Dyskonto | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dyskonto. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
11
lut

Istota:

W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dyskonta powstałego wskutek sprzedaży wierzytelności z tytułu umów leasingu

Fragment:

W konsekwencji, powstaje różnica pomiędzy wartością nominalną Wierzytelności, a ceną ustaloną w umowie sprzedaży Wierzytelności (dalej: „ Dyskonto ”). Dla celów rachunkowych, Wnioskodawca rozlicza Dyskonto w momencie sprzedaży Wierzytelności podmiotowi trzeciemu jako koszt jednorazowy poprzez zaksięgowanie Dyskonta na bilansowym koncie kosztowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Dyskonto powinno zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawcy jednorazowo w momencie rozliczenia Dyskonta przez Wnioskodawcę dla celów rachunkowych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów w zakresie stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę. Wniosek odnośnie do zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Spółkę zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją. Zdaniem Wnioskodawcy, Dyskonto powinno zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawcy jednorazowo w momencie rozliczenia Dyskonta przez Wnioskodawcę dla celów rachunkowych. Dyskonto powstałe wskutek sprzedaży Wierzytelności z tytułu leasingu operacyjnego a koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 17k ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: „ Ustawa o CIT ”), jeżeli finansujący (...)

2017
11
lut

Istota:

W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dyskonta powstałego wskutek sprzedaży wierzytelności z tytułu umów leasingu

Fragment:

W konsekwencji, powstaje różnica pomiędzy wartością nominalną Wierzytelności, a ceną ustaloną w umowie sprzedaży Wierzytelności (dalej: „ Dyskonto ”). Dla celów rachunkowych, Wnioskodawca rozlicza Dyskonto w momencie sprzedaży Wierzytelności podmiotowi trzeciemu jako koszt jednorazowy poprzez zaksięgowanie Dyskonta na bilansowym koncie kosztowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Dyskonto powinno zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawcy jednorazowo w momencie rozliczenia Dyskonta przez Wnioskodawcę dla celów rachunkowych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów w zakresie zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Spółkę. Wniosek odnośnie do stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją. Zdaniem Wnioskodawcy, Dyskonto powinno zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawcy jednorazowo w momencie rozliczenia Dyskonta przez Wnioskodawcę dla celów rachunkowych. Dyskonto powstałe wskutek sprzedaży Wierzytelności z tytułu leasingu operacyjnego a koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 17k ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: „ Ustawa o CIT ”), jeżeli finansujący (...)

2015
13
lis

Istota:

Wynagrodzenie w postaci dyskonta i opłaty aranżacyjnej otrzymywanej przez Bank za wykonywane czynności w sytuacji, gdy Bank nie będzie wykonywał na rzecz Zbywcy jakichkolwiek innych czynności związanych z nabywanymi wierzytelnościami kredytowymi, stanowi wynagrodzenie za usługę „w zakresie długów” i podlega zwolnieniu od podatku VAT przewidzianemu w art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT.

Fragment:

Cena nabycia poszczególnych Wierzytelności jest równa kwocie zafakturowanej przez danego klienta, obniżonej o kwotę dyskonta. Dyskonto zostało skalkulowane w oparciu o stopy procentowe EURIBOR oraz WIBOR dla odpowiednich walut, powiększone o marżę. Odsetki od dyskonta są naliczane na każdy dzień, przyjmując rok długości 365 dni. Marża liczona jest od dnia przeniesienia Wierzytelności na Bank do daty płatności przez kontrahenta klienta kwot wynikających z poszczególnych faktur (wraz z 5 dniami administracyjnymi, które pozwalają na uniknięcie dodatkowej pracy administracyjnej, związanej z rozliczaniem opóźnionych płatności, wystawianiem nowych faktur itd.). Z tytułu usługi dyskontowania wierzytelności Bank będzie wystawiał klientowi fakturę VAT na kwotę dyskonta. Faktura będzie wystawiona z chwilą płatności przez Wnioskodawcę kwoty wierzytelności na rzecz klienta, pomniejszonej o wartość dyskonta (dalej: Dyskonto). Oprócz dyskonta, Bank w zamian za udzielenie finansowania otrzyma od klienta opłatę aranżacyjną w stałej wysokości, płatną w dwóch ratach (dalej: Opłata aranżacyjna). Po przeniesieniu Wierzytelności na Bank, będzie on uprawniony do otrzymania od dłużników klienta spłaty tych Wierzytelności we własnym imieniu i na własny rachunek.

2015
23
cze

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych z wykupem weksla przez jego wystawcę.

Fragment:

Z treści art. 5a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż dyskonto stanowi różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu papieru wartościowego przez emitenta a ceną zakupu papieru wartościowego na rynku pierwotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia papierów wartościowych w drodze spadku lub darowizny dyskonto oznacza różnicę pomiędzy ceną wykupu a ceną zakupu tych papierów przez spadkodawcę lub darczyńcę. Bez względu na to, czy dyskonto jest kwalifikowane jako swego rodzaju odsetki naliczone z góry, lecz płacone w momencie wykupu papieru wartościowego przez emitenta, czy też jako różnica pomiędzy ceną nominalną a ceną emisyjną (realizowaną w momencie wykupu) - podstawę opodatkowania stanowi dyskonto (odsetki) faktycznie otrzymane. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zatem odsetki (dyskonto) od weksla, jako odsetki (dyskonto) z papieru wartościowego, stanowią przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 30a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

2013
31
paź

Istota:

Wykup (dyskonto) weksli i zbycie weksli.

