Dywidendy | Interpretacje podatkowe

Dywidendy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dywidendy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dywidendy
Fragment:
Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Podatnikiem podatku z tytułu dywidendy jest osoba prawna uzyskująca dochód. Podatek od dywidend ma postać podatku u źródła. Oznacza to, że jest on pobierany przez spółkę dokonującą wypłaty dywidendy, która występuje w charakterze płatnika podatku (art. 26 ust. 1 ww. ustawy). Jednakże zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita (...)
2017
21
wrz

Istota:
Ustalenie czy przy spełnieniu warunków określonych w art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT w danym roku podatkowym, od dochodu Spółki N jako zagranicznej spółki kontrolowanej za dany rok podatkowy Wnioskodawca będzie mógł odliczyć kwotę dywidendy otrzymanej przez Wnioskodawcę od Spółki N
Fragment:
(...) dywidendy oraz ewentualnych zaliczek na poczet dywidendy otrzymanych przez Wnioskodawcę w danym roku podatkowym, niezależnie od tego, w którym roku został wypracowany zysk Spółek zależnych wpływający na wysokość wypłaconej dywidendy lub zaliczek. i odstąpił od uzasadnienia. Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, przy spełnieniu warunków określonych w art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT w danym roku podatkowym, od dochodu Spółki jako zagranicznej spółki kontrolowanej za dany rok podatkowy Wnioskodawca będzie mógł odliczyć kwotę dywidendy otrzymanej przez Wnioskodawcę od Spółki w takiej części, jaka proporcjonalnie przypada na odsetki stanowiące część dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej, niezależnie od roku, w którym został wypracowany zysk Spółki wpływający na wysokość wypłaconej dywidendy (tj. rok naliczenia odsetek podlegających uregulowaniu w roku podatkowym CFC). Okres wypłaty lub uregulowania dywidendy. Przepisy ustawy o CIT nie wskazują również, w jakim okresie powinno nastąpić uregulowanie dywidendy przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, by podlegała ona odliczeniu od dochodu. Przepis art. 24a ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT przewiduje wyłącznie, że w celu ustalenia podstawy opodatkowania konieczne jest obniżenie dochodu o kwotę dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej.
2017
16
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie uznania kapitałowej spółki cypryjskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną; w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania tytułem zagranicznej spółki kontrolowanej; w zakresie odliczenia od postawy opodatkowania tytułem zagranicznej spółki kontrolowanej dywidendy wypłaconej do daty złożenia zeznania oraz w zakresie odliczenia od postawy opodatkowania tytułem zagranicznej spółki kontrolowanej dywidend obejmujących zyski z lat poprzedzających wejście przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych.
Fragment:
Termin ten uwzględnia więc okres niezbędny do zamknięcia przez zagraniczną spółkę kontrolowaną roku podatkowego i podjęcia uchwał w zakresie podziału zysku i wypłaty dywidendy. Z opisu sprawy wynika także, że zysk osiągnięty przez CypCo za 2016 r. zostanie przeznaczony do wypłaty w formie dywidendy lub zaliczki na dywidendę. Jednocześnie wypłata dywidendy lub zaliczki na dywidendę będzie miała miejsce przed końcem września 2017 r. W związku z powyższym Wnioskodawca ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty dywidendy/zaliczki na dywidendę za 2016 r., otrzymanej w 2017 r., skoro dywidenda/zaliczka na dywidendę została lub zostanie otrzymana przez Wnioskodawcę do czasu złożenia zeznania podatkowego o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym 2016, a więc do końca września 2017 r. Podobnie będzie w latach następnych – jeżeli CypCo w przyszłości będzie stanowiła zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy, wypłacona dywidenda (także w formie ewentualnej zaliczki na dywidendę) ze środków pochodzących z zysku wypracowanego przez CypCo będzie podlegała odliczeniu przez Wnioskodawcę od podstawy opodatkowania dochodu na zasadach przedstawionych powyżej. Reasumując – dywidenda, w tym także zaliczka na dywidendę, podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania dochodu CypCo za dany rok (np. 2016 r.), jeżeli zostanie wypłacona przed końcem września kolejnego roku (np. 2017 r.).
2017
15
wrz

