ITPB4/4511-312/16/KW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce kapitałowej z siedzibą na Malcie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2016 r. (data wpływu 4 kwietnia 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 czerwca 2016 r. (data wpływu 24 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 21 czerwca 2016 r. (data wpływu 24 czerwca 2016 r.).

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Obecnie, Wnioskodawca rozważa możliwość pełnienia funkcji członka organu zarządzającego (dyrektora) w jednej lub więcej spółek kapitałowych prawa maltańskiego (dalej: „Spółka maltańska” lub „Spółka”).

Spółka maltańska będzie miała swoją siedzibę na terytorium Malty i będzie maltańskim rezydentem podatkowym (będzie podlegała opodatkowaniu na Malcie od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Malta).

Do zakresu działalności gospodarczej Spółki maltańskiej należeć będzie działalność holdingowa w odniesieniu do spółek kapitałowych z krajów Unii Europejskiej, w których Spółka będzie posiadać udziały/akcje pośrednio lub bezpośrednio. Głównymi źródłami przychodów Spółki maltańskiej będą zatem zyski wynikające z posiadania udziałów w innych spółkach (w szczególności: dywidendy, zyski ze zbycia udziałów, dochody z likwidacji, umorzenia udziałów/akcji, obniżenia kapitału zakładowego lub inne).

W myśl regulacji prawa maltańskiego organem zarządzającym Spółki maltańskiej jest rada zarządzająca (Board of Directors), a funkcję członków pełnią w niej dyrektorzy. Członek rady zarządzającej jest osobą uprawnioną w szczególności do zarządzania Spółką, prowadzenia spraw Spółki i reprezentowania Spółki.

Do obowiązków Wnioskodawcy jako dyrektora Spółki maltańskiej będą zatem należały zarówno obowiązki związane z zarządzaniem i kontrolą nad Spółką maltańską, jak i inne zadania powierzone mu jako dyrektorowi tej Spółki. W szczególności, w zakres obowiązków Wnioskodawcy jako dyrektora Spółki maltańskiej będzie wchodziło:

 • zarządzanie i kontrola nad Spółką maltańską, sprawowane w szczególności poprzez udział w zgromadzeniach dyrektorów Spółki, obejmujące między innymi nadzór nad wynikami finansowymi osiąganymi przez Spółkę oraz opracowanie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju Spółki,
 • opracowanie i nadzór nad realizacją polityki dywidendowej oraz strategii korporacyjnej i rynkowej Spółki,
 • reprezentowanie Spółki maltańskiej, polegające między innymi na dokonywaniu czynności faktycznych i prawnych w imieniu Spółki, reprezentowaniu Spółki w kontaktach z kontrahentami i klientami, reprezentowanie Spółki przed organami administracji i wymiaru sprawiedliwości, ustanawianie pełnomocników do reprezentowania Spółki,
 • prowadzenie spraw Spółki maltańskiej, polegające w szczególności na administrowaniu majątkiem Spółki i kierowaniu jej bieżącą działalnością, m.in. poprzez sprawowanie nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Spółkę, sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem kontraktów zawartych przez Spółkę, oraz ewentualnie inne obowiązki powierzane Wnioskodawcy w ramach pełnienia funkcji dyrektora w zależności od potrzeb Spółki, mające na celu prawidłowe sprawowanie przez niego czynności związanych z zarządzaniem i sprawowaniem nadzoru nad prowadzoną przez Spółkę maltańską działalnością.

Zakres pełnionych przez Wnioskodawcę obowiązków w ramach funkcji członka organu zarządzającego (dyrektora) w spółce z siedzibą na terytorium Malty, mieści się w definicji zawartej w UPO.

Powyższe obowiązki w Spółce maltańskiej Wnioskodawca będzie wykonywać na podstawie statutu Spółki oraz stosownej uchwały wspólników. Wszystkie wymienione czynności będą wykonywane przez Wnioskodawcę wyłącznie w ramach pełnienia funkcji dyrektora Spółki maltańskiej. Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że zakres obowiązków, do wykonywania których będzie zobligowany w ramach pełnienia obowiązków dyrektora Spółki maltańskiej, odpowiada zakresowi uprawnień i obowiązków w zakresie prowadzenia spraw i reprezentowania spółki, do wykonywania których zobowiązany i uprawniony jest członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod rządami prawa polskiego.

