Dystrybutor | Interpretacje podatkowe

Dystrybutor | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dystrybutor. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy wpłata pieniędzy przez Dystrybutora w warunkach opisanych w stanie faktycznym, która w momencie jej dokonania jest wpłatą na poczet realizacji sprzedaży towarów prepaid w kolejnych okresach rozliczeniowych rodzi po stronie Spółki obowiązki podatkowe w zakresie CIT w dacie otrzymania wpłaty?
Fragment:
(...) w razie dokonania wpłaty przed dokonaniem przez Spółkę wydania towarów prepaid Spółka nie rozpozna przychodu zgodnie z treścią art. 12 ust 3a ustawy o podatku CIT, ale dopiero wdacie dokonania sprzedaży (wydania) towarów prepaid. Dopiero bowiem po realizacji zamówienia, można mówić o przychodzie należnym Spółce, czyli dopiero w dacie sprzedaży towarów prepaid Spółka powinna wykazać z tego tytułu przychód w podatku CIT. Jednocześnie, jeżeli kwota dokonanej przez Dystrybutora wpłaty przewyższałaby wartość zrealizowanego zamówienia, pozostała kwota (nadwyżka) będzie nadal neutralna dla rozliczeń podatkowych Spółki. Różnica ta nie będzie przychodem podatkowym w momencie wpłaty. Należy bowiem odróżnić fakt otrzymania przysporzenia przez Spółkę od określenia daty powstania przychodu podatkowego czyli określenia kiedy Spółka ma rozpoznać przychód podatkowy z tego tytułu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko (...)
2012
15
maj

Istota:
Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, iż w przypadku przekazania książek Dystrybutorowi (w sytuacji braku wcześniejszej sprzedaży oraz zwrotu książek), Wydawnictwo powinno rozpoznać obowiązek podatkowy w opisanym powyżej modelu dystrybucji, zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 3 zdanie drugie ustawy o VAT, z chwilą wystawienia faktury na rzecz Dystrybutora dokumentującej dostawę książek, nie później jednak niż z chwilą upływu 120 dniowego terminu liczonego od dnia każdorazowego pobrania książek przez Dystrybutora (tj. złożenia zamówienia przez Dystrybutora).
Fragment:
(...) iż niniejsza interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego jedynie w zakresie właściwego rozpoznania obowiązku podatkowego w przypadku przekazania książek Dystrybutorowi przez Wydawnictwo, w sytuacji braku wcześniejszej sprzedaży oraz zwrotu książek. W zakresie pozostałych pytań Wnioskodawcy, tj. w zakresie właściwego rozpoznania obowiązku podatkowego w przypadku ponownego przekazania do dystrybucji książek, które zostały wcześniej pobrane i zwrócone przez Dystrybutora Wydawcy przed upływem 120 dni od ich pobrania oraz po upływie 120 dni od ich pobrania wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym (...)
2011
2
gru

Istota:
Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, iż w przypadku ponownego przekazania do dystrybucji książek, które zostały wcześniej pobrane i zwrócone przez Dystrybutora Wydawcy przed upływem 120 dni od ich pobrania, Wnioskodawca powinien rozpoznawać obowiązek podatkowy w opisanym powyżej modelu dystrybucji, zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 3 zdanie drugie ustawy o VAT, z chwilą wystawienia faktury na rzecz Dystrybutora dokumentującej dostawę książek, nie później jednak niż z chwilą upływu 120-dniowego terminu liczonego od dnia ponownego pobrania tych książek przez Dystrybutora (tj. złożenia zamówienia przez Dystrybutora).
Fragment:
(...) książek, które zostały wcześniej pobrane i zwrócone przez Dystrybutora Wydawcy przed upływem 120 dni od ich pobrania. W zakresie pozostałych pytań Wnioskodawcy, tj. w zakresie właściwego rozpoznania obowiązku podatkowego w przypadku przekazania książek Dystrybutorowi przez Wydawnictwo, w sytuacji braku wcześniejszej sprzedaży oraz zwrotu książek, a także w przypadku ponownego przekazania do dystrybucji książek, które zostały wcześniej pobrane i zwrócone przez Dystrybutora Wydawcy po upływie 120 dni od ich pobrania, wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się (...)
2011
2
gru

