IPPP2/4512-720/15-4/JO | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie podatkiem VAT wynagrodzenia z tytułu pełnienia w spółce maltańskiej obowiązków dyrektora
IPPP2/4512-720/15-4/JOinterpretacja indywidualna
 1. Malta
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. dyrektor
 4. podatnik
 5. wynagrodzenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2015 r. (data wpływu 24 lipca 2015 r.) uzupełnione pismem Strony z dnia 23 września 2015 r. (data wpływu 25 września 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 17 września 2015 r. skutecznie doręczone Stronie w dniu 21 września 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia z tytułu pełnienia w spółce maltańskiej obowiązków dyrektora – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia z tytułu pełnienia w spółce maltańskiej obowiązków dyrektora. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem Strony z dnia 23 września 2015 r. (data wpływu 25 września 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 17 września 2015 r. znak nr IPPP2/4512-720/15-2/JO.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zainteresowany (dalej jako: „Wnioskodawca”) jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą i tym samym jest wpisany do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wnioskodawca zasiada obecnie w zarządzie dwóch spółek kapitałowych prawa polskiego z siedzibą oraz zarządem w Polsce. Wnioskodawca traktuje tą działalność w zarządach jako działalność wykonywaną osobiście, a nie działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów podatkowych.

Wnioskodawca będzie właścicielem więcej niż 5% udziałów (w przeliczeniu na prawa głosu) w spółce kapitałowej prawa maltańskiego (spółka typu private company limited by shares będąca odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego) z siedzibą i zarządem na terytorium Malty (dalej jako: „Spółka Maltańska” lub „Spółka”). Spółka Maltańska będzie prowadzić głównie działalność holdingową (poprzez posiadanie odpowiednich udziałów, akcji w innych spółkach, spółkach zależnych, zapewnia sobie nad nimi kontrolę, z wyłączeniem zarządzania nimi).

Spółka Maltańska nie będzie zarejestrowana na Malcie jako podatnik podatku od wartości dodanej oraz nie będzie zarejestrowana w żadnym innym państwie Unii Europejskiej jako podatnik podatku od wartości dodanej. Spółka Maltańska nie będzie też zarejestrowana w Polsce jako podatnik podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca zostanie w przyszłości powołany na następujące stanowiska w Spółce Maltańskiej:

 • Dyrektora - członka rady dyrektorów (ang. boards of directors) Spółki Maltańskiej, którego obowiązki będą polegać na przewodniczeniu posiedzeniom rady dyrektorów oraz corocznym zgromadzeniom wspólników, uczestniczeniu w posiedzeniach komitetów rady dyrektorów, wspieraniu wyboru i oceny członków rady dyrektorów, kierowaniu oraz przekazywaniu radzie dyrektorów ustaleń dotyczących kierowania spółką, ustalaniu porządku posiedzeń rady dyrektorów we współpracy z sekretarzem spółki, zapewnieniu, aby strategiczne cele zostały zdefiniowane i przekazane radzie dyrektorów do zatwierdzenia, oraz aby wszystkie istotne kwestie zostały rozpatrzone przez radę dyrektorów w ciągu roku, zbadaniu, ocenie, zatwierdzeniu oraz podpisaniu sprawozdań finansowych spółki, wspieraniu w powołaniu audytorów i współpracy z audytorami, wspieraniu w rozwoju planów strategicznych spółki; oraz
 • Dyrektora niewykonawczego (ang. non-executive director) tej spółki, którego obowiązki będą obejmować: monitorowanie działalności wykonawczej, doradzanie w zakresie strategii gospodarczej Spółki Maltańskiej, nadzór nad prawidłową i efektywną implementacją celów, polityk oraz strategii Spółki Maltańskiej ustalonych przez radę dyrektorów oraz nad innymi decyzjami rady dyrektorów lub jej komitetów w jej imieniu, zapewnieniu efektywnego dialogu pomiędzy personelem a radą dyrektorów, a w szczególności zapewnieniu, że rada dyrektorów jest regularnie informowana o sprawach dotyczących wyników Spółki, pozycji konkurencyjnej oraz profilu ryzyka, wspieraniu działań oraz administracji rady dyrektorów poprzez doradzanie i informowanie członków rady dyrektorów, zapewnienie komunikacji pomiędzy radą dyrektorów oraz personelem, wspieranie rady dyrektorów w ocenie kluczowego personelu, dokonywanie niezależnej analizy wyników Spółki oraz efektywności prowadzonej działalności, komunikowaniu się z osobami trzecimi, włączając w to podwykonawców, inwestorów, członków rady dyrektorów/zarządów spółek-córek; albo
 • Dyrektora zarządzającego (ang. managing director) Spółki Maltańskiej - Głównego Dyrektora do spraw Operacyjnych (ang. Chief Operating Officer), którego obowiązki będą obejmować: dokonywanie wszelkich czynności w celu maksymalizacji wykorzystania zasobów Spółki w jak największym stopniu w celu wykreowania maksymalnej wartości dla udziałowców spółki, rozwinięcia oraz przekazania strategii spółki personelowi niższego szczebla oraz implementowania odpowiednich nagród w celu umożliwienia personelowi realizacji celów spółki, ustalenia priorytetowych klientów, zarządzanie personelem, nadzorowanie wymogów organizacyjnych, utrzymywanie i monitorowanie personelu, jego wiedzy, umiejętności i zdolności, oczekiwań i motywacji do zrealizowania wymogów organizacyjnych, przegląd sprawozdań bankowych spółki, złożenia spółce raportu dotyczącego sprawozdań bankowych, branie udziału w dyskusjach/telekonferencjach dotyczących kolejnych operacji Spółki z Radą Dyrektorów oraz procedowanie z zatwierdzeniem zleceń bankowych przez Radę Dyrektorów Spółki, wydawanie zleceń bankowych w zakresie przelewów na rzecz osób trzecich w imieniu Spółki w zgodzie z instrukcjami Rady Dyrektorów; albo
 • Dyrektora zarządzającego (ang. managing director) Spółki Maltańskiej - Głównego Dyrektora do spraw Strategii i Rozwoju (ang. Chief Business Development Officer), którego obowiązki będą obejmować: ocenę planów rozwoju biznesu, opracowywanie oraz implementację procesów w celu wspierania wzrostu działalności spółki, ułatwianie wzrostu działalności poprzez pracę z klientami oraz partnerami biznesowymi (dostawcami, podwykonawcami, partnerami joint venture, dostawcami technologii, etc.), budowania i utrzymywania wysokiej rangi kontaktów z obecnymi i przyszłymi klientami oraz innymi partnerami biznesowymi, identyfikowanie nowych klientów i rynków, rozwijanie nowego podejścia do rynku, identyfikowanie perspektyw rozwoju działalności spółki, przygotowywanie ofert, rozwijanie strategii marketingowej, zarządzanie zespołem ofertowym oraz menedżerami do spraw klientów; albo
 • Dyrektora zarządzającego (ang. managing director) Spółki Maltańskiej - Głównego Dyrektora do spraw Marketingu (ang. Chief Marketing Officer), którego obowiązki będą obejmować prowadzenie działalności marketingowej, działalności sprzedażowej, zarządzanie produktami, serwis konsumencki oraz odpowiedzialność za utrzymanie klienta, opiekę nad kontaktami z mediami oraz gospodarką, działalność reklamowa, programy interaktywne, komunikacja oraz badanie rynku oraz klientów, nadzór działalności wystawienniczej, drukowane promocje oraz promocje elektroniczne w sieci Internet, mediach społecznościowych; albo
 • Dyrektora zarządzającego (ang. managing director) Spółki Maltańskiej - Głównego Dyrektora do spraw Zgodności ze Standardami (ang. Chief Compiiance Officer), którego obowiązki będą obejmować zapewnienie, że działalność spółki będzie zgodna z zewnętrznymi wymogami regulacyjnymi oraz polityką wewnętrzną Spółki, przegląd i ustalenie standardów dla komunikacji zewnętrznej w drodze zamieszczania klauzul o zrzeczeniu się odpowiedzialności, sprawdzanie urządzeń w celu zapewnienia, że są dostępne i bezpieczne, przygotowania lub aktualizacji polityk wewnętrznych Spółki w celu ograniczenia ryzyka naruszenia przez spółkę przepisów oraz regulacji prawnych, przeprowadzanie wewnętrznego audytu Spółki.

Powołanie Wnioskodawcy na wyżej opisane stanowiska w Spółce odbędzie się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wspólników Spółki lub uchwały rady dyrektorów spółki (w zależności od konkretnych postanowień w umowie spółki oraz rodzaju pełnionej funkcji).

Obowiązki i uprawnienia Wnioskodawcy wynikające z powołania na opisane stanowiska oraz sama kompetencja do powołania będą określone odpowiednio w akcie założycielskim i statucie spółki. Zgodnie z prawem maltańskim Wnioskodawca może działać na mocy samej uchwały walnego zgromadzenia wspólników Spółki Maltańskiej i nie jest wymagane podpisanie dodatkowej umowy (np. cywilnoprawnej lub o pracę). W związku z tym Wnioskodawca działa na podstawie samej tylko wyżej opisanej uchwały, która szczegółowo określa zakres obowiązków Wnioskodawcy (opisanych wyżej).