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą dywidendy w formie rzeczowej.
Fragment:
Z kolei w myśl art. 193 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Umowa spółki może upoważnić zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 191 § 1. Przepisy ww. Kodeksu dopuszczają zatem możliwość wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej. Powyższa czynności nie zmienia faktu, że po stronie udziałowca otrzymującego taką dywidendę dojdzie do powstania przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, o czym stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 30a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e.
2017
2
wrz

Istota:
W zakresie ustalenia czy wypłata przez Spółkę dywidendy w formie niepieniężnej (rzeczowej) poprzez przeniesienie na wspólników prawa własności nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
Fragment:
Wypłata dywidendy jest jednostronnym świadczeniem spółki na rzecz udziałowca. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie określają formy wypłaty dywidendy. W praktyce obrotu gospodarczego najpopularniejszą formą wypłaty dywidendy jest świadczenie pieniężne. Jednak dozwolona jest także wypłata dywidendy w naturze, np. w formie rzeczy oznaczonych co do gatunku lub w towarze (dywidenda rzeczowa). Ta forma wypłaty dywidendy jest możliwa tylko wówczas, gdy statut spółki wprost ją przewiduje. Zaznaczyć należy, że wypłata dywidendy jest szczególnym rodzajem czynności prawnej, uregulowanej w k.s.h. i nie mają do niej zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży lub zamiany. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu, przedmiotem dywidendy wypłaconej przez Wnioskodawcę będzie przekazanie prawa własności towaru, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, w postaci należącej do niego nieruchomości gruntowej. Oznacza to, że czynność ta stanowić będzie nieodpłatną dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Jednakże nie zostaną spełnione warunki do uznania przedmiotowej transakcji za nieodpłatną dostawę towarów zrównaną z odpłatną dostawą, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, z uwagi na fakt, że - jak wskazał Wnioskodawca - Spółce „ S. ” nie przysługiwało prawo odliczenia VAT w związku z nabyciem nieruchomości mającej być przedmiotem dywidendy.
2017
19
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wypłaty dywidendy.
Fragment:
Zgodnie z tą uchwałą spółka „ A ” miała wypłacić określoną w ww. uchwale część zysku w formie dywidendy swoim akcjonariuszom. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 26 września 2013 r. W dniu 26 września 2013 r. nastąpiła wypłata dywidendy akcjonariuszom, w tym spółce - powiększając tym samym składniki majątkowe Zakładu. Środki pieniężne otrzymane przez S.A. (Zakład) z tytułu ww. dywidendy znajdują się na wyodrębnionych kontach bankowych prowadzonych dla Zakładu oraz stanowią (i będą stanowić) majątek Zakładu. Wspólnicy spółki rozważają podział tej spółki polegający na tym, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci całości Zakładu zostanie objęta planem podziału i przeniesiona (w wyniku podziału przez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH i nast.) do odrębnej spółki kapitałowej. W konsekwencji cały zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Zakładu, w tym również akcje spółki „ A ”, jak i środki pieniężne otrzymane przez S.A. (Zakład) z tytułu dywidendy również trafią w ramach tego majątku, do odrębnej spółki kapitałowej ze wszelkimi skutkami wynikającymi z procedury podziału przez wydzielenie. Jednocześnie pozostawiony, po podziale, w spółce S.A. zespół składników majątkowych również stanowi zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku od towarów i usług.
2017
5
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej
Fragment:
Niemniej jednak, umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 191 § 1 (art. 193 § 2-3 omawianej ustawy). Jak wskazują powołane unormowania dywidenda to prawo wspólnika do udziału w zyskach spółki kapitałowej – jest konkretyzacją prawa wspólnika do udziału w zysku wypracowanym przez tę spółkę w danym okresie i przeznaczonym do podziału stosowną uchwałą walnego zgromadzenia wspólników. Pozyskanie przez spółkę kapitałową środków na wypłatę dywidendy ma bezpośredni związek z wypracowaniem przez nią zysku (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych). Należy przy tym zauważyć, że zysk spółki kapitałowej jest ustalany w określonej kwocie pieniężnej. W konsekwencji także dywidenda należna danemu wspólnikowi – jako jego udział w zysku spółki przeznaczonym do podziału – jest ustalana jako kwota pieniężna. Wartość dywidendy odpowiada bowiem części zysku przeznaczonego do podziału przypadającej na udziały posiadane przez wspólnika w kapitale zakładowym spółki. Samo zwolnienie się spółki z obowiązku realizacji prawa wspólnika do ustalonej dywidendy może natomiast nastąpić w formie pieniężnej, jak i – za zgodą wspólnika – poprzez wykonanie świadczenia niepieniężnego.
2017
2
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą na rzecz spółki słowackiej dywidendy.
Fragment:
Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla zastosowania zwolnienia wypłacanej dywidendy z opodatkowania w Polsce muszą zostać spełnione następujące warunki: dywidenda jest wypłacana przez spółkę będącą podatnikiem podatku dochodowego, mającą siedzibę i zarząd na terytorium Polski, dywidenda jest uzyskiwana przez spółkę podlegającą w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, spółka uzyskująca dywidendę posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale spółki wypłacającej dywidendę, spółka uzyskująca dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. W świetle art. 22 ust. 4a i 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie powyższego zwolnienia uwarunkowane jest utrzymaniem nieprzerwanego 2-letniego posiadania przez spółkę uzyskującą dywidendę udziałów w kapitale spółki wypłacającej dywidendę, przy czym przedmiotowy okres może upłynąć po dniu wypłaty dywidendy. Zgodnie z art. 22 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie stosuje się, jeżeli posiadanie udziałów wynika z tytułu własności.
2017
8
lip

