Dywidendy | Interpretacje podatkowe

Dywidendy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dywidendy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie stosowania postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w związku z dokonywaniem wypłat odsetek lub dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych osobom uprawnionym będącym rezydentami państwa obcego w związku z prowadzeniem rachunków indywidualnych i rachunków zbiorczych papierów wartościowych
Fragment:
Jednakże, takie dywidendy mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoja siedzibę, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale: jeżeli dywidendy są wypłacane przez spółkę, która ma siedzibę w Polsce, osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na Malcie, Polska zwolni dywidendy z opodatkowania, jeśli właścicielem takich dywidend jest spółka mającą siedzibę na Malcie i posiada bezpośrednio w dniu wypłaty dywidend nie mniej niż 10 procent udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendy i posiadała lub będzie posiadać takie udziały (akcje) przez nieprzerwany 24 miesięczny okres, w którym dokonano wypłaty; z zastrzeżeniem punktu a), podatek w ten sposób ustalony przez Polskę nie może przekroczyć 10 procent kwoty dywidend brutto, jeśli właścicielem dywidend jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na Malcie; jeżeli dywidendy są wypłacane przez spółkę, która ma siedzibę na Malcie, osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, która jest ich właścicielem, podatek maltański nałożony na kwotę dywidend brutto nie może przekroczyć podatku nakładanego na zyski, z których dywidendy są wypłacane. Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane.
2016
2
gru

Istota:
Czy spółka zależna wypłacając w 2016 r. dywidendę od przychodu za 2015 r. mogła zastosować zwolnienie od podatku i nie pobierać 19% podatku od wypłaconej dywidendy spółce dominującej?
Fragment:
Spółka osiąga przychód głównie z otrzymanej dywidendy od spółki zależnej i przeznacza go na wypłatę dywidendy swoim udziałowcom (którymi są wyłącznie osoby fizyczne) pobierając 19% podatku dochodowego od osób fizycznych. Przychód z działalności gospodarczej spółki jest znacząco niższy od przychodu z dywidendy i pochodzi wyłącznie ze sprzedaży na rzecz tej samej spółki zależnej. Sprzedaż polega na świadczeniu drobnych usług na rzecz jednej z form działalności spółki zależnej i stanowi wydzieloną część działalności tej spółki zależnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy spółka zależna wypłacając w 2016 r. dywidendę od przychodu za 2015 r. mogła zastosować zwolnienie od podatku i nie pobierać 19% podatku od wypłaconej dywidendy spółce dominującej? Spółka uważa, że mogła zastosować zwolnienie i nie pobierać podatku od wypłaconej dywidendy, ponieważ są spełnione wszystkie warunki art. 22 ust. 4, a spółka dominująca uzyskuje przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.
2016
30
lis

Istota:
Czy przychód Wnioskodawcy z Dywidendy będzie zwolniony z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem CIT na podstawie art. 22 ust. 4 i nast. Ustawy CIT?
Fragment:
Dywidenda może również zostać wypłacona wcześniej, w takim przypadku okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów przez Wnioskodawcę będzie upływał już po dniu wypłaty dywidendy. Spółka wypłacająca dywidendę będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a dochody przez nią osiągane będą opodatkowane zgodnie z właściwymi przepisami ustawy CIT. Na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej także: „ updop ”) dywidenda jest przychodem udziałowca (akcjonariusza) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i podlega opodatkowaniu w momencie jej wypłaty. Stosownie do treści art. 22 ust. 1 updop, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Podatnikiem podatku z tytułu dywidendy jest osoba prawna uzyskująca dochód. Podatek od dywidend ma postać podatku u źródła. Oznacza to, że jest on pobierany przez spółkę dokonującą wypłaty dywidendy, która występuje w charakterze płatnika podatku (art. 26 ust. 1 ww. ustawy). Jednakże zgodnie z art. 22 ust. 4 updop, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z (...)
2016
30
lis

