Dywidendy | Interpretacje podatkowe

Dywidendy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dywidendy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania, na podstawie art. 22 ust. 4b updop, dywidendy wypłaconej Powiernikowi w ramach zawartej umowy powiernictwa
Fragment:
Wobec powyższego, należy stwierdzić, że wprawdzie podmiotem, który uzyskał formalnie dywidendę jest Powiernik, ale w związku z zawartą umową powiernictwa, dywidenda ta zostanie przekazana Powierzającemu, a tym samym Przysporzenie majątkowe z tytułu dywidendy nastąpi po stronie Powierzającego, a nie Powiernika. Reasumując, wypłata dywidendy Powiernikowi będzie stanowiła przychód Powierzającego, który jest ostatecznym i faktycznym odbiorcą dywidendy. W konsekwencji, skutki podatkowe wypłaty dywidendy oraz możliwość zwolnienia jej z opodatkowania należy rozpoznawać po stronie Powierzającego. Odnosząc cytowane powyżej przepisy do opisanego we wniosku stanu faktycznego wskazać należy, że wypłacona przez Spółkę giełdową dywidenda na rzecz Powiernika, przekazana następnie na konto bankowe Powierzającego będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4b updop, bowiem spełnione zostaną warunki niezbędne do skorzystania ze zwolnienia, pod warunkiem, że nie zachodzą okoliczności wskazane w cytowanym powyżej art. 22c updop. Wobec powyższego stanowisko Zainteresowanych należy uznać za prawidłowe. Należy jednocześnie dodać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy Ordynacja podatkowa.
2017
10
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania dochodów CFC za dany rok (np. 2017) kwoty dywidendy przekazanej w roku następnym (np. 2018 r.) z zysku bilansowego uzyskanego przez Spółkę holenderską w danym roku (np. 2017 r.)
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej „ updop ”) stanowi, że odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają wypłacone dywidendy. Przepis nie różnicuje zatem sytuacji wypłaty dywidendy za poszczególne lata podatkowe, ale nakazuje pomniejszenie podstawy opodatkowania w związku z wypłatą dywidendy w okresie obowiązywania przepisów o CFC. W tym miejscu należy wskazać, że spółka kapitałowa taka jak spółka holenderska może wypłacać dywidendę dopiero po zakończeniu roku obrotowego i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok (w ciągu roku obrotowego może wypłacić tylko zaliczkę na dywidendę). W przypadku roku obrotowego zgodnego z rokiem kalendarzowym oznacza to, że dywidenda np. za 2017 r. jest wypłacana w 2018 r. W związku z tym zysk bilansowy odpowiadający dochodom uzyskanym w 2017 r. może być przedmiotem wypłaty dywidendy dopiero w 2018 r. W związku z tym, racjonalnym jest, że podstawa opodatkowania dla celów CFC za rok podatkowy 2017 może zostać obniżona o dywidendę wypłaconą z zysku bilansowego osiągniętego w 2017 r., która zostanie wypłacona przez Spółkę holenderską i którą Wnioskodawca uzyska w 2018 r. (stanowisko doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło do organu 30 października 2017 r.). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
9
lis

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania dochodów CFC za dany rok (np. 2017) o wysokość zaliczki na dywidendę za dany rok (np. 2017), która to zaliczka zostanie przekazana Wnioskodawcy w tym danym roku (np. 2017)
Fragment:
Możliwe jest, że Wnioskodawca otrzyma od Spółki holenderskiej w 2017 r. zaliczkę na dywidendę na poczet podziału zysku uzyskanego przez Spółkę holenderską odpowiednio w 2017 r. Wypłata dywidendy może nastąpić w formie potrącenia wzajemnych wierzytelności Wnioskodawcy i Spółki holenderskiej. Wątpliwości Wnioskodawcy w niniejszej sprawie dotyczą ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu dochodów Spółki zależnej, uwzględniając fakt wypłaty zaliczek na poczet dywidendy otrzymanych przez Wnioskodawcę w danym roku podatkowym. A zatem Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania - czyli dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - za dany rok podatkowy zagranicznej spółki kontrolowanej kwotę dywidendy otrzymaną przez podatnika, o ile: podatnik otrzyma taką dywidendę w terminie złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w danym roku podatkowym, tj. do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego (na co wskazuje art. 27 ust. 2a updop), dywidenda taka nie została już przez podatnika odliczona od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w poprzednich latach podatkowych (na co wskazuje prawo do odliczenia nieodliczonych kwot dywidendy w następnych pięciu kolejno po sobie następujących latach podatkowych, co przewiduje art. 24 ust. 5 updop).
2017
25
paź

