Dywidendy | Interpretacje podatkowe

Dywidendy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dywidendy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy przychód powstały po stronie Podatnika z tytułu dywidendy wypłaconej mu przez Fundusz A. B. z siedzibą w Luksemburgu będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce ?2. Czy przychód powstały po stronie Podatnika z tytułu dywidendy przysługującej mu od Funduszu A. B., która zostanie reinwestowana, tj. przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję kolejnych akcji/tytułów uczestnictwa w Funduszu A. B., będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce ?
Fragment:
Podatnik będzie miał prawo partycypowania w zysku wypracowanym przez ten Fundusz w postaci wypłacanej Podatnikowi dywidendy. Może się również zdarzyć, iż Podatnik dokona „ reinwestycji ” dywidendy rozumianej jako mechanizm polegający na przeznaczeniu kwoty przysługującej Podatnikowi dywidendy na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję kolejnych akcji i tytułów uczestnictwa w kapitałowej spółce prawa luksemburskiego działającej w reżimie A. B. Zgodnie z prawem podatkowym Luksemburga dywidenda wypłacana na rzecz rezydentów podatkowych innego kraju podlega, co do zasady, 15% zryczałtowanemu podatkowi u źródła, jednakże w niektórych sytuacjach (np. dywidendy otrzymywanej z podmiotów zbiorowego inwestowania między innymi takich jak fundusze inwestycyjne) dywidenda może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy przychód powstały po stronie Podatnika z tytułu dywidendy wypłaconej mu przez Fundusz A. B. z siedzibą w Luksemburgu będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce ... Czy przychód powstały po stronie Podatnika z tytułu dywidendy przysługującej mu od Funduszu A. B., która zostanie reinwestowana, tj. przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję kolejnych akcji/tytułów uczestnictwa w Funduszu A.
2016
17
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca Spółka P. Sp. z o.o. jako spółka przejmująca wypłacając zaległe dywidendy na rzecz Spółki X. Sp. z o.o. na skutek wypłaty zobowiązań przejętych od Spółek Z. Sp. z o.o. i R. Sp. z o.o. po dacie połączenia ma prawo do zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 22 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów uprawniających do skorzystania ze zwolnienia?
Fragment:
W przedstawionym stanie faktycznym spełnione są, zdaniem Spółki, łącznie wszystkie warunki wymienione w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uprawniające do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego odnośnie wypłaconych dywidend. Wypłacającym dywidendę jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę na terytorium RP, uzyskującą przychody z tytułu dywidendy jest spółka podlegająca w RP opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (tut. Spółka X Sp. z o.o.), spółka otrzymująca dywidendę posiada bezpośrednio 100% udziałów w spółce wypłacającej dywidendę oraz spółka otrzymująca dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich posiadania. Spółka wypłacając przedmiotową dywidendę ma prawo skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 22 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwagi na fakt, iż na dzień wypłaty dywidendy nie upłynął dwuletni okres posiadania udziałów we Wnioskodawcy przez Spółkę X Sp. z o.o., ale warunek ten zostanie spełniony po wypłacie dywidendy. Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2011 r. sygn. akt III SA/Wa 1852/10. W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z 5 września 2012 r.
2016
4
sie

Istota:
Dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wypłaty dywidend lub zaliczek na poczet dywidend otrzymanych przez spółkę słowacką z tytułu udziału w zyskach w spółce kapitałowej prawa cypryjskiego z siedzibą na Cyprze stanowić będą dla niego dochody uzyskiwane poprzez położony na terytorium Słowacji zakład w rozumieniu art. 5 powoływanej umowy, które zgodnie z postanowieniami art. 7 umowy mogą podlegać opodatkowaniu na Słowacji. Jednocześnie zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 lit. a) umowy dochody te podlegały będą w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym.
Fragment:
Jednakże dywidendy te mogą być również opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, to podatek wymierzony nie może przekroczyć: 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli ich właścicielem jest spółka (inna niż osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 20 procent bądź 10 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane (art. 10 ust. 2 Umowy). W myśl art. 10 ust. 3 ww. umowy określenie ”dywidendy” użyte w tym artykule oznacza dochód z akcji lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, z udziału w zyskach, jak również dochody z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, są pod względem podatkowym traktowane jako dochody z akcji. Natomiast w świetle art. 10 ust. 4 ww. Umowy, postanowień ustępów 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli właściciel dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendy, działalność zarobkową przez zakład położony w nim zakład bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu położoną tam stałą placówkę i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki.
2016
4
sie