Istota:
W zakresie:
zwolnienia dochodów uzyskanych przez Spółkę z tytułu dywidend wypłacanych przez spółki zależne
Fragment:
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1; spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie:
zwolnienia dochodów uzyskanych przez Spółkę z tytułu dywidend wypłacanych przez spółki zależne
Fragment:
W przyszłości Spółka również zamierza osiągać dochody z dywidend wypłacanych przez X. Sp. z o.o. i Y. Sp. z o.o. Dochody Spółki pochodzące z dywidend w/w spółek zależnych (tj. za rok 2015 i lata następne) będą przeznaczone w zależności od potrzeb głównie na finansowanie działalności tych spółek (poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do tych spółek lub w formie pożyczek) oraz wypłatę dywidendy na rzecz wspólników Spółki, ewentualnie na finansowanie działalności samej Spółki. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy dochody uzyskiwane przez Spółkę z tytułu dywidend wypłacanych przez spółki zależne, w tym X. Sp. z o.o. za lata 2013-2015 i lata następne, w sytuacji spełnienia przesłanek z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT będą w opisanym stanie faktycznym korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w tym przepisie? (zdarzenie przyszłe) W ocenie Wnioskodawcy, dochody uzyskane przez Spółkę w 2016 r. z tytułu dywidendy wypłaconej przez spółkę zależną (X. Sp. z o.o.) za lata 2013-2015 oraz z tytułu dywidend wypłaconych przez spółki zależne (X. Sp. z o.o. i Y. Sp. z o.o.) za lata następne, w sytuacji spełnienia przesłanek z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2016
29
lis

Istota:
Czy przychód Wnioskodawcy z Dywidendy będzie zwolniony z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem CIT na podstawie art. 22 ust. 4 i nast. Ustawy CIT?
Fragment:
Dywidenda może również zostać wypłacona wcześniej, w takim przypadku okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów przez Wnioskodawcę będzie upływał już po dniu wypłaty dywidendy. Spółka wypłacająca dywidendę będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a dochody przez nią osiągane będą opodatkowane zgodnie z właściwymi przepisami ustawy CIT. Na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej także: „ updop ”) dywidenda jest przychodem udziałowca (akcjonariusza) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i podlega opodatkowaniu w momencie jej wypłaty. Stosownie do treści art. 22 ust. 1 updop, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Podatnikiem podatku z tytułu dywidendy jest osoba prawna uzyskująca dochód. Podatek od dywidend ma postać podatku u źródła. Oznacza to, że jest on pobierany przez spółkę dokonującą wypłaty dywidendy, która występuje w charakterze płatnika podatku (art. 26 ust. 1 ww. ustawy). Jednakże zgodnie z art. 22 ust. 4 updop, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z (...)
2016
29
lis

Istota:
Czy przychód Wnioskodawcy z Dywidendy będzie zwolniony z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 i nast. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Na moment wypłaty dywidendy przez Spółkę zależną. Wnioskodawca będzie posiadał te udziały nieprzerwanie przez okres minimum dwóch lat. Równocześnie, dywidenda może również zostać wypłacona wcześniej, w takim przypadku okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów przez Wnioskodawcę będzie upływał już po dniu wypłaty dywidendy. Posiadanie udziałów w Spółce zależnej będzie wynikało z tytułu własności. Wnioskodawca przewiduje, że wysokość wypłacanej mu dywidendy od Spółki zależnej przekroczy kwotę 600 tys. zł w roku podatkowym (dalej: „ Dywidenda ”). Dywidenda może zostać wypłacona w aktualnym roku podatkowym Wnioskodawcy, który rozpoczął się w 2016 r. Dywidenda może też być wypłacana w następnym roku podatkowym Wnioskodawcy, tj. po 31 grudnia 2016 r. W związku z powyższym opisem sformułowano następujące pytania. Czy przychód Wnioskodawcy z Dywidendy będzie zwolniony z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 i nast. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym, zwolnienie przychodów Wnioskodawcy w postaci Dywidendy (...)
2016
29
lis

