Dywidendy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dywidendy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
paź

Istota:

Czy Spółka wypłacając dywidendę nie będzie zobowiązana do poboru podatku źródłowego w Polsce od dokonywanej wypłaty z uwagi na zwolnienie od opodatkowania takiej dywidendy na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)?

Fragment:

Zgodnie z jego ust. 2 dywidendy mogą być opodatkowane w Polsce, ale podatek nie może przekroczyć: 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10 procent, 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach. Pierwszy z powyższych przepisów wyłącza wprost możliwość zastosowania 5% stawki do dywidendy wypłacanej spółce osobowej, więc nie znajdzie zastosowania, skoro otrzymującym dywidendę będzie niemiecka spółka osobowa, a drugi (przewidujący 15% podatek) nie znajdzie zastosowania, gdyż zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 4 ustawy o CIT zwolnione od opodatkowania są dywidendy, jeżeli zostaną łącznie między innymi spełnione następujące warunki: wypłacającym dywidendę jest spółka z siedzibą w Polsce Warunek ten jest spełniony, gdyż Spółka ma siedzibę w Polsce. uzyskującym dywidendę jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

2018
21
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego oraz skutków podatkowych dotyczących wypłaty dywidendy i uzyskania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę

Fragment:

(...) dywidendy wypłacanej Mu przez spółkę mającą siedzibę w Polsce. Podkreślenia wymaga, że w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania przyjęta jest zasada, że dywidendy podlegają opodatkowaniu zarówno w państwie, w którym znajduje się siedziba spółki, która wypłaca dywidendę jak i w państwie, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę odbiorca dywidendy. Przyjmując zatem, że w opisanym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) spółka, która ma siedzibę w Polsce, wypłaca dywidendę Wnioskodawcy, który również ma miejsce zamieszkania w Polsce, to przepisów art. 10 ww. Umowy nie stosuje się. W konsekwencji, otrzymane przez Wnioskodawcę dywidendy podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę stanowi u Niego przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 p.d.o.f. Przychód ten, powstaje w dacie wypłaty dywidendy lub postawienia jej do dyspozycji udziałowca. Jak wynika z art. 30a ust. 1 pkt 4 i ust. 6 p.d.o.f., od przychodów z dywidend pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Zatem, w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz (...)

2018
2
wrz

Istota:

Jeżeli do połączenia Spółek Wnioskodawcy i Spółki A dojdzie w okresie do dwóch lat od daty nabycia przez Spółkę A udziałów w Spółce Wnioskodawcy a spółką przejmującą będzie Spółka Wnioskodawcy to czy Wnioskodawca jako następca prawny, będzie zobowiązany do opodatkowania wypłaconej za rok 2017 r. dywidendy?

Fragment:

W takim przypadku nie można mówić o „ bezpośrednim udziale ” w sytuacji połączenia się Spółki wypłacającej dywidendę (Wnioskodawcy) ze Spółką A, w wyniku czego ustaje byt prawny Spółki A (nie ma spółki, która otrzymuję dywidendę). W omawianym przypadku, przejęcie całego majątku spółki przejmowanej narusza wprost regulacje art. 22 ust. 4 pkt 3 i art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jak bowiem wynika z brzmienia tych przepisów, wymogiem jest posiadanie w kapitale spółki wypłacającej przychody z udziału w zyskach osób prawnych udziału bezpośredniego, nieprzerwanie przez minimalny okres 2 lat. Z powyższego wynika zatem, że w przypadku dokonania połączenia przez przejęcie spółek przed upływem dwóch lat licząc od daty nabycia udziałów, Spółka A (spółka otrzymująca dywidendę) nie spełni warunku posiadania udziału kapitałowego w spółce Wnioskodawcy wypłacającej dywidendę przez ww. okres, uprawniający do zwolnienia od podatku dochodowego, gdyż zarówno przed datą otrzymania dywidendy Spółka A nie posiadała tych udziałów przez dwa lata, jak i nie będzie ich utrzymywała w dalszym ciągu po dokonaniu połączenia, ponieważ spółka przejmowana (Spółka A) przestanie istnieć. Nie można zgodzić się z argumentacją Wnioskodawcy, że fakt utraty bytu prawnego przez Spółkę A nie może przesądzać o utracie prawa do zwolnienia.

2018
27
cze

Istota:

Czy Wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany do obliczenia, poboru i przekazania na rachunek właściwego urzędu podatku z tytułu wypłaty dywidendy?