Istota:
Dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wypłaty dywidend lub zaliczek na poczet dywidend otrzymanych przez spółkę słowacką z tytułu udziału w zyskach w spółce kapitałowej prawa cypryjskiego z siedzibą na Cyprze stanowić będą dla niego dochody uzyskiwane poprzez położony na terytorium Słowacji zakład w rozumieniu art. 5 powoływanej umowy, które zgodnie z postanowieniami art. 7 umowy mogą podlegać opodatkowaniu na Słowacji. Jednocześnie zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 lit. a) umowy dochody te podlegały będą w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym.
Fragment:
Jednakże dywidendy te mogą być również opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, to podatek wymierzony nie może przekroczyć: 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli ich właścicielem jest spółka (inna niż osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 20 procent bądź 10 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane (art. 10 ust. 2 Umowy). W myśl art. 10 ust. 3 ww. umowy określenie ”dywidendy” użyte w tym artykule oznacza dochód z akcji lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, z udziału w zyskach, jak również dochody z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, są pod względem podatkowym traktowane jako dochody z akcji. Natomiast w świetle art. 10 ust. 4 ww. Umowy, postanowień ustępów 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli właściciel dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendy, działalność zarobkową przez zakład położony w nim zakład bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu położoną tam stałą placówkę i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki.
2016
4
sie

Istota:
Dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wypłaty dywidend lub zaliczek na poczet dywidend otrzymanych przez spółkę słowacką z tytułu udziału w zyskach w spółce kapitałowej prawa cypryjskiego z siedzibą na Cyprze stanowić będą dla niego dochody uzyskiwane poprzez położony na terytorium Słowacji zakład w rozumieniu art. 5 powoływanej umowy, które zgodnie z postanowieniami art. 7 umowy mogą podlegać opodatkowaniu na Słowacji. Jednocześnie zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 lit. a) umowy dochody te podlegały będą w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym.
Fragment:
Jednakże dywidendy te mogą być również opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, to podatek wymierzony nie może przekroczyć: 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli ich właścicielem jest spółka (inna niż osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 20 procent bądź 10 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane (art. 10 ust. 2 Umowy). W myśl art. 10 ust. 3 ww. umowy określenie ”dywidendy” użyte w tym artykule oznacza dochód z akcji lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, z udziału w zyskach, jak również dochody z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, są pod względem podatkowym traktowane jako dochody z akcji. Natomiast w świetle art. 10 ust. 4 ww. Umowy, postanowień ustępów 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli właściciel dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendy, działalność zarobkową przez zakład położony w nim zakład bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu położoną tam stałą placówkę i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki.
2016
4
sie

Istota:
Dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wypłaty dywidend lub zaliczek na poczet dywidend otrzymanych przez spółkę słowacką z tytułu udziału w zyskach w spółce kapitałowej prawa cypryjskiego z siedzibą na Cyprze stanowić będą dla niego dochody uzyskiwane poprzez położony na terytorium Słowacji zakład w rozumieniu art. 5 powoływanej umowy, które zgodnie z postanowieniami art. 7 umowy mogą podlegać opodatkowaniu na Słowacji. Jednocześnie zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 lit. a) umowy dochody te podlegały będą w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym.
Fragment:
Jednakże dywidendy te mogą być również opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, to podatek wymierzony nie może przekroczyć: 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli ich właścicielem jest spółka (inna niż osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 20 procent bądź 10 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane (art. 10 ust. 2 Umowy). W myśl art. 10 ust. 3 ww. umowy określenie ”dywidendy” użyte w tym artykule oznacza dochód z akcji lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, z udziału w zyskach, jak również dochody z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, są pod względem podatkowym traktowane jako dochody z akcji. Natomiast w świetle art. 10 ust. 4 ww. Umowy, postanowień ustępów 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli właściciel dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendy, działalność zarobkową przez zakład położony w nim zakład bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu położoną tam stałą placówkę i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki.
2016
4
sie

