IPTPB2/415-560/13-2/TS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
1. Czy całkowity dochód (wynagrodzenie), który Wnioskodawca uzyska z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
2. Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie powinien być uwzględniony przy obliczaniu efektywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od pozostałego dochodu Wnioskodawcy, podlegającego opodatkowaniu w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2013 r. (data wpływu 29 sierpnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej jest:

 • prawidłowe - w części dotyczącej wynagrodzenia, do którego zastosowanie znajdzie art. 16 Umowy,
 • nieprawidłowe - w części dotyczącej wynagrodzenia, do którego nie znajdzie zastosowania art. 16 Umowy.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym (posiada stałe miejsce zamieszkania i ośrodek interesów życiowych w Polsce i podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce). Jednocześnie, Wnioskodawca nie posiada w żadnym innym państwie poza Polską stałego miejsca zamieszkania ani ośrodka interesów życiowych.

Wnioskodawca będzie pełnił funkcję dyrektora w organie nadzorczo - zarządzającym (ang. board of directors, dalej: rada dyrektorów) spółki kapitałowej (dalej: Spółka), posiadającej osobowość prawną, której siedziba i zarząd będą znajdować się na terenie Republiki Malty.

Spółka będzie maltańskim rezydentem podatkowym i będzie podlegać tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku, których stroną jest Malta. Wnioskodawca może, choć nie musi być udziałowcem Spółki.

Do zakresu działalności Spółki należało będzie świadczenie usług na rzecz podmiotów zagranicznych (w tym położonych w Polsce). Jako dyrektor, Wnioskodawca będzie uprawniony do reprezentowania Spółki oraz działania w jej imieniu.

Działając zgodnie z aktem powołania i pełniąc funkcję dyrektora Wnioskodawca będzie w szczególności:

 • działać w celu efektywnej realizacji polityki Spółki,
 • przedstawiać swoje rekomendacje co do rozwoju Spółki na forum rady dyrektorów,
 • uczestniczyć w rozbudowie strategii biznesowej Spółki,
 • monitorować efektywną realizację decyzji rady dyrektorów,
 • w pewnych przypadkach wykonywać określone zadania w celu realizacji umów handlowych zawartych przez Spółkę (tj. może być osobiście zaangażowany w wykonywanie umów zawieranych przez Spółkę z jej kontrahentami). Wykonywanie wszystkich czynności Wnioskodawcy w imieniu Spółki będzie zgodne z aktem powołania Wnioskodawcy na stanowisko dyrektora.

Jednocześnie Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, o dzieło lub podobnym, na podstawie którego mógłby pełnić funkcję dyrektora Spółki (i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie). Wszelkie pełnione przez Wnioskodawcę funkcje, jako dyrektora Spółki będą miały swoją podstawę prawną w statucie Spółki i uchwale wspólników (akcie powołania).

Z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, Wnioskodawca otrzyma od Spółki wynagrodzenie. Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora będzie wypłacane przez Spółkę z rachunku Spółki w banku zlokalizowanym poza Polską (tj. na Malcie).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy całkowity dochód (wynagrodzenie), który Wnioskodawca uzyska z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce...
 2. Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie powinien być uwzględniony przy obliczaniu efektywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od pozostałego dochodu Wnioskodawcy, podlegającego opodatkowaniu w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania nr 1 do opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie ma zastosowanie art. 16 UPO. W konsekwencji, na podstawie art. 23 ust. 1 litera a) powyższej UPO, wynagrodzenie to powinno być zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Przepis ten ustanawia tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

Z kolei, zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o PIT, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Powołane przepisy, w myśl art. 4a ustawy o PIT, stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W omawianym przypadku Wnioskodawca - będący polskim rezydentem podatkowym - będzie uzyskiwał dochody ze źródła położonego w Republice Malty, stąd zastosowanie powinny znaleźć przepisy UPO, której art. 16 stanowi, iż „wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z tytułu członkowstwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie”.

W tym kontekście Wnioskodawca podkreśla, że całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki pod rządami prawa maltańskiego spoczywa na dyrektorach. Swoje obowiązki pełnią oni w myśl postanowień maltańskiego prawa spółek w ramach organu zarządczego tworząc radę dyrektorów (ang. board of directors).

Zdaniem Wnioskodawcy, zakres regulacji art. 16 UPO obejmuje zatem przychody w postaci wynagrodzeń dyrektorów uzyskiwanych z tytułu sprawowania stanowiska w radzie dyrektorów (w związku z pełnieniem funkcji zarządczych w spółkach).