Istota:
Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, iż w przypadku ponownego przekazania do dystrybucji książek, które zostały wcześniej pobrane i zwrócone przez Dystrybutora Wydawcy po upływie 120 dni od ich pobrania (dostawa i zwrot książek zostały odpowiednio udokumentowane fakturą i fakturą korygującą), Wydawnictwo powinno rozpoznawać obowiązek podatkowy w opisanym powyżej modelu dystrybucji, zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 3 zdanie drugie ustawy o VAT, z chwilą wystawienia faktury na rzecz Dystrybutora dokumentującej dostawę książek, nie później jednak niż z chwilą upływu 120-dniowego terminu liczonego od dnia ponownego pobrania tych książek przez Dystrybutora (tj. złożenia zamówienia przez Dystrybutora).
Fragment:
(...) dystrybucji książek, które zostały wcześniej pobrane i zwrócone przez Dystrybutora Wydawcy po upływie 120 dni od ich pobrania. W zakresie pozostałych pytań Wnioskodawcy, tj. w zakresie właściwego rozpoznania obowiązku podatkowego w przypadku przekazania książek Dystrybutorowi przez Wydawnictwo, w sytuacji braku wcześniejszej sprzedaży oraz zwrotu książek, a także w przypadku ponownego przekazania do dystrybucji książek, które zostały wcześniej pobrane i zwrócone przez Dystrybutora Wydawcy przed upływem 120 dni od ich pobrania, wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł (...)
2011
2
gru

Istota:
Czy prawidłowo zostanie ustalona wysokość podatku VAT do odliczenia z faktury VAT dokumentującej zakup paliwa do dystrybutora, jeżeli zgodnie z zaprowadzoną ewidencją wewnętrzną, odliczeniu podlegać będzie tylko ta część podatku, jaka wynika z ceny zakupu i ilości zużytego paliwa do samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych wykorzystywanych wyłącznie do czynności opodatkowanych zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT?
Fragment:
(...) Zasadą jest, że faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku pojazdów samochodowych, powinny zawierać numer rejestracyjny tego samochodu, o czym stanowi § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. Jednak w omawianej sprawie powyższy przepis nie będzie miał zastosowania, ponieważ nabywane paliwo nie będzie tankowane bezpośrednio do baku samochodu lub maszyny, ale dostarczane do własnego dystrybutora, skąd będzie rozlewane do użytkowanych przez Wnioskodawcę pojazdów osobowych, ciężarowych jak i maszyn budowlanych. Cytowane powyżej przepisy i okoliczności dotyczące zdarzenia przyszłego nie wyłączają prawa do obniżenia kwoty podatku należnego od nabywanego przez Wnioskodawcę paliwa do użytkowanych pojazdów samochodowych i maszyn budowlanych. Stosownie do treści art. 109 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy premie pieniężne wypłacane przez P. na rzecz wietnamskich Dystrybutorów nie będących osobami fizycznymi będą podlegać w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 21 ust. 1 updop?
Fragment:
(...) farmaceutycznych. Istota premii pieniężnych wypłacanych przez P. na rzecz Dystrybutorów polega na gratyfikacji, nagrodzeniu nabywcy za dokonanie zakupu produktów farmaceutycznych P. W ocenie P. , z uwagi na fakt iż wypłata premii pieniężnej nie jest wynagrodzeniem za jakąkolwiek usługę, uznać należy, iż nie będzie ona podlegała opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Powyższa analiza wskazuje, iż premie pieniężne wypłacane przez P. na rzecz wietnamskich Dystrybutorów nie będą podlegać w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 21 ust. 1 updop. Biorąc pod uwagę art. 21 ust. 2 updop P. zwraca uwagę, iż premie pieniężne nie będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym także na podstawie Umowy między Rządem Rzczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawię unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy Spółka jest obowiązana do sporządzania szczególnej dokumentacji podatkowej usług nabywanych od Dystrybutora, przewidzianej w art. 9a ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654, ze zm. — dalej jako „ustawa o CIT”)?Czy wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę Dystrybutorowi z tytułu świadczonych przez niego usług podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym u źródła?
Fragment:
(...) iż podziela on stanowisko Spółki zawarte w jej wcześniejszym wniosku o interpretację. W świetle powyższych argumentów należy przyjąć, że usługi świadczone przez Dystrybutora nie są objęte hipotezą art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji nie podlegają one opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym u źródła. Tym samym, Spółka nie jest obowiązania do poboru i wpłaty podatku dochodowego od wypłacanego Dystrybutorowi wynagrodzenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy. Jednocześnie organ podatkowy zaznacza, iż dokonał analizy przedstawionego przez wnioskodawcę własnego stanowiska przyjmując stan faktyczny przez (...)
2011
1
sie