Wnioskodawca będzie otrzymywał od Spółki maltańskiej wynagrodzenie z tytułu pełnienia w niej funkcji zarządczych, jako powołany w drodze uchwały dyrektor. Wysokość wynagrodzenia oraz zasady wypłaty będą uregulowane w dokumentach sporządzonych zgodnie z prawem maltańskim i dokumentami założycielskimi Spółki maltańskiej, w szczególności w uchwale lub uchwałach wspólników Spółki maltańskiej.

Wnioskodawca nie będzie pozostawać ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, umowy o dzieło lub podobnym, na podstawie którego mógłby pełnić wyżej opisane funkcje. Wszystkie wyżej opisane funkcje pełnione przez Wnioskodawcę jako dyrektora, mają wyłączną podstawę prawną w statucie Spółki maltańskiej albo uchwale wspólników.

Z tytułu pełnionej funkcji dyrektora Wnioskodawca będzie podlegać ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na Malcie.

Wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki kapitałowej prawa maltańskiego będzie mieściło się w zakresie art. 16 umowy polsko-maltańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Ponadto wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki kapitałowej prawa maltańskiego będzie wypłacane wyłącznie w zamian za nadzór nad zarządzaniem Spółką, a tym samym nie będzie wypłacane z tytułu pełnienia innych funkcji, na przykład pracownika, doradcy, konsultanta, itp.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy uzyskiwane przez niego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce maltańskiej, będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 UPO, a zatem będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce na gruncie art. 23 ust. 1 lit. a) UPO...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywane przez niego wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce maltańskiej będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 UPO, a zatem będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce na gruncie art. 23 ust. 1 lit. a) UPO, niezależnie od sposobu opodatkowania ww. wynagrodzenia zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskimi. Jednocześnie, stosownie do art. 23 ust. 1 lit. d) UPO, wysokość powyższego wynagrodzenia będzie uwzględniana dla potrzeb obliczenia stawki podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy, podlegającego opodatkowaniu w Polsce według skali określonej w art. 27 ust. 1 Ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o PIT, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a Ustawy o PIT, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a Ustawy o PIT).

Zgodnie z art. 16 UPO, wynagrodzenia i inne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zgodnie natomiast z angielską wersją językową art. 16 UPO: „Directors fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors, or other comparable body however described, of a company which is a resident of other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Na potrzeby UPO, określenie „spółka”, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt e) UPO, oznacza każdą osobę prawną lub każdą inną jednostkę, którą dla celów podatkowych traktuje się jako osobę prawną.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, iż zawarte w UPO postanowienie, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w państwie źródła (tj. w państwie, w którym spółka ma siedzibę) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód bez względu na to, czy dochód ten będzie podlegać opodatkowaniu w państwie rezydencji. W związku z tym, przenosząc powyższe regulacje na grunt przedstawionego zdarzenia przyszłego, w myśl art. 16 UPO dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty, może być opodatkowany w państwie źródła (tj. Malcie) oraz w państwie rezydencji (tj. w Polsce).

Wnioskodawca wskazuje, iż całość uprawnień i obowiązków związanych z zarządzaniem spółką powstałą pod rządami prawa maltańskiego spoczywa na dyrektorach. W myśl maltańskiego prawa spółek dyrektorzy pełnią swoje obowiązki w ramach organu zarządczego tworząc radę zarządzającą („Board of directors”). Również analiza angielskiej wersji art. 16 UPO prowadzi do wniosku, iż dotyczy on członków (directors) rady zarządzającej („Boards of directors”).

W związku z powyższym, wynagrodzenie Wnioskodawcy uzyskiwane z tytułu wykonywania przez niego obowiązków powierzonych mu jako dyrektorowi Spółki maltańskiej (a więc osobie pełniącej funkcję członka rady zarządzającej) objęte będzie zakresem art. 16 UPO.

