Dywidendy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dywidendy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
cze

Istota:

Czy Wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany do obliczenia, poboru i przekazania na rachunek właściwego urzędu podatku z tytułu wypłaty dywidendy?

Fragment:

Najprawdopodobniej zysk zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany do obliczenia, poboru i przekazania na rachunek właściwego urzędu podatku z tytułu wypłaty dywidendy? Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu dywidendy stanowi przychód z tzw. kapitałów pieniężnych (art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a) ucit). Przychód z tego tytułu powstaje w momencie jego wypłaty (a contario art. 12 ust. 3 ucit). Stawka podatku wynosi 19%, do którego pobrania zobowiązany jest co do zasady Wnioskodawca jako płatnik (art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 1 ucit). Nie mniej jednak na podstawie art. 22 ust. 4 ucit, istnieje możliwość zwolnienia od podatku dywidendy jeżeli spełnione są następujące warunki: Wypłacającym dywidendę jest spółka posiadająca w Polsce swoją siedzibę (warunek spełniony Wnioskodawca ma siedzibę w Polsce); Wspólnik uzyskujący dywidendę posiada polską rezydencję podatkową – czyli, że posiada w Polsce swoją siedzibę (również spełniony - siedzibą spółki wspólnika jest Warszawa); Wspólnik posiada co najmniej 10% udziałów w kapitale zakładowym - wspólnik posiada 100% udziałów; Wspólnik nie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania od całości swoich dochodów - wspólnik spełnia warunek; Wspólnik posiada udziały w kapitale zakładowym Spółki nie przerwanie przez 2 lata.

2018
22
maj

Istota:

Czy dywidenda wypłacona przez Wnioskodawcę na rzecz Wspólnika będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT i tym samym Wnioskodawca wypłacając dywidendę nie będzie zobowiązany do poboru podatku CIT (jeśli otrzyma od Wspólnika certyfikat potwierdzający jego rezydencję podatkową oraz oświadczenie potwierdzające, iż Wspólnik nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania)?

Fragment:

Jednakże dywidendy takie mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak wymierzony nie może przekroczyć: 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10 procent, 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach. Tym samym, z umowy wynika, iż podatek od dywidendy wypłaconej przez spółkę z siedzibą w Polsce na rzecz podmiotu z siedzibą w Niemczech nie może być wyższy niż 15%, a w niektórych przypadkach nie może być wyższy nawet niż 5%. Płatnikiem przedmiotowego podatku jest, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, spółka wypłacająca dywidendę. Zgodnie bowiem z przedmiotowym przepisem „ Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e.

2018
22
maj

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z dywidendy, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy

Fragment:

W pierwszym z przytoczonych wyroków sąd wskazał m.in.: „ Z wykładni postanowień Dyrektywy można wyciągnąć wniosek, że prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku u źródła wynikającego z art. 22 ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uzależnione jest przede wszystkim od faktu posiadania aktywów tworzących substancję podmiotu dokonującego wypłatę dywidendy oraz podmiotu, który otrzymał dywidendę przez nieprzerwany okres dwóch lat od chwili nabycia udziałów. ” Ta, jak również inne przedstawione w powyższych wyrokach tezy należy w ocenie Wnioskodawcy w całej rozciągłości zastosować również w przedmiotowej sprawie, gdzie dochodzi do połączenia spółki otrzymującej dywidendę ze spółką tę dywidendę wypłacającą. Spółka pragnie zauważyć, iż w dalszym ciągu będzie posiadała aktywa tworzące substancję podmiotu dokonującego wypłaty dywidendy (co jest zgodne z wyżej przedstawioną wykładnią przepisów dokonaną przez WSA w Krakowie). Majątek spółek wypłacających dywidendę w dalszym ciągu będzie w posiadaniu Spółki (nie pośrednio jednak − w formie udziałów, jak dotychczas, a bezpośrednio - jako majątek własny). Spółka pragnie dodatkowo podkreślić, iż powyższe jest zgodne z ekonomicznym sensem tej transakcji − gdyby bowiem spółki zależne wstrzymały się z wypłatą dywidendy przed dniem połączenia, majątek ten bez potrącenia o zryczałtowany podatek dochodowy znalazłyby się w aktywach Wnioskodawcy w wyniku połączenia. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, iż w przedmiotowej sytuacji jest uprawniony do zastosowania zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych otrzymanych dywidend.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie ustalenia czy wypłata przez Spółkę dywidendy w formie niepieniężnej (rzeczowej) poprzez przeniesienie na wspólników prawa własności nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Fragment:

Umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę (art. 194 k.s.h.). Zatem z powyższych przepisów wynika, że dywidenda jest formą partycypowania przez udziałowca w zysku rocznym spółki. Wspólnik ma prawo do udziału w zyskach spółki, której udziałów jest posiadaczem, pod warunkiem przeznaczenia go uchwałą walnego zgromadzenia wspólników do wypłaty. Wypłata dywidendy jest jednostronnym świadczeniem spółki na rzecz udziałowca. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie określają formy wypłaty dywidendy. W praktyce obrotu gospodarczego najpopularniejszą formą wypłaty dywidendy jest świadczenie pieniężne. Jednak dozwolona jest także wypłata dywidendy w naturze, np. w formie rzeczy oznaczonych co do gatunku lub w towarze (dywidenda rzeczowa). Ta forma wypłaty dywidendy jest możliwa tylko wówczas, gdy statut spółki wprost ją przewiduje. Podkreślenia wymaga fakt, że wypłata dywidendy jest szczególnym rodzajem czynności prawnej. Źródłem nabycia przedmiotu dywidendy i tytułem do uzyskania przysporzenia przez wspólnika spółki nie jest umowa cywilnoprawna, ale uchwała walnego zgromadzenia wspólników (akt o charakterze właścicielskim) w oparciu o odpowiednie zapisy umowy spółki.

2018
15
kwi

Istota:

Czy przychód Wnioskodawcy z Dywidendy będzie zwolniony z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem CIT na podstawie art. 22 ust. 4 i nast. Ustawy CIT?

Fragment:

Dywidenda może również zostać wypłacona wcześniej, w takim przypadku okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów przez Wnioskodawcę będzie upływał już po dniu wypłaty dywidendy. Spółka wypłacająca dywidendę będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a dochody przez nią osiągane będą opodatkowane zgodnie z właściwymi przepisami ustawy CIT. Na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej także: „ updop ”), dywidenda jest przychodem udziałowca (akcjonariusza) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i podlega opodatkowaniu w momencie jej wypłaty. Stosownie do treści art. 22 ust. 1 updop, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Podatnikiem podatku z tytułu dywidendy jest osoba prawna uzyskująca dochód. Podatek od dywidend ma postać podatku u źródła. Oznacza to, że jest on pobierany przez spółkę dokonującą wypłaty dywidendy, która występuje w charakterze płatnika podatku (art. 26 ust. 1 ww. ustawy). Jednakże zgodnie z art. 22 ust. 4 updop, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody (...)

2018
21
lut

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania otrzymanej dywidendy

Fragment:

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu). Podatnikiem podatku z tytułu dywidendy jest osoba prawna uzyskująca dochód. Podatek od dywidend ma postać podatku u źródła. Oznacza to, że jest on pobierany przez spółkę dokonującą wypłaty dywidendy, która występuje w charakterze płatnika podatku (art. 26 ust. 1 ww. ustawy). Natomiast w myśl art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – zwalnia się od podatku dochodowego przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, f oraz j, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach (...)

2018
10
sty

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem dywidendy od spółki kontrolowanej – między innymi ustalenia limitu podatku zapłaconego za granicą podlegającego odliczeniu od podatku dochodowego od osób prawnych, zastosowania odpowiedniego kursu waluty, prawidłowej dokumentacji.

Fragment:

Odnośnie wartości przychodu z tytułu otrzymanej dywidendy: Dywidenda została przyznana w EUR i właśnie jej wartość w EUR (w wysokości wskazanej w uchwale Walnego Zgromadzenie Spółki wypłacającej) należy przeliczyć na walutę polską według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania dywidendy (rozumianej jako data wpływu na konto Wnioskodawcy). Bez znaczenia powinno być to, że zysk został osiągnięty przez Y w UAH i przeznaczony do podziału w kwocie określonej w UAH, skoro z uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki wypłacającej wynika, że postanowiono naliczyć i wypłacić dywidendę w walucie obcej, tj. EUR. Taka sytuacja powoduje zdaniem Wnioskodawcy, że przeliczenie wartości dywidendy na PLN powinno być dokonywane z EUR, a nie z UAH. Jednocześnie dla ustalenia wartości przychodu Spółki z tytułu otrzymanej dywidendy (tj. przeliczenia EUR na PLN) nie powinna mieć znaczenia data kursu waluty przyjęta przez Y celem ustalenia wysokości dywidendy i przeliczenia wartości zysku z UAH na EUR. Kurs taki został bowiem przyjęty wyłącznie dla celów ustalenia przez Plast- Box Ukraina wartości zysku do wypłaty na rzecz udziałowca na moment podjęcia uchwały.

