Dywidendy | Interpretacje podatkowe

Dywidendy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dywidendy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania otrzymanej dywidendy
Fragment:
Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu). Podatnikiem podatku z tytułu dywidendy jest osoba prawna uzyskująca dochód. Podatek od dywidend ma postać podatku u źródła. Oznacza to, że jest on pobierany przez spółkę dokonującą wypłaty dywidendy, która występuje w charakterze płatnika podatku (art. 26 ust. 1 ww. ustawy). Natomiast w myśl art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – zwalnia się od podatku dochodowego przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, f oraz j, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach (...)
2018
21
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem dywidendy od spółki kontrolowanej – między innymi ustalenia limitu podatku zapłaconego za granicą podlegającego odliczeniu od podatku dochodowego od osób prawnych, zastosowania odpowiedniego kursu waluty, prawidłowej dokumentacji.
Fragment:
Odnośnie wartości przychodu z tytułu otrzymanej dywidendy: Dywidenda została przyznana w EUR i właśnie jej wartość w EUR (w wysokości wskazanej w uchwale Walnego Zgromadzenie Spółki wypłacającej) należy przeliczyć na walutę polską według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania dywidendy (rozumianej jako data wpływu na konto Wnioskodawcy). Bez znaczenia powinno być to, że zysk został osiągnięty przez Y w UAH i przeznaczony do podziału w kwocie określonej w UAH, skoro z uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki wypłacającej wynika, że postanowiono naliczyć i wypłacić dywidendę w walucie obcej, tj. EUR. Taka sytuacja powoduje zdaniem Wnioskodawcy, że przeliczenie wartości dywidendy na PLN powinno być dokonywane z EUR, a nie z UAH. Jednocześnie dla ustalenia wartości przychodu Spółki z tytułu otrzymanej dywidendy (tj. przeliczenia EUR na PLN) nie powinna mieć znaczenia data kursu waluty przyjęta przez Y celem ustalenia wysokości dywidendy i przeliczenia wartości zysku z UAH na EUR. Kurs taki został bowiem przyjęty wyłącznie dla celów ustalenia przez Plast- Box Ukraina wartości zysku do wypłaty na rzecz udziałowca na moment podjęcia uchwały.
2018
10
sty

Istota:
W przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 20 ust. 3 updop przewidujący zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów (przychodów) uzyskanych przez Spółkę z tytułu wypłaconej dywidendy. Tym samym wypłaty na rzecz Spółki, rodzą dla Spółki implikacje podatkowe na gruncie polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
GmbH, tytułem dywidendy. Wypłata dywidendy dotyczyła zysków z lat ubiegłych i nie została dokonana w wyniku likwidacji spółki. W uzupełnieniu wniosku z dnia 13 listopada 2017 r. Wnioskodawca wskazał: Dywidenda została wypłacona na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki niemieckiej z dnia 31.05.2017 r. Uchwała nie została podjęta w wyniku likwidacji spółki. Dywidenda została wypłacona z zysków Spółki za lata 2010-2016, zaewidencjonowanych na koncie księgowym „ zyski z lat poprzednich ” (niem.: Gevinnvortrag). C. Gmbh jest spółką podlegającą w Niemczech opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca - jest spółką będącą podatnikiem podatku dochodowego, mającą siedzibę i zarząd na terytorium Polski i posiadał więcej niż 10% udziałów w kapitale spółki wypłacającej dywidendę. Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Wnioskodawca posiadał więcej niż 10% udziałów w C. GmbH nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 lata, a posiadanie to wynikało z tytułu własności.
2017
9
gru

Istota:
Czy dywidendy od Spółek Zależnych wypłacone na rzecz Spółki w okresie funkcjonowania będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym wskazuje on, że w chwili wypłaty dywidendy będzie spełniał warunki wynikające z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj.: Spółka Zależna (wypłacająca dywidendę), będzie traktowana jak podatnik podatku dochodowego od osób prawnych i będzie podlegać opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce; Wnioskodawca (otrzymujący dywidendy) będzie traktowany jak podatnik podatku dochodowego od osób prawnych i będzie podlegać opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce; Wnioskodawca będzie posiadać bezpośrednio co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale Spółki Zależnej wypłacającej dywidendę; Wnioskodawca będzie beneficjentem dywidend wypłacanych przez Spółki Zależne; Wnioskodawca w momencie wypłaty na jego rzecz dywidend przez Spółki Zależne, będzie posiadać udziały w Spółkach Zależnych nieprzerwanie przez okres dłuższy niż dwa lata. Mając powyższe na względzie Wnioskodawca będzie spełniać łącznie wszystkie warunki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania dywidendy na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu wypłaty przedmiotowej dywidendy będzie podlegał zwolnieniu na mocy omawianego przepisu art. 22 ust. 4 tej ustawy.
2017
6
gru