Zgodnie z dyspozycją tego przepisu wynagrodzenie, o którym mowa, podlega opodatkowaniu na terytorium Malty i zgodnie z przepisami tego kraju. W ocenie Wnioskodawcy, art. 16 UPO będzie miał zastosowanie do wszystkich składników wynagrodzenia Wnioskodawcy otrzymywanego za wykonywanie przez niego obowiązków powierzonych mu jako dyrektorowi Spółki maltańskiej niezależnie od tego, na jakich zasadach wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu na terytorium Malty. Stanowisko takie prezentowane jest przez organy podatkowe m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 maja 2012, sygn. IPPB2/415-275/12-2/LS.

Równocześnie, w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu powyższego dochodu zastosowanie znajdzie art. 23 ust. 1 lit. a) UPO, zgodnie z którym podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób (metoda wyłączenia z progresją): „jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b).” Z kolei, zgodnie z treścią przepisu art. 23 ust. 1 lit. d) UPO, „jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami UPO dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby uwzględnić zwolniony dochód.

W powyższym przypadku, podatek określa się stosownie do art. 27 ust. 8 Ustawy o PIT tj.:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Powyższą metodę stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach (w takim przypadku dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce) albo chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego np. łącznie z małżonkiem. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

Mając na uwadze powyższe oraz opisane zdarzenie przyszłe, zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie otrzymywane przez niego od Spółki maltańskiej, niezależnie od przyjętego scenariusza, z tytułu pełnienia w niej funkcji dyrektora (członka Board of Directors) podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 UPO, tj. zarówno w Polsce jak i Malcie. Jednocześnie, w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania stosując tzw. metodę wyłączenia z progresją określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) UPO.

Ponadto, na powyższe zwolnienie w Polsce od opodatkowania ww. wynagrodzenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miała żadnego wpływu okoliczność, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym, czy nie i w jakim stopniu.

Stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę znajduje potwierdzenie w utrwalonej praktyce organów podatkowych, m.in w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2016 r., sygn. IPTPB2/4511-645/15-2/Akr;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 lutego 2016 r., sygn. IPPB4/4511-1534/15-4/AK;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2015 r., sygn. ITPB4/4511-409/15/KW;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2015 r., sygn. ITPB1/4511-696/15/MW;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 lipca 2015 r., sygn. ITPB4/4511-42/15/PST;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 maja 2014 r., sygn. ILPB2/415-164/14-2/TR;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 czerwca 2014 r., sygn. IPTPB2/415-184/14-4/Akr;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 marca 2015r.,sygn. IPPB2/4511-10/15-4/PW;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 marca 2015 r., sygn. IPPB1/415-1457/14-2/JS;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2015 r., sygn. ILPB2/4511-1-7/15-3/JK;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 marca 2015 r., sygn. IPTB1/4511-6/15-4/KO;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 marca 2015 r., sygn. IBPBII/1/4511-17/15/BP;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2015 r., sygn. IBPBII/1/415-871/14/DP.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy:

 • wynagrodzenie otrzymywane przez niego od Spółki maltańskiej z tytułu pełnienia w niej funkcji dyrektora będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 UPO,
 • jednocześnie, w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania stosując tzw. metodę wyłączenia z progresją określoną w art. 23 ust 1 pkt a) i d) UPO.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo wskazać należy, że zakres żądania wnioskodawcy wyznacza:

 1. stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) przedstawiony we wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego,
 2. stan prawny (przepisy prawa) wskazany przez wnioskodawcę oraz
 3. zagadnienie prawne, które ma być przedmiotem interpretacji, a które wskazuje pytanie (pytania) wnioskodawcy w kontekście jego wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego oraz własne stanowisko wnioskodawcy.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Wskazać bowiem należy, że w postępowaniu o wydanie interpretacji organ podatkowy nie przeprowadza dowodów w rozumieniu art. 180 i następnych Ordynacji podatkowej i nie ocenia ich w myśl art. 191 ustawy, gdyż nie jest to postępowanie podatkowe. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Ponadto informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych i sądów, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.