IPPB4/4511-1534/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w radzie zarządzającej Spółki, które będzie uzyskiwał Wnioskodawca, podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2015 r. (data wpływu 8 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 stycznia 2016 r. (data nadania 11 stycznia 2016 r., data wpływu 13 stycznia 2016 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 28 grudnia 2015 r. Nr IPPB2/4511-1086/15-2/MM (data nadania 29 grudnia 2015 r., data doręczenia 4 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu sprawowania funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 28 grudnia 2015 r. Nr IPPB2/4511-1086/15-2/MM (data nadania 29 grudnia 2015 r., data doręczenia 4 stycznia 2016 r.), wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Pismem z dnia 5 stycznia 2016 r. (data nadania 11 stycznia 2016 r., data wpływu 13 stycznia 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną i polskim rezydentem podatkowym. Posiada on stałe miejsce zamieszkania i ośrodek interesów życiowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce (nieograniczony obowiązek podatkowy). Jednocześnie Wnioskodawca nie posiada w żadnym innym państwie poza Polską stałego miejsca zamieszkania ani ośrodka interesów życiowych.

Wnioskodawca rozważa możliwość objęcia funkcji dyrektora w radzie zarządzającej spółki prawa maltańskiego (dalej jako „Spółka”). Rada zarządzająca Spółki jest pojęciem przedmiotowo szerszym od określenia rada dyrektorów. W skład rady zarządzającej podmiotu mającego siedzibę na terytorium Malty mogą wchodzić zarówno członkowie rady dyrektorów ujawnieni w odpowiednim rejestrze spółek, jak i dyrektorzy nie wchodzący w skład rady dyrektorów. Wnioskodawca zatem nie będąc członkiem rady dyrektorów zasiadać będzie w radzie zarządzającej.

Siedziba i zarząd Spółki będą znajdować się na terenie Republiki Malty. Spółka będzie więc maltańskim rezydentem podatkowym i będzie podlegać tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów, których stroną jest Republika Malty.

Powołanie Wnioskodawcy na stanowisko dyrektora nastąpi na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników (aktu powołania), która będzie stanowić wraz ze statutem Spółki, źródło obowiązków dyrektora związanych z pełnieniem rzeczonych funkcji. Jednocześnie akt powołania będzie stanowić jedyny i wyłączny tytuł prawny do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie omawianej funkcji w Spółce.

Podstawę praw i obowiązków Wnioskodawcy w Spółce będzie stanowił statut Spółki i uchwała wspólników. Wnioskodawca będzie podejmował wszelkie czynności, do których zostanie uprawniony aktem powołania na stanowisko dyrektora zarządzającego.

Zakres funkcji dyrektora będzie obejmować w szczególności:

 • nadzór nad zarządzaniem spółką,
 • nadzorowanie procesów uzgadniania na forum rady dyrektorów biznesowej strategii działania spółki;
 • uczestniczenie w podejmowaniu decyzji, co do kierunków rozwoju działalności spółki i wdrażania nowych projektów, nadzorowanie i weryfikacja raportów dotyczących działalności spółki;
 • nadzór nad realizacją bieżących zadań spółki.

Charakter i sposób wykonywania wymienionych czynności wskazywać będą jednoznacznie, że nie będą one wykonywane w roli pracownika czy też zewnętrznego doradcy / konsultanta.

Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, o dzieło lub podobnym, na podstawie którego mógłby pełnić funkcję dyrektora Spółki.

Z tytułu pełnienia wyłącznie funkcji dyrektora, Wnioskodawca będzie otrzymywał od Spółki wynagrodzenie. Jedynym i wyłącznym tytułem prawnym do wypłaty wynagrodzenia będzie jak wspomniano powyżej akt powołania.

Wynagrodzenie dyrektorskie będzie mogło obejmować szereg składników m.in.:

 • wynagrodzenie podstawowe;
 • wynagrodzenie z tytułu udziału w spotkaniach dyrektorów na Malcie;
 • wynagrodzenie z tytułu zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej;
 • dodatki szkoleniowe;
 • dodatki związane z podróżami i ryzykiem z nimi związanym;
 • dodatki za rozwijanie działalności Spółki poza Maltą;
 • dodatki za zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • kwoty stanowiące rekompensatę częstych podróży służbowych i przebywania poza domem.

Wysokość wynagrodzenia oraz zasady wypłaty będą uregulowane w dokumentach sporządzonych zgodnie z prawem maltańskim i dokumentami założycielskimi Spółki, w szczególności w uchwale lub uchwałach wspólników Spółki. Wynagrodzenie będzie wypłacane przez Spółkę z rachunku Spółki z rachunku Spółki w banku zlokalizowanym na Malcie.