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania, na podstawie art. 22 ust. 4b updop, dywidendy wypłaconej Powiernikowi w ramach zawartej umowy powiernictwa
Fragment:
Wobec powyższego, należy stwierdzić, że wprawdzie podmiotem, który uzyskał formalnie dywidendę jest Powiernik, ale w związku z zawartą umową powiernictwa, dywidenda ta zostanie przekazana Powierzającemu, a tym samym Przysporzenie majątkowe z tytułu dywidendy nastąpi po stronie Powierzającego, a nie Powiernika. Reasumując, wypłata dywidendy Powiernikowi będzie stanowiła przychód Powierzającego, który jest ostatecznym i faktycznym odbiorcą dywidendy. W konsekwencji, skutki podatkowe wypłaty dywidendy oraz możliwość zwolnienia jej z opodatkowania należy rozpoznawać po stronie Powierzającego. Odnosząc cytowane powyżej przepisy do opisanego we wniosku stanu faktycznego wskazać należy, że wypłacona przez Spółkę giełdową dywidenda na rzecz Powiernika, przekazana następnie na konto bankowe Powierzającego będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4b updop, bowiem spełnione zostaną warunki niezbędne do skorzystania ze zwolnienia, pod warunkiem, że nie zachodzą okoliczności wskazane w cytowanym powyżej art. 22c updop. Wobec powyższego stanowisko Zainteresowanych należy uznać za prawidłowe. Należy jednocześnie dodać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy Ordynacja podatkowa.
2017
10
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania dochodów CFC za dany rok (np. 2017) kwoty dywidendy przekazanej w roku następnym (np. 2018 r.) z zysku bilansowego uzyskanego przez Spółkę holenderską w danym roku (np. 2017 r.)
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej „ updop ”) stanowi, że odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają wypłacone dywidendy. Przepis nie różnicuje zatem sytuacji wypłaty dywidendy za poszczególne lata podatkowe, ale nakazuje pomniejszenie podstawy opodatkowania w związku z wypłatą dywidendy w okresie obowiązywania przepisów o CFC. W tym miejscu należy wskazać, że spółka kapitałowa taka jak spółka holenderska może wypłacać dywidendę dopiero po zakończeniu roku obrotowego i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok (w ciągu roku obrotowego może wypłacić tylko zaliczkę na dywidendę). W przypadku roku obrotowego zgodnego z rokiem kalendarzowym oznacza to, że dywidenda np. za 2017 r. jest wypłacana w 2018 r. W związku z tym zysk bilansowy odpowiadający dochodom uzyskanym w 2017 r. może być przedmiotem wypłaty dywidendy dopiero w 2018 r. W związku z tym, racjonalnym jest, że podstawa opodatkowania dla celów CFC za rok podatkowy 2017 może zostać obniżona o dywidendę wypłaconą z zysku bilansowego osiągniętego w 2017 r., która zostanie wypłacona przez Spółkę holenderską i którą Wnioskodawca uzyska w 2018 r. (stanowisko doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło do organu 30 października 2017 r.). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
9
lis

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania dochodów CFC za dany rok (np. 2017) o wysokość zaliczki na dywidendę za dany rok (np. 2017), która to zaliczka zostanie przekazana Wnioskodawcy w tym danym roku (np. 2017)
Fragment:
Możliwe jest, że Wnioskodawca otrzyma od Spółki holenderskiej w 2017 r. zaliczkę na dywidendę na poczet podziału zysku uzyskanego przez Spółkę holenderską odpowiednio w 2017 r. Wypłata dywidendy może nastąpić w formie potrącenia wzajemnych wierzytelności Wnioskodawcy i Spółki holenderskiej. Wątpliwości Wnioskodawcy w niniejszej sprawie dotyczą ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu dochodów Spółki zależnej, uwzględniając fakt wypłaty zaliczek na poczet dywidendy otrzymanych przez Wnioskodawcę w danym roku podatkowym. A zatem Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania - czyli dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - za dany rok podatkowy zagranicznej spółki kontrolowanej kwotę dywidendy otrzymaną przez podatnika, o ile: podatnik otrzyma taką dywidendę w terminie złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w danym roku podatkowym, tj. do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego (na co wskazuje art. 27 ust. 2a updop), dywidenda taka nie została już przez podatnika odliczona od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w poprzednich latach podatkowych (na co wskazuje prawo do odliczenia nieodliczonych kwot dywidendy w następnych pięciu kolejno po sobie następujących latach podatkowych, co przewiduje art. 24 ust. 5 updop).
2017
25
paź

