ITPB1/415-862/11/DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy całkowity dochód (wynagrodzenie), uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce, będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy i w konsekwencji, na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, a w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ten dochód może być wzięty pod uwagę przy obliczaniu stawki podatku dochodowego od osób fizycznych do pozostałego dochodu Wnioskodawcy zgodnie z metodą zwolnienia z progresją?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2011 r. (data wpływu 16 sierpnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, obywatelem polskim, który ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Założona spółka (dalej „Spółka”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, założoną w formie prawnej (Private Company Limited by Shares) zgodnie z prawem cypryjskim. Spółka ma osobowość prawną i siedzibę na terenie Republiki Cypryjskiej, jest cypryjskim rezydentem podatkowym i podlega tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku, których stroną jest Cypr.

Wnioskodawca będzie pełnił w Spółce funkcje nadzorcze na podstawie statutu Spółki i uchwały wspólników. Zostanie on powołany w drodze uchwały na stanowisko dyrektora - członka rady dyrektorów w Spółce („board of directors”, dalej jako „Dyrektor”). Z tytułu pełnionej funkcji Wnioskodawca będzie otrzymywał od Spółki wynagrodzenie, płatne miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. Do momentu złożenia wniosku Wnioskodawca nie został powołany na stanowisko Dyrektora a tym samym wynagrodzenie nie było jeszcze wypłacone lub postawione do dyspozycji Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia lub innym, na podstawie, którego mógłby pełnić funkcje Dyrektora. Wszelkie funkcje wykonywane przez Wnioskodawcę jako Dyrektora w Spółce będą miały swoją podstawę prawną w statucie Spółki oraz w uchwale wspólników Spółki. Funkcje wykonywane przez Wnioskodawcę będą dotyczyły całokształtu działalności Spółki. Zgodnie z cypryjskim prawem spółek przyjmuje się, iż dyrektorzy to osoby pełniące funkcje reprezentacyjne i zarządcze w spółce, na rzecz której działają. Całość wynagrodzenia Wnioskodawcy, z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce zostanie wypłacona lub oddana do dyspozycji Wnioskodawcy przez Spółkę z rachunku Spółki w banku zlokalizowanym za granicą (np. na Cyprze) lub w Polsce. Źródło przychodu z tytułu pełnienia w Spółce funkcji nadzorczych/zarządczych, jako osoba powołana do pełnienia w Spółce funkcji Dyrektora, znajduje się wyłącznie na terytorium Cypru.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy całkowity dochód (wynagrodzenie), uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce, będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy i w konsekwencji, na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, a w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ten dochód może być wzięty pod uwagę przy obliczaniu stawki podatku dochodowego od osób fizycznych do pozostałego dochodu Wnioskodawcy zgodnie z metodą zwolnienia z progresją...

Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce będzie zgodnie z art. 16 Umowy opodatkowane na Cyprze i w Polsce, natomiast zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy dochód z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. W rezultacie Wnioskodawca będzie zwolniony z opodatkowania z tego tytułu w Polsce, a obliczenie podatku nastąpi według metody wskazanej w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwolnienie z progresją).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Przepis ten ustanawia tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

Stosownie do art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub;
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Natomiast zgodnie z art. 4a ww. ustawy, powołany powyżej przepis art. 3 ust. 1 i ust. 1a stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W przypadku dochodów uzyskiwanych przez polskiego rezydenta podatkowego - Wnioskodawcę - ze źródła przychodów położonych w Republice Cypryjskiej zastosowanie znajdą przepisy Umowy. Jest to jedna z umów objętych wskazanym powyżej przepisem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis art. 16 Umowy stanowi, że wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim umawiającym się państwie mogą być opodatkowane w tym drugim umawiającym się państwie. Powyższy przepis reguluje zasady opodatkowania wynagrodzeń i innych podobnych należności dyrektorów uzyskiwanych z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej (radzie dyrektorów) Spółki.

W rezultacie wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności otrzymywane przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie Polski (w tym Wnioskodawca) otrzymywane tytułem członkostwa w radzie nadzorczej, jako Dyrektora Spółki mającej siedzibę na Cyprze, mogą być opodatkowane na Cyprze.

Przepis art. 30 Umowy stanowi, że w przypadku rozbieżności przy interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający. Brzmienie art. 16 Umowy w języku angielskim używa pojęcia „a member of the board of directors” w luźnym tłumaczeniu jako „członek rady dyrektorów”. Oznacza to, że art. 16 Umowy znajdzie zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji zarządczych w spółce cypryjskiej, ale również do wynagrodzeń w zamian za pełnienie funkcji nadzorczych w spółce cypryjskiej.

