IPTPB2/4511-33/15-3/AU | Interpretacja indywidualna

Czy całkowity dochód uzyskiwany przez Wnioskodawczynię z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w maltańskiej spółce kapitałowej będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy z Maltą i w konsekwencji, na podstawie art. 23. ust. 1 lit a) Umowy z Maltą, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce?
IPTPB2/4511-33/15-3/AUinterpretacja indywidualna
 1. dyrektor
 2. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 3. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2015 r. (data wpływu 23 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania uzyskiwanych dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce z siedzibą na terytorium Malty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania uzyskiwanych dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce z siedzibą na terytorium Malty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni posiada stałe miejsce zamieszkania oraz ośrodek interesów życiowych w Polsce. W związku z tym podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Jednocześnie Wnioskodawczyni nie posiada w żadnym innym państwie, poza Polską, stałego miejsca zamieszkania oraz ośrodka interesów życiowych. Wnioskodawczyni będzie pełniła funkcje dyrektorskie w maltańskiej spółce kapitałowej tzn. będzie członkiem tzw. Board of Directors, organu nadzorczo-zarządzającego Spółki. Spółka będzie miała swoją siedzibę na Malcie i będzie maltańskim rezydentem podatkowym (będzie podlegała opodatkowaniu na Malcie od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania), z zastrzeżeniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Malta.

W ramach funkcji dyrektora, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do podejmowania działań polegających m.in. na:

 1. zasiadaniu w Board of Directors;
 2. poszukiwaniu nowych lokalizacji biznesowych dla Spółki;
 3. negocjowaniu umów zgodnie z instrukcją rady dyrektorów Spółki;
 4. nadzorowaniu planów rozszerzenia działalności grupy na danym obszarze.

Ww. obowiązki w Spółce będą pełnione na podstawie statutu Spółki i uchwały wspólników. Z tytułu pełnionych funkcji dyrektora, Spółka będzie wypłacać Wnioskodawczyni wynagrodzenie tzw. „directors fee”. Na wynagrodzenie dyrektorskie może składać się szereg elementów m.in. wynagrodzenie za udział w spotkaniach dyrektorów na Malcie, wynagrodzenie z tytułu zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, dodatki szkoleniowe, dodatki związane z podróżami i ryzykiem z nimi związanym, dodatki za rozwijanie działalności Spółki poza Maltą, dodatki za zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz kwoty stanowiące rekompensatę częstych podróży służbowych i przebywania poza domem. Wszystkie elementy wynagrodzenia będą wynikać z tytułu pełnienia przez Wnioskodawczynię funkcji dyrektora w Spółce (członkostwa w radzie zarządzającej Spółki) i tym samym ww. elementy wynagrodzenia będą objęte zakresem art. 16 Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów (Dz. U. z 1995 r., Nr 49, poz. 256) sporządzonej dnia 7 stycznia 1994 r. ze zmianami wprowadzonymi Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanym dnia 6 kwietnia 2011 r. Dz. U. z 2011 r., nr 283, poz. 1661).

Wnioskodawczyni jednocześnie informuje, że nie będzie pozostawała ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, o dzieło lub innym stosunku prawnym lub faktycznym na podstawie którego mogłaby pełnić ww. funkcje.

Poza stosunkiem, na podstawie którego Wnioskodawczyni będzie pełniła funkcje dyrektora i otrzymywała wynagrodzenie, nie będzie Ona pozostawała ze Spółką w innym stosunku, w szczególności wynikającym ze stosunku pracy, zlecenia, o dzieło, ani w jakimkolwiek innym stosunku prawnym lub faktycznym, na podstawie którego mogłaby pełnić funkcje dyrektora w Spółce i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

Wnioskodawczyni jednocześnie informuje, że wszystkie elementy wynagrodzenia będą wynikać z odpowiednich uchwał wspólników Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy całkowity dochód uzyskiwany przez Wnioskodawczynię z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w maltańskiej spółce kapitałowej będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy z Maltą i w konsekwencji, na podstawie art. 23. ust. 1 lit a) Umowy z Maltą, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawczyni, wynagrodzenie uzyskiwane przez Nią z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w maltańskiej spółce kapitałowej będzie stanowić wynagrodzenie, o którym mowa w art. 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów (Dz. U. z 1995 r., nr 49, poz. 256) sporządzonej dnia 7 stycznia 1994 r. ze zmianami wprowadzonymi Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. W konsekwencji, na podstawie art. 23 ust 1 lit. a) umowy z Maltą, wynagrodzenie to będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Wnioskodawczyni posiada ośrodek interesów życiowych wyłącznie w Polsce. Zatem, nie ulega wątpliwości, że na gruncie polskich przepisów Wnioskodawczyni jest osobą mającą rezydencję podatkową wyłącznie w Polsce i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Jednakże, art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

W związku z uzyskiwaniem przez Wnioskodawczynię wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków dyrektora w maltańskiej spółce kapitałowej, w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie Umowa z Maltą. Zgodnie z art. 16 Umowy z Maltą, wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie. Postanowienie, że danego rodzaju dochód może podlegać opodatkowaniu w państwie źródła nie oznacza, że podatnik czy organ podatkowy mogą wybrać państwo, w którym opodatkują taki dochód i zapłacony zostanie podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód. Zatem, Malta może skorzystać bądź nie z przysługującego jej prawa odpowiednio regulując tę kwestie w swoich wewnętrznych przepisach.