W rezultacie, wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności otrzymywane przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie Polski (w tym Wnioskodawcę), otrzymywane tytułem członkostwa w organie zarządczym (jako dyrektor Spółki mającej siedzibę na Malcie) mogą być opodatkowane na Malcie, bez względu na to, czy będą one podlegać opodatkowaniu w Polsce (tj. w państwie rezydencji). Wnioskodawca, w ramach wykonywanej funkcji, może być też osobiście zaangażowany w świadczenie usług na rzecz kontrahentów Spółki. Otrzymywane przez Niego wynagrodzenie wypłacane będzie na Jego rzecz z tytułu pełnienia funkcji dyrektora jako takiej i będzie wypadkową całokształtu różnych przedsięwzięć podejmowanych przez Spółkę (a nie tylko tych związanych z bezpośrednim zaangażowaniem Wnioskodawcy w realizację umów z kontrahentami).

Jednocześnie, w myśl art. 23 ust. 1 lit. a) UPO, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami UPO może być opodatkowany na Malcie, to Polska będzie – z zastrzeżeniem postanowień litery b) niniejszego artykułu (która nie znajdzie zastosowania w analizowanym przypadku) - zwalniać taki dochód lub majątek z opodatkowania.

Nie ulega wątpliwości, że w przedmiotowej sytuacji zastosowanie znajdą przepisy UPO. Ustawa o PIT nakazuje bowiem stosować przepisy wprowadzające nieograniczony obowiązek podatkowy z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. W świetle art. 16 UPO wynagrodzenia dyrektorów spółek prawa maltańskiego podlegają opodatkowaniu na Malcie, zgodnie z maltańskim prawem podatkowym, przy czym dla zastosowania regulacji UPO nie ma znaczenia czy Malta faktycznie opodatkowuje te dochody, czy zwalnia je z opodatkowania.

Tym, samym, zgodnie z metodą unikania podwójnego opodatkowania, przewidzianą w analizowanej sytuacji, tj. gdy zapis UPO stanowi, że dochody mogą być opodatkowane w państwie źródła, obowiązkiem państwa rezydencji jest zapewnienie uniknięcia podwójnego opodatkowania takich dochodów poprzez ich zwolnienie (stanowisko takie zostało zaprezentowane m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012 r., sygn. IPPB2/415-73/12-4/MS1 i interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 maja 2012 r., sygn. IPPB2/415-275/12-2/LS).

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie, powinno być zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Odnośnie pytania nr 2 Wnioskodawca uważa, że obliczenie podatku powinno nastąpić według metody wskazanej w art. 27 ust. 8 ustawy o PIT (tzw. zwolnienie z progresją), w związku z art. 23 ust. 1 pkt d UPO, a tym samym dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie powinien być uwzględniony przy obliczaniu efektywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od pozostałego dochodu Wnioskodawcy, podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Wnioskodawca jednocześnie wskazuje, że - stosownie do art. 23 ust. 1 pkt d) UPO - jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem UPO dochód będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z podatku w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód. Polskie przepisy przewidują konieczność uwzględnienia dochodu lub majątku zwolnionego z opodatkowania przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku.

Zgodnie z powyższym oraz uzasadnieniem w zakresie pytania pierwszego, dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie, zwolniony z opodatkowania w Polsce, powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stawki podatkowej właściwej dla pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce (jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce).

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ustawy o PIT, w następujący sposób:

 • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w art. 27 ust. 1,
 • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 • ustaloną zgodnie z punktem powyższym stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Stanowisko analogiczne do przedstawionego w niniejszym wniosku zostało potwierdzone w interpretacjach organów podatkowych, w tym m.in.:

 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 13 marca 2012 r., sygn. IPPB2/415-73/12-4/MS1;
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 14 maja 2012 r., sygn. IPPB2/415-275/12-2/LS.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie (zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce) powinno zostać uwzględnione dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych uznaje się za:
 • prawidłowe - w części dotyczącej wynagrodzenia, do którego zastosowanie znajdzie art. 16 Umowy,
 • nieprawidłowe - w części dotyczącej wynagrodzenia, do którego nie znajdzie zastosowania art. 16 Umowy.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do ust. 1a ww. artykułu za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Na podstawie art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

W myśl art. 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valletta 7 stycznia 1994 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256 ze zm.), wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Powyższy przepis reguluje zasady opodatkowania wynagrodzeń i innych podobnych należności dyrektorów uzyskiwanych z tytułu członkowstwa w radzie zarządzającej spółki.

W myśl art. 16 Umowy, dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Malcie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce. Jednocześnie w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a) Umowy należy zastosować określoną w Umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania, w tym wypadku jest to tzw. metoda wyłączenia z progresją. Stosownie do tej metody, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b).

Postanowienie w Umowie, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

Fakt czy Rząd Malty w wewnętrznych przepisach podatkowych przewiduje opodatkowanie tego rodzaju dochodów nie wpływa na sytuację osoby pełniącej funkcję dyrektora na gruncie polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie wyklucza to bowiem zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania, przewidzianej stosowną konwencją międzynarodową.

