Dystrybutor | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dystrybutor. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
19
wrz

Istota:

W zakresie rozliczenia kwot otrzymanych lub zapłaconych z tytułu korekty zysku dystrybutora

Fragment:

W przypadku, gdy faktyczny Wskaźnik Zysku Netto uzyskany przez Dystrybutora kształtuje się poniżej lub powyżej Zakresu Zysku Netto, Spółka wystawia odpowiednio noty debetowe lub kredytowe, tak aby zapewnić Dystrybutorowi odpowiedni poziom Wskaźnika Zysku Netto. Oznacza to, że: Jeżeli w wyniku weryfikacji osiągnięty przez Dystrybutora zysk netto kształtuje się na poziomie wyższym od Zakresu Zysku Netto, wówczas nastąpi korekta „ in minus ” wyniku Dystrybutora do określonego poziomu. Kwota wynikająca z takiej korekty (dalej: Compensation Payment) zostanie przez Dystrybutora zwrócona Spółce w oparciu o odpowiedni dokument korygujący. Jeżeli osiągnięty przez Dystrybutora zysk netto kształtuje się na poziomie niższym od Zakresu Zysku Netto, wówczas nastąpi korekta „ in plus ” wyniku Dystrybutora do określonego poziomu. W takim przypadku Dystrybutor otrzymuje od Spółki Compensation Payment celem wyrównania do ustalonego zysku netto w oparciu o odpowiedni dokument korygujący. Opisana powyżej korekta nie jest powiązana ani z żadnym konkretnym zakupem towarów lub usług, ani z ceną sprzedaży Towarów, ale odnosi się do zysku netto osiągniętego przez Dystrybutora. Spółka tym samym nie gwarantuje poziomu zysku netto w odniesieniu do konkretnych Towarów, lecz zapewnia poziom zysku netto Dystrybutora ogółem w odniesieniu do całokształtu jego działalności jako podmiotu zajmującego się dystrybucją towarów Spółki na określonych rynkach zbytu.

2012
15
maj

Istota:

1. Czy wpłata pieniędzy przez Dystrybutora w warunkach opisanych w stanie faktycznym, która w momencie jej dokonania jest wpłatą na poczet realizacji sprzedaży towarów prepaid w kolejnych okresach rozliczeniowych rodzi po stronie Spółki obowiązki podatkowe w zakresie CIT w dacie otrzymania wpłaty?

Fragment:

W zależności od wysokości faktycznie zrealizowanej na rzecz dystrybutora sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym, dystrybutor dopłacałby różnicę pomiędzy kwotą należną a faktycznie wpłaconą, a w razie powstania nadpłaty byłaby ona zaliczana na poczet sprzedaży dokonanej w następnym okresie rozliczeniowym, Telekart elektronicznych i telekart, w ten sposób, że przed dokonaniem sprzedaży Telekart elektronicznych i wydania z magazynu telekart, dystrybutor złożyłby zamówienie na określoną liczbę towarów prepaid, następnie dokonał wpłaty 100 % należności za te towary, na wskazany w umowie rachunek bankowy P. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy wpłata pieniędzy przez Dystrybutora w warunkach opisanych w stanie faktycznym, która w momencie jej dokonania jest wpłatą na poczet realizacji sprzedaży towarów prepaid w kolejnych okresach rozliczeniowych rodzi po stronie Spółki obowiązki podatkowe w zakresie CIT w dacie otrzymania wpłaty... Czy wpłata pieniędzy przez Dystrybutora, w warunkach opisanych w stanie faktycznym, która w momencie jej dokonania jest wpłatą na poczet realizacji sprzedaży towarów prepaid w kolejnych okresach rozliczeniowych rodzi po stronie Spółki obowiązki podatkowe w zakresie VAT wdacie otrzymania wpłaty...

2011
2
gru

Istota:

Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, iż w przypadku przekazania książek Dystrybutorowi (w sytuacji braku wcześniejszej sprzedaży oraz zwrotu książek), Wydawnictwo powinno rozpoznać obowiązek podatkowy w opisanym powyżej modelu dystrybucji, zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 3 zdanie drugie ustawy o VAT, z chwilą wystawienia faktury na rzecz Dystrybutora dokumentującej dostawę książek, nie później jednak niż z chwilą upływu 120 dniowego terminu liczonego od dnia każdorazowego pobrania książek przez Dystrybutora (tj. złożenia zamówienia przez Dystrybutora).

