Dywidendy | Interpretacje podatkowe

Dywidendy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dywidendy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo pobierając zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconej dywidendy spadkobiercom?
Fragment:
Po uprawomocnieniu się postanowienia, Wnioskodawca zamierza wypłacić spadkobiercom dywidendę. W chwili wypłaty dywidendy, spadkobiercy nie będą wspólnikami Spółki. Ze względu na to, że wspólniczka zmarła po podjęciu uchwały, a nie dożyła dnia wypłaty dywidendy ustalonego w ww. uchwale na dzień 15 listopada 2016 r., spadkobiercy z dniem jej śmierci, zgodnie z art. 922 § 1 K.c., odziedziczyli udziały w Spółce oraz prawo do dywidendy, która jest prawem majątkowym związanym z udziałami wspólnika i podlega dziedziczeniu. Wobec powyższego, dywidenda weszła w skład masy spadkowej. Odnosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy, stwierdzić należy, że dywidenda weszła w skład masy spadkowej po zmarłej wspólniczce. W związku z tym, dywidendę nabyli spadkobiercy zmarłej wspólniczki w drodze dziedziczenia i nabycie to podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c. Z przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wynika, że, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy (...)
2017
24
lut

Istota:
W zakresie zastosowania określonej wysokości stawki podatku dochodowego od dywidendy
Fragment:
W myśl art. 10 ust. 2 tej umowy polsko-niemieckiej, dywidendy takie mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak wymierzony nie może przekroczyć: 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10 procent, 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane. Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. c umowy polsko-niemieckiej, określenie „ spółka ” oznacza osobę prawną lub inną jednostkę, którą dla celów podatkowych traktuje się jako osobę prawną. Według treści art. 10 ust. 3 umowy polsko-niemieckiej, określenie „ dywidendy ” użyte w tym artykule oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych, praw do udziału w zysku, akcji w górnictwie, akcji założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również inny dochód, który według prawa Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z akcji i wypłaty z tytułu świadectw udziałowych w funduszu inwestycyjnym.
2017
24
lut

Istota:
W przypadku dywidendy wypłacanej spółce czeskiej, na Spółce nie ciążył obowiązek pobrania podatku z tytułu wypłacanej dywidendy, jednakże pod warunkiem udokumentowania przez spółkę czeską jej miejsca siedziby dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji (w momencie wypłaty dywidendy).
Fragment:
Czy wypłata dywidendy podlega opodatkowaniu w Polsce? Zdaniem Wnioskodawcy wypłata dywidendy nie podlega opodatkowaniu w Polsce ze względu na treść art. 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym (...)
2017
11
lut

Istota:
Czy Spółka uzyskała przychód - ze szczególnym uwzględnieniem art. 14a PDOP - wypłacając dywidendę w formie rzeczowej?
Fragment:
Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1578, dalej: „ ksh ”) regulują zasady wypłaty dywidend, ich wysokość, dzień dywidendy oraz zasady otrzymania zaliczek na poczet dywidend przez wspólników. Zapisy kodeksowe nie regulują formy dywidendy. Dlatego wspólnicy Spółki (Wnioskodawcy) w umowie Spółki określili formę wypłaty dywidendy wskazując, że dywidenda może mieć formę pieniężną lub formę niepieniężną, tj. rzeczową. Ponieważ wspólnicy przez cały okres działania Wnioskodawcy nie pobierali dywidendy, zgromadził się zysk wypracowany (za rok 2015 i lata wcześniejsze) w wysokości 1 155 997,11 złotych. Takich środków pieniężnych Zgromadzenie Wspólników nie mogło wycofać z obiegu gospodarczego Wnioskodawcy, ponieważ naraziłoby to Wnioskodawcę na poważne problemy w przepływie środków pieniężnych, zagrażając płynności finansowej Wnioskodawcy, jako dobra ekonomicznego wyższego rzędu, a w konsekwencji groziłoby to utratą bytu prawnego Wnioskodawcy. Stąd decyzja Zgromadzenia Wspólników o pobraniu dywidendy rzeczowej. Zgodnie z umową spółki w momencie podjęcia decyzji o pobraniu zysku Zgromadzenie Wspólników musi wskazać formę realizacji dywidendy. Zgodnie z umową spółki wskazanie formy realizacji dywidendy jest warunkiem koniecznym do realizacji uprawnienia kodeksowego.
2017
4
lut

