DP/423/0009//06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatki poniesione na zorganizowanie spotkania integracyjnego pracowników i współpracowników firmy oraz szkolenie w zakresie produktów handlowych i działań marketingowych będą kosztami uzyskania przychodów firmy?

DP/423/0009//06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dystrybucja (rozprowadzanie)
  2. impreza integracyjna
  3. koszty uzyskania przychodów
  4. sprzedaż produktów
  5. wydatki szkoleniowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku spółki z o. o. z dnia 15.09.2006 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: poniesionych wydatków za zorganizowanie spotkania integracyjnego pracowników i współpracowników firmy oraz szkolenie w zakresie produktów handlowych i działań marketingowych.

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie handlu hurtowego i detalicznego perfumami i kosmetykami. Towary sprzedawane przez Spółkę w przeważającej większości trafiają na rynek zagraniczny. Wnioskodawca prowadzi starania o powiększenie grona odbiorców zagranicznych.

Organizowana impreza ma na celu zacieśnienie stosunków między spółką a współpracownikami firmy.

Jednocześnie w ramach spotkania odbędzie się szkolenie w zakresie metod dystrybucji towarów, działań marketingowych dla nowych współpracowników firmy, informacji o towarach oraz o nowych produktach wprowadzonych do obrotu. W części spotkania będą organizowane wycieczki, występy artystyczne oraz przejazdy autokarowe dla uczestników. Organizowana impreza jest jednocześnie jubileuszem działalności firmy i ma w programie wyróżnienie współpracowników osiągających największe obroty.

Spółka ma wątpliwość czy wydatki poniesione na zorganizowanie spotkania integracyjnego pracowników i współpracowników firmy oraz szkolenie w zakresie produktów handlowych i działań marketingowych będą kosztami uzyskania przychodów firmy ?

Zdaniem spółki, poniesione wydatki na organizację i obsługę przedmiotowej imprezy szkoleniowo-integracyjnej będą w całości kosztem uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Przepis ten oznacza, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami, pod tym warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Warunkiem więc uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu jest istnienie między nim a osiągnięciem przychodu związku przyczynowo-skutkowego, czyli wskazanie, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu.

Jednocześnie wydatek taki nie może być wymieniony pośród kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust.1 powołanej ustawy. Pkt. 28 tego artykułu stanowi, że nie uważa się za koszt uzyskania przychodów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodów, chyba, że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób.

Reklama to działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zawarcia umowy, nabycia towarów, korzystania z oferowanych usług. Reklama polega więc na rozpowszechnianiu informacji o towarach, miejscach nabycia, chwaleniu kogoś i zalecaniu czegoś. Reklama zawiera: dane niezbędne o danym produkcie, informacje wartościujące, zachęcające do nabycia przedmiotu reklamy oraz właściwości mające na celu nakłonienie jak największej ilości nabywców do zakupu towarów. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotem szkolenia jest przekazywanie informacji na temat towarów, ich cechach oraz nowych produktach wprowadzanych na rynek.

Niewątpliwie działaniem takim Spółka przyczynia się do wzrostu zainteresowania oferowanymi przez nią produktami, a co znajduje bezpośrednie przełożenie na wzrost sprzedaży tych produktów, a co za tym idzie wpływa na zwiększenie osiągniętych przychodów. Zachowany więc zostaje podstawowy warunek uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu, jakim jest istnienie między nim a osiągniętym przychodem związku przyczynowo-skutkowego, czyli wpływu danego wydatku na powstanie lub zwiększenie przychodu.

Kosztami podatkowymi są również tzw. koszty pracownicze, które obejmują przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizacji dla nich imprez okolicznościowych i integracyjnych. Wydatki te związane są bowiem z prowadzoną przez podatnika działalnością oraz mają na celu poprawę atmosfery pracy i zintegrowanie pracowników z pracodawcą (podatnikiem), a przez to zwiększenie efektywności ich pracy.

W sytuacji, gdyby istniała prawna możliwość sfinansowania organizacji imprezy okolicznościowej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, należy zauważyć, iż wydatki z tego funduszu nie będą stanowić kosztów podatkowych, stosownie do postanowień przepisu art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem kosztami takimi są odpisy dokonywane przez podatnika na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Reasumując wydatki Spółki na organizację imprezy integracyjnej mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, pod warunkiem, że mają one związek z prowadzoną działalnością prowadzoną i mają na celu zwiększenie efektywności ich pracy i w efekcie służą uzyskiwaniu zwiększenia przychodu.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.