Istota:
W zakresie ustalenia czy wypłacona na rzecz Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych dywidenda, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz czy Wnioskodawca, jako płatnik, był obowiązany pobrać w dniu dokonania wypłaty na rzecz ww. podmiotu zryczałtowany podatek dochodowy od tej wypłaty.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca - Sp. z o.o. wypłaciła w 2017 r. na rzecz Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, kwotę dywidendy z tytułu zysków osiągniętych w 2016 r. Z tytułu wypłaty, na podstawie art. 22 ust. 1 uCIT, Spółka potrąciła i odprowadziła należny podatek od wypłaty przedmiotowej dywidendy w wysokości 19% wypłaconej kwoty. Spółka powzięła wątpliwość, czy wypłata dywidendy na rzecz Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych podlega opodatkowaniu podatkiem od dywidend, a na Spółce ciąży obowiązek płatnika z tytułu wypłaty tego świadczenia. Odnosząc powyższe do powołanych regulacji prawnych należy zauważyć przede wszystkim, że co do zasady dywidenda jest przychodem udziałowca (akcjonariusza) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i podlega opodatkowaniu w momencie jej wypłaty. W niniejszej sprawie Wnioskodawca wypłacił dywidendę na rzecz Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, którego dochody, na mocy art. 17 ust. 1 pkt 57 updop, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych. Dodatkowo, w zamkniętym katalogu zawartym w ww. przepisie, enumeratywnie wymieniającym dochody funduszy inwestycyjnych zamkniętych niepodlegające zwolnieniu, ustawodawca nie wymienił dochodów (przychodów) z dywidend wypłacanych przez spółki kapitałowe w których fundusz inwestycyjny zamknięty jest udziałowcem lub akcjonariuszem.
2017
30
wrz

Istota:
Zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dywidendy
Fragment:
Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Podatnikiem podatku z tytułu dywidendy jest osoba prawna uzyskująca dochód. Podatek od dywidend ma postać podatku u źródła. Oznacza to, że jest on pobierany przez spółkę dokonującą wypłaty dywidendy, która występuje w charakterze płatnika podatku (art. 26 ust. 1 ww. ustawy). Jednakże zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita (...)
2017
21
wrz

Istota:
Ustalenie czy przy spełnieniu warunków określonych w art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT w danym roku podatkowym, od dochodu Spółki N jako zagranicznej spółki kontrolowanej za dany rok podatkowy Wnioskodawca będzie mógł odliczyć kwotę dywidendy otrzymanej przez Wnioskodawcę od Spółki N
Fragment:
(...) dywidendy oraz ewentualnych zaliczek na poczet dywidendy otrzymanych przez Wnioskodawcę w danym roku podatkowym, niezależnie od tego, w którym roku został wypracowany zysk Spółek zależnych wpływający na wysokość wypłaconej dywidendy lub zaliczek. i odstąpił od uzasadnienia. Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, przy spełnieniu warunków określonych w art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT w danym roku podatkowym, od dochodu Spółki jako zagranicznej spółki kontrolowanej za dany rok podatkowy Wnioskodawca będzie mógł odliczyć kwotę dywidendy otrzymanej przez Wnioskodawcę od Spółki w takiej części, jaka proporcjonalnie przypada na odsetki stanowiące część dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej, niezależnie od roku, w którym został wypracowany zysk Spółki wpływający na wysokość wypłaconej dywidendy (tj. rok naliczenia odsetek podlegających uregulowaniu w roku podatkowym CFC). Okres wypłaty lub uregulowania dywidendy. Przepisy ustawy o CIT nie wskazują również, w jakim okresie powinno nastąpić uregulowanie dywidendy przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, by podlegała ona odliczeniu od dochodu. Przepis art. 24a ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT przewiduje wyłącznie, że w celu ustalenia podstawy opodatkowania konieczne jest obniżenie dochodu o kwotę dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej.
2017
16
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dywidendy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.