Dystrybucja (rozprowadzanie) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dystrybucja (rozprowadzanie). Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy wydatki poniesione na zorganizowanie spotkania integracyjnego pracowników i współpracowników firmy oraz szkolenie w zakresie produktów handlowych i działań marketingowych będą kosztami uzyskania przychodów firmy?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku spółki z o. o. z dnia 15.09.2006 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: poniesionych wydatków za zorganizowanie spotkania integracyjnego pracowników i współpracowników firmy oraz szkolenie w zakresie produktów handlowych i działań marketingowych. stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie handlu hurtowego i detalicznego perfumami i kosmetykami. Towary sprzedawane przez Spółkę w przeważającej większości trafiają na rynek zagraniczny. Wnioskodawca prowadzi starania o powiększenie grona odbiorców zagranicznych. Organizowana impreza ma na (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania usług polegających na dystrybucji filmów do kin oraz dystrybucji filmów na kasetach video i płytach DVD.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E W odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 10 stycznia 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13 stycznia 2005 r.), dotyczący stosowania przepisów ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/, działając w trybie art. 14a § 4 w związku z art. 14 § 1ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie p o s t a n a w i a uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe U z a s a d n i e n i e Spółka świadczy usługi polegające na dystrybucji filmów do kin oraz dystrybucji filmów na kasetach wideo i płytach DVD. Według Podatnika usługi dystrybucji filmów do kin, które zgodnie z polskimi przepisami traktowane są jako usługi zwolnione z opodatkowania powinny podlegać opodatkowaniu VAT. Pogląd ten uzasadnia faktem, iż polska ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zwrócił się z zapytaniem w jaki sposób należy opodatkować usługi dystrybucji towarów sprowadzanych z kraju trzeciego.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 8 z 2005r., poz.60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.01.2005r. (data wpływu 18.01.2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 28.02.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stawki VAT na usługi dystrybucji towarów sprowadzonych z kraju trzeciego, stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 11.01.2005r., uzupełnionym pismem z dnia 28.02.2005r., Spółka zwróciła się z prośbą o wydanie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania prawidłowej stawki podatku od towarów i usług na wykonywane usługi. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, podatnik planuje świadczyć usługi dystrybucji towarów umieszczonych w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego przez osoby fizyczne i (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy Spółka, będąc dystrybutorem dokonującym sprzedaży towarów i usług w imieniu i na rzecz zlecającego, jest zobowiązana do ewidencjonowania tej sprzedaży (na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) za pomocą kas fiskalnych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku, złożonego w tut. Urzędzie w dniu 27.06.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie - czy Spółka, będąc dystrybutorem dokonującym sprzedaży towarów i usług w imieniu i na rzecz zlecającego, jest zobowiązana do ewidencjonowania tej sprzedaży (na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) za pomocą kas fiskalnych, nie podziela poglądu Wnioskodawcy. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka podpisała z innym podmiotem umowę, dotyczącą sprzedaży produktów i usług tej firmy. Na podstawie zawartej umowy Spółka jest dystrybutorem zobowiązanym do rozprowadzania programu telewizyjnego. Dystrybutor zawiera z (...)

2011
1
mar

Istota:

W złożonym piśmie spółka zwróciła się z zapytaniem:
  • czy przedłożona umowa stanowi wartość niematerialną lub prawną, podlegającą amortyzacji zgodnie z art. 22b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ile wynosiłaby stawka amortyzacyjna,
  • czy faktury wystawiane przez producenta można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chorzowie stwierdza, że stanowisko spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.09.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej kosztów uzyskania przychodu jest prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 07.09.2005 r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym 06.09.2005r.) do a ad Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 09.09.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 23.09.2005 r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym 21.09.2005 r.). Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy można odliczać podatek VAT naliczany przez jednego dystrybutora za wynajem filmów ?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 11 października 2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 13 październik 2004 r. ) w sprawie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia, co następuje. Przedmiotem pytań zawartych w w/w piśmie Podatnika jest zastosowanie przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku VAT.Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie Podatnika wynika, iż otrzymuje on od swoich kontrahentów faktury za usługi polegające na dystrybucji filmów (PKWIU 92.12.10-00.00) z naliczonym podatkiem VAT w wysokości 22% albo z wykazanym zwolnieniem z podatku VAT. Podatnik zaznacza, że treść faktur w obydwu przypadkach jest identyczna i brzmi „usługa dystrybucji filmów”:Strona dokonuje sprzedaży biletów opodatkowanych stawką podatku w wysokości (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zapytuje, czy świadczenie usług przez dystrybutorów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z art. 8 ust. 1 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług, i czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z otrzymanych faktur.
Podatnik zapytuje również w jaki sposób udokumentować upusty cenowe udzielone kontrahentom.

