IPTPB1/4511-6/15-4/KO | Interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce, które będzie uzyskiwał Wnioskodawca, podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?
IPTPB1/4511-6/15-4/KOinterpretacja indywidualna
 1. Malta
 2. dyrektor
 3. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 4. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Skala podatkowa
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Nieograniczony obowiązek podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora spółki z siedzibą na terytorium Malty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 24 lutego 2015 r., Nr IPTPB1/4511-6/15-2/KO, IPTPB3/4510-60/15-2/PM, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 24 lutego 2015 r. (data doręczenia 3 marca 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.), nadanym za pośrednictwem polskiej placówki operatora wyznaczonego w dniu 10 marca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe:

Zdarzenie przyszłe Nr 1:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym.

Wnioskodawca jest komandytariuszem w Spółce komandytowej z siedzibą na terytorium Polski (dalej: „Spółka komandytowa”). Wspólnikami Spółki komandytowej są: Wnioskodawca (komandytariusz) i Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (komplementariusz). Spółkę komandytową reprezentuje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest jej komplementariuszem. Wnioskodawca jest Prezesem Zarządu komplementariusza tj. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z powyższym, Wnioskodawca ma prawo do reprezentacji Spółki komandytowej działając w imieniu komplementariusza.

Wnioskodawca planuje pełnić funkcję dyrektora zarządzającego (dalej: „Dyrektor”) spółki kapitałowej prawa maltańskiego (dalej: „Spółka” lub „Spółka maltańska”). Spółka będzie miała swoją siedzibę na Malcie i będzie maltańskim rezydentem podatkowym.

Spółka maltańska planuje zostać wspólnikiem Spółki komandytowej w charakterze komandytariusza poprzez wstąpienie w ogół praw i obowiązków Wnioskodawcy. Spółka będzie podatnikiem podatku dochodowego od dochodów uzyskiwanych w Polsce. W ten sposób przedmiotowa Spółka planuje prowadzić zakład na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 5 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: UPO).

Wnioskodawca planuje otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu pełnienia w niej funkcji Dyrektora (tj. jako powołany w drodze uchwały na stanowisko Dyrektora w Spółce). Powyższe obowiązki w Spółce Wnioskodawca będzie więc pełnił na podstawie statutu Spółki i uchwały wspólników. Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, o dzieło lub podobnym, na podstawie którego mógłby pełnić wyżej opisane funkcje. Wszelkie wyżej opisane i pełnione przez Wnioskodawcę funkcje jako Dyrektor, mają wyłączną podstawę prawną w statucie Spółki i uchwale wspólników. Wnioskodawca ma zarządzać działalnością Spółki na Malcie oraz działalnością Spółki w Polsce (jako komandytariusza spółki komandytowej z siedzibą w Polsce).

Według oceny Wnioskodawcy zakres pełnionych przez Niego funkcji zarządczych mieścił się będzie wyłącznie w art. 16 Umowy między Rządem RP a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r i będzie miał charakter typowo nadzorczo-zarządczy.

Zdarzenie przyszłe Nr 2:

Spółka kapitałowa prawa maltańskiego (dalej „Spółka maltańska”) będzie występowała w charakterze komandytariusza w Spółce komandytowej z siedzibą na terytorium Polski. Spółka maltańska będzie uzyskiwała dochód z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowej. Udział w zyskach Spółki maltańskiej zostanie określony w umowie Spółki komandytowej.

Spółka maltańska będzie rezydentem podatkowym Malty. Jednakże ze względu na fakt uzyskiwania dochodów na terytorium Polski z tytułu uczestnictwa w zyskach Spółki komandytowej będzie miała ograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Polski.

Spółka maltańska będzie wykonywała działalność gospodarczą poprzez Spółkę komandytową. Spółka maltańska będzie występowała jako wspólnik tej Spółki, ponoszący ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania Spółki.

W uzupełnieniu z dnia 3 marca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki powstałej pod rządami prawa maltańskiego spoczywa na Dyrektorach. Swoje obowiązki pełnią oni w myśl postanowień maltańskiego prawa spółek w ramach organu zarządczego, tworząc Radę Dyrektorów (Board of Directors).