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu z otrzymanej dywidendy z tytułu uczestnictwa w podziale zysku spółki komunalnej oraz ustalenia, czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek złożenia tej spółce oświadczenia o korzystaniu ze zwolnienia
Fragment:
Istotne elementy zdarzenia przyszłego zawarto również w pytaniu, gdzie wskazano, że Wnioskodawca otrzyma dywidendę z tytułu uczestnictwa w podziale zysku spółki komunalnej, a także we własnym stanowisku Wnioskodawcy w sprawie, gdzie wskazano, że dochód z dywidendy jest dochodem własnym Gminy z tytułu dochodów z majątku gminy, wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 513). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy dochód Wnioskodawcy otrzymany z dywidendy z tytułu uczestnictwa w podziale zysku spółki komunalnej korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, a także czy ciąży na nim obowiązek złożenia do spółki wypłacającej dywidendę (i będącej płatnikiem ewentualnego podatku) oświadczenia o zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „ podatku CIT ”) lub udokumentowaniu go w inny sposób? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina powinna otrzymać dywidendę od spółki komunalnej w kwocie brutto (niepomniejszonej o podatek CIT), z uwagi na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego. Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że brak jest po jego stronie obowiązków dokumentacyjnych w tym zakresie. Dochody z tytułu otrzymanej dywidendy powinny być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania zagranicznej spółki kontrolowanej o uregulowane na skutek potrącenia, wskazane we wniosku kwoty dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy oraz o ww. wartości (dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy), niezależnie od tego, w którym roku został wypracowany zysk spółki zależnej, wpływający na wysokość wypłaconej dywidendy lub zaliczek.
Fragment:
Biura 2 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania zagranicznej spółki kontrolowanej o uregulowane na skutek potrącenia: wskazane we wniosku kwoty dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy – jest prawidłowe, ww. wartości (dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy), niezależnie od tego, w którym roku został wypracowany zysk spółki zależnej, wpływający na wysokość wypłaconej dywidendy lub zaliczek – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 marca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania zagranicznej spółki kontrolowanej o uregulowane na skutek potrącenia, wskazane we wniosku kwoty dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy oraz o ww. wartości (dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy), niezależnie od tego, w którym roku został wypracowany zysk spółki zależnej, wpływający na wysokość wypłaconej dywidendy lub zaliczek. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (dalej również jako: „ Spółka ”) jest spółką kapitałową podlegającą w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Wnioskodawca posiada 100% udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na terytorium Cypru (dalej jako: „ Spółka zależna ”).
2016
28
lis

Istota:
Czy w dacie wypłaty dywidendy na rzecz fińskiego udziałowca (winno być akcjonariusza) Spółka będzie zobowiązana pobrać podatek u źródła na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 22 ustawy o CIT? Czy w analizowanej sprawie będzie miało zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT?
Fragment:
Postanowienia Dyrektywy mają na celu ujednolicenie zasad opodatkowania dywidend wypłacanych przez spółkę zależną z siedzibą na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, na rzecz spółki dominującej - mającej siedzibę w innym państwie członkowskim UE. Podstawową kwestią regulowaną przez Dyrektywę jest wyeliminowanie podwójnego opodatkowania dywidend, zarówno w sensie prawnym jak i ekonomicznym. Przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, unikanie prawnego podwójnego opodatkowania następuje poprzez zniesienie obowiązku poboru podatku dochodowego u źródła, w związku z wypłatą dywidendy przez spółkę zależną spółce dominującej. Natomiast eliminacja ekonomicznego podwójnego opodatkowania następuje w państwie rezydencji spółki otrzymującej dywidendę - poprzez zwolnienie z opodatkowania dywidend lub odliczenie od podatku należnego spółki otrzymującej dywidendę określonej części podatku dochodowego, zapłaconego od zysku spółki wypłacającej dywidendę. W przypadku Finlandii zastosowanie znalazło zwolnienie dywidendy z opodatkowania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2016
27
lis