Fragment:

Założenia nowego modelu dystrybucji Wydawnictwo zamierza zawrzeć z Dystrybutorami umowy o współpracy przewidujące: świadczenie przez Dystrybutora usług magazynowania książek będących własnością Wydawcy - książki będą składowane w magazynie Dystrybutora, wydanie książek Dystrybutorowi z chwilą złożenia zamówienia przez Dystrybutora (co będzie najczęściej determinowane złożeniem zamówienia przez Księgarnię) – w momencie wydania książek Dystrybutorowi nastąpi przeniesienie na Dystrybutora prawa do pełnego, nieograniczonego dysponowania książkami, jednakże bez nabycia prawa własności, nabycie przez Dystrybutora prawa własności książek (w sensie cywilnoprawnym) z chwilą poprzedzającą odsprzedaż książek przez Dystrybutora na rzecz Księgarni, możliwość zwrotu przez Dystrybutora w określonym terminie wydawnictw książkowych, które nie zostały przez niego sprzedane do Księgarń, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia przez Dystrybutora (w przypadku zwrotu w uzgodnionym terminie); zwrócone książki mogą być dalej przechowywane w magazynie Dystrybutora (na zasadzie usługi magazynowania) lub odebrane przez Wydawcę. Obieg towarów W nowym modelu dystrybucji, Wnioskodawca będzie początkowo przekazywać własne wydawnictwa książkowe Dystrybutorowi w celu przechowywania w usługowym magazynie Dystrybutora. Z tytułu usług magazynowania Wydawnictwo będzie uiszczać określone wynagrodzenie na rzecz Dystrybutora.

2011
2
gru

Istota:

Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, iż w przypadku ponownego przekazania do dystrybucji książek, które zostały wcześniej pobrane i zwrócone przez Dystrybutora Wydawcy przed upływem 120 dni od ich pobrania, Wnioskodawca powinien rozpoznawać obowiązek podatkowy w opisanym powyżej modelu dystrybucji, zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 3 zdanie drugie ustawy o VAT, z chwilą wystawienia faktury na rzecz Dystrybutora dokumentującej dostawę książek, nie później jednak niż z chwilą upływu 120-dniowego terminu liczonego od dnia ponownego pobrania tych książek przez Dystrybutora (tj. złożenia zamówienia przez Dystrybutora).

Fragment:

Założenia nowego modelu dystrybucji Wydawnictwo zamierza zawrzeć z Dystrybutorami umowy o współpracy przewidujące: świadczenie przez Dystrybutora usług magazynowania książek będących własnością Wydawcy - książki będą składowane w magazynie Dystrybutora, wydanie książek Dystrybutorowi z chwilą złożenia zamówienia przez Dystrybutora (co będzie najczęściej determinowane złożeniem zamówienia przez Księgarnię) – w momencie wydania książek Dystrybutorowi nastąpi przeniesienie na Dystrybutora prawa do pełnego, nieograniczonego dysponowania książkami, jednakże bez nabycia prawa własności, nabycie przez Dystrybutora prawa własności książek (w sensie cywilnoprawnym) z chwilą poprzedzającą odsprzedaż książek przez Dystrybutora na rzecz Księgarni, możliwość zwrotu przez Dystrybutora w określonym terminie wydawnictw książkowych, które nie zostały przez niego sprzedane do Księgarń, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia przez Dystrybutora (w przypadku zwrotu w uzgodnionym terminie); zwrócone książki mogą być dalej przechowywane w magazynie Dystrybutora (na zasadzie usługi magazynowania) lub odebrane przez Wydawcę. Obieg towarów W nowym modelu dystrybucji, Wnioskodawca będzie początkowo przekazywać własne wydawnictwa książkowe Dystrybutorowi w celu przechowywania w usługowym magazynie Dystrybutora. Z tytułu usług magazynowania Wydawnictwo będzie uiszczać określone wynagrodzenie na rzecz Dystrybutora.

2011
2
gru

Istota:

Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, iż w przypadku ponownego przekazania do dystrybucji książek, które zostały wcześniej pobrane i zwrócone przez Dystrybutora Wydawcy po upływie 120 dni od ich pobrania (dostawa i zwrot książek zostały odpowiednio udokumentowane fakturą i fakturą korygującą), Wydawnictwo powinno rozpoznawać obowiązek podatkowy w opisanym powyżej modelu dystrybucji, zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 3 zdanie drugie ustawy o VAT, z chwilą wystawienia faktury na rzecz Dystrybutora dokumentującej dostawę książek, nie później jednak niż z chwilą upływu 120-dniowego terminu liczonego od dnia ponownego pobrania tych książek przez Dystrybutora (tj. złożenia zamówienia przez Dystrybutora).