Z tytułu pełnienia ww. stanowisk i wykonywania obowiązków z nimi związanych, Wnioskodawca ma zamiar pobierać stosowne wynagrodzenie. Wypłacane wynagrodzenie będzie przyznane opisaną uchwałą.

Zgodnie z uchwałą wynagrodzenie ma być przelane na rachunek bankowy wskazany przez Wnioskodawcę i jest należne za miesiąc albo za kwartał. Zgodnie z uchwałą wspólnicy Spółki Maltańskiej mogą postanowić o wypłacie Wnioskodawcy premii za wykonanie jego obowiązków.

Jeśli chodzi o odpowiedzialność Wnioskodawcy wobec osób trzecich za pełnienie opisanych funkcji to uchwała stanowi w jednym z punktów, że Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich z tytułu obowiązków wykonanych na mocy tej uchwały, tj. wykonania opisanych funkcji.

Jest to zgodne ze statutem (umową) Spółki Maltańskiej, w której w jednym z punktów jest zawarte postanowienie, zgodnie z którym każdy dyrektor lub inny funkcjonariusz spółki w czasie trwania umowy spółki otrzyma rekompensatę wypłaconą z aktywów należących do Spółki Maltańskiej za szkody lub odpowiedzialność jaką poniesie w związku z wykonywaniem jego obowiązków, włączając w to odpowiedzialność ponoszoną przez niego w trakcie procedury cywilnoprawnej lub karnej, w zakresie której ma zostać wydany na jego korzyść wyrok lub w zakresie której ma zostać uniewinniony, w tym przez sąd w związku z zastosowaniem procedury opartej o przesłankę braku należytej staranności, naruszenia obowiązków lub naruszenia zaufania. Ponadto, zgodnie z tą klauzulą w statucie spółki żaden dyrektor lub funkcjonariusz spółki nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek stratę, szkodę lub niepowodzenie, które mogą zajść lub być poniesione przez spółkę w związku z wykonaniem obowiązków związanych z pełnieniem funkcji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Maltańskiej opisanych obowiązków podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielną działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje — w myśl ust. 2 powołanego artykułu — wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według zapisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy; za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

W powołanym wyżej przepisie ustawodawca wskazał m. in. przychody wymienione w art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, iż za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Z treści ww. art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług wynika zatem, iż wyłączenie od opodatkowania podatkiem wymienionych w nim czynności nie jest bezwarunkowe. Istotnym bowiem dla wyłączenia tych czynności z katalogu działań uznawanych za samodzielną działalność gospodarczą jest łączne spełnienie warunków, w których te czynności muszą być realizowane, tj. związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym, a wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecającego za wykonanie tych czynności.

Odnośnie dwóch pierwszych wyżej wymienionych warunków stwierdzić należy, iż każdy w zasadzie stosunek prawny o charakterze odpłatnym istniejący pomiędzy Spółką Maltańską a Wnioskodawcą jest w jakimś sensie określony co do warunków wykonywania danych czynności oraz wynagrodzenia. Wnioskodawca otrzymuje przychody będąc osobą należącą do organu stanowiącego Spółki Maltańskiej (rady dyrektorów, boards of directors). Z uwagi na powyższe spełnione zostają dwie ustawowe przesłanki przemawiające za nieuznaniem przedmiotowych czynności za odpłatne świadczenie usług, tj. przychody są wymienione w art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czynności są wykonywane odpłatnie.

Jednakże nie w każdym stosunku cywilno-prawnym określony jest zakres odpowiedzialności zlecającego za wykonanie zlecanych czynności. Należy przy tym zauważyć, że sformułowanie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług odnoszące się do odpowiedzialności należy rozumieć jako odpowiedzialność zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich, za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia. Tylko w takim przypadku ryzyko wykonania czynności zleconych przechodzi z faktycznego wykonawcy na osobę zlecającą ich wykonanie, co wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy. Tak bowiem rozumiana odpowiedzialność za wykonanie czynności określa, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności, a tym samym wskazuje na wyłączenie ze sfery samodzielności (i z grona podatników podatku od towarów i usług) tego podmiotu, który nie odpowiada za efekt wykonywanej pracy wobec osób trzecich.

Jeśli chodzi o odpowiedzialność Wnioskodawcy wobec osób trzecich za pełnienie opisanych obowiązków to uchwała stanowi w jednym z punktów, że Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich z tytułu obowiązków wykonanych na mocy tej uchwały. Odpowiedzialność tą ponosi wyłącznie Spółka Maltańska.