Fragment:

Zatem odsetki (dyskonto) od weksla, jako odsetki (dyskonto) z papieru wartościowego, stanowią przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z definicji wprost wynika, co stanowi dyskonto w przypadku nabycia papierów wartościowych (weksli) w drodze spadku lub darowizny; jest to różnica pomiędzy ceną wykupu a ceną zakupu tych papierów przez spadkodawcę lub darczyńcę. Dla obliczenia dyskonta od kwoty uzyskanej przez wnioskodawcę (będącego spadkobiercą) z wykupu weksla należy zatem odjąć wydatki poniesione przez spadkodawcę na jego zakup. W przypadku natomiast, gdy spadkodawca nie poniósł wydatków na zakup weksla, cała kwota, a nie tylko odsetki, stanowić będzie dyskonto. Nie można więc potwierdzić stanowiska wnioskodawcy, iż przychodem z wykupu weksla jest wyłącznie kwota odsetek. W myśl art. 30a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a. Zgodnie z treścią art. 30a ust. 6 powołanej wyżej ustawy zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a i 5d.

2012
24
paź

Istota:

Czy w świetle przepisów art. 26 ust. 1, ust. 2a i ust. 2b Ustawy PDOP, w związku z brzmieniem art. 21 ust. 1 Ustawy PDOP, Wnioskodawca nie będzie, jako płatnik, zobowiązany do poboru podatku dochodowego w odniesieniu do:-wypłat z tytułu dyskonta od papierów wartościowych zapisanych na prowadzonych przez niego rachunkach zbiorczych, wyemitowanych przez Skarb Państwa - na rzecz podatników ujawnionych, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy PDOP;-wypłat z tytułu dyskonta od papierów wartościowych zapisanych na prowadzonych przez niego rachunkach zbiorczych - na rzecz podatników anonimowych, podlegających na podstawie Ustawy o PDOP opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Nawet gdyby w ustawie CIT zdefiniowano termin „ dyskonto ” za nieuzasadnioną uznać należałoby wykładnię zmierzającą do wykazania, że nie stanowi ono elementu szerszej grupy pojęć takich jak: wynagrodzenie czy odsetki. Potwierdzenie tego stanowi w szczególności treść art. 17k ust. 1 pkt 2 ustawy CIT, zgodnie z którym zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie stanowi koszt finansującego (podobne rozwiązanie zastosowano w art. 15 ust. 7 ustawy CIT). Użyty w przepisie zwrot „ dyskonto lub wynagrodzenie ” nie oznacza, że dyskonto nie stanowi formy wynagrodzenia wierzyciela. Jest to pewnego rodzaju zabieg legislacyjny polegający na uwzględnieniu w przepisie sytuacji najbardziej typowych (dyskonto), które pojawiają się przy tego rodzaju operacjach, przy jednoczesnym przesądzeniu, że uwzględnieniu podlegają tu wszelkie formy wynagradzania, takie jak np. prowizja (por. uzasadnienie do projektu zmiany ustawy). Podobnie w przypadku art. 17 ust. 1 pkt 50 ustawy CIT, przewidującego zwolnienie od opodatkowania odsetek lub dyskonta od obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych, wyodrębnienie pojęcia „ dyskonta ” nie oznacza, że nie stanowi on elementu szerszej grupy, obejmującej „ odsetki ”.

2012
26
wrz

Istota:

Czy w sytuacji indosowania weksla na inny podmiot (bądź zbycia praw z weksla w inny sposób) Bank powinien ująć w podstawie opodatkowania różnicę między ceną otrzymaną od indosatariusza (nabywcy weksla) a wydatkami poniesionymi przez Bank w związku z przyjęciem takiego weksla do dyskonta?

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności Bank przyjmuje do dyskonta weksle wystawiane przez przedsiębiorców (krajowych i zagranicznych). Dyskonto weksla polega na zakupie przez Bank weksla przed terminem jego wykupu po cenie pomniejszonej o ustaloną kwotę (dyskonto). W praktyce mogą zdarzyć się przypadki, iż Bank zdecyduje się na zbycie weksla przed terminem jego wykupu lub weksle nie zostają w terminie wykupione przez wystawców lub awalistów (poręczycieli wekslowych) w związku z ich niewypłacalnością. W takich sytuacjach Bank oprócz dochodzenia należności z tytułu wystawionych weksli może również je sprzedawać (czy też zbywać odpłatnie w inny sposób, w szczególności przenosić w drodze indosu) na inne podmioty w zamian za cenę odzwierciedlającą aktualną wartość rynkową należności wekslowej. Takie rozwiązanie może być uzasadnione ekonomicznie, jeśli dochodzenie praw z weksla wiązałoby się z dodatkowymi kosztami, w szczególności uwzględniając okoliczność, iż wystawca weksla lub awalista jest niewypłacalny (konieczność poniesienia kosztów związanych z procesem sądowym lub uczestnictwem w postępowaniach zwianych z niewypłacalnością koszty usług prawnych z tym związane itp.). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w sytuacji indosowania weksla na inny podmiot (bądź zbycia praw z weksla w inny sposób) Bank powinien ująć w podstawie opodatkowania różnicę między ceną otrzymaną od indosatariusza (nabywcy weksla) a wydatkami poniesionymi przez Bank w związku z przyjęciem takiego weksla do dyskonta...