Istota:
W zakresie ustalenia czy wypłacona na rzecz Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych dywidenda, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz czy Wnioskodawca, jako płatnik, był obowiązany pobrać w dniu dokonania wypłaty na rzecz ww. podmiotu zryczałtowany podatek dochodowy od tej wypłaty.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca - Sp. z o.o. wypłaciła w 2017 r. na rzecz Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, kwotę dywidendy z tytułu zysków osiągniętych w 2016 r. Z tytułu wypłaty, na podstawie art. 22 ust. 1 uCIT, Spółka potrąciła i odprowadziła należny podatek od wypłaty przedmiotowej dywidendy w wysokości 19% wypłaconej kwoty. Spółka powzięła wątpliwość, czy wypłata dywidendy na rzecz Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych podlega opodatkowaniu podatkiem od dywidend, a na Spółce ciąży obowiązek płatnika z tytułu wypłaty tego świadczenia. Odnosząc powyższe do powołanych regulacji prawnych należy zauważyć przede wszystkim, że co do zasady dywidenda jest przychodem udziałowca (akcjonariusza) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i podlega opodatkowaniu w momencie jej wypłaty. W niniejszej sprawie Wnioskodawca wypłacił dywidendę na rzecz Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, którego dochody, na mocy art. 17 ust. 1 pkt 57 updop, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych. Dodatkowo, w zamkniętym katalogu zawartym w ww. przepisie, enumeratywnie wymieniającym dochody funduszy inwestycyjnych zamkniętych niepodlegające zwolnieniu, ustawodawca nie wymienił dochodów (przychodów) z dywidend wypłacanych przez spółki kapitałowe w których fundusz inwestycyjny zamknięty jest udziałowcem lub akcjonariuszem.
2017
30
wrz

Istota:
Zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dywidendy
Fragment:
Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Podatnikiem podatku z tytułu dywidendy jest osoba prawna uzyskująca dochód. Podatek od dywidend ma postać podatku u źródła. Oznacza to, że jest on pobierany przez spółkę dokonującą wypłaty dywidendy, która występuje w charakterze płatnika podatku (art. 26 ust. 1 ww. ustawy). Jednakże zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita (...)
2017
21
wrz

Istota:
Ustalenie czy przy spełnieniu warunków określonych w art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT w danym roku podatkowym, od dochodu Spółki N jako zagranicznej spółki kontrolowanej za dany rok podatkowy Wnioskodawca będzie mógł odliczyć kwotę dywidendy otrzymanej przez Wnioskodawcę od Spółki N
Fragment:
(...) dywidendy oraz ewentualnych zaliczek na poczet dywidendy otrzymanych przez Wnioskodawcę w danym roku podatkowym, niezależnie od tego, w którym roku został wypracowany zysk Spółek zależnych wpływający na wysokość wypłaconej dywidendy lub zaliczek. i odstąpił od uzasadnienia. Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, przy spełnieniu warunków określonych w art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT w danym roku podatkowym, od dochodu Spółki jako zagranicznej spółki kontrolowanej za dany rok podatkowy Wnioskodawca będzie mógł odliczyć kwotę dywidendy otrzymanej przez Wnioskodawcę od Spółki w takiej części, jaka proporcjonalnie przypada na odsetki stanowiące część dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej, niezależnie od roku, w którym został wypracowany zysk Spółki wpływający na wysokość wypłaconej dywidendy (tj. rok naliczenia odsetek podlegających uregulowaniu w roku podatkowym CFC). Okres wypłaty lub uregulowania dywidendy. Przepisy ustawy o CIT nie wskazują również, w jakim okresie powinno nastąpić uregulowanie dywidendy przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, by podlegała ona odliczeniu od dochodu. Przepis art. 24a ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT przewiduje wyłącznie, że w celu ustalenia podstawy opodatkowania konieczne jest obniżenie dochodu o kwotę dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej.
2017
16
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie uznania kapitałowej spółki cypryjskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną; w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania tytułem zagranicznej spółki kontrolowanej; w zakresie odliczenia od postawy opodatkowania tytułem zagranicznej spółki kontrolowanej dywidendy wypłaconej do daty złożenia zeznania oraz w zakresie odliczenia od postawy opodatkowania tytułem zagranicznej spółki kontrolowanej dywidend obejmujących zyski z lat poprzedzających wejście przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych.
Fragment:
Termin ten uwzględnia więc okres niezbędny do zamknięcia przez zagraniczną spółkę kontrolowaną roku podatkowego i podjęcia uchwał w zakresie podziału zysku i wypłaty dywidendy. Z opisu sprawy wynika także, że zysk osiągnięty przez CypCo za 2016 r. zostanie przeznaczony do wypłaty w formie dywidendy lub zaliczki na dywidendę. Jednocześnie wypłata dywidendy lub zaliczki na dywidendę będzie miała miejsce przed końcem września 2017 r. W związku z powyższym Wnioskodawca ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty dywidendy/zaliczki na dywidendę za 2016 r., otrzymanej w 2017 r., skoro dywidenda/zaliczka na dywidendę została lub zostanie otrzymana przez Wnioskodawcę do czasu złożenia zeznania podatkowego o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym 2016, a więc do końca września 2017 r. Podobnie będzie w latach następnych – jeżeli CypCo w przyszłości będzie stanowiła zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy, wypłacona dywidenda (także w formie ewentualnej zaliczki na dywidendę) ze środków pochodzących z zysku wypracowanego przez CypCo będzie podlegała odliczeniu przez Wnioskodawcę od podstawy opodatkowania dochodu na zasadach przedstawionych powyżej. Reasumując – dywidenda, w tym także zaliczka na dywidendę, podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania dochodu CypCo za dany rok (np. 2016 r.), jeżeli zostanie wypłacona przed końcem września kolejnego roku (np. 2017 r.).
2017
15
wrz