Istota:
W sytuacji, gdy dywidenda jak1 otrzyma3by Wnioskodawca od Zagranicznej Spó3ki Kontrolowanej obejmuj1ca zyski Spó3ki z lat poprzedzaj1cych wejocie w ?ycie znowelizowanych przepisów, to Wnioskodawca nie bedzie mia3 prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania (tj. dochodu Zagranicznej Spó3ki Kontrolowanej za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 30f ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) kwoty tej dywidendy. Wnioskodawca natomiast bedzie móg3 odliczya kwote otrzymanej w danym roku podatkowym dywidendy obejmuj1cej wypracowany zysk zagranicznej spó3ki kontrolowanej, który powsta3 po dniu wejocia w ?ycie ustawy zmieniaj1cej.
Fragment:
Z uwagi na fakt, ?e prawo kraju rezydencji Spó3ki zagranicznej przewiduje mo?liwooa okreolenia z zysków którego roku wyp3acona zostanie dywidenda, zdaniem Wnioskodawcy na potrzeby oceny skutków podatkowych nale?y przyj1a, ?e dywidenda zosta3a (zostanie) wyp3acona z zysku wypracowanego za rok wskazany w uchwale. Jeoli zatem wspólnicy Spó3ki zagranicznej wska?1 w uchwale, ?e dywidenda wyp3acana jest z zysku za 2015, 2016 r., itd. to Wnioskodawca mo?e przyj1a, ?e zyski bed1ce podstaw1 wyp3aty dywidendy wypracowane s1 za ten w3aonie okres. Nale?y zauwa?ya, ?e przepisy ustawy o PIT nie zawieraj1 ?adnych ograniczen w kwestii okreolenia roku, za które wyp3acane s1 zyski, nie zawieraj1 równie? regu3y stanowi1cej, przyk3adowo, ?e dywidendy wyp3aca sie z zysków wypracowanych najwczeoniej. Materia ta jest regulowana prawem handlowym (w tym wypadku - cypryjskim). Podzielaj1c zatem stanowisko organów podatkowych, w opinii Wnioskodawcy odliczenie dywidendy uzale?nione jest od spe3nienia tylko dwóch warunków: (i) dywidenda zosta3a wyp3acona od pocz1tku roku podatkowego do konca wrzeonia kolejnego roku podatkowego; (ii) dywidenda ta jeszcze nie podlega3a odliczeniu zgodnie z art. 30f ust. 5 ustawy o PIT. Dodatkowo, z interpretacji organów podatkowych wynika, ?e zyski z których wyp3acane s1 dywidendy nie mog3y zostaa wypracowane przed wejociem w ?ycie przepisów o zagranicznych spó3kach kontrolowanych, tj. przed 1 stycznia 2015 r., który to pogl1d Wnioskodawca podziela, pomimo braku przepisów wyraYnie reguluj1cych te kwestie (tak m.in.
2017
19
sty

Istota:
Opodatkowanie dywidendy wyp3acanej ze spó3ki z siedzib1 w Wielkiej Brytanii na rzecz Wnioskodawcy jako rzeczywistego beneficjenta, w zwi1zku z umow1 declaration of trust, mimo ?e w3aocicielem udzia3ów w ww. spó3ce, na podstawie umowy darowizny lub sprzeda?y, bedzie udzia3owiec nominowany – córka Wnioskodawcy.
Fragment:
Jak zosta3o wskazane, podmiotem uprawnionym do dywidendy wyp3acanej przez HoldCo na mocy zawartej Umowy bedzie Wnioskodawca (jako rzeczywisty beneficjent praw wynikaj1cych z udzia3ów w Spó3ce), na którego rzecz wyp3acana bedzie dywidenda i po stronie którego powstanie rzeczywiste przysporzenie wynikaj1ce z otrzymania dywidendy. W sytuacji, gdy Osoba obdarowana, bedzie jedynie udzia3owcem nominowanym i nie uzyska prawa do dywidendy (dywidenda bedzie wyp3acana bezpoorednio na rzecz Wnioskodawcy), po jej stronie nie powstanie przysporzenie z tytu3u dywidendy. Z powy?szych wzgledów, Wnioskodawca stoi na stanowisku, ?e w sytuacji, gdy Osoba obdarowana, bedzie jedynie udzia3owcem nominowanym i nie uzyska prawa do dywidendy, wszelkie konsekwencje podatkowe zwi1zane z wyp3at1 przez Spó3ke Holdingow1 dywidendy powinny zostaa rozpoznane po jego stronie. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy w takiej sytuacji dywidenda otrzymana z HoldCo powinna podlegaa opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo, Wnioskodawca podkreoli3, ?e powy?sze stanowisko zosta3o potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej wydanej w jego indywidualnej sprawie nr IPBP-2-2/4511-795/15/AK z 18 marca 2016 r.
2017
19
sty

