Dystrybucja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dystrybucja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
15
mar

Istota:

Stawka podatku VAT na druk i dystrybucję informatora miejskiego

Fragment:

W formularzy ofertowym należy podać cenę i zastosowaną stawkę VAT na całość usługi czyli druk i dystrybucję łącznie. Przeważającą częścią zamówienia jest usługa druku, natomiast usługa dystrybucji stanowi około 1/3 części zamówienia. Druk na zlecenie Wnioskodawczyni wykona drukarnia a papier, farby i inne materiały drukarskie są jej własnością czyli wytworzone zostanie nowe dobro materialne: gazeta. Informator nie zawiera w swojej powierzchni treści reklam, ogłoszeń reklamowych, handlowych czy też artykułów sponsorowanych. PKWiU dla informatora miejskiego 58.13.10.0, oraz PKWiU dla dystrybucji 53.20.19.0. Wnioskodawczyni jako agencja reklamowa zleca druk gazety do drukarni i odbiera gotową gazetę, którą następnie sama dystrybuuje dla zleceniodawcy. Przedmiotem sprzedaży będzie usługa dystrybucji oraz druk gazety, która będzie dystrybuowana. Dystrybucją w całości zajmie się tylko Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni przeniesie prawo do rozporządzania czasopismem na zamawiającego. Informator nie jest czasopismem specjalistycznym gdyż będzie drukowany w nakładzie wyższym niż 15 000 egzemplarzy. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą zastosowania stawki podatku VAT (8%, czy 23%) na usługę łączoną „ druk i dystrybucja gazet ”. Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

2015
5
cze

Istota:

Czy koszty związane z zakupem opisanych usług marketingowych o charakterze reklamowym i promocyjnym realizowanych przez sieci sklepów wielkopowierzchniowych będą mogły/mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Integralnym elementem współpracy z Dystrybutorem zapisanym w umowie jest jednocześnie zobowiązanie Spółki do podejmowania działań marketingowych, promowania marki D. i produktów oznaczonych tą marką oraz przygotowywania kanałów ich dystrybucji. W konsekwencji umowa określa ramy współpracy Dystrybutora i Spółki nie tylko w odniesieniu do transakcji sprzedaży kawy do Spółki, ale szeroko rozumianej aktywności mającej na celu budowanie, rozwój i utrzymanie nowych oraz dotychczasowych kanałów dystrybucji kawy marki D. na rynku krajowym. Określone w umowie zobowiązania Spółki w zakresie rozwoju kanałów dystrybucji polegają m.in. na: przygotowywaniu i rozwijaniu kanałów dystrybucji dla produktów marki D., ustalaniu odpowiedniej polityki cenowej względem kontrahentów z uwzględnieniem pozycjonowania kawy marki D. w segmencie premium z uwagi na występowanie w jej składzie najwyższej jakości gatunków , wyszukiwaniu potencjalnych kontrahentów, systematycznym monitorowaniu rynku oraz przekazywaniu Dystrybutorowi wszelkich informacji mających dla Dystrybutora znaczenie gospodarcze. Zobowiązania Spółki w zakresie realizacji działań marketingowych zostały w umowie określone jako zobowiązania m.in. do: negocjowania możliwie najlepszych warunków handlowych i zawierania z podmiotami trzecimi, w tym z podmiotami prowadzącymi punkty sprzedaży, umów, w oparciu o które: organizowane będą (...)

2015
5
cze

Istota:

