Dywidendy | Interpretacje podatkowe

Dywidendy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dywidendy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W sytuacji, gdy dywidenda jak1 otrzyma3by Wnioskodawca od Zagranicznej Spó3ki Kontrolowanej obejmuj1ca zyski Spó3ki z lat poprzedzaj1cych wejocie w ?ycie znowelizowanych przepisów, to Wnioskodawca nie bedzie mia3 prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania (tj. dochodu Zagranicznej Spó3ki Kontrolowanej za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 30f ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) kwoty tej dywidendy. Wnioskodawca natomiast bedzie móg3 odliczya kwote otrzymanej w danym roku podatkowym dywidendy obejmuj1cej wypracowany zysk zagranicznej spó3ki kontrolowanej, który powsta3 po dniu wejocia w ?ycie ustawy zmieniaj1cej.
Fragment:
Z uwagi na fakt, ?e prawo kraju rezydencji Spó3ki zagranicznej przewiduje mo?liwooa okreolenia z zysków którego roku wyp3acona zostanie dywidenda, zdaniem Wnioskodawcy na potrzeby oceny skutków podatkowych nale?y przyj1a, ?e dywidenda zosta3a (zostanie) wyp3acona z zysku wypracowanego za rok wskazany w uchwale. Jeoli zatem wspólnicy Spó3ki zagranicznej wska?1 w uchwale, ?e dywidenda wyp3acana jest z zysku za 2015, 2016 r., itd. to Wnioskodawca mo?e przyj1a, ?e zyski bed1ce podstaw1 wyp3aty dywidendy wypracowane s1 za ten w3aonie okres. Nale?y zauwa?ya, ?e przepisy ustawy o PIT nie zawieraj1 ?adnych ograniczen w kwestii okreolenia roku, za które wyp3acane s1 zyski, nie zawieraj1 równie? regu3y stanowi1cej, przyk3adowo, ?e dywidendy wyp3aca sie z zysków wypracowanych najwczeoniej. Materia ta jest regulowana prawem handlowym (w tym wypadku - cypryjskim). Podzielaj1c zatem stanowisko organów podatkowych, w opinii Wnioskodawcy odliczenie dywidendy uzale?nione jest od spe3nienia tylko dwóch warunków: (i) dywidenda zosta3a wyp3acona od pocz1tku roku podatkowego do konca wrzeonia kolejnego roku podatkowego; (ii) dywidenda ta jeszcze nie podlega3a odliczeniu zgodnie z art. 30f ust. 5 ustawy o PIT. Dodatkowo, z interpretacji organów podatkowych wynika, ?e zyski z których wyp3acane s1 dywidendy nie mog3y zostaa wypracowane przed wejociem w ?ycie przepisów o zagranicznych spó3kach kontrolowanych, tj. przed 1 stycznia 2015 r., który to pogl1d Wnioskodawca podziela, pomimo braku przepisów wyraYnie reguluj1cych te kwestie (tak m.in.
2017
19
sty

Istota:
Opodatkowanie dywidendy wyp3acanej ze spó3ki z siedzib1 w Wielkiej Brytanii na rzecz Wnioskodawcy jako rzeczywistego beneficjenta, w zwi1zku z umow1 declaration of trust, mimo ?e w3aocicielem udzia3ów w ww. spó3ce, na podstawie umowy darowizny lub sprzeda?y, bedzie udzia3owiec nominowany – córka Wnioskodawcy.
Fragment:
Jak zosta3o wskazane, podmiotem uprawnionym do dywidendy wyp3acanej przez HoldCo na mocy zawartej Umowy bedzie Wnioskodawca (jako rzeczywisty beneficjent praw wynikaj1cych z udzia3ów w Spó3ce), na którego rzecz wyp3acana bedzie dywidenda i po stronie którego powstanie rzeczywiste przysporzenie wynikaj1ce z otrzymania dywidendy. W sytuacji, gdy Osoba obdarowana, bedzie jedynie udzia3owcem nominowanym i nie uzyska prawa do dywidendy (dywidenda bedzie wyp3acana bezpoorednio na rzecz Wnioskodawcy), po jej stronie nie powstanie przysporzenie z tytu3u dywidendy. Z powy?szych wzgledów, Wnioskodawca stoi na stanowisku, ?e w sytuacji, gdy Osoba obdarowana, bedzie jedynie udzia3owcem nominowanym i nie uzyska prawa do dywidendy, wszelkie konsekwencje podatkowe zwi1zane z wyp3at1 przez Spó3ke Holdingow1 dywidendy powinny zostaa rozpoznane po jego stronie. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy w takiej sytuacji dywidenda otrzymana z HoldCo powinna podlegaa opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo, Wnioskodawca podkreoli3, ?e powy?sze stanowisko zosta3o potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej wydanej w jego indywidualnej sprawie nr IPBP-2-2/4511-795/15/AK z 18 marca 2016 r.
2017
19
sty