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą dywidendy w formie rzeczowej.
Fragment:
Z kolei w myśl art. 193 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Umowa spółki może upoważnić zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 191 § 1. Przepisy ww. Kodeksu dopuszczają zatem możliwość wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej. Powyższa czynności nie zmienia faktu, że po stronie udziałowca otrzymującego taką dywidendę dojdzie do powstania przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, o czym stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 30a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e.
2017
2
wrz

Istota:
W zakresie ustalenia czy wypłata przez Spółkę dywidendy w formie niepieniężnej (rzeczowej) poprzez przeniesienie na wspólników prawa własności nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
Fragment:
Wypłata dywidendy jest jednostronnym świadczeniem spółki na rzecz udziałowca. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie określają formy wypłaty dywidendy. W praktyce obrotu gospodarczego najpopularniejszą formą wypłaty dywidendy jest świadczenie pieniężne. Jednak dozwolona jest także wypłata dywidendy w naturze, np. w formie rzeczy oznaczonych co do gatunku lub w towarze (dywidenda rzeczowa). Ta forma wypłaty dywidendy jest możliwa tylko wówczas, gdy statut spółki wprost ją przewiduje. Zaznaczyć należy, że wypłata dywidendy jest szczególnym rodzajem czynności prawnej, uregulowanej w k.s.h. i nie mają do niej zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży lub zamiany. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu, przedmiotem dywidendy wypłaconej przez Wnioskodawcę będzie przekazanie prawa własności towaru, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, w postaci należącej do niego nieruchomości gruntowej. Oznacza to, że czynność ta stanowić będzie nieodpłatną dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Jednakże nie zostaną spełnione warunki do uznania przedmiotowej transakcji za nieodpłatną dostawę towarów zrównaną z odpłatną dostawą, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, z uwagi na fakt, że - jak wskazał Wnioskodawca - Spółce „ S. ” nie przysługiwało prawo odliczenia VAT w związku z nabyciem nieruchomości mającej być przedmiotem dywidendy.
2017
19
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wypłaty dywidendy.
Fragment:
Zgodnie z tą uchwałą spółka „ A ” miała wypłacić określoną w ww. uchwale część zysku w formie dywidendy swoim akcjonariuszom. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 26 września 2013 r. W dniu 26 września 2013 r. nastąpiła wypłata dywidendy akcjonariuszom, w tym spółce - powiększając tym samym składniki majątkowe Zakładu. Środki pieniężne otrzymane przez S.A. (Zakład) z tytułu ww. dywidendy znajdują się na wyodrębnionych kontach bankowych prowadzonych dla Zakładu oraz stanowią (i będą stanowić) majątek Zakładu. Wspólnicy spółki rozważają podział tej spółki polegający na tym, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci całości Zakładu zostanie objęta planem podziału i przeniesiona (w wyniku podziału przez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH i nast.) do odrębnej spółki kapitałowej. W konsekwencji cały zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Zakładu, w tym również akcje spółki „ A ”, jak i środki pieniężne otrzymane przez S.A. (Zakład) z tytułu dywidendy również trafią w ramach tego majątku, do odrębnej spółki kapitałowej ze wszelkimi skutkami wynikającymi z procedury podziału przez wydzielenie. Jednocześnie pozostawiony, po podziale, w spółce S.A. zespół składników majątkowych również stanowi zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku od towarów i usług.
2017
5
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dywidendy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.