Z treści art. 29 Umowy z Maltą wynika, że umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach w języku polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że postanowienia art. 16 Umowy z Maltą w wersji polskiej (jak i angielskiej) odnoszą się jednoznacznie do wszelkich wynagrodzeń wypłaconych w zamian za pełnienie funkcji członka w organie określanym jako „rada dyrektorów” („the board of directors”), który powinien być rozumiany jako odpowiednik zarządu w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki powstałej pod rządami prawa maltańskiego spoczywa na dyrektorach. Swoje obowiązki pełnią oni w myśl postanowień maltańskiego prawa spółek organu w ramach organu zarządczego tworząc „the board of directors”. W świetle powyższego należy stwierdzić, że art. 16 Umowy z Maltą dotyczy wynagrodzeń dyrektorów i innych należności jakie uzyskują oni z tytułu sprawowania stanowiska w radzie dyrektorów.

Zatem, Wnioskodawczyni mająca miejsce zamieszkania w Polsce, w zakresie wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu członkostwa w Board of Directors spółki maltańskiej będzie, na gruncie Umowy z Maltą, podlegała opodatkowaniu na Malcie.

W celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu wynagrodzenia dyrektorów, należy zastosować metodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 lit a) i d) Umowy z Maltą tj. metodę wyłączenia z progresją. Stosownie do tej metody, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który może być opodatkowany na Malcie, to Polska, co do zasady, zwolni taki dochód z opodatkowania. Jeżeli jednak zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami umowy z Maltą, dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód. Postanowienia te w żaden sposób nie uzależniają stosowania metody wyłączenia z progresją (czyli zwolnienia dochodu od opodatkowania w Polsce przy uwzględnieniu go do wyliczenia stawki podatkowej stosowanej do pozostałych dochodów opodatkowanych w Polsce) od faktu wykorzystania przez Maltę prawa do opodatkowania omawianych przychodów.

Ponadto, żaden sposób regulacji opodatkowania wynagrodzenia dyrektorów spółek maltańskich przyjęty na Malcie nie wyklucza zastosowania w Polsce metody unikania podwójnego opodatkowania przewidzianej umową z Maltą. Nie ma bowiem możliwości wykluczenia zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania (metody wyłączenia z progresją) przewidzianej stosowną umową.

W świetle powyższego, otrzymywane przez Wnioskodawczynię wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, powinno podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego w Polsce. Jednocześnie, otrzymane wynagrodzenie będzie miało wpływ na ustalenie stawki podatku w Polsce znajdującej zastosowanie do opodatkowania innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według odpowiedniej skali podatkowej (tj. w przypadku uzyskania przez Wnioskodawczynię dochodów opodatkowanych w Polsce na zasadach ogólnych).

Podatek będzie kalkulowany w oparciu o art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, jeżeli podatnik oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu osiąga również dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek wg skali;
 2. ustała się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy;
 3. ustaloną zgodnie z pkt b) stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zatem, dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu pełnienia opisanych funkcji w Spółce będzie w całości zwolniony z opodatkowania w Polsce niezależnie od jego opodatkowania bądź zwolnienia na Malcie oraz stopnia tego zwolnienia zgodnie z wewnętrznymi zasadami Malty. Jednocześnie jednak, jeżeli Wnioskodawczyni uzyska w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Malcie będzie uwzględniony dla potrzeb obliczenia stawki podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach podatkowych wydawanych w podobnych stanach faktycznych na gruncie umowy z Maltą, przykładowo: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach indywidualnych z 14 maja 2012 r.: sygn. IPPB2/415-275/12-2/LS, sygn. IPPB2/415-276/12-2/LS, sygn. IPPB2/415-277/12-2/LS, sygn. IPPB2/415-278/12-2/LS oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach indywidualnych z 13 marca 2012 r.: sygn. IPPB2/415-68/12-4/MS1, sygn. IPPB2/415-73/12-4/MS1, sygn.IPPB2/415-74/12-4/MS1.