Istota:
Zwolnienia z podatku, na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, otrzymanej dywidendy
Fragment:
Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ ustawa CIT ”), podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. W opinii Wnioskodawcy ustawa CIT w art. 22 ust. 4 przewiduje zwolnienie z opodatkowania dywidend przy spełnieniu określonych warunków. I tak, zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy CIT, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału, w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art, 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego (...)
2016
17
gru

Istota:
Wnioskodawca działający w charakterze płatnika, może zastosować zwolnienie z opodatkowania albo obniżoną stawkę podatku od odsetek lub dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na podstawie postanowień odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przy założeniu, że osoba uprawniona w rozumieniu art. 8a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest ekonomicznym właścicielem wypłaconych odsetek lub dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, posiadającym wyłączne prawo do papierów wartościowych, z tytułu których należności te są wypłacane, jak również wyłączne prawo do „zagospodarowania” otrzymanej z rachunku zbiorczego kwoty należności.
Fragment:
Jednakże, takie dywidendy mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoja siedzibę, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale: jeżeli dywidendy są wypłacane przez spółkę, która ma siedzibę w Polsce, osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na Malcie, Polska zwolni dywidendy z opodatkowania, jeśli właścicielem takich dywidend jest spółka mającą siedzibę na Malcie i posiada bezpośrednio w dniu wypłaty dywidend nie mniej niż 10 procent udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendy i posiadała lub będzie posiadać takie udziały (akcje) przez nieprzerwany 24 miesięczny okres, w którym dokonano wypłaty; z zastrzeżeniem punktu a), podatek w ten sposób ustalony przez Polskę nie może przekroczyć 10 procent kwoty dywidend brutto, jeśli właścicielem dywidend jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na Malcie; jeżeli dywidendy są wypłacane przez spółkę, która ma siedzibę na Malcie, osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, która jest ich właścicielem, podatek maltański nałożony na kwotę dywidend brutto nie może przekroczyć podatku nakładanego na zyski, z których dywidendy są wypłacane. Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dywidendy od spółki słowackiej.
Fragment:
W świetle prawa słowackiego, dywidenda wypłacana przez SRO na rzecz Wnioskodawcy nie będzie podlegać w jakiejkolwiek formie zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów ani też odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania ani od podatku spółki wypłacającej dywidendę. Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Zarówno przed, jak i po wypłacie dywidendy przez SRO, Spółka będzie w bezpośrednim posiadaniu co najmniej 10% udziałów w SRO. Jednocześnie, Spółka planuje posiadać udziały, które będą reprezentować co najmniej 10% kapitału SRO nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat, przy czym możliwe jest, że okres ten upłynie już po rozważanej wypłacie dywidendy. SRO oraz Wnioskodawca nie posiada zakładu w rozumieniu updop oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania poza granicami krajów swoich siedzib. Wypłata dywidendy nie nastąpi w wyniku likwidacji SRO. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku wypłaty przez SRO dywidendy na rzecz Wnioskodawcy, dywidenda ta będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego unormowanego (...)
2016
10
gru

Istota:
Dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo- akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo - jeżeli określony został dzień dywidendy - w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym opodatkowaniu z tą datą. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo też dzień dywidendy (w razie jego określenia).
Fragment:
Stosowanie bowiem do art. 8 ust. 1 w zw. z art. 44 ust. 3f oraz art. 44 ust. 6 ww, ustawy Wnioskodawca będzie obowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w razie uzyskiwania przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, innej aniżeli związana z partycypacją w spółce komandytowo-akcyjnej, przy czym wymagalna/należna dywidenda uzyskiwana w dacie uchwały o jej podjęciu (albo w dniu dywidendy) powiększać będzie wysokość zaliczki w miesiącu, w którym prawo do dywidendy zmaterializuje się w postaci roszczenia o jej wypłatę. Reasumując stwierdzić należy, iż dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo- akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo - jeżeli określony został dzień dywidendy - w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym opodatkowaniu z tą datą. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo też dzień dywidendy (w razie jego określenia).
2016
6
gru