Istota:
Czy w sytuacji, w której źródłem wypłaconej przez Wnioskodawcę dywidendy jest dochód wypracowany wyłącznie z działalności rolniczej, dochód ten podlega przepisom ustawy o CIT, tj. Spółka jest zobowiązana uiścić podatek CIT od tej części dochodu osiągniętego z działalności rolniczej, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy?
Fragment:
Część wypracowanego zysku bilansowego za 2015 r. została wypłacona udziałowcom Spółki w postaci dywidendy. Spółka wskazuje, że powyżej opisane zdarzenia mogą występować również w przyszłości. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy w sytuacji, w której źródłem wypłaconej przez Wnioskodawcę dywidendy jest dochód wypracowany wyłącznie z działalności rolniczej, dochód ten podlega przepisom ustawy o CIT, tj. Spółka jest zobowiązana uiścić podatek CIT od tej części dochodu osiągniętego z działalności rolniczej, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, w której źródłem wypłaconej przez Wnioskodawcę dywidendy jest dochód wypracowany wyłącznie z działalności rolniczej, dochód taki nie podlega w Spółce przepisom ustawy o CIT, tj. w przypadku wypłaty dywidendy sfinansowanej dochodem z działalności rolniczej, Spółka nie jest zobowiązana uiścić podatku CIT od tej części dochodu osiągniętego z działalności rolniczej, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.
2017
22
cze

Istota:
Czy w sytuacji opisanej w stanie faktycznym oraz opisie zdarzenia przyszłego, w której Wnioskodawca osiągnął zysk bilansowy zarówno z prowadzonej działalności rolniczej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej, to Wnioskodawca jako podmiot wypłacający dywidendę może zadecydować o tym, zysk z której działalności (tj. rolniczej czy pozarolniczej) przeznaczany jest na wypłatę dywidendy?
Fragment:
Znak: IPTPB3/423-7/14-4/MF uznano, że: (...) w przypadku wypłaty dywidendy będącej ułamkową częścią osiągniętego w danym okresie zysku bilansowego możliwe jest zadecydowanie o przeznaczeniu wyłącznie części zysku bilansowego osiągniętego z rolniczej działalności na wypłatę dywidendy. W związku z powyższym, skoro przyjęto, że dochód zostanie przeznaczony na działalność rolniczą i nie zostanie wypłacony w formie dywidendy, to należy przyjąć, że ewentualna wypłata dywidendy zostanie pokryta z zysku bilansowego uzyskanego wyłącznie z działalności rolniczej. Ponadto stanowisko Spółki jest zgodne z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 7 kwietnia 2014 r. Znak: ILPB4/423-10/14-5/DS , w której potwierdzono poprawność następującego stwierdzenia podatnika: Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku wypłaty dywidendy będącej ułamkową częścią osiągniętego w danym okresie zysku bilansowego możliwe jest zadecydowanie o przeznaczeniu wyłącznie części zysku bilansowego osiągniętego z działalności rolniczej na wypłatę dywidendy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
22
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dywidendy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.