rolniczej, Spółka nie jest zobowiązana uiścić podatku CIT od tej części dochodu osiągniętego z działalności rolniczej, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.
2017
22
cze

Istota:
Czy w sytuacji opisanej w stanie faktycznym oraz opisie zdarzenia przyszłego, w której Wnioskodawca osiągnął zysk bilansowy zarówno z prowadzonej działalności rolniczej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej, to Wnioskodawca jako podmiot wypłacający dywidendę może zadecydować o tym, zysk z której działalności (tj. rolniczej czy pozarolniczej) przeznaczany jest na wypłatę dywidendy?
Fragment:
Znak: IPTPB3/423-7/14-4/MF uznano, że: (...) w przypadku wypłaty dywidendy będącej ułamkową częścią osiągniętego w danym okresie zysku bilansowego możliwe jest zadecydowanie o przeznaczeniu wyłącznie części zysku bilansowego osiągniętego z rolniczej działalności na wypłatę dywidendy. W związku z powyższym, skoro przyjęto, że dochód zostanie przeznaczony na działalność rolniczą i nie zostanie wypłacony w formie dywidendy, to należy przyjąć, że ewentualna wypłata dywidendy zostanie pokryta z zysku bilansowego uzyskanego wyłącznie z działalności rolniczej. Ponadto stanowisko Spółki jest zgodne z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 7 kwietnia 2014 r. Znak: ILPB4/423-10/14-5/DS , w której potwierdzono poprawność następującego stwierdzenia podatnika: Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku wypłaty dywidendy będącej ułamkową częścią osiągniętego w danym okresie zysku bilansowego możliwe jest zadecydowanie o przeznaczeniu wyłącznie części zysku bilansowego osiągniętego z działalności rolniczej na wypłatę dywidendy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
22
cze

Istota:
Czy w sytuacji, w której źródłem wypłacanej przez Wnioskodawcę dywidendy jest zysk wypracowany wyłącznie z działalności rolniczej, wypłata dywidendy na rzecz udziałowców (będących osobami fizycznymi) będzie podlegała opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a w konsekwencji Spółka będzie zobowiązana do pobrania podatku, jako płatnik na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT?
Fragment:
Część wypracowanego zysku bilansowego za 2015 r. została wypłacona udziałowcom Spółki w postaci dywidendy. Spółka wskazuje, że powyżej opisane zdarzenia mogą występować również w przyszłości. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy w sytuacji, w której źródłem wypłacanej przez Wnioskodawcę dywidendy jest zysk wypracowany wyłącznie z działalności rolniczej, wypłata dywidendy na rzecz udziałowców (będących osobami fizycznymi) będzie podlegała opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a w konsekwencji Spółka będzie zobowiązana do pobrania podatku, jako płatnik na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, w której źródłem wypłacanej przez Wnioskodawcę dywidendy jest zysk wypracowany wyłącznie z działalności rolniczej, wypłata dywidendy na rzecz udziałowców nie będzie również podlegała opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a w konsekwencji Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania podatku, jako płatnik na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej. Tożsamy zapis znajdziemy w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
22
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dywidendy.
Fragment:
Organ stwierdził: „ Wobec powyższego, Spółka spełnia wszystkie warunki zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymanych dywidend od spółki belgijskiej i rumuńskiej wynikające z art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Reasumując, Spółka będzie zwolniona  na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od otrzymanych dywidend od spółki rumuńskiej i belgijskiej, jeżeli prowadzi działalność strefową (zwolnioną z opodatkowania) i pozastrefową (opodatkowaną na zasadach ogólnych), spełnia bowiem również warunek wymieniony w art. 20 ust. 3 pkt 4 tej ustawy ”. W związku z powyższym należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania, a wskutek tego spełnia warunek wymieniony w art. 22 ust. 4 pkt 4) ustawy o CIT. W przedmiotowym wniosku należy się również odnieść do ograniczeń zwolnienia dywidendy z podatku, uregulowanych w art. 22c ustawy o CIT. Ten przepis ustawy stanowi, iż art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, czyli zwolnienia dywidendy od opodatkowania, nie stosuje się, jeżeli: Ust. 1 osiągnięcie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów (...)
2017
15
cze