Istota:
Czy Spółka będzie miała możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 4 w zw. z ust. 1 ustawy o CIT, dywidendy otrzymanej przez Spółkę od CypCo w sytuacji, gdy wypłacona dywidenda będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie przepisów, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT?
Fragment:
Innymi słowy, w sytuacji gdy dochód CypCo przypadający na Spółkę za okres, w którym Spółka posiadała nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni swój udział w kapitale CypCo, zostanie wypłacony na rzecz Spółki w formie dywidendy, Spółka pomniejszy podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT o dywidendę wypłaconą przez CypCo na rzecz Spółki zgodnie z art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT. Wnioskodawca wskazuje, że przepisy dotyczące regulacji, o których mowa w art. 24a ust. 4 ustawy o CIT nie zabraniają odliczenia od podstawy opodatkowania wypłaconej dywidendy w sytuacji, gdy będzie korzystała ona ze zwolnienia z opodatkowania, a zatem nie ma znaczenia, iż wypłacona z CypCo na rzecz Wnioskodawcy dywidenda będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o CIT. Podsumowując, Spółka będzie miała możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 4 w zw ust. 1 ustawy o CIT, dywidendy otrzymanej od CypCo w sytuacji, gdy wypłacona dywidenda będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie przepisów, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2016
5
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca zasadnie uiszczał zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych od wypłacanych mu dywidend, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) dywidendy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu dywidendy. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 16 sierpnia 2016 r. (data wpływu 17 sierpnia 2016 r.). W ww. wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca od 2006 r. jest udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (55% udziałów). Z tytułu posiadanych udziałów w latach 2009 - 2015 Wnioskodawca otrzymywał dochody z tytułu wypłacanych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dywidend. Wnioskodawca z tytułu dochodów z dywidend płacił zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych (stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w wysokości 19% uzyskanego przychodu). W związku z powyższym opisem w uzupełnieniu wniosku sformułowano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca zasadnie uiszczał zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych od wypłacanych mu dywidend, zgodnie z art. 22 ustawy (...)
2016
5
gru

Istota:
W zakresie stosowania postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w związku z dokonywaniem wypłat odsetek lub dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych osobom uprawnionym będącym rezydentami państwa obcego w związku z prowadzeniem rachunków indywidualnych i rachunków zbiorczych papierów wartościowych
Fragment:
Jednakże, takie dywidendy mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoja siedzibę, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale: jeżeli dywidendy są wypłacane przez spółkę, która ma siedzibę w Polsce, osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na Malcie, Polska zwolni dywidendy z opodatkowania, jeśli właścicielem takich dywidend jest spółka mającą siedzibę na Malcie i posiada bezpośrednio w dniu wypłaty dywidend nie mniej niż 10 procent udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendy i posiadała lub będzie posiadać takie udziały (akcje) przez nieprzerwany 24 miesięczny okres, w którym dokonano wypłaty; z zastrzeżeniem punktu a), podatek w ten sposób ustalony przez Polskę nie może przekroczyć 10 procent kwoty dywidend brutto, jeśli właścicielem dywidend jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na Malcie; jeżeli dywidendy są wypłacane przez spółkę, która ma siedzibę na Malcie, osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, która jest ich właścicielem, podatek maltański nałożony na kwotę dywidend brutto nie może przekroczyć podatku nakładanego na zyski, z których dywidendy są wypłacane. Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane.
2016
2
gru

Istota:
Czy spółka zależna wypłacając w 2016 r. dywidendę od przychodu za 2015 r. mogła zastosować zwolnienie od podatku i nie pobierać 19% podatku od wypłaconej dywidendy spółce dominującej?
Fragment:
Spółka osiąga przychód głównie z otrzymanej dywidendy od spółki zależnej i przeznacza go na wypłatę dywidendy swoim udziałowcom (którymi są wyłącznie osoby fizyczne) pobierając 19% podatku dochodowego od osób fizycznych. Przychód z działalności gospodarczej spółki jest znacząco niższy od przychodu z dywidendy i pochodzi wyłącznie ze sprzedaży na rzecz tej samej spółki zależnej. Sprzedaż polega na świadczeniu drobnych usług na rzecz jednej z form działalności spółki zależnej i stanowi wydzieloną część działalności tej spółki zależnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy spółka zależna wypłacając w 2016 r. dywidendę od przychodu za 2015 r. mogła zastosować zwolnienie od podatku i nie pobierać 19% podatku od wypłaconej dywidendy spółce dominującej? Spółka uważa, że mogła zastosować zwolnienie i nie pobierać podatku od wypłaconej dywidendy, ponieważ są spełnione wszystkie warunki art. 22 ust. 4, a spółka dominująca uzyskuje przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.
2016
30
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dywidendy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.