Istota:
Dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wypłaty dywidend lub zaliczek na poczet dywidend otrzymanych przez spółkę słowacką z tytułu udziału w zyskach w spółce kapitałowej prawa cypryjskiego z siedzibą na Cyprze stanowić będą dla niego dochody uzyskiwane poprzez położony na terytorium Słowacji zakład w rozumieniu art. 5 powoływanej umowy, które zgodnie z postanowieniami art. 7 umowy mogą podlegać opodatkowaniu na Słowacji. Jednocześnie zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 lit. a) umowy dochody te podlegały będą w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym.
Fragment:
Jednakże dywidendy te mogą być również opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, to podatek wymierzony nie może przekroczyć: 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli ich właścicielem jest spółka (inna niż osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 20 procent bądź 10 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane (art. 10 ust. 2 Umowy). W myśl art. 10 ust. 3 ww. umowy określenie ”dywidendy” użyte w tym artykule oznacza dochód z akcji lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, z udziału w zyskach, jak również dochody z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, są pod względem podatkowym traktowane jako dochody z akcji. Natomiast w świetle art. 10 ust. 4 ww. Umowy, postanowień ustępów 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli właściciel dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendy, działalność zarobkową przez zakład położony w nim zakład bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu położoną tam stałą placówkę i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki.
2016
4
sie

Istota:
Dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wypłaty dywidend lub zaliczek na poczet dywidend otrzymanych przez spółkę słowacką z tytułu udziału w zyskach w spółce kapitałowej prawa cypryjskiego z siedzibą na Cyprze stanowić będą dla niego dochody uzyskiwane poprzez położony na terytorium Słowacji zakład w rozumieniu art. 5 powoływanej umowy, które zgodnie z postanowieniami art. 7 umowy mogą podlegać opodatkowaniu na Słowacji. Jednocześnie zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 lit. a) umowy dochody te podlegały będą w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym.
Fragment:
Jednakże dywidendy te mogą być również opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, to podatek wymierzony nie może przekroczyć: 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli ich właścicielem jest spółka (inna niż osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 20 procent bądź 10 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane (art. 10 ust. 2 Umowy). W myśl art. 10 ust. 3 ww. umowy określenie ”dywidendy” użyte w tym artykule oznacza dochód z akcji lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, z udziału w zyskach, jak również dochody z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, są pod względem podatkowym traktowane jako dochody z akcji. Natomiast w świetle art. 10 ust. 4 ww. Umowy, postanowień ustępów 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli właściciel dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendy, działalność zarobkową przez zakład położony w nim zakład bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu położoną tam stałą placówkę i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki.
2016
4
sie

Istota:
Ustalenie, czy w związku z wypłatą na rzecz Gminy dywidendy z zysku z lat ubiegłych w formie rzeczowej (niepieniężnej), lub pieniężnej ze środków zgromadzonych na lokacie bankowej stanowiących kapitał zapasowy, po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
Ponieważ, majątkiem Gminy są udziały otrzymane w zamian za wniesione do Spółki mienie, uzyskane przez Gminę na ich podstawie dochody z tytułu dywidendy w świetle wyżej powołanych przepisów będą stanowić dochód z majątku Gminy, który podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. W przypadku wypłaty dywidendy z zysku w formie rzeczowej przez spółkę komunalną na rzecz wspólnika, będą miały zastosowania analogiczne zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, jak w przypadku umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w formie rzeczowej, to znaczy wypłata dywidendy przez spółkę komunalną, której jedynym wspólnikiem jest Gmina, będzie dochodem Wnioskodawcy z majątku gminy, który podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 4 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
26
lip

Istota:
Możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania wypłaty dywidend ze spółek zależnych.
Fragment:
Wnioskodawca zaznaczył, iż w przedmiotowym zdarzeniu spełnione są łącznie wszystkie warunki wymienione w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uprawniające do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego odnośnie wypłaconych dywidend. Wypłacającymi dywidendę są spółki będące podatnikami podatku dochodowego, mające siedzibę na terytorium RP, uzyskującą przychody z tytułu dywidend jest spółka podlegająca w RP opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (Wnioskodawca – Spółka X Sp. z o.o.), spółka otrzymująca dywidendę (Spółka X Sp. z o.o.) posiada bezpośrednio po 72,17% i 100% udziałów w spółkach wypłacających dywidendę. Wnioskodawca podkreślił, że nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Wnioskodawca otrzymując przedmiotowe dywidendy pragnie skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 22 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwagi na fakt, iż na dzień wypłaty dywidendy nie upłynął dwuletni okres posiadania udziałów w spółkach zależnych od Spółki X Sp. z o.o., ale warunek ten zostanie spełniony po wypłacie dywidendy. W drugiej połowie 2012 r. przewidziana jest restrukturyzacja całej grupy kapitałowej, w której Spółka X Sp. z o.o. posiada przedmiotowe udziały. Restrukturyzacja przeprowadzona zostanie z przyczyn ekonomicznych.
2016
15
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dywidendy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.