Do obowiązków Wnioskodawcy jako Dyrektora spółki maltańskiej (dalej „Spółka maltańska”) będą należały zarówno obowiązki związane z zarządzaniem i kontrolą nad Spółką maltańską, jak i inne zadania powierzone Mu jako Dyrektorowi tej Spółki. W szczególności, w zakres obowiązków Wnioskodawcy, jako Dyrektora Spółki maltańskiej, będzie wchodziło:

 1. zarządzanie i kontrola nad Spółką maltańską, sprawowane w szczególności poprzez udział w zgromadzeniach Dyrektorów Spółki maltańskiej, obejmujące między innymi nadzór nad wynikami finansowymi osiąganymi przez Spółkę maltańską, opracowanie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju, opracowanie i nadzór nad realizacją polityki dywidendowej oraz strategii korporacyjnej i rynkowej Spółki maltańskiej,
 2. reprezentowanie Spółki maltańskiej, polegające między innymi na dokonywaniu czynności faktycznych i prawnych w jej imieniu, reprezentowaniu Spółki maltańskiej w kontaktach z kontrahentami i klientami, reprezentowanie Spółki maltańskiej przed organami administracji i wymiaru sprawiedliwości, ustanawianie pełnomocników do reprezentowania Spółki maltańskiej,
 3. prowadzenie spraw Spółki maltańskiej, polegające w szczególności na administrowaniu jej majątkiem i kierowaniu jej bieżącą działalnością, m.in. poprzez sprawowanie nadzoru nad realizacją polityki marketingowej, sprawowanie nadzoru nad poszukiwaniem nowych przedsięwzięć gospodarczych, w które może zaangażować się Spółka maltańska, sprawowanie nadzoru nad pozyskiwaniem nowych klientów, sprawowanie nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Spółkę maltańską, sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem kontraktów zawartych przez Spółkę maltańską (co obejmuje m.in.: spotkania z potencjalnymi kontrahentami, nadzór nad doborem podwykonawców i profesjonalnych doradców), oraz ewentualnie inne obowiązki powierzane Wnioskodawcy w ramach pełnienia funkcji Dyrektora w zależności od potrzeb Spółki maltańskiej, mające na celu prawidłowe sprawowanie przez Niego czynności związanych z zarządzaniem i sprawowaniem nadzoru nad prowadzoną przez Spółkę maltańską działalnością.

Zakres obowiązków w ramach funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej będzie się mieścił w definicji art. 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2011 r., Nr 283, poz. 1661).

Za wykonanie ww. obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność Dyrektor Spółki maltańskiej. Powyższe obowiązki w Spółce maltańskiej Wnioskodawca będzie wykonywał na podstawie statutu Spółki maltańskiej oraz stosownej uchwały wspólników. Wszystkie wymienione czynności będą wykonywane przez Wnioskodawcę wyłącznie w ramach pełnienia funkcji Dyrektora Spółki maltańskiej. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że zakres obowiązków, do wykonywania których będzie zobligowany w ramach pełnienia obowiązków Dyrektora Spółki maltańskiej, odpowiada zakresowi uprawnień i obowiązków w zakresie prowadzenia spraw i reprezentowania spółki, do wykonywania których zobowiązany i uprawniony jest członek Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej pod rządami prawa polskiego.

Wnioskodawca będzie otrzymywał od Spółki maltańskiej wynagrodzenie z tytułu pełnienia w niej funkcji zarządczych, jako powołany w drodze uchwały Dyrektor. Wysokość wynagrodzenia oraz zasady wypłaty będą uregulowane w dokumentach sporządzonych zgodnie z prawem maltańskim i dokumentami założycielskimi Spółki maltańskiej, w szczególności w uchwale lub uchwałach wspólników Spółki maltańskiej.

Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, umowy o dzieło lub podobnym, na podstawie którego mógłby pełnić wyżej opisane funkcje. Wszystkie wyżej opisane funkcje pełnione przez Wnioskodawcę jako Dyrektora, mają wyłączną podstawę prawną w statucie Spółki maltańskiej i w uchwale wspólników.