Istota:
Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach VAT dokumentujących zakup paliwa do dystrybutora, przeznaczonego do tankowania samochodów ciężarowych oraz sprzętu budowlanego,z uwzględnieniem art.88 ust.1 pkt 3.
Fragment:
(...) zawarty w fakturach VAT dokumentujących zakup paliwa do dystrybutora, a przeznaczonego do tankowania samochodów ciężarowych oraz sprzętu budowlanego, z uwzględnieniem przesłanek wymienionych w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, bądź też z uwzględnieniem zapisu art. 25 ust. 1 pkt 3a powołanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązującego do 30 kwietnia 2004 r. Przedstawiony przez Wnioskodawcę sposób dokumentowania wykorzystanego paliwa z dystrybutora przy użyciu wydruków z jego systemu monitorującego, który umożliwi szczegółowe rozliczenie pobranego paliwa do poszczególnych samochodów ciężarowych i sprzętu budowlanego wykorzystywanego do działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług jest prawidłowy. Jednocześnie organ podatkowy informuje, iż nie dokonuje analizy dokumentów załączonych do wniosku. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu (...)
2011
1
sie

Istota:
Przejęcie długu, zaliczenie wydatków do k.u.p.
Fragment:
(...) przez odbiorców ich zobowiązań promocyjnych wobec dostawcy. W ramach tej kontroli zawiera z odbiorcami umowy, na podstawie których przejmuje długi dostawcy wobec odbiorców, wynikające z umów promocyjnych. Spłata przez spółkę, w której wspólnikiem jest Wnioskodawca jako dystrybutora (osobę trzecią) zobowiązań dostawcy (dotychczasowego dłużnika) wobec wierzycieli – odbiorców, związana jest więc z wykonywaniem umowy zawartej z dostawcą. Za realizację powyższych usług, dystrybutor otrzymuje od dostawcy wynagrodzenie, na które składa się m. in. suma wartości przejętych długów dostawcy. W związku z cytowanymi powyżej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli uzyskanie przez spółkę Wnioskodawcy przychodów z tytułu realizacji umowy z dostawcą uzależnione jest od poniesienia przez nią wydatków na spłatę przejętych przez nią długów dostawcy (związanych z prowadzoną strategią promocyjną i marketingową dostawcy), (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy kwota pieniężna otrzymana od rumuńskiego kontrahenta, celem przekazania jej - według przygotowanego uprzednio zestawienia (w imieniu rumuńskiego kontrahenta) jest przychodem podatnika
Fragment:
(...) osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, a więc takie którymi może Spółka rozporządzać jak właściciel. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka będzie pośredniczyć w zakresie przekazywania premii pieniężnych. Wypłacającym te premie będzie rumuński kontrahent Spółki. Odbiorcami lokalni dystrybutorzy. Spółka będzie świadczyć usługę pośrednictwa pieniężnego. Za tę usługę otrzyma wynagrodzenie prowizyjne. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż środki otrzymywane od kontrahenta zagranicznego mają charakter warunkowy i tymczasowy. W przedstawionej sytuacji nie dochodzi do jakiegokolwiek trwałego przysporzenia majątkowego po stronie Spółki, co z kolei oznacza, iż nie osiąga ona z tego tytułu przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem (...)
2011
1
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dystrybutor
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.