Fragment:

Najprawdopodobniej zysk zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany do obliczenia, poboru i przekazania na rachunek właściwego urzędu podatku z tytułu wypłaty dywidendy? Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu dywidendy stanowi przychód z tzw. kapitałów pieniężnych (art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a) ucit). Przychód z tego tytułu powstaje w momencie jego wypłaty (a contario art. 12 ust. 3 ucit). Stawka podatku wynosi 19%, do którego pobrania zobowiązany jest co do zasady Wnioskodawca jako płatnik (art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 1 ucit). Nie mniej jednak na podstawie art. 22 ust. 4 ucit, istnieje możliwość zwolnienia od podatku dywidendy jeżeli spełnione są następujące warunki: Wypłacającym dywidendę jest spółka posiadająca w Polsce swoją siedzibę (warunek spełniony Wnioskodawca ma siedzibę w Polsce); Wspólnik uzyskujący dywidendę posiada polską rezydencję podatkową – czyli, że posiada w Polsce swoją siedzibę (również spełniony - siedzibą spółki wspólnika jest Warszawa); Wspólnik posiada co najmniej 10% udziałów w kapitale zakładowym - wspólnik posiada 100% udziałów; Wspólnik nie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania od całości swoich dochodów - wspólnik spełnia warunek; Wspólnik posiada udziały w kapitale zakładowym Spółki nie przerwanie przez 2 lata.

2018
22
maj

Istota:

Czy dywidenda wypłacona przez Wnioskodawcę na rzecz Wspólnika będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT i tym samym Wnioskodawca wypłacając dywidendę nie będzie zobowiązany do poboru podatku CIT (jeśli otrzyma od Wspólnika certyfikat potwierdzający jego rezydencję podatkową oraz oświadczenie potwierdzające, iż Wspólnik nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania)?

Fragment:

Jednakże dywidendy takie mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak wymierzony nie może przekroczyć: 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10 procent, 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach. Tym samym, z umowy wynika, iż podatek od dywidendy wypłaconej przez spółkę z siedzibą w Polsce na rzecz podmiotu z siedzibą w Niemczech nie może być wyższy niż 15%, a w niektórych przypadkach nie może być wyższy nawet niż 5%. Płatnikiem przedmiotowego podatku jest, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, spółka wypłacająca dywidendę. Zgodnie bowiem z przedmiotowym przepisem „ Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e.

2018
22
maj

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z dywidendy, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy

Fragment:

W pierwszym z przytoczonych wyroków sąd wskazał m.in.: „ Z wykładni postanowień Dyrektywy można wyciągnąć wniosek, że prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku u źródła wynikającego z art. 22 ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uzależnione jest przede wszystkim od faktu posiadania aktywów tworzących substancję podmiotu dokonującego wypłatę dywidendy oraz podmiotu, który otrzymał dywidendę przez nieprzerwany okres dwóch lat od chwili nabycia udziałów. ” Ta, jak również inne przedstawione w powyższych wyrokach tezy należy w ocenie Wnioskodawcy w całej rozciągłości zastosować również w przedmiotowej sprawie, gdzie dochodzi do połączenia spółki otrzymującej dywidendę ze spółką tę dywidendę wypłacającą. Spółka pragnie zauważyć, iż w dalszym ciągu będzie posiadała aktywa tworzące substancję podmiotu dokonującego wypłaty dywidendy (co jest zgodne z wyżej przedstawioną wykładnią przepisów dokonaną przez WSA w Krakowie). Majątek spółek wypłacających dywidendę w dalszym ciągu będzie w posiadaniu Spółki (nie pośrednio jednak − w formie udziałów, jak dotychczas, a bezpośrednio - jako majątek własny). Spółka pragnie dodatkowo podkreślić, iż powyższe jest zgodne z ekonomicznym sensem tej transakcji − gdyby bowiem spółki zależne wstrzymały się z wypłatą dywidendy przed dniem połączenia, majątek ten bez potrącenia o zryczałtowany podatek dochodowy znalazłyby się w aktywach Wnioskodawcy w wyniku połączenia. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, iż w przedmiotowej sytuacji jest uprawniony do zastosowania zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych otrzymanych dywidend.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie ustalenia czy wypłata przez Spółkę dywidendy w formie niepieniężnej (rzeczowej) poprzez przeniesienie na wspólników prawa własności nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Fragment:

Umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę (art. 194 k.s.h.). Zatem z powyższych przepisów wynika, że dywidenda jest formą partycypowania przez udziałowca w zysku rocznym spółki. Wspólnik ma prawo do udziału w zyskach spółki, której udziałów jest posiadaczem, pod warunkiem przeznaczenia go uchwałą walnego zgromadzenia wspólników do wypłaty. Wypłata dywidendy jest jednostronnym świadczeniem spółki na rzecz udziałowca. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie określają formy wypłaty dywidendy. W praktyce obrotu gospodarczego najpopularniejszą formą wypłaty dywidendy jest świadczenie pieniężne. Jednak dozwolona jest także wypłata dywidendy w naturze, np. w formie rzeczy oznaczonych co do gatunku lub w towarze (dywidenda rzeczowa). Ta forma wypłaty dywidendy jest możliwa tylko wówczas, gdy statut spółki wprost ją przewiduje. Podkreślenia wymaga fakt, że wypłata dywidendy jest szczególnym rodzajem czynności prawnej. Źródłem nabycia przedmiotu dywidendy i tytułem do uzyskania przysporzenia przez wspólnika spółki nie jest umowa cywilnoprawna, ale uchwała walnego zgromadzenia wspólników (akt o charakterze właścicielskim) w oparciu o odpowiednie zapisy umowy spółki.

2018
15
kwi

Istota:

Czy przychód Wnioskodawcy z Dywidendy będzie zwolniony z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem CIT na podstawie art. 22 ust. 4 i nast. Ustawy CIT?

Fragment:

Dywidenda może również zostać wypłacona wcześniej, w takim przypadku okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów przez Wnioskodawcę będzie upływał już po dniu wypłaty dywidendy. Spółka wypłacająca dywidendę będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a dochody przez nią osiągane będą opodatkowane zgodnie z właściwymi przepisami ustawy CIT. Na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej także: „ updop ”), dywidenda jest przychodem udziałowca (akcjonariusza) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i podlega opodatkowaniu w momencie jej wypłaty. Stosownie do treści art. 22 ust. 1 updop, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Podatnikiem podatku z tytułu dywidendy jest osoba prawna uzyskująca dochód. Podatek od dywidend ma postać podatku u źródła. Oznacza to, że jest on pobierany przez spółkę dokonującą wypłaty dywidendy, która występuje w charakterze płatnika podatku (art. 26 ust. 1 ww. ustawy). Jednakże zgodnie z art. 22 ust. 4 updop, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody (...)

2018
21
lut

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania otrzymanej dywidendy

Fragment:

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu). Podatnikiem podatku z tytułu dywidendy jest osoba prawna uzyskująca dochód. Podatek od dywidend ma postać podatku u źródła. Oznacza to, że jest on pobierany przez spółkę dokonującą wypłaty dywidendy, która występuje w charakterze płatnika podatku (art. 26 ust. 1 ww. ustawy). Natomiast w myśl art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – zwalnia się od podatku dochodowego przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, f oraz j, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach (...)

2018
10
sty

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem dywidendy od spółki kontrolowanej – między innymi ustalenia limitu podatku zapłaconego za granicą podlegającego odliczeniu od podatku dochodowego od osób prawnych, zastosowania odpowiedniego kursu waluty, prawidłowej dokumentacji.

Fragment:

Odnośnie wartości przychodu z tytułu otrzymanej dywidendy: Dywidenda została przyznana w EUR i właśnie jej wartość w EUR (w wysokości wskazanej w uchwale Walnego Zgromadzenie Spółki wypłacającej) należy przeliczyć na walutę polską według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania dywidendy (rozumianej jako data wpływu na konto Wnioskodawcy). Bez znaczenia powinno być to, że zysk został osiągnięty przez Y w UAH i przeznaczony do podziału w kwocie określonej w UAH, skoro z uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki wypłacającej wynika, że postanowiono naliczyć i wypłacić dywidendę w walucie obcej, tj. EUR. Taka sytuacja powoduje zdaniem Wnioskodawcy, że przeliczenie wartości dywidendy na PLN powinno być dokonywane z EUR, a nie z UAH. Jednocześnie dla ustalenia wartości przychodu Spółki z tytułu otrzymanej dywidendy (tj. przeliczenia EUR na PLN) nie powinna mieć znaczenia data kursu waluty przyjęta przez Y celem ustalenia wysokości dywidendy i przeliczenia wartości zysku z UAH na EUR. Kurs taki został bowiem przyjęty wyłącznie dla celów ustalenia przez Plast- Box Ukraina wartości zysku do wypłaty na rzecz udziałowca na moment podjęcia uchwały.