Wnioskodawca dodał również w zakresie pytania Nr 2, że Spółka maltańska będzie występowała w charakterze komandytariusza w Spółce komandytowej z siedzibą na terytorium Polski. Polska Spółka komandytowa będzie prowadziła faktyczną działalność gospodarczą na terytorium Polski. Będzie posiadała pracowników, kontrahentów, biuro, komputery itp. Spółka maltańska będzie rezydentem podatkowym Malty.

Spółka maltańska będzie prowadzić działalność w Polsce przez położony tam zakład Spółki maltańskiej (przedsiębiorcy zagranicznego). Spółka maltańska będzie występowała na terytorium Polski jako wspólnik Spółki komandytowej, ponoszący ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania Spółki komandytowej. W toku prowadzenia działalności gospodarczej, powołani Dyrektorzy zarządzający Spółki maltańskiej będą zarządzać Spółką maltańską również na terytorium Polski. Spółka maltańska (przedsiębiorca jednego państwa) zatem prowadzić będzie działalność gospodarczą (w charakterze wspólnika Spółki komandytowej) w Polsce (drugim państwie), wykorzystując położony tam zakład. Spółka maltańska w pierwszym etapie swojego istnienia nie będzie podejmowała żadnej innej działalności, niż działalność w charakterze wspólnika Spółki komandytowej. W przyszłości Spółka maltańska zamierza zdobyć polskich, jak i zagranicznych klientów.

Spółka maltańska będzie osiągać przychody na terytorium Polski poprzez działalność zakładu położonego w Polsce. W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym przychodem zakładu Spółki maltańskiej będzie przychód uzyskany z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowej. Udział w zyskach Spółki maltańskiej z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowej zostanie określony w umowie Spółki komandytowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce, które będzie uzyskiwał Wnioskodawca, podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie...
 2. Czy wydatki w postaci wynagrodzenia Dyrektorów, ponoszone przez Spółkę maltańską, można w całości przypisać do kosztów uzyskania przychodów Spółki maltańskiej, będącej komandytariuszem Spółki komandytowej z siedzibą w Polsce, jako do działalności jej zakładu...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1. Pytanie Nr 2 będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce, które będzie uzyskiwał, podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „PDOF”), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). W myśl art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o PDOF, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych). Jako, że Wnioskodawca posiada ośrodek interesów życiowych wyłącznie w Polsce, nie ulega wątpliwości, że Wnioskodawca, na gruncie polskich przepisów, jest osobą mającą rezydencję podatkową wyłącznie w Polsce i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Jednakże, stosownie do art. 4a ustawy o PDOF, przepisy art. 3 ust. 1, la, 2a i 2b tej ustawy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

W związku z uzyskiwaniem w przyszłości przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków Dyrektora w Spółce, do przychodów z tego tytułu winien mieć zastosowanie art. 16 w związku z art. 23 Umowy z dnia 7 stycznia 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów (Dz. U. z 1995 r., Nr 49, poz. 256, dalej: „UPO”).

Zgodnie z art. 16 UPO, wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zakres regulacji art. 16 UPO obejmuje, zdaniem Wnioskodawcy, także przychody otrzymywane w związku z pełnieniem funkcji zarządczych w spółkach.

Z kolei art. 23 UPO przewiduje, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który może być opodatkowany na Malcie, to Polska będzie zwalniać taki dochód z opodatkowania. Jeżeli jednak zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

W świetle powyższego, otrzymywane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora, powinno podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego w Polsce. Fakt otrzymania takiego wynagrodzenia będzie miał wpływ jednakże na ustalenie stawki podatku w Polsce znajdującej zastosowanie do opodatkowania innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według odpowiedniej skali podatkowej (tj. w przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę dochodów opodatkowanych w Polsce na zasadach ogólnych). Podatek będzie wówczas kalkulowany z zastosowaniem odpowiednio podwyższonej stawki. Zgodnie bowiem z mającymi tu zastosowanie przepisami, jeżeli podatnik oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu osiąga również dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatek określa się w następujący sposób: do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek wg skali, ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy, ustaloną zgodnie z pkt b) stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W przedmiotowej sprawie nie ma wątpliwości, że do wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę będą miały zastosowanie postanowienia UPO. Wynika to wprost z treści Ustawy o PDOF, która nakazuje stosować przepisy wprowadzające nieograniczony obowiązek podatkowy z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska. Ponieważ część dochodów Wnioskodawca będzie osiągał na Malcie, ich opodatkowanie musi zostać dokonane z uwzględnieniem przepisów UPO.