Art. 23 ust. 1 lit. d) Umowy stanowi, że jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Oznacza to więc, iż dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym (posiada stałe miejsce zamieszkania i ośrodek interesów życiowych w Polsce i podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce). Jednocześnie, Wnioskodawca nie posiada w żadnym innym państwie poza Polską stałego miejsca zamieszkania, ani ośrodka interesów życiowych.

Wnioskodawca będzie pełnił funkcję dyrektora w organie nadzorczo - zarządzającym (ang. board of directors, dalej: rada dyrektorów) spółki kapitałowej (dalej: Spółka), posiadającej osobowość prawną, której siedziba i zarząd będą znajdować się na terenie Republiki Malty.

Spółka będzie maltańskim rezydentem podatkowym i będzie podlegać tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku, których stroną jest Malta. Wnioskodawca może, choć nie musi być udziałowcem Spółki.

Do zakresu działalności Spółki należało będzie świadczenie usług na rzecz podmiotów zagranicznych (w tym położonych w Polsce). Jako dyrektor, Wnioskodawca będzie uprawniony do reprezentowania Spółki oraz działania w jej imieniu.

Działając zgodnie z aktem powołania i pełniąc funkcję dyrektora Wnioskodawca będzie w szczególności:

 • działać w celu efektywnej realizacji polityki Spółki,
 • przedstawiać swoje rekomendacje co do rozwoju Spółki na forum rady dyrektorów,
 • uczestniczyć w rozbudowie strategii biznesowej Spółki,
 • monitorować efektywną realizację decyzji rady dyrektorów,
 • w pewnych przypadkach wykonywać określone zadania w celu realizacji umów handlowych zawartych przez Spółkę (tj. może być osobiście zaangażowany w wykonywanie umów zawieranych przez Spółkę z jej kontrahentami). Wykonywanie wszystkich czynności Wnioskodawcy w imieniu Spółki będzie zgodne z aktem powołania Wnioskodawcy na stanowisko dyrektora.

Jednocześnie Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, o dzieło lub podobnym, na podstawie którego mógłby pełnić funkcję dyrektora Spółki (i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie). Wszelkie pełnione przez Wnioskodawcę funkcje, jako dyrektora Spółki będą miały swoją podstawę prawną w statucie Spółki i uchwale wspólników (akcie powołania).

Z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, Wnioskodawca otrzyma od Spółki wynagrodzenie. Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora będzie wypłacane przez Spółkę z rachunku Spółki w banku zlokalizowanym poza Polską (tj. na Malcie).

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wzorowane są na Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Polska, jako państwo członkowskie OECD, przestrzega zasad i zaleceń wypracowanych w ramach Komitetu Podatkowego tej organizacji.

Jak stanowi pkt 9 Komentarza do art. 16 Modelowej Konwencji (dalej: MK), członek rady dyrektorów spółki pełni często również inne funkcje w spółce, na przykład pracownika, doradcy, konsultanta. W takim przypadku artykuł 16 MK nie ma zastosowania do wynagrodzenia wypłacanego z tytułu pełnienia tych innych funkcji.

W umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, zazwyczaj używa się określenia „wynagrodzenie”. Termin, ten obejmuje wszelkiego rodzaju kwoty wypłacane za czynności członka organu spółki.

Jednakże na zasadzie art. 16 MK OECD opodatkowane są tylko te dochody, które dany podmiot uzyskuje jako członek organu spółki, a nie te, które uzyskuje dodatkowo jako pracownik spółki, który wykonuje także inne funkcje w spółce. Wyraźnie w Komentarzu MK OECD wskazano, że „członek rady dyrektorów pełni często również inne funkcje w spółce, na przykład zwykłego pracownika, doradcy, konsultanta etc.”. Wynika z tego, że nie ma znaczenia rodzaj stosunku prawnego, ale rodzaj czynności, za które wypłacane jest wynagrodzenie.

Odnosząc powyższe do zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, należy wskazać, że stanowisko Wnioskodawcy dotyczące opodatkowania otrzymanego wynagrodzenia zgodnie z art. 16 polsko-maltańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie prawidłowe w stosunku do tej części wynagrodzenia które Wnioskodawca będzie otrzymywał z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, tj. wynagrodzenie wypłacane w zamian za nadzór nad zarządzaniem spółką.

W Polsce dokonując opodatkowania takiego wynagrodzenia należy stosować określoną w art. 23 ust. 1 lit. d) Umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód ten jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód ten powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Natomiast w stosunku do wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji wykonawczych opisanych we wniosku nie znajdzie zastosowania art. 16 Umowy. W stosunku do tej części wynagrodzenia należy dokonać odmiennej kwalifikacji dla celów podatkowych na gruncie postanowień polsko-maltańskiej Umowy.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Umowy, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, a które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, tj. w Polsce. W tej sytuacji nie następuje podwójne opodatkowanie przychodu, a zatem nie należy stosować przewidzianej w umowie metody zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, iż rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.