Istota:
Korzystanie ze zwolnienia z podatku wypłacanej dywidendy.
Fragment:
Statut może upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 347 § 1. Uchwałę o wyznaczeniu dnia dywidendy podejmuje się na zwyczajnym walnym zgromadzeniu.” Wnioskodawca zauważa, że powyżej zaprezentowane przepisy wyraźnie wskazują, że dywidenda przyznawana jest akcjonariuszom. Z tytułu nabycia lub objęcia akcji własnych spółka nie uzyskuje statusu akcjonariusza względem samej siebie. Zatem, spółka akcyjna z tytułu posiadania własnych akcji, nie nabywa roszczenia o udział w uchwalonej dywidendzie. Dywidenda z akcji własnych nie przysługuje spółce, a więc zysk przeznaczony do podziału powinien być rozdzielony między innych akcjonariuszy, bez uwzględnienia samej spółki. W stanie faktycznym zaprezentowanym powyższej, uprawnionym do dywidendy będzie wyłącznie jedyny akcjonariusz spółki, tj. Y. Warunek posiadania 10% w kapitale spółki wypłacającej dywidendę i regulacją art. 22 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT. W art. 22 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT ustawodawca użył pojęcia „10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, przy czym nie został jednocześnie określony sposób obliczenia stosunku udziałów (akcji) posiadanych przez wspólnika (akcjonariusza) w kapitale spółki.
2017
7
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą na rzecz spółki słowackiej dywidendy.
Fragment:
Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla zastosowania zwolnienia wypłacanej dywidendy z opodatkowania w Polsce muszą zostać spełnione następujące warunki: dywidenda jest wypłacana przez spółkę będącą podatnikiem podatku dochodowego, mającą siedzibę i zarząd na terytorium Polski, dywidenda jest uzyskiwana przez spółkę podlegającą w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, spółka uzyskująca dywidendę posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale spółki wypłacającej dywidendę, spółka uzyskująca dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. W świetle art. 22 ust. 4a i 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych warunkiem zastosowania powyższego zwolnienia jest utrzymanie nieprzerwanego 2-letniego posiadania przez spółkę uzyskującą dywidendę udziałów w kapitale spółki wypłacającej dywidendę, przy czym przedmiotowy okres może upłynąć po dniu wypłaty dywidendy. Zgodnie z art. 22 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie stosuje się, jeżeli posiadanie udziałów wynika z tytułu własności.
2017
2
cze

Istota:
Rozliczenia podatkowego w Polsce dywidendy otrzymanej od spółki mającej siedzibę w Danii
Fragment:
Zgodnie z art. 10 ust. 2 tej Konwencji, dywidendy te mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidendy ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak ustalony nie może przekroczyć: 0% kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25%, a udział ten znajduje się w posiadaniu tej osoby przez nieprzerwany okres nie krótszy niż jeden rok i w tym okresie dywidendy zostały zadeklarowane, 5% kwoty dywidend brutto, jeśli osobą uprawnioną jest fundusz emerytalny lub inna podobna instytucja prowadząca działalność w zakresie systemów emerytalnych, w których mogą uczestniczyć osoby fizyczne w celu zapewnienia sobie świadczeń emerytalnych, jeżeli taki fundusz emerytalny lub inna podobna instytucja jest utworzona, uznana dla celów podatkowych i kontrolowana zgodnie z ustawodawstwem drugiego Państwa, 15% kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach. Właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną, w drodze wzajemnego porozumienia, sposób stosowania tych ograniczeń.
2017
18
maj

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem CIT
Fragment:
Na moment wypłaty dywidendy przez Spółkę zależną, Wnioskodawca będzie posiadał te akcje nieprzerwanie przez okres minimum dwóch lat. Posiadanie akcji w Spółce zależnej wynika z tytułu własności. Wnioskodawca przewiduje, że wysokość wypłacanej mu dywidendy od Spółki zależnej przekroczy kwotę 600 tys. zł w roku podatkowym (dalej: „ Dywidenda ”). Dywidenda może zostać wypłacona w aktualnym roku podatkowym Wnioskodawcy, który rozpoczął się w 2016 r. Dywidenda może też zostać wypłacana w następnym roku podatkowym Wnioskodawcy, tj. po 31 grudnia 2016 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przychód Wnioskodawcy z Dywidendy będzie zwolniony z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem CIT na podstawie art. 22 ust. 4 i nast. Ustawy CIT ? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym, zwolnienie przychodów Wnioskodawcy w postaci Dywidendy z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem CIT na podstawie art. 22 ust. 4 i nast. Ustawy CIT nie znajdzie zastosowania, wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 22c ust. 1 Ustawy CIT? Skoro zwolnienie przychodów Wnioskodawcy w postaci Dywidendy z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem CIT na podstawie art. 22 ust. 4 i nast.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie podlegania opodatkowaniu dywidendy wypłaconej na rzecz spółki amerykańskiej
Fragment:
U. z (dalej jako „ umowa ”), dywidendy, które płaci spółka mająca siedzibę na terytorium jednego Umawiającego się Państwa osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium drugiego Umawiającego się Państwa, mogą być opodatkowane przez drugie Umawiające się Państwo. W myśl art. 11 ust. 2 umowy, dywidendy te mogą być opodatkowane w tym państwie i według prawa tego Umawiającego się Państwa, na terytorium którego spółka ma swoją siedzibę; podatek ten nie może jednak przekroczyć: 5% kwoty dywidendy brutto, jeżeli odbiorca jest osobą prawną rozporządzającą bezpośrednio co najmniej 10% akcji z prawem głosu osoby prawnej, wypłacającej dywidendy, 15% kwoty dywidendy brutto we wszystkich innych przypadkach. Zgodnie z art. 1 umowy niniejsza umowa dotyczy osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium jednego lub terytoriach obu Umawiających się Państw. Na gruncie art. 3 ust. 1 pkt 1) umowy osobą jest osoba fizyczna, zarządca majątku, spółka, osoba prawna lub inne stowarzyszenie. Nadto, aby podmiot był objęty zakresem podmiotowym umowy musi przynajmniej w jednym z państw-stron zgodnie z jego lokalnym prawem podatkowym (na gruncie niniejszej sprawy - prawem amerykańskim) podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od swych dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł tych dochodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy, któremu podlegają rezydenci umawiającego się państwa).
2017
11
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dywidendy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.