Fragment:

(...) Stan faktyczny w sprawie: Spółka zawarła umowę z dystrybutorem, na mocy której dystrybutor wykonuje usługi zmierzające do zoptymalizowania procesu dystrybucji oraz zintensyfikowania sprzedaży towarów dostarczanych przez podatnika. Po spełnieniu określonych warunków dystrybutorzy mają prawo do otrzymania upustu cenowego dokumentowanego bezpośrednio na fakturze sprzedaży wystawianej przez podatnika za realizację zakupów produktów spółki albo w drodze faktury korygującej wystawianej przez spółkę. Ocena prawna stanu faktycznego: Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przepis art. 8 w/w ustawy, stwierdza że przez świadczenie (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik jest dystrybutorem podłóg drewnianych: parkietu, mozaiki, finish-parkietu, desek z drewna iglastego i liściastego, warstwowych podłóg drewnianych oraz podłóg laminowanych. Oprócz sprzedaży poszczególnych wyrobów odbiorcom detalicznym i hurtowym wg stawki VAT 22% Strona wykonuje podłogi z ww. materiałów w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielomieszkaniowych. Montażem podłóg Podatnik zajmuje się bezpośrednio, tzn. podłoga układana jest przez pracownika firmy. Strona zatrudnia również podwykonawców. Wątpliwości Podatnika dotyczą zastosowania obniżonej 7% stawki VAT na kompleksowe wykonanie podłogi w przypadku, gdy usługa świadczona jest w lokalach mieszkalnych na rzecz osób fizycznych.

Fragment:

(...) Postanowienie Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 19 stycznia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie usługi kompleksowego wykonania podłogi na rzecz osób fizycznych w lokalach mieszkalnych – stwierdza, że stanowisko Podatnika jest prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 20 stycznia 2005 r. w tutejszym Urzędzie Skarbowym złożono wniosek Podatnika z dnia 19 stycznia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) w sprawie opodatkowania usługi wykonania podłogi na rzecz osób fizycznych w lokalach mieszkalnych. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku. Podatnik (...)

2011
1
sty

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT tzw. "opłaty modernizacyjnej" przeznaczonej na rozbudowę i modernizację wodociągu, która zawarta jest w cenie sprzedawanej wody

Fragment:

(...) W odpowiedzi na złożony wniosek 31.10.2002 r. uzupełniony 01.08.2003 r. o klasyfikację świadczonych usług działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem informuje: Usługa w zakresie rozprowadzania wody zaklasyfikowana jest wg symbolu PKWiU 41.00.20-00.00 Stawka podatkowa w podatku od towarów i usług dla tej usługi zgodnie z art. 18 ust. 2 (załącznik nr 3 poz. 105) ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) wynosi 7 %. W cenie wody zawarta jest kwota 0,25 zł. za 1 m 3 i przekazywana Spółce Wodno Wodociągowej na rozbudowę i modernizację wodociągu. Zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi nr OISK-5682/KU-150/12-3644/03 z dnia 26.05.2003 r. cała usługa mieści się w grupowaniu PKWiU 41.00.20-00.00 „usługi w zakresie rozprowadzania wody" niezależnie od tego na jaki (...)

2011
1
sty

Istota:

W ocenie Podatnika odpłatna dostawa powyższych towarów zgodnie z zał. Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), podlega od dnia 01 maja 2004r. opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 7%.

Fragment:

(...) Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji siatek chirurgicznych i protez urologicznych. Urząd Statystyczny zakwalifikował powyższe towary do następujących grupowań: · siatka chirurgiczna wykonana z polipropylenu służąca do operacji przepuklin brzusznych, pachwinowych, która pozostaje w ciele chorego – PKWiU 33.10.17-35.00 „Sztuczne stawy i inne elementy montowane w czasie zabiegów chirurgicznych”, · proteza urologiczna (proteza przepony moczowo – płciowej) w kształcie siatki wykonana z polipropylenu (część nierozpuszczalna) oraz polydioxanu (część rozpuszczalna), która pozostaje w ciele chorego – PKWiU 33.10.17 – 90.90 „Protezy innych części ciała, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do zapisu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dla towarów i usług, wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka (...)