Postanowienia art. 16 UPO wskazują, że ma on zastosowanie do „wynagrodzeń dyrektorów i innych podobnych należności”, które rezydent Umawiającego się Państwa osiąga z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie.

Całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki powstałej pod rządami prawa maltańskiego spoczywa na Dyrektorach. Swoje obowiązki pełnią oni w myśl postanowień maltańskiego prawa spółek organu w ramach organu zarządczego tworząc radę dyrektorów (board of directors). W świetle powyższego należy stwierdzić, że art. 16 UPO dotyczy wynagrodzeń dyrektorów i innych należności jakie uzyskują oni z tytułu sprawowania stanowiska w radzie dyrektorów.

Jak wskazano wyżej, przepisy UPO wskazują, że jeżeli rezydent Polski osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami UPO może być opodatkowany na Malcie to Polska będzie zwalniać taki dochód do opodatkowania. W Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania stosując tzw. metodę wyłączenia z progresją określoną w art. 23 ust. 1 pkt-a) i d) UPO.

Należy tu zauważyć, że na powyższe traktowanie, tj. zwolnienie w całości od opodatkowania omawianego wynagrodzenia w Polsce nie może mieć żadnego wpływu sposób faktycznego jego opodatkowania na Malcie. Sposób w jaki Malta poddaje opodatkowaniu wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia opisanych funkcji w Spółce Maltańskiej nie wpłynie na sytuację Wnioskodawcy na gruncie polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia opisanych funkcji w Spółce Maltańskiej będzie w całości zwolniony z opodatkowania w Polsce niezależnie od jego opodatkowania bądź zwolnienia na Malcie oraz stopnia tego zwolnienia zgodnie z wewnętrznymi zasadami Malty. Przy czym, jeżeli Wnioskodawca uzyska w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce dochód uzyskany na Malcie będzie uwzględniony dla potrzeb obliczenia stawki podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska – o czym stanowi art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym oraz jest komandytariuszem w Spółce komandytowej z siedzibą na terytorium Polski. Wspólnikami Spółki komandytowej są: Wnioskodawca (komandytariusz) i Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (komplementariusz). Spółkę komandytową reprezentuje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca jest Prezesem Zarządu komplementariusza. W związku z powyższym, Wnioskodawca ma prawo do reprezentacji Spółki komandytowej działając w imieniu komplementariusza.

Wnioskodawca planuje pełnić funkcję dyrektora zarządzającego spółki kapitałowej prawa maltańskiego. Spółka będzie miała swoją siedzibę na Malcie i będzie maltańskim rezydentem podatkowym.

Spółka maltańska planuje zostać wspólnikiem Spółki komandytowej w charakterze komandytariusza poprzez wstąpienie w ogół praw i obowiązków Wnioskodawcy. Spółka będzie podatnikiem podatku dochodowego od dochodów uzyskiwanych w Polsce. W ten sposób przedmiotowa Spółka planuje prowadzić zakład na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 5 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wnioskodawca planuje otrzymywać od Spółki maltańskiej wynagrodzenie z tytułu pełnienia w niej funkcji Dyrektora (tj. jako powołany w drodze uchwały na stanowisko Dyrektora w Spółce). Powyższe obowiązki w Spółce Wnioskodawca będzie więc pełnił na podstawie statutu Spółki i uchwały wspólników. Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, o dzieło lub podobnym, na podstawie którego mógłby pełnić wyżej opisane funkcje. Wszelkie wyżej opisane i pełnione przez Wnioskodawcę funkcje jako Dyrektor, mają wyłączną podstawę prawną w statucie Spółki i uchwale wspólników. Wnioskodawca ma zarządzać działalnością Spółki na Malcie oraz działalnością Spółki w Polsce (jako komandytariusza Spółki komandytowej z siedzibą w Polsce).

Do obowiązków Wnioskodawcy jako Dyrektora Spółki maltańskiej będą należały zarówno obowiązki związane z zarządzaniem i kontrolą nad Spółką maltańską, jak i inne zadania powierzone Mu jako Dyrektorowi tej Spółki. W szczególności, w zakres obowiązków Wnioskodawcy, jako Dyrektora Spółki maltańskiej, będzie wchodziło:

 1. zarządzanie i kontrola nad Spółką maltańską, sprawowane w szczególności poprzez udział w zgromadzeniach Dyrektorów Spółki maltańskiej, obejmujące między innymi nadzór nad wynikami finansowymi osiąganymi przez Spółkę maltańską, opracowanie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju, opracowanie i nadzór nad realizacją polityki dywidendowej oraz strategii korporacyjnej i rynkowej Spółki maltańskiej,
 2. reprezentowanie Spółki maltańskiej, polegające między innymi na dokonywaniu czynności faktycznych i prawnych w jej imieniu, reprezentowaniu Spółki maltańskiej w kontaktach z kontrahentami i klientami, reprezentowanie Spółki maltańskiej przed organami administracji i wymiaru sprawiedliwości, ustanawianie pełnomocników do reprezentowania Spółki maltańskiej,
 3. prowadzenie spraw Spółki maltańskiej, polegające w szczególności na administrowaniu jej majątkiem i kierowaniu jej bieżącą działalnością, m.in. poprzez sprawowanie nadzoru nad realizacją polityki marketingowej, sprawowanie nadzoru nad poszukiwaniem nowych przedsięwzięć gospodarczych, w które może zaangażować się Spółka maltańska, sprawowanie nadzoru nad pozyskiwaniem nowych klientów, sprawowanie nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Spółkę maltańską, sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem kontraktów zawartych przez Spółkę maltańską (co obejmuje m.in.: spotkania z potencjalnymi kontrahentami, nadzór nad doborem podwykonawców i profesjonalnych doradców), oraz ewentualnie inne obowiązki powierzane Wnioskodawcy w ramach pełnienia funkcji Dyrektora w zależności od potrzeb Spółki maltańskiej, mające na celu prawidłowe sprawowanie przez Niego czynności związanych z zarządzaniem i sprawowaniem nadzoru nad prowadzoną przez Spółkę maltańską działalnością.

Dodano, że zakres obowiązków w ramach funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej będzie się mieścił w definicji art. 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Zgodnie z art. 16 Umowy z dnia 7 stycznia 1994 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256), wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie w Umowie, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

W myśl przepisu art. 16 ww. Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski, pełniącej funkcję Dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Malcie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

W celu zapobieżenia podwójnego opodatkowania tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 lit. a) i d) Umowy - metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 lit. a) powołanej Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, w przypadku Polski podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b).

Z kolei, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 lit. d) ww. Umowy, jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Oznacza to, że dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w spółce na Malcie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zasadę opodatkowania przedstawioną w wyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach albo chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, np. łącznie z małżonkiem. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że uzyskane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty, będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 ww. Umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, tj. na Malcie i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 23 ust. 1 lit. a) i d) ww. Umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w spółce na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałaby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Przy czym na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał wpływu fakt, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym, czy nie, tj. czy według prawa wewnętrznego Malty dochody te podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Końcowo zastrzec należy, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie wynagrodzenia Dyrektora Spółki maltańskiej, o którym mowa w art. 16 Umowy z dnia 7 stycznia 1994 r., zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Gdyby Wnioskodawca otrzymywał od Spółki wynagrodzenie z innego, niż wskazany wyżej tytułu – interpretacja w tym zakresie nie wywoła skutków prawnych.

Organ wydający niniejszą interpretację podkreśla, że jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie różnił się zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.