Istota:
Otrzymana przez Wnioskodawcę mającego nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Polski dywidenda od spółki posiadającej osobowość prawną z siedzibą i zarządem na terytorium kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i wpisanego na listę krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową podlega opodatkowaniu na takich samych zasadach, co dywidendy otrzymane od spółek mających siedzibę i zarząd w kraju, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Otrzymana dywidenda będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, od którego Wnioskodawca będzie mógł odliczyć podatek zapłacony za granicą, przy czym odliczenie to nie będzie mogło przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tego przychodu przy zastosowaniu stawki 19%.
Fragment:
Z powyższego wynika zatem, iż otrzymana przez osobę fizyczną mającą nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Polski od spółki mającej osobowość prawną z siedzibą i zarządem na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową podlega opodatkowaniu na takich samych zasadach, co dywidendy otrzymane od spółek mających siedzibę w kraju, który takiej konkurencji podatkowej nie prowadzi w myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. Podlega również opodatkowaniu na takich samych zasadach co dywidendy otrzymane od spółek mających miejsce siedziby i zarządu na terytorium kraju, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, gdyż na terytorium Polski przysługuje zaliczenie pośrednie podatku zapłaconego za granicą niezależnie od tego, czy Polska zawarła z krajem źródła dywidendy umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, czy też nie (art. 30a ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podsumowując, otrzymana przez Wnioskodawcę dywidenda od spółki posiadającej osobowość, mającej siedzibę i zarząd na terytorium Brytyjskich Wysp Dziewiczych podlega opodatkowaniu w Polsce 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od którego można odliczyć podatek zapłacony za granicą, przy czym odliczenie to nie może przekroczyć podatku obliczonego od tego przychodu przy zastosowaniu stawki 19%. Podatek należny wraz z kwotą odliczenia należy wykazać w zeznaniu rocznym, a podatek płatny jest w terminie przewidzianym dla złożenia zeznania.
2016
27
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania dywidendy
Fragment:
Jednocześnie, Akcje Uprzywilejowane są akcjami o szczególnych uprawnieniach, a uprzywilejowanie to dotyczy prawa do dywidendy. Dywidenda przysługująca właścicielowi Akcji Uprzywilejowanych może składać się z dwóch elementów: tzw. „ kumulatywnej dywidendy ”, której wysokość jest ustalana w oparciu o wartość nominalną objętych Akcji Uprzywilejowanych, oraz kwoty, której wysokość wynika z zysku spółki przeznaczonego do podziału. Wypłata dywidendy następuje na podstawie odpowiedniej uchwały zgromadzenia wspólników o wypłacie dywidendy. Z powyższego wynika, że z tytułu objęcia przez Spółkę Akcji Uprzywilejowanych w kapitale zakładowym LuxCo, Spółka będzie uprawniona do otrzymywania dywidendy kalkulowanej w sposób wskazany wyżej. Dywidenda ta będzie wypłacana na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników LuxCo o wypłacie dywidendy. W rezultacie, tytułem do otrzymania przez Wnioskodawcę przedmiotowego przysporzenia będzie fakt posiadania przez Spółkę Akcji Uprzywilejowanych w kapitale LuxCo oraz podjęcia uchwały wspólników o wypłacie dywidendy. Co do zasady, dywidenda wypłacana przez spółkę luksemburską z tytułu Akcji Uprzywilejowanych jest traktowana w Luksemburgu jak dywidenda zarówno na gruncie prawa handlowego, jaki dla tamtejszych celów podatkowych.
2016
26
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia od podatku dywidendy wypłaconej podmiotowi z siedzibą za granicą.
Fragment:
Dywidendy te mogą być jednak opodatkowane także w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale – jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie – podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 15 procent kwoty dywidendy brutto. Powyższe przepisy oznaczają, że w naszym stanie faktycznym: Konfederacja Szwajcarska ma prawo w myśl Konwencji opodatkować dywidendę wypłaconą rezydentowi podatkowemu Konfederacji Szwajcarskiej przez osobę prawną z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Rzeczypospolita Polska również ma prawo opodatkować dywidendę, ale stawka nie może wówczas przekroczyć 15% (ust. 2). Zgodnie jednak z ust. 2 cytowanego artykułu Konwencji: 2a. Bez względu na postanowienia ustępu 2, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie, jeżeli osobą uprawnioną do dywidend jest: spółka (nie będąca spółką osobową) mająca siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi, w chwili wypłacania tych dywidend, przynajmniej 10 procent udziałów (akcji) (...)
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dywidendy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.