2012
1
wrz

Istota:

Opodatkowania odsetek i dyskonta od obligacji nabytych w drodze spadku / darowizny.

Fragment:

U spadkodawcy / darującego nie powstał obowiązek podatkowy z tytułu dyskonta, a zatem nie miał on prawa do zwolnienia przewidzianego w art. 52a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedstawionym stanie faktycznym osobami, które uzyskały dochód z tytułu odsetek i dyskonta są spadkobierca / obdarowany, którzy nabyli akcje w drodze spadku / darowizny po dniu 1.12.2001 r. co skutkuje tym, ze zwolnienie przewidziane przepisem art. 52a pkt 1 nie znajduje zastosowania. Z tego zdarzenia wynika zobowiązanie podatkowe podatnika (spadkobiercy / obdarowanego), na które składają się: podstawa opodatkowania – dochód uzyskany przez podatnika z otrzymanych odsetek i dyskonta (obliczonego, jako różnicę pomiędzy ceną wykupu a ceną zakupu obligacji przez spadkodawcę lub darczyńcę) oraz stawka podatkowa. Należy zatem uznać, że dochód spadkobiercy / obdarowanego z tytułu odsetek i dyskonta od obligacji skarbowych nabytych w drodze spadku / darowizny po dniu 1.12.2001 r., podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do powołanych powyżej przepisów ustawy podatkowej w przypadku wypłaty dochodów (przychodów) z tytułu z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych na Spółce będzie ciążył obowiązek płatnika.

2011
17
gru

Istota:

Czy dyskonto stanowiące wynagrodzenie z tytułu usługi faktoringu powinno zostać zaliczone przez Spółkę do kosztów podatkowych w momencie jego zapłaty, czyli w dacie przeniesienia przez Spółkę na rzecz Banku wierzytelności leasingowych?

Fragment:

Niemniej Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę na fakt, iż ustawodawca nie wskazał bezpośrednio w ustawie pdop jak należy ustalić moment, w którym dyskonto zgodnie z art. 17k ustawy pdop jest zapłacone. W opinii Spółki do zapłaty dyskonta dochodzi w momencie przeniesienia wierzytelności leasingowych przez Spółkę na Bank. Wynika to z faktu, iż w momencie zbycia wierzytelności dochodzi co uszczuplenia majątku Spółki o wartość nominalną wierzytelności, przy czym jednocześnie Spółka uzyskuje od Banku kwotę równą nominalnej wartości wierzytelności pomniejszonej o kwotę dyskonta. A zatem przesunięcie z majątku Spółki do Banku wierzytelności leasingowych i uzyskanie wynagrodzenia z tego tytułu spowoduje zmniejszenie majątku Spółki o wartość dyskonta. Co istotnym, po dacie przeniesienia wierzytelności leasingowych Spółka nie jest już zobowiązana do dokonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Banku kosztem własnego majątku. Tym samym brak podstaw do uznania, iż dyskonto może zostać zapłacone przez Spółkę w jakimkolwiek innym momencie. Podsumowując, przeniesienie wierzytelności na rzecz Banku (za cenę niższa niż jej wartość nominalna) stanowi zapłatę dyskonta przez Spółkę. W konsekwencji, w celu ustalenia momentu zapłaty dyskonta, niezbędnym jest określenie, kiedy na gruncie prawa cywilnego dochodzi do przejścia wierzytelności leasingowych z Wnioskodawcy na Bank.

2011
1
paź

Istota:

Źródło przychodu oraz moment uzyskania przychodu z dyskonta weksli

Fragment:

W konsekwencji stwierdzić należy, iż przychód z dyskonta weksla powstaje w momencie jego wykupu. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą m.in. w zakresie pozostałego pośrednictwa pieniężnego. W dniu 05 listopada 2010r. nabył 30 weksli wyemitowanych przez spółkę akcyjną na łączną kwotę 3.000.000 zł. Z tytułu przejęcia ww. weksli zapłacił bankowi, dilerowi weksli, kwotę 2.904.553,16, tj. wartość nominalną weksli pomniejszoną o przysługujące mu dyskonto. Wykup weksli miał nastąpić w dniu 08 lutego 2011r. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z dyskonta wskazanych we wniosku weksli powstanie w dniu wykupu tych weksli a zatem w 2011 roku. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Nadmienia się, iż w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.