Czy koszty związane z zakupem opisanych usług marketingowych o charakterze reklamowym i promocyjnym realizowanych przez sieci sklepów wielkopowierzchniowych będą mogły/mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Integralnym elementem współpracy z Dystrybutorem zapisanym w umowie jest jednocześnie zobowiązanie Spółki do podejmowania działań marketingowych, promowania marki D. i produktów oznaczonych tą marką oraz przygotowywania kanałów ich dystrybucji. W konsekwencji umowa określa ramy współpracy Dystrybutora i Spółki nie tylko w odniesieniu do transakcji sprzedaży kawy do Spółki, ale szeroko rozumianej aktywności mającej na celu budowanie, rozwój i utrzymanie nowych oraz dotychczasowych kanałów dystrybucji kawy marki D. na rynku krajowym. Określone w umowie zobowiązania Spółki w zakresie rozwoju kanałów dystrybucji polegają m.in. na: przygotowywaniu i rozwijaniu kanałów dystrybucji dla produktów marki D., ustalaniu odpowiedniej polityki cenowej względem kontrahentów z uwzględnieniem pozycjonowania kawy marki D. w segmencie premium z uwagi na występowanie w jej składzie najwyższej jakości gatunków , wyszukiwaniu potencjalnych kontrahentów, systematycznym monitorowaniu rynku oraz przekazywaniu Dystrybutorowi wszelkich informacji mających dla Dystrybutora znaczenie gospodarcze. Zobowiązania Spółki w zakresie realizacji działań marketingowych zostały w umowie określone jako zobowiązania m.in. do: negocjowania możliwie najlepszych warunków handlowych i zawierania z podmiotami trzecimi, w tym z podmiotami prowadzącymi punkty sprzedaży, umów, w oparciu o które: organizowane będą (...)

2015
9
kwi

Istota:

1. Czy przekazanie Zbiorów Danych jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski?2. Gdzie będzie znajdowało się miejsce świadczenia usługi dystrybucji Zbiorów Danych świadczonej przez Spółkę na rzecz Emitenta?3. Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez Partnerów Spółki posiadających siedzibę na terytorium Polski (zarejestrowanych w Polsce jako podatników VAT) z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług dystrybucji Zbiorów Danych?4. Czy w odniesieniu do usług dystrybucji Zbiorów Danych świadczonych na rzecz Spółki przez podatników VAT nieposiadających na terytorium Polski siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, Spółka powinna rozpoznać import usług zwolnionych od VAT?

Fragment:

Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez Partnerów Spółki posiadających siedzibę na terytorium Polski (zarejestrowanych w Polsce jako podatników VAT) z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług dystrybucji Zbiorów Danych... Czy w odniesieniu do usług dystrybucji Zbiorów Danych świadczonych na rzecz Spółki przez podatników VAT nieposiadających na terytorium Polski siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, Spółka powinna rozpoznać import usług zwolnionych od VAT... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. Przekazywanie Zbiorów Danych nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ani jako odpłatna dostawa towarów, ani jako odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski. Ad. 2. Miejsce świadczenia usługi dystrybucji Zbiorów Danych, świadczonej przez Spółkę na rzecz Emitenta będzie znajdowało się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ad. 3. Spółce nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez Partnerów Spółki z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług dystrybucji Zbiorów Danych, ponieważ usługa ta jest objęta zwolnieniem przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT. Ad. 4. W odniesieniu do usług dystrybucji Zbiorów Danych świadczonych przez podatników VAT nieposiadających na terytorium Polski siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, Spółka powinna rozpoznać import usług zwolnionych od VAT.

2013
5
mar

Istota:

Obowiązek podatkowy z tytułu dystrybucji paliwa gazowego.

Fragment:

W związku z powyższym wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii określenia obowiązku podatkowego z tytułu dystrybucji paliwa gazowego (bez jednoczesnej sprzedaży tego surowca). W świetle powyższych regulacji prawnych oraz odnosząc się do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy wskazać, iż dla ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług w zakresie dystrybucji paliwa gazowego (bez jednoczesnej sprzedaży tego surowca) na rzecz odbiorcy, zastosowanie znajdą zasady ogólne wyrażone w art. 19 ust. 1 i ust. 4 ustawy. Natomiast zastosowania nie będą miały przepisy dotyczące powstania obowiązku podatkowego, odnoszące się do dostaw gazu przewodowego, określone w art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. a ustawy. Wnioskodawca bowiem, w przedmiotowej sprawie, nie występuje jako dostawca gazu, a jedynie jako podmiot uczestniczący w jego dystrybucji. Powyższe wynika z faktu, iż dla usług dystrybucyjnych, polegających na transporcie paliwa gazowego siecią dystrybucyjną pomiędzy miejscem dostarczenia a miejscem odbioru, ustawodawca nie określił szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego. Reasumując, w przypadku świadczonej przez Wnioskodawcę usługi dystrybucji paliwa gazowego (bez jednoczesnej sprzedaży tego surowca) obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, określonych w art. 19 ust. 1 i ust. 4 ustawy, tj. w momencie wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wykonania usługi w tym zakresie.