Wszystkie składniki wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawcę od Spółki m.in.:

 • wynagrodzenie podstawowe
 • wynagrodzenie z tytułu udziału w spotkaniach dyrektorów na Malcie;
 • wynagrodzenie z tytułu zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej;
 • dodatki szkoleniowe;
 • dodatki związane z podróżami i ryzykiem z nimi związanym;
 • dodatki za rozwijanie działalności Spółki poza Maltą;
 • dodatki za zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • kwoty stanowiące rekompensatę częstych podróży służbowych i przebywania poza domem; będą komponentami wynagrodzenia dyrektora, o którym mowa w art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą pomiędzy Maltą a Rzeczpospolitą Polską (dalej: „UPO”).

Wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku z planowanym objęciem funkcji dyrektora w radzie zarządzającej spółki prawa maltańskiego będzie związane tylko i wyłącznie w związku z pełnieniem ww. funkcji.

Wnioskodawca nie będzie posiadał statusu pracownika Spółki, nie będzie pozostawał ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, o dzieło lub podobnym, na podstawie którego mógłby pełnić funkcję dyrektora Spółki.

Jedynym i wyłącznym tytułem prawnym do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie omawianej funkcji w Spółce będzie uchwała zgromadzenia wspólników (akt powołania).

W związku z powyższym, wynagrodzenie Wnioskodawcy (wszystkie jego składniki) uzyskiwane z tytułu wykonywania przez niego obowiązków powierzonych Jemu jako dyrektorowi Spółki maltańskiej, zdaniem Wnioskodawcy, jak i potwierdzających jego stanowisko indywidualnych interpretacji prawa podatkowego (cytowanych we wniosku) objęte będzie zakresem art. 16 UPO.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w radzie zarządzającej Spółki, które będzie uzyskiwał Wnioskodawca, podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w radzie zarządzającej Spółki, które będzie uzyskiwał Wnioskodawca, podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie od opodatkowania ma zastosowanie niezależnie od sposobu opodatkowania tych dochodów zgodnie z prawem Republiki Malty.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o pdof na osobach fizycznych, mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy, tj. opodatkowaniu podlega całość dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

W myśl art. 3 ust. 1 lit. a ustawy o pdof za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się osobę fizyczną posiadającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub też przebywającą na jej terytorium więcej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jednakże, biorąc pod uwagę fakt, iż Wnioskodawca będzie osiągał dochody ze źródła położonego na terytorium Republiki Malty, to zgodnie z art. 4a ustawy o pdof, prawidłowa procedura powinna uwzględniać przepisy Umowy polsko-maltańskiej.

W związku z uzyskiwaniem przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków Dyrektora w Spółce, do przychodów z tego tytułu winien mieć zastosowanie art. 16 w związku z art. 23 Umowy polsko-maltańskiej.

W myśl z art. 16 Umowy polsko-maltańskiej, wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (państwie rezydencji) otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (państwie źródła), mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Postanowienie to wskazuje, że państwo źródła przychodu, w przedmiotowej sprawie - Malta oraz państwo rezydencji - Polska mają prawo opodatkować dany dochód.

Zakres regulacji art. 16 Umowy polsko-maltańskiej odnosi się, zdaniem Wnioskodawcy, do wynagrodzeń dyrektorów uzyskiwanych z tytułu sprawowania stanowiska w radzie zarządzającej, w związku z pełnieniem funkcji zarządczych w spółce. Należy przy tym zaznaczyć, że uprawnienia i obowiązki związane z funkcjonowaniem spółki zgodnie z prawem maltańskim spoczywają na dyrektorach, pełniących obowiązki w ramach organu zarządczego.

Art. 16 Umowy polsko-maltańskiej będzie miał zastosowanie do wszystkich składników wynagrodzenia Wnioskodawcy otrzymywanego za wykonywanie przez niego obowiązków powierzonych mu jako dyrektorowi niezależnie od tego na jakich zasadach wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu na terytorium Malty.

Jednocześnie w celu zapobieżenia podwójnego opodatkowania tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) Umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o pdof - metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z art. 23 Umowy polsko-maltańskiej, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który może być opodatkowany na Malcie, to Polska będzie zwalniać taki dochód z opodatkowania. Jeżeli jednak zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

W świetle powyższych regulacji otrzymywane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora powinno podlegać zwolnieniu od pdof w Polsce.