Należy wskazać, iż zakres obowiązków dyrektorów w spółkach cypryjskich jest znacznie szerszy niż zakres obowiązków członka rady nadzorczej określonych w przepisach polskiego Kodeksu Spółek Handlowych. Cypryjskie prawo spółek nie przewiduje utworzenia w Spółce rady nadzorczej i/lub zarządu. Całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki spoczywa na dyrektorach. Swoje obowiązki pełnią oni co do zasady jednoosobowo, jednocześnie nie tworzą oni w myśl postanowień cypryjskiego prawa spółek organu o charakterze „rady nadzorczej” a co najwyżej „radę dyrektorów”. Natomiast wykonywane przez Wnioskodawcę czynności nadzoru odpowiadają w swym zakresie czynnościom wykonywanym przez członków „rad nadzorczych” prawa polskiego. Fakt, iż Republika Cypru w swoich przepisach podatkowych nie przewiduje opodatkowania tego rodzaju dochodów nie wpływa więc na sytuację Wnioskodawcy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie wyklucza on zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania przewidzianej stosowną umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy jeśli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami Umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie zwalniać taki dochód z opodatkowania.

Równocześnie zgodnie z art. 24 ust. 4 Umowy, jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem Umowy dochód lub majątek będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie jest zwolniony z podatku w tym państwie, wówczas to państwo może jednak, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby, wziąć pod uwagę dochód lub majątek zwolniony z opodatkowania.

W rezultacie dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia tych funkcji jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby w danym roku inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

W odniesieniu do uzyskiwanych przez polskich rezydentów podatkowych przychodów ze źródeł innych niż uregulowane w art. 10, art. 11 i art. 12 Umowy (tj. innych niż dywidendy, odsetki oraz należności licencyjne), unikanie podwójnego opodatkowania odbywa się poprzez zastosowanie tzw. metody wyłączenia z progresją. Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji nadzorczych w Spółce (jako powołany w drodze uchwały na stanowisko Dyrektora w Spółce).

Zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu osiągał również dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

 • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 • ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Reasumując, dochody uzyskiwane z tytułu pełnienia opisywanych funkcji w Spółce powinny podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy w państwie źródła, tj. na Cyprze i w państwie rezydencji, tj. w Polsce. Jednocześnie do dochodów z tego tytułu należy zastosować metodę unikania podwójnego opodatkowania przewidzianą w art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. metodę wyłączenia z progresją.

Oznacza to, że przy zastosowaniu tej metody unikania podwójnego opodatkowania dochód uzyskany na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Zapis w Umowie mówiący, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła), nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Zapis ten wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

Wnioskodawca wskazuje, iż powyższe stanowisko potwierdzone zostało w licznych interpretacjach organów podatkowych, w tym m.in.:

 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 23 marca 2010 r. (sygnatura IPPB2/415-65/10-2/MR):
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora lzby Skarbowej w Warszawie dnia 19 marca 2010 r. (sygnatura IPPB4/415-79/10-2/JK);
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 19 marca 2010 r. (sygnatura IPPB4/415-95/10-2/JK).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 4a ustawy, art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

Stosownie do art. 16 umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523), wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie.

Powyższy przepis reguluje zasady opodatkowania wynagrodzeń i innych podobnych należności dyrektorów uzyskiwanych z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki. Umowa w art. 30 stanowi, iż w przypadku trudności interpretacyjnych jej postanowień, rozstrzygające jest brzmienie przepisów zawarte w tekście angielskim. Art. 16 umowy w wersji angielskiej odnosi się jednoznacznie do wszelkich wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji członka w organie określanym jako „the board of directors” („rada dyrektorów”), który powinien być rozumiany szerzej niż „rada nadzorcza” w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu spółek handlowych. Oznacza to, iż art. 16 znajdzie również zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji zarządczych w spółce.

Zgodnie z art. 16 umowy, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej („radzie dyrektorów”) spółki mającej siedzibę na Cyprze, może być opodatkowany na Cyprze oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce. Jednocześnie w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, należy zastosować określoną w umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania (tzw. metoda wyłączenia z progresją).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) i ust. 4 umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie - z zastrzeżeniem postanowień litery b) niniejszego artykułu - zwalniać taki dochód lub majątek od opodatkowania. Jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej umowy dochód lub majątek będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony z podatku w tym Państwie, wówczas to Państwo może jednak przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby wziąć pod uwagę dochód lub majątek zwolniony z opodatkowania.

Metoda wyłączenia z progresją podlega zastosowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek określa się wówczas w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Reasumując stwierdzić należy, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce przy obliczeniu podatku należy zastosować określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tutejszy organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.