Dyskoteka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dyskoteka. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłaty za występ DJ-a na imprezie rozrywkowej?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 08.06.2006 r. uzupełnionego w dniu 28.06.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko dotyczące zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zapłatą kosztów podróży i zakwaterowania zleceniobiorcy jest prawidłowe. UZASADNIENIE Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów). Poniósł wydatki związane z opłaceniem podróży i zakwaterowania zleceniobiorcy, który to zleceniobiorca wykonał dzieło artystyczne polegające na występie DJ-skim w (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do sprzedaży biletów wstępu na dyskotekę?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świnoujściu dokonując na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) interpretacji art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) na podstawie stanu faktycznego zawartego we wniosku Pani Justyny C zamieszkałej w Ś, z dnia 22 czerwca 2005 r. uznaje przedstawione stanowisko za zgodne z prawem. Uzasadnienie Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą między innymi na organizacji dyskotek. Wstęp na dyskotekę jest płatny i potwierdzany stosownym biletem wstępu oraz paragonem z kasy fiskalnej. W cenie biletu mieści się tylko wstęp. W związku z powyższym jaką stawkę podatku VAT powinna zastosować Strona do sprzedaży biletów wstępu na dyskotekę... Na tle takich okoliczności faktycznych Podatnik (...)

2011
1
mar

Istota:

Wysokość opodatkowania usług polegających na organizowaniu dyskotek i zabaw tanecznych dla dzieci i młodzieży (łącznie ze sprzedażą biletów).

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej w dalszej treści Ordynacją podatkową, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 25 marca 2005r., uzupełnionego pismem z dnia 5 kwietnia 2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie opodatkowania usług polegających na organizowaniu dyskotek i zabaw tanecznych dla dzieci i młodzieży (łącznie ze sprzedażą biletów), uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. W dniu 25 marca 2005r. wpłynął do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieruszowie wniosek podatnika z dnia 22 marca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Na wezwanie Nr US-III/443-16/05 z dnia 29 marca 2005r. wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia 5 kwietnia 2005r. Z uwagi na to, że we (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do działalności dyskotek i dansingów (PKWiU 92.34.12)?

Fragment:

(...) Usługi polegające na organizowaniu dyskotek i dansingów sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 92.34.12 są zwolnione od podatku VAT na podstawie poz.11 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz.535/. Podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności (również w zakresie Klasyfikacji).W przypadku trudności z zakwalifikowaniem wykonywanych usług można zwrócić się o pomoc do Urzędu Statystycznego w Łodzi- Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych , ul. Suwalska 29, 93-176 Łódż. (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługę sprzedaży biletów wstępu na dyskotekę wskazując, że usługa sprzedaży biletów wstępu na dyskotekę zaklasyfikowana jest pod symbolem PKWiU 92.34.12.?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8 , poz.60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przedstawione w złożonym wniosku z dnia 20.01.2005r. (data wpływu do organu 28.01.2005r.) stanowisko Strony dotyczące zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży biletów wstępu na dyskotekę ocenia jako prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 20.01.2005r. (data wpływu do urzędu 28.01.2005r.) zwrócił się Pan z zapytaniem jaka stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługę sprzedaży biletów wstępu na dyskotekę wskazując, że usługa sprzedaży biletów wstępu na dyskotekę zaklasyfikowana jest pod symbolem PKWiU 92.34.12. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika , że prowadzi Pan działalność gospodarczą polegająca między innymi na organizowaniu dyskotek. Zdaniem Pana usługi te są zwolnione od (...)

2011
1
lut

Istota:

Spółka świadczy usługi związane z działalnością dyskotek według symbolu PKWiU 92.34.12. Jaką stawką VAT powinny być objęte te usługi?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, realizując normę art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z państwa pismem z dnia 1.07.2004 r. dotyczącym zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, udziela odpowiedzi na pytanie postawione w ww. piśmie o treści: spółka nasza świadczy usługi związane z działalnością dyskotek według symbolu PKWiU 92.34.12 , jaką stawką VAT powinny być objęte te usługi; według nas usługi ww. powinny być zwolnione od podatku od towarów i usług, - w niżej przedstawiony sposób: Zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 11 załącznika nr 4 wymieniono: usługi związane z kulturą , w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie (...)