Istota:
Zwolnienia z podatku, na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, otrzymanej dywidendy
Fragment:
Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ ustawa CIT ”), podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. W opinii Wnioskodawcy ustawa CIT w art. 22 ust. 4 przewiduje zwolnienie z opodatkowania dywidend przy spełnieniu określonych warunków. I tak, zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy CIT, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału, w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art, 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego (...)
2016
17
gru

Istota:
Wnioskodawca działający w charakterze płatnika, może zastosować zwolnienie z opodatkowania albo obniżoną stawkę podatku od odsetek lub dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na podstawie postanowień odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przy założeniu, że osoba uprawniona w rozumieniu art. 8a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest ekonomicznym właścicielem wypłaconych odsetek lub dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, posiadającym wyłączne prawo do papierów wartościowych, z tytułu których należności te są wypłacane, jak również wyłączne prawo do „zagospodarowania” otrzymanej z rachunku zbiorczego kwoty należności.
Fragment:
Jednakże, takie dywidendy mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoja siedzibę, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale: jeżeli dywidendy są wypłacane przez spółkę, która ma siedzibę w Polsce, osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na Malcie, Polska zwolni dywidendy z opodatkowania, jeśli właścicielem takich dywidend jest spółka mającą siedzibę na Malcie i posiada bezpośrednio w dniu wypłaty dywidend nie mniej niż 10 procent udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendy i posiadała lub będzie posiadać takie udziały (akcje) przez nieprzerwany 24 miesięczny okres, w którym dokonano wypłaty; z zastrzeżeniem punktu a), podatek w ten sposób ustalony przez Polskę nie może przekroczyć 10 procent kwoty dywidend brutto, jeśli właścicielem dywidend jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na Malcie; jeżeli dywidendy są wypłacane przez spółkę, która ma siedzibę na Malcie, osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, która jest ich właścicielem, podatek maltański nałożony na kwotę dywidend brutto nie może przekroczyć podatku nakładanego na zyski, z których dywidendy są wypłacane. Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dywidendy od spółki słowackiej.
Fragment:
W świetle prawa słowackiego, dywidenda wypłacana przez SRO na rzecz Wnioskodawcy nie będzie podlegać w jakiejkolwiek formie zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów ani też odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania ani od podatku spółki wypłacającej dywidendę. Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Zarówno przed, jak i po wypłacie dywidendy przez SRO, Spółka będzie w bezpośrednim posiadaniu co najmniej 10% udziałów w SRO. Jednocześnie, Spółka planuje posiadać udziały, które będą reprezentować co najmniej 10% kapitału SRO nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat, przy czym możliwe jest, że okres ten upłynie już po rozważanej wypłacie dywidendy. SRO oraz Wnioskodawca nie posiada zakładu w rozumieniu updop oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania poza granicami krajów swoich siedzib. Wypłata dywidendy nie nastąpi w wyniku likwidacji SRO. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku wypłaty przez SRO dywidendy na rzecz Wnioskodawcy, dywidenda ta będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego unormowanego (...)
2016
10
gru

Istota:
Dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo- akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo - jeżeli określony został dzień dywidendy - w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym opodatkowaniu z tą datą. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo też dzień dywidendy (w razie jego określenia).
Fragment:
Stosowanie bowiem do art. 8 ust. 1 w zw. z art. 44 ust. 3f oraz art. 44 ust. 6 ww, ustawy Wnioskodawca będzie obowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w razie uzyskiwania przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, innej aniżeli związana z partycypacją w spółce komandytowo-akcyjnej, przy czym wymagalna/należna dywidenda uzyskiwana w dacie uchwały o jej podjęciu (albo w dniu dywidendy) powiększać będzie wysokość zaliczki w miesiącu, w którym prawo do dywidendy zmaterializuje się w postaci roszczenia o jej wypłatę. Reasumując stwierdzić należy, iż dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo- akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo - jeżeli określony został dzień dywidendy - w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym opodatkowaniu z tą datą. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo też dzień dywidendy (w razie jego określenia).
2016
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dywidendy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.