Zdaniem Wnioskodawczyni, wynagrodzenie otrzymywane od Spółki maltańskiej z tytułu pełnienia w niej funkcji dyrektora podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy z Maltą, co oznacza, że dochód ten może być opodatkowany na Malcie. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania stosując tzw. metodę wyłączenia z progresją określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) Umowy z Maltą, przy czym na zwolnienie w Polsce wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał żadnego wpływu fakt, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskimi dla tego typu wynagrodzenia, przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym czy nie i w jakim stopniu. Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawczyni, wynagrodzenie osiągane przez Nią z tytułu pełnienia funkcji dyrektorskich w Spółce będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce bez względu na sposób opodatkowania wynagrodzenia zgodnie z prawem wewnętrznym Malty. Jednocześnie kwota wynagrodzenia będzie uwzględniana dla potrzeb obliczenia stawki podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska – o czym stanowi art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni posiada stałe miejsce zamieszkania oraz ośrodek interesów życiowych w Polsce. W związku z tym podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Jednocześnie Wnioskodawczyni nie posiada w żadnym innym państwie, poza Polską, stałego miejsca zamieszkania oraz ośrodka interesów życiowych. Wnioskodawczyni będzie pełniła funkcje dyrektorskie w maltańskiej spółce kapitałowej tzn. będzie członkiem tzw. Board of Directors, organu nadzorczo-zarządzającego Spółki. Spółka będzie miała swoją siedzibę na Malcie i będzie maltańskim rezydentem podatkowym (będzie podlegała opodatkowaniu na Malcie od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania), z zastrzeżeniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Malta.

W ramach funkcji dyrektora, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do podejmowania działań polegających m.in. na: zasiadaniu w Board of Directors, poszukiwaniu nowych lokalizacji biznesowych dla Spółki, negocjowaniu umów zgodnie z instrukcją rady dyrektorów Spółki, nadzorowaniu planów rozszerzenia działalności grupy na danym obszarze.

Ww. obowiązki w Spółce będą pełnione na podstawie statutu Spółki i uchwały wspólników. Z tytułu pełnionych funkcji dyrektora, Spółka będzie wypłacać Wnioskodawczyni wynagrodzenie tzw. „directors fee”. Na wynagrodzenie dyrektorskie może składać się szereg elementów m.in. wynagrodzenie za udział w spotkaniach dyrektorów na Malcie, wynagrodzenie z tytułu zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, dodatki szkoleniowe, dodatki związane z podróżami i ryzykiem z nimi związanym, dodatki za rozwijanie działalności Spółki poza Maltą, dodatki za zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz kwoty stanowiące rekompensatę częstych podróży służbowych i przebywania poza domem. Wszystkie elementy wynagrodzenia będą wynikać z tytułu pełnienia przez Wnioskodawczynię funkcji dyrektora w Spółce (członkostwa w radzie zarządzającej Spółki) i tym samym ww. elementy wynagrodzenia będą objęte zakresem art. 16 Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów (Dz. U. z 1995 r., Nr 49, poz. 256) sporządzonej dnia 7 stycznia 1994 r. ze zmianami wprowadzonymi Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanym dnia 6 kwietnia 2011 r. Dz. U. z 2011 r., nr 283, poz. 1661).

Wnioskodawczyni jednocześnie informuje, że nie będzie pozostawała ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, o dzieło lub innym stosunku prawnym lub faktycznym na podstawie którego mogłaby pełnić ww. funkcje.

Poza stosunkiem, na podstawie którego Wnioskodawczyni będzie pełniła funkcje dyrektora i otrzymywała wynagrodzenie, nie będzie ona pozostawała ze Spółką w innym stosunku, w szczególności wynikającym ze stosunku pracy, zlecenia, o dzieło, ani w jakimkolwiek innym stosunku prawnym lub faktycznym, na podstawie którego mogłaby pełnić funkcje dyrektora w Spółce i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

Wnioskodawczyni jednocześnie informuje, że wszystkie elementy wynagrodzenia będą wynikać z odpowiednich uchwał wspólników Spółki.

Zgodnie z art. 16 Umowy z dnia 7 stycznia 1994 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256), wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie w Umowie, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

W myśl przepisu art. 16 ww. Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Malcie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

W celu zapobieżenia podwójnego opodatkowania tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 lit. a) i d) Umowy - metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 lit. a) powołanej Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, w przypadku Polski podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b).

Z kolei, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 lit. d) ww. Umowy, jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Oznacza to, że dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przedstawiona w powyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasadę opodatkowania stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach albo chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego np. łącznie z małżonkiem.

W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że uzyskane przez Wnioskodawczynię wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty, będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 ww. Umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, tj. na Malcie i w Polsce. Jednocześnie w Polsce, należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 23 ust. 1 lit. a) i d) ww. Umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Oznacza to, że dochód Wnioskodawczyni uzyskany z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawczyni uzyskałaby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawczyni podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Należy zauważyć, że na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał wpływu fakt, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym czy nie, tj. czy według prawa wewnętrznego Malty dochody te podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za prawidłowe.

Końcowo zastrzec należy, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie wynagrodzenia dyrektora spółki maltańskiej, o którym mowa w art. 16 Umowy z dnia 7 stycznia 1994 r., zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Gdyby Wnioskodawczyni otrzymywała od spółki wynagrodzenie z innego, niż wskazany wyżej, tytułu – interpretacja w tym zakresie nie wywoła skutków prawnych.

Organ wydający niniejszą interpretację podkreśla, że jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie różnił się zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.