2017
9
gru

Istota:

W przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 20 ust. 3 updop przewidujący zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów (przychodów) uzyskanych przez Spółkę z tytułu wypłaconej dywidendy. Tym samym wypłaty na rzecz Spółki, rodzą dla Spółki implikacje podatkowe na gruncie polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

GmbH, tytułem dywidendy. Wypłata dywidendy dotyczyła zysków z lat ubiegłych i nie została dokonana w wyniku likwidacji spółki. W uzupełnieniu wniosku z dnia 13 listopada 2017 r. Wnioskodawca wskazał: Dywidenda została wypłacona na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki niemieckiej z dnia 31.05.2017 r. Uchwała nie została podjęta w wyniku likwidacji spółki. Dywidenda została wypłacona z zysków Spółki za lata 2010-2016, zaewidencjonowanych na koncie księgowym „ zyski z lat poprzednich ” (niem.: Gevinnvortrag). C. Gmbh jest spółką podlegającą w Niemczech opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca - jest spółką będącą podatnikiem podatku dochodowego, mającą siedzibę i zarząd na terytorium Polski i posiadał więcej niż 10% udziałów w kapitale spółki wypłacającej dywidendę. Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Wnioskodawca posiadał więcej niż 10% udziałów w C. GmbH nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 lata, a posiadanie to wynikało z tytułu własności.

2017
6
gru

Istota:

Czy dywidendy od Spółek Zależnych wypłacone na rzecz Spółki w okresie funkcjonowania będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

W przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym wskazuje on, że w chwili wypłaty dywidendy będzie spełniał warunki wynikające z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj.: Spółka Zależna (wypłacająca dywidendę), będzie traktowana jak podatnik podatku dochodowego od osób prawnych i będzie podlegać opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce; Wnioskodawca (otrzymujący dywidendy) będzie traktowany jak podatnik podatku dochodowego od osób prawnych i będzie podlegać opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce; Wnioskodawca będzie posiadać bezpośrednio co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale Spółki Zależnej wypłacającej dywidendę; Wnioskodawca będzie beneficjentem dywidend wypłacanych przez Spółki Zależne; Wnioskodawca w momencie wypłaty na jego rzecz dywidend przez Spółki Zależne, będzie posiadać udziały w Spółkach Zależnych nieprzerwanie przez okres dłuższy niż dwa lata. Mając powyższe na względzie Wnioskodawca będzie spełniać łącznie wszystkie warunki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania dywidendy na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu wypłaty przedmiotowej dywidendy będzie podlegał zwolnieniu na mocy omawianego przepisu art. 22 ust. 4 tej ustawy.

2017
10
lis

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania, na podstawie art. 22 ust. 4b updop, dywidendy wypłaconej Powiernikowi w ramach zawartej umowy powiernictwa

Fragment:

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że wprawdzie podmiotem, który uzyskał formalnie dywidendę jest Powiernik, ale w związku z zawartą umową powiernictwa, dywidenda ta zostanie przekazana Powierzającemu, a tym samym Przysporzenie majątkowe z tytułu dywidendy nastąpi po stronie Powierzającego, a nie Powiernika. Reasumując, wypłata dywidendy Powiernikowi będzie stanowiła przychód Powierzającego, który jest ostatecznym i faktycznym odbiorcą dywidendy. W konsekwencji, skutki podatkowe wypłaty dywidendy oraz możliwość zwolnienia jej z opodatkowania należy rozpoznawać po stronie Powierzającego. Odnosząc cytowane powyżej przepisy do opisanego we wniosku stanu faktycznego wskazać należy, że wypłacona przez Spółkę giełdową dywidenda na rzecz Powiernika, przekazana następnie na konto bankowe Powierzającego będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4b updop, bowiem spełnione zostaną warunki niezbędne do skorzystania ze zwolnienia, pod warunkiem, że nie zachodzą okoliczności wskazane w cytowanym powyżej art. 22c updop. Wobec powyższego stanowisko Zainteresowanych należy uznać za prawidłowe. Należy jednocześnie dodać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy Ordynacja podatkowa.