Fragment:

Założenia nowego modelu dystrybucji Wydawnictwo zamierza zawrzeć z Dystrybutorami umowy o współpracy przewidujące: świadczenie przez Dystrybutora usług magazynowania książek będących własnością Wydawcy - książki będą składowane w magazynie Dystrybutora, wydanie książek Dystrybutorowi z chwilą złożenia zamówienia przez Dystrybutora (co będzie najczęściej determinowane złożeniem zamówienia przez Księgarnię) – w momencie wydania książek Dystrybutorowi nastąpi przeniesienie na Dystrybutora prawa do pełnego, nieograniczonego dysponowania książkami, jednakże bez nabycia prawa własności, nabycie przez Dystrybutora prawa własności książek (w sensie cywilnoprawnym) z chwilą poprzedzającą odsprzedaż książek przez Dystrybutora na rzecz Księgarni, możliwość zwrotu przez Dystrybutora w określonym terminie wydawnictw książkowych, które nie zostały przez niego sprzedane do Księgarń, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia przez Dystrybutora (w przypadku zwrotu w uzgodnionym terminie); zwrócone książki mogą być dalej przechowywane w magazynie Dystrybutora (na zasadzie usługi magazynowania) lub odebrane przez Wydawcę. Obieg towarów W nowym modelu dystrybucji, Wnioskodawca będzie początkowo przekazywać własne wydawnictwa książkowe Dystrybutorowi w celu przechowywania w usługowym magazynie Dystrybutora. Z tytułu usług magazynowania Wydawnictwo będzie uiszczać określone wynagrodzenie na rzecz Dystrybutora.

2011
1
paź

Istota:

Czy prawidłowo zostanie ustalona wysokość podatku VAT do odliczenia z faktury VAT dokumentującej zakup paliwa do dystrybutora, jeżeli zgodnie z zaprowadzoną ewidencją wewnętrzną, odliczeniu podlegać będzie tylko ta część podatku, jaka wynika z ceny zakupu i ilości zużytego paliwa do samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych wykorzystywanych wyłącznie do czynności opodatkowanych zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT?

Fragment:

(...) dystrybutora – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 4 lutego 2011r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 27 kwietnia 2011r. (data wpływu 27 kwietnia 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości ustalenia wysokości podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu z faktury VAT dokumentującej zakup paliwa do dystrybutora. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca zamierza zakupić dystrybutor, do którego tankowane będzie paliwo kupowane hurtowo na potrzeby własne. Na fakturze zakupu paliwa nie będzie numerów rejestracyjnych samochodów – ponieważ na tym etapie zakupu jest niemożliwe określenie, jaka ilość paliwa zostanie zużyta do samochodów osobowych, a jaka do ciężarowych i maszyn budowlanych. Paliwo to z dystrybutora wydawane będzie do własnych samochodów zarówno ciężarowych jak i osobowych oraz maszyn budowlanych (np. typu koparki). Czynności te dokumentowane będą dowodami wewnętrznymi z dokładnym określeniem numeru rejestracyjnego samochodu lub nazwy maszyny budowlanej.

2011
1
paź

Istota:

Czy premie pieniężne wypłacane przez P. na rzecz wietnamskich Dystrybutorów nie będących osobami fizycznymi będą podlegać w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 21 ust. 1 updop?

Fragment:

Następnie produkty P. są nabywane od Importerów przez lokalne przedsiębiorstwa, które prowadzą dalszą dystrybucję produktów farmaceutycznych P. na terytorium Wietnamu (dalej: Dystrybutorzy). P. planuje zawrzeć z Dystrybutorami umowy o współpracy, w których Dystrybutorzy zadeklarują wolę nabywania produktów farmaceutycznych P. od Importerów. W celu zachęcenia Dystrybutorów do dokonywania zakupów produktów farmaceutycznych P. oraz uatrakcyjnienia oferty handlowej, P. zobowiąże się do wypłaty Dystrybutorom kwoty pieniężnej („ Premia pieniężna ”) za każde opakowanie produktów farmaceutycznych P. nabytych przez Dystrybutorów od Importera. W rezultacie, w odniesieniu do każdego zakupu dokonywanego przez Dystrybutorów od Importera, P. wypłaci na ich rzecz premie pieniężne. W oparciu o wskazane umowy o współpracy, Dystrybutorzy nie będą zobowiązani do żadnych świadczeń na rzecz P. . W szczególności nie będą zobowiązani do świadczeń reklamowych, doradczych, marketingowych ani żadnych innych. Ponadto, umowa nie przewiduje żadnych sankcji w przypadku nie dokonania zakupów produktów farmaceutycznych. Dystrybutorzy nie posiadają w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności, placówki, zakładu ani przedstawicielstwa. Zgodnie z posiadanymi przez P. dokumentami i informacjami Dystrybutorzy, nie są polskimi rezydentami podatkowymi.

2011
1
sie

Istota:

Czy Spółka jest obowiązana do sporządzania szczególnej dokumentacji podatkowej usług nabywanych od Dystrybutora, przewidzianej w art. 9a ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654, ze zm. — dalej jako „ustawa o CIT”)?Czy wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę Dystrybutorowi z tytułu świadczonych przez niego usług podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym u źródła?