Jednakże, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o pdof, jeżeli Wnioskodawca w danym roku podatkowym oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu na Malcie osiągnąłby również inne dochody podlegające opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej według tzw. skali podatkowej, wówczas dochody opodatkowane na Malcie bierze się pod uwagę przy obliczaniu efektywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że w przedmiotowej sprawie wynagrodzenie otrzymywane od Spółki z tytułu pełnienia w niej funkcji dyrektora w radzie zarządzającej podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy polsko-maltańskiej, co oznacza, że dochód ten może być opodatkowany na Malcie. Jednocześnie w Polsce należy zwolnić ów dochód z opodatkowania zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) ww. umowy.

Stanowisko powyższe potwierdzają organy podatkowe, w tym przykładowo:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-275/12-2/LS;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB1/415-919/13-3/EC;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-441/13-4/EL;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-447/13-4/AS;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr 1PPB2/415-543/13-2/EL;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-95/13-4/AS;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-96/13-4/AS;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-945/12-2/LS;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Nr IPTPB2/415-891/12-2/Akr;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Nr IBPBII/1/415-361/14/MK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Nr IBPBII/1/415-362/14/MZ;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu Nr ILPB2/415-744/14-4/WM;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Nr IPTPB2/415-184/14-4/Akr;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB1/415-1457/14-2/JS.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) - osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do postanowień art. 4a ww. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W świetle powyżej przytoczonych przepisów należy zauważyć, że zgodnie z zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego osoby fizyczne, jeśli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, co oznacza, że do tej kategorii osób mają zastosowanie ogólne reguły podatkowe korygowane wyłącznie treścią umów międzynarodowych w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca posiada stałe miejsce zamieszkania i ośrodek interesów życiowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce (nieograniczony obowiązek podatkowy). Wnioskodawca nie posiada w żadnym innym państwie, poza Polską, stałego miejsca zamieszkania ani ośrodka interesów życiowych. Wnioskodawca rozważa możliwość objęcia funkcji dyrektora w radzie zarządzającej spółki prawa maltańskiego. Powołanie Wnioskodawcy na stanowisko dyrektora nastąpi na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, o dzieło lub podobnym. Wszystkie elementy wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawcę, z tytułu pełnionej funkcji Dyrektora, będą komponentami wynagrodzenia dyrektora, o którym mowa w art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między Maltą a Rzeczpospolitą Polską.

W stosunku do przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszej interpretacji znajdą zastosowanie odpowiednie uregulowania umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 7 stycznia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r., Nr 49, poz. 256, z późn. zm.).

Na podstawie art. 16 ww. umowy - wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie powyżej przytoczone, w którym zamieszczono zwrot, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać to państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten będzie podlegać opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisane prawo do opodatkowania nie ma charakteru wyłączności.

W myśl ww. art. 16 umowy - dochód osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Malcie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt a) i d), tj. metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt a) ww. umowy - w przypadku Polski - podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b).

Z kolei, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt d) ww. umowy, jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Oznacza to, że dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce.

Przy czym, jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce wówczas dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek taki określa się zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi następujący sposób obliczenia:

 • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku (w tym dochody zwolnione uzyskane na Malcie) i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 • ustaloną w ww. sposób stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przedstawioną w powyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasadę opodatkowania stosuje się wyłącznie w przypadku, jeśli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach lub korzystając z preferencyjnego rozliczenia rocznego, np. z małżonkiem.

W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

W świetle powyżej zaprezentowanych stwierdzeń oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego należy przyjąć, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy polsko - maltańskiej, tj. na Malcie i w Polsce. Jednocześnie należy wskazać, że w Polsce, by uniknąć podwójnego opodatkowania stosuje się tzw. metodę wyłączenia z progresją, określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) ww. umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Przy czym, jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, to dochód uzyskany na Malcie winien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku - od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Należy zauważyć, że na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miała wpływu okoliczność, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskim dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym, czy nie, tj. czy według prawa wewnętrznego Malty dochody te podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Organ wskazuje, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie wynagrodzenia dyrektora spółki maltańskiej, o którym mowa w art. 16 Umowy z dnia 7 stycznia 1994 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Gdyby Wnioskodawca otrzymywał od spółki wynagrodzenie z innego, niż wskazany wyżej tytułu - interpretacja w tym zakresie nie wywoła skutków prawnych.

Organ wydający niniejszą interpretację podkreśla, że jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie się różnił od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych, które przemawiają za słusznością stanowiska przedstawionego we wniosku, należy stwierdzić, że powołane orzeczenia dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.