Jest to zgodne ze statutem (umową) Spółki Maltańskiej, w której w jednym z punktów jest zawarte postanowienie, zgodnie z którym każdy dyrektor lub inny funkcjonariusz spółki w czasie trwania umowy spółki otrzyma rekompensatę wypłaconą z aktywów należących do Spółki Maltańskiej za szkody lub odpowiedzialność jaką poniesie w związku z wykonywaniem jego obowiązków, włączając w to odpowiedzialność ponoszoną przez niego w trakcie procedury cywilnoprawnej lub karnej, w zakresie której ma zostać wydany na jego korzyść wyrok lub w zakresie której ma zostać uniewinniony, w tym przez sąd w związku z zastosowaniem procedury opartej o przesłankę braku należytej staranności, naruszenia obowiązków lub naruszenia zaufania. Ponadto, zgodnie z tą klauzulą w statucie spółki żaden dyrektor lub funkcjonariusz spółki nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek stratę, szkodę lub niepowodzenie, które mogą zajść lub być poniesione przez spółkę w związku z wykonaniem obowiązków związanych z pełnieniem obowiązków.

Brzmienie powyższych przepisów jednoznacznie wskazuje, że Wnioskodawcę nie łączy ze Spółką Maltańską stosunek pracy, natomiast uchwała o powołaniu tworzy stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności, w konstrukcji prawnej zbliżony do umowy zlecenia.

Z powyższego wynika ponadto, iż dyrektorzy (w tym Wnioskodawca) działają jako organ osoby prawnej, a nie podmiot od niej niezależny. W konsekwencji za działania dyrektorów wobec osób trzecich odpowiedzialność ponosi Spółka Maltańska.

W tym miejscu jeszcze raz podkreślić należy, iż za podatnika podatku od towarów i usług, nie uznaje się osoby, która tworzyć będzie ze zlecającym więzi analogiczne ze stosunkiem pracy, nie ponosząc tym samym ryzyka ekonomicznego w związku z wykonywanymi czynnościami, korzystając wyłącznie lub przede wszystkim z organizacji i infrastruktury podmiotu, na rzecz którego będzie wykonywać czynności.

W przypadku pełnienia przez Wnioskodawcę obowiązków opisanych w niniejszym wniosku brak jest elementu ryzyka ekonomicznego, które jest integralnie związane z każdą działalnością gospodarczą.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zostanie powołany w drodze uchwały na stanowisko dyrektora - członka rady dyrektorów, dyrektora niewykonawczego, dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Operacyjnych, dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Strategii i Rozwoju, dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Marketingu oraz dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Zgodności ze Standardami. Wnioskodawca na tej podstawie staje się członkiem rady dyrektorów (boards of directors). Z tytułu pełnienia tych obowiązków Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie. Wnioskodawca nie zawiera żadnych umów cywilno-prawnych na pełnienie opisanych obowiązków.

Zasady odpowiedzialności Wnioskodawcy wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących odpowiedzialność dyrektorów Spółki Maltańskiej, z przepisów statutu oraz uchwały. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem usług menadżerskich, usług o zarządzanie przedsiębiorstwem w rozumieniu ustawy prawo działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż sprawowanie przez Wnioskodawcę opisanych obowiązków nie stanowi samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawca, jako osoba pełniąca te funkcję i uzyskująca z tego tytułu przychody nie jest uznawany za podatnika podatku od towarów i usług.

Reasumując, analiza przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w konfrontacji ze wskazanymi wyżej przepisami prawa prowadzi do wniosku, iż wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia opisanych obowiązków w Spółce Maltańskiej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podobne stanowisko w odniesieniu do członków zarządu spółek kapitałowych z siedzibą i zarządem w Polsce powołanych wyłącznie uchwałą zostało wyrażone m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 maja 2010 r. (sygn. ILPP1/443-218/10-2/AK) oraz interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 4 maja 2015 r. (sygn. IPTPP1/4512-133/15-4/AK).

Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny uznał w wyroku z dnia 23 sierpnia 2012 r., że osoba na kontrakcie menedżerskim, która jednocześnie pełniła obowiązki członka zarządu, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. NSA rozróżnił wyraźnie sytuację tych, którzy działają w warunkach czysto rynkowych, od osób, które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu. Menedżer członek zarządu nie działa jako podatnik podatku od towarów i usług, ponieważ nie wykonuje swoich czynności w swoim imieniu i na własny rachunek, nie ponosi kosztów, odpowiedzialności ani ryzyka - wyjaśnił sąd w uzasadnieniu (I FSK 1645/11). Taka wykładnia powinna mieć odpowiednie zastosowanie do analogicznych sytuacji pełnienia funkcji w spółkach z siedzibą za granicą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tut. Organ informuje, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.