Fragment:

Potencjalni nabywcy wyszukiwani są i kontaktowani ze Spółką przez kontrahenta świadczącego na jej rzecz usługi dystrybucyjne, którym jest spółka E. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (w stanie Oregon) (dalej jako „ Dystrybutor ”) Dystrybutor posiada szczególny status prawno-podatkowy tzw. limited liability company (w skrócie LLC). Dystrybutor nie uczestniczy jednak w transakcji towarowej — Spółka sprzedaje swoje towary i wysyła je bezpośrednio do nabywców wskazanych przez Dystrybutora. Na podstawie umowy z Dystrybutorem Spółka jest zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia na jego rzecz wyłącznie w odniesieniu do tych zorganizowanych przez niego dostaw za które uzyskała ona zapłatę od klientów. Oznacza to, że wynagrodzenie jest wypłacane na rzecz Dystrybutora dopiero po otrzymaniu pieniędzy od pozyskanych przez niego klientów. Z uwagi na opisaną naturę usług dystrybucyjnych świadczonych przez Dystrybutora usługi te można uznać za wykonane po upływie przyjętego okresu rozliczeniowego (miesiąca/kwartału), w którym Spółka otrzymała zapłatę od klienta za dostawę zorganizowaną przez Dystrybutora. Wynagrodzenie należne Dystrybutorowi jest płatne w przyjętych przez strony okresach rozliczeniowych (miesięcznie i kwartalnie). Po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego Spółka sporządza specyfikację dostaw zorganizowanych przez Dystrybutora za które klienci dokonali zapłaty podczas tego okresu.

2011
1
sie

Istota:

Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach VAT dokumentujących zakup paliwa do dystrybutora, przeznaczonego do tankowania samochodów ciężarowych oraz sprzętu budowlanego,z uwzględnieniem art.88 ust.1 pkt 3.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 13.10.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od oleju napędowego nabywanego do dystrybutora oraz sposobu dokumentowania wykorzystywanego paliwa. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 27.10.2009 r. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, w której wszystkie pojazdy i sprzęt budowlany jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych i są wykorzystywane do tej działalności. Obecnie paliwo do tych samochodów jest tankowane bezpośrednio do baków na stacji benzynowej. W celu obniżenia kosztów i usprawnienia organizacji pracy Wnioskodawca zamierza zakupić dystrybutor i kupować paliwo hurtowo – do dystrybutora – i tankować pojazdy na terenie własnego przedsiębiorstwa. W związku z tym faktury VAT dokumentujące w przyszłości zakup paliwa do dystrybutora nie będą zawierały danych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. (numery rejestracyjne pojazdów) - § 5 ust. 5. Dystrybutor, który Wnioskodawca zamierza zakupić w firmie X – Dystrybutory ON, będzie przeznaczony tylko do użytku wewnętrznego. Ww. sprzęt wyposażony jest w układ dystrybucyjny – system SMDP (System (...)

2011
1
sie

Istota:

Przejęcie długu, zaliczenie wydatków do k.u.p.

Fragment:

Na jej podstawie odbiorca zobowiązuje się kupować u dystrybutora produkty spółki X na zasadach w niej przewidzianych. Ponadto w niektórych przypadkach dystrybutor osiąga przychody z najmu urządzeń na rzecz odbiorców. Posiadanymi przez dystrybutora dokumentami potwierdzającymi poniesienie kosztów związanych z przejmowaniem długów za wynagrodzeniem są: umowy przejęcia długu, protokoły sporządzane wraz z każdorazowym przekazaniem dystrybutorowi przez spółkę X faktur opiewających na wynagrodzenie odbiorcy z tytułu Umów Promocji, kopie faktur opiewających na wynagrodzenie odbiorcy z tytułu Umów Promocyjnych oraz dokumenty potwierdzających dokonań przelewu (lub dokument potwierdzający kompensatę) przez dystrybutora na rzecz odbiorców w celu uregulowania przejętych przez dystrybutora długów spółki X z tytułu Umów Promocji. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy dystrybutor może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatek poniesiony na rzecz odbiorcy, wynikający z przejęcia długów spółki X wobec odbiorcy w zamian za wynagrodzenie otrzymane od spółki X... Zdaniem Wnioskodawcy wydatek poniesiony przez spółkę (dystrybutora) na rzecz odbiorcy jest rezultatem wykonania umowy przejęcia długu oraz umowy marketingowej zawartej ze spółką X, jest poniesiony w celu uzyskania wynagrodzenia określonego w umowie marketingowej, a zatem stanowi